ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2012/131

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2012-12-11

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2012-12-11

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2012-12-10

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του π.δ. 85/2012 (Α΄ 141), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του π.δ. 98/2012 (Α΄ 160), η φράση «. .ως σύνολο υπηρεσιών, αρμοδιοτήτων, οργάνων, θέσεων και προσωπικού που ανήκαν σ αυτήν κατά την έκδοση του παρόντος. .» αντικαθίσταται ως εξής: . ως σύνολο υπηρεσιών, αρμοδιοτήτων, οργάνων, θέσεων καθώς και το πάσης φύσεως προσωπικό, ανεξαρτήτως σχέσεως εργασίας, που ανήκαν σ’ αυτήν κατά την έκδοση του παρόντος. .
2.  
    Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του π.δ. 85/2012 (Α΄ 141), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του π.δ. 98/2012 (Α΄ 160), προστίθεται εδάφιο ως εξής: Της Γενικής Γραμματείας Τουριστικών Υποδομών και Επενδύσεων εξακολουθεί να προΐσταται ο ίδιος Γενικός Γραμματέας της άλλοτε Γενικής Γραμματείας Ολυμπιακής Αξιοποίησης του πρώην Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού και μετέπειτα Γενικής Γραμματείας Πολιτιστικής και Τουριστικής Υποδομής (άρθρο 27 ν. 3342/2005, άρθρο 13 ν. 3878/2010), ο οποίος φέρει το τίτλο του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Τουριστικών Υποδομών και Επενδύσεων .
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος αρχίζει αναδρομικά από τότε που ίσχυσε το π.δ. 98/2012 (Α΄ 160/10.8.2012). Στον Πρωθυπουργό αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α) του άρθρου 24 παρ. 4 του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Οργανα» (Α΄ 137), β) του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141), όπως τροποποιήθηκε με τα π.δ. 88/2012 (Α΄ 143), 94/2012 (Α΄ 149) και 98/2012 (Α΄ 160). γ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Οργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Την αριθμ. 211/2012 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Πρωθυπουργού,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Βιώσιμη ανάπτυξη και κοινωνική αξιοποίηση των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων, αδειοδότηση, χρήσεις, λειτουργίες τους - Διάρθρωση, οργάνωση και λειτουργία Γενικής Γραμματείας Ολυμπιακής Αξιοποίησης. 2005/3342 2005
Ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Πολιτισμούκαι Τουρισμού. 2010/3878 2010
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών. 2012/85 2012
Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 «Ιδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών (Α΄ 141). 2012/88 2012
Τροποποίηση π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄/141). 2012/98 2012
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία