ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2012/16

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2012-02-20

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2012-02-20

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2012-02-16

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση Τμήματος Οικονομικών Θεμάτων τομέα Ναυτιλίας και Τμήματος Υποδομών και Τεχνικής Υποστήριξης τομέα Ναυτιλίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας συνιστώνται Τμήμα Οικονομικών Θεμάτων τομέα Ναυτιλίας και Τμήμα Υποδομών και Τεχνικής Υποστήριξης τομέα Ναυτιλίας, για την εξυπηρέτηση των υπηρεσιακών αναγκών των Γενικών Γραμματειών Ναυτιλίας και Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής, τα οποία υπάγονται διοικητικά στις Διευθύνσεις Οικονομικού και Πληροφορικής, αντίστοιχα, της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης του τομέα Οικονομίας
2.  
  Το Τμήμα Οικονομικών Θεμάτων τομέα Ναυτιλίας έχει τις αρμοδιότητες των Τμημάτων Προϋπολογισμού και Ελέγχου Δαπανών και Οικονομικής Διαχείρισης Πολιτικού Προσωπικού της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του άρθρου 12 του π.δ. 242/1999, κατά το μέρος που αφορά τις Γενικές Γραμματείες Ναυτιλίας και Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής. Στο Τμήμα αυτό προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ, κλάδου Διοικητικού-Οικονομικού και εν ελλείψει, κατηγορίας ΤΕ, κλάδου Διοικητικού – Λογιστικού.
3.  
  Το Τμήμα Υποδομών και Τεχνικής Υποστήριξης τομέα Ναυτιλίας έχει τις αρμοδιότητες των Τμημάτων Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης και Εκμετάλλευσης και Υποστήριξης Συστημάτων και Δικτύων της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών του άρθρου 13 του π.δ. 242/1999, κατά το μέρος που αφορά τις Γενικές Γραμματείες Ναυτιλίας και Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής. Στο Τμήμα αυτό προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ, κλάδου Πληροφορικής ή κλάδου Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή κλάδου Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή κλάδου Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και εν ελλείψει, κατηγορίας ΤΕ, κλάδου Πληροφορικής.
4.  
  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος λήγει η απόσπαση των Υπαλλήλων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, που κατά τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 23 του Ν. 3922/2011 είχαν αποσπασθεί στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 20 του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α΄ 107), όπως ισχύει. β) Των άρθρων 12 και 13 του π.δ. 242/1999 «Οργανισμός Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας» (Α΄ 201), και του π.δ. 127/2010 «Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων ….. Προστασίας του Πολίτη και Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας.» (Α΄ 214), γ) Της παρ. 11 του άρθρου 23 του ν. 3922/2011 «Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 35), δ) Των π.δ. 65/2011 «…… συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας…» (Α΄ 147), 67/2011 «Οργάνωση Υπηρεσιών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής» (Α΄ 149), και 73/2011 « …. Σύσταση της Γενικής Γραμματείας Ναυτιλίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας..» (Α΄ 178). ε) Των άρθρων 16 και 18 του π.δ. 178/2000 «Οργανισμός Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας» (Α΄ 165). στ) Του π.δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα» (Α΄ 39), όπως έχει τροποποιηθεί με τα π.δ. 347/2003 (Α΄ 315), 44/2005 (Α΄ 63) και 116/2006 (Α΄ 115). ζ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98). η) Την αρ. 23564/25-11-11 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Κωνσταντίνο Ρόβλια και Παντελή Τζωρτζάκη (Β΄ 2741).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την αριθ. 12/2012 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2011/23564 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2011/23564 2011
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις. 2011/3922 2011
Οργανισμός Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. 1999/242 1999
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων, Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Προστασίας του Πολίτη και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας. 2010/127 2010
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τροποποίηση π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141). 2012/94 2012