ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2012/133

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2012-12-12

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2012-12-12

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2012-12-11

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του π.δ. 190/1996 «Οργανισμός Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας και συναφή θέματα» (Α΄ 153), του π.δ. 24/1997 «Ιεραρχία, καταστάσεις και εξέλιξη των αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄ 29) και του π.δ. 373/2002 «Προέλευση, προσόντα, πρόσληψη, μετάταξη και εξέλιξη αστυνομικού προσωπικού ειδικών καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄ 320).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Τροποποίηση του π.δ. 190/1996"
1.  
  Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 14 του π.δ. 190/1996 αντικαθίσταται ως εξής: Οι αξιωματικοί γενικών καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας που έχουν το βαθμό του Αστυνόμου Β΄ και προέρχονται από τη Σχολή Αξιωματικών, καθώς και οι ομοιόβαθμοί τους αξιωματικοί ειδικών καθηκόντων, για τους οποίους ως τυπικό προσόν διορισμού, μετάταξης ή ένταξης στην κατηγορία αυτή είναι το πτυχίο Πανεπιστημίου ή Πολυτεχνείου, πλην των υγειονομικών και ιερέων, πριν προαχθούν στον ανώτερο βαθμό, μετεκπαιδεύονται υποχρεωτικά στο Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών - Στελεχών (Τ.Ε.Μ.Ε.Σ.). Αν οι Αστυνόμοι Β΄ προαχθούν στο βαθμό του Αστυνόμου Α΄ πριν τη μετεκπαίδευσή τους στο Τ.Ε.Μ.Ε.Σ., καλούνται για μετεκπαίδευση στην αμέσως επόμενη εκπαιδευτική περίοδο .
Άρθρο 2 "Τροποποίηση του π.δ. 24/1997"
1.  
  Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 38 του π.δ. 24/1997 αντικαθίστανται ως εξής: 2 Οι αξιωματικοί που προέρχονται από το Τ.Ε.Μ.Α., καθώς και οι αξιωματικοί ειδικών καθηκόντων που προέρχονται από ανθυπαστυνόμους δύνανται να εξελιχθούν μέχρι και το βαθμό του Αστυνομικού Υποδιευθυντή (άρθρα 2 παρ. 1 και 8 παρ. 1 ν. 3686/2008). 3 1 Με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου, από τους αξιωματικούς ειδικών καθηκόντων δύνανται να εξελιχθούν μέχρι και το βαθμό του Υποστρατήγου οι ιατροί, οι νομικοί, οι οικονομικοί, οι τεχνικοί, οι αξιωματικοί διοικητικής επιστήμης, εγκληματολογικών εργαστηρίων και πληροφορικής, ενώ οι λοιποί μέχρι και το βαθμό του Ταξιάρχου. 2 Αξιωματικοί ειδικών καθηκόντων, εξαιρουμένων των υγειονομικών και ιερέων, οι οποίοι δεν αποφοίτησαν ευδόκιμα από το Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών – Στελεχών (Τ.Ε.Μ.Ε.Σ.) εξελίσσονται μέχρι και το βαθμό του Αστυνομικού Υποδιευθυντή .
Άρθρο 3 "Τροποποίηση του π.δ. 373/2002"
1.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 14 του π.δ. 373/2002 αντικαθίσταται ως εξής:
  Το κατώτερο αστυνομικό προσωπικό ειδικών καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας, πλην των τεχνικών αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δύναται να εξελιχθεί μέχρι και το βαθμό του Αστυνομικού Υποδιευθυντή, χωρίς εξετάσεις ή φοίτηση στη Σχολή Μετεκπαίδευσης (παρ. 1 άρθρου 2 ν. 3686/2008). Το προσωπικό αυτό με τη συμπλήρωση πέντε (5) ετών πραγματικής υπηρεσίας στο βαθμό του Αρχιφύλακα και τριών (3) ετών στο βαθμό του Ανθυπαστυνόμου, ως προσωπικό ειδικών καθηκόντων, προάγεται στο βαθμό του Ανθυπαστυνόμου και του Υπαστυνόμου Β΄, αντίστοιχα .
Άρθρο 4 "Μεταβατικές διατάξεις"
1.  
  Οι αξιωματικοί ειδικών καθηκόντων που κατά τη δημοσίευση του παρόντος προεδρικού διατάγματος φέρουν το βαθμό του Αστυνόμου Α΄ και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις οφείλουν να φοιτήσουν στο Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών Στελεχών καλούνται να φοιτήσουν σ’ αυτό εντός διετίας
2.  
  Το κώλυμα προαγωγής της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 38 του π.δ. 24/1997, όπως αντικαθίσταται με το άρθρο 2 του παρόντος, δεν ισχύει για τους αξιωματικούς ειδικών καθηκόντων που κατά τη δημοσίευση του παρόντος προεδρικού διατάγματος φέρουν το βαθμό του Αστυνομικού Υποδιευθυντή και άνω.
Άρθρο 5 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Το άρθρο 11 παρ. 1 περ. δ΄, στ΄, η΄ και θ΄ του ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄ 152), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 1590/1986 (Α΄ 49) και το άρθρο 5, παρ. 4 του ν. 2226/1994 «Εισαγωγή, εκπαίδευση και μετεκπαίδευση στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας και στο Τμήμα Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 122).
 • Το άρθρο 28 παρ. 1 του ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 41).
 • Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98).
 • Το π.δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (Α΄ 213).
 • Το π.δ. 85/2012 «΄Ιδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141), όπως τροποποιήθηκε με τα π.δ. 88/2012 (Α΄ 143), 94/2012 (Α΄ 149) και 98/2012 (Α΄ 160).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. 212/2012 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1986/1590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1590 1986
Εισαγωγή, εκπαίδευση και μετεκπαίδευση στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας και στο Τμήμα Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και άλλες διατάξεις. 1994/2226 1994
Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 2000/2800 2000
Ρύθμιση θεμάτων προσωπικούτης Ελληνικής Αστυνομίας. 2008/3686 2008
Οργανισμός Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας και συναφή θέματα. 1996/190 1996
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1997/24 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/24 1997
Προέλευση, προσόντα, πρόσληψη, μετάταξη και εξέλιξη αστυνομικού προσωπικού ειδικών καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας. 2002/373 2002
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισµός των αρµοδιοτήτων του. 2009/184 2009
Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών. 2012/85 2012
Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 «Ιδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών (Α΄ 141). 2012/88 2012
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία