ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2012/2

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2012-01-13

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2012-01-13

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2012-01-12

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Καθορισμός των απαιτούμενων προσόντων και προϋποθέσεων φυσικών και νομικών προσώπων για την εμπορία φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η εμπορία φυτοπροστατευτικών προϊόντων, ασκείται από φυσικά πρόσωπα που απασχολούνται οι ίδιοι ως υπεύθυνοι στο κατάστημα, μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από την αναγγελία έναρξης άσκησής της. Η αναγγελία πρέπει να συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά τα οποία αποδεικνύουν ότι ο ενδιαφερόμενος:.
 1. Έχει την ελληνική ιθαγένεια ή την υπηκοότητα ενός από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής `Ένωσης (Ε.Ε.).
 2. Προκειμένου περί υπηκόων κρατών-μελών της Ε.Ε. απαιτείται και προσκόμιση πιστοποιητικού Ελληνομάθειας με το οποίο αποδεικνύεται η γνώση της Ελληνικής Γλώσσας επιπέδου Β, όπως αυτό ορίζεται στο π.δ. 363/1998 «Πιστοποιητικό ελληνομάθειας τύπος, προϋποθέσεις απόκτησης, διαδικασία και περιεχόμενο εξετάσεων, προϋποθέσεις συμμετοχής και ρύθμιση σχετικών λεπτομερειών (ΦΕΚ Α΄ 242), όπως κάθε φορά ισχύει.
 3. Έχει πτυχίο γεωπόνου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή πτυχίο Τμήματος Φυτικής Παραγωγής ή Τμήματος Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας ή Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής των άρθρων 1, 2 και 7 του π.δ. 109/1989 (ΦΕΚ Α΄ 47) ή ισότιμο πτυχίο του αντίστοιχου Τμήματος Φυτικής Παραγωγής Κέντρου Ανώτερης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Κ.Α.Τ.Ε.Ε.) της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα αντίστοιχων ειδικοτήτων σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
 4. Έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.
 5. Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για πολίτες κράτους - μέλους της Ε.Ε. για τους οποίους δεν προβλέπεται τέτοια υποχρέωση στη χώρα τους.
 6. Δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή ή δεν έχει παραπεμφθεί με αμετάκλητο βούλευμα για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, εγκλήματα κατά των ηθών συκοφαντική δυσφήμιση, κιβδηλεία, παραχάραξη και παράβαση των διατάξεων των άρθρων 5 και 12 του ν. 1729/1987 (ΦΕΚ Α΄ 144), όπως ισχύει, ή δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για κακούργημα ή καθ’ υποτροπή για πλημμέλημα, για το οποίο επιβλήθηκε στέρηση των πολιτικών τους δικαιωμάτων.
 7. Δεν κατέχει έμμισθη θέση στο Δημόσιο ή σε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ούτε έχει άλλη ατομική επιχείρηση που απαιτεί αυτοπρόσωπη απασχόληση
 8. Διαθέτει κατάστημα εμπορίας φυτοπροστατευτικών προσόντων που πληροί τις προδιαγραφές, της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν.δ. 220/1973, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 2 του ν.2538/1997.
 9. Δεν έχει χορηγηθεί άδεια εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων ή δεν έχει πραγματοποιηθεί αναγγελία έναρξης άσκησής της στην ελληνική επικράτεια, με υπεύθυνο τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο
2.  
  Η εμπορία φυτοπροστατευτικών προϊόντων, ασκείται και από φυσικά πρόσωπα που απασχολούν υπεύθυνο επιστήμονα στο κατάστημα, μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από την αναγγελία έναρξης άσκησής της. Η αναγγελία πρέπει να συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά τα οποία αποδεικνύουν ότι ο ενδιαφερόμενος:.
 1. Έχει την ελληνική ιθαγένεια ή την υπηκοότητα κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις περ. δ) και στ) της παρ. 1, και.
 2. Απασχολεί με υπαλληλική σχέση πρόσωπο που κατέχει τα προσόντα και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις περ. α) έως ε) της παρ.1 και δεν έχει οριστεί ως υπεύθυνος επιστήμονας με άλλη άδεια εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων ή αναγγελία έναρξης άσκησής της.
Άρθρο 2
1.  
  Η εμπορία φυτοπροστατευτικών προϊόντων, ασκείται από νομικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων και των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (Α.Σ.Ο.), μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από την αναγγελία έναρξης άσκησής της. Η αναγγελία πρέπει να συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά τα οποία αποδεικνύουν ότι οι ενδιαφερόμενοι:.
 1. Διαθέτουν κατάστημα εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. στ) της παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος διατάγματος.
 2. Απασχολούν με εταιρική ή υπαλληλική σχέση πρόσωπο που κατέχει τα προσόντα και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις περ. α), β), γ), δ), ε) και ζ) της παρ. 1 του άρθρου 1.
 3. Το πρόσωπο αυτό με την αναγγελία έναρξης εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων, ορίζεται υπεύθυνος του καταστήματος, εφαρμοζόμενων των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 2538/1997.
2.  
  Οι προϋποθέσεις των περ. α) και β) της παρ.1 πρέπει να συντρέχουν και στα κέντρα διανομής που η ενδιαφερόμενη Α.Σ.Ο. διαθέτει εκτός της έδρας της και μέσα στα όρια της περιφέρειάς της.
3.  
  Οι ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου ισχύουν και για κάθε νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο σε κράτος-μέλος κατά το άρθρο 54 της Συνθήκης της Λισσαβόνας (άρθρο 48 της Συνθ. ΕΚ).
Άρθρο 3 "Καταργούμενες διατάξεις"
1.  
  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος καταργούνται οι διατάξεις του π.δ. 264/2000 «Καθορισμός των απαιτούμενων προσόντων και προϋποθέσεων φυσικών και νομικών προσώπων για τη χορήγηση άδειας εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων» (ΦΕΚ Α΄ 217), όπως τροποποιήθηκε από το π.δ. 253/2002 (ΦΕΚ Α΄ 224).
Άρθρο 4
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από 28 Δεκεμβρίου 2009
2.  
  Οι αιτήσεις για τη χορήγηση άδειας εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων, φυσικών και νομικών προσώπων, που κατατέθηκαν μετά την 28η Δεκεμβρίου του 2009, βάσει των διατάξεων του π.δ. 264/2000 (ΦΕΚ Α΄ 217), όπως τροποποιήθηκε από το π.δ. 253/2002 (ΦΕΚ Α΄ 224), και εκκρεμούν, εξετάζονται με βάση τις διατάξεις του παρόντος. Οι αιτήσεις για τη χορήγηση άδειας εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων, φυσικών προσώπων, που κατατέθηκαν μετά την 28η Δεκεμβρίου του 2009 βάσει των διατάξεων του προηγούμενου εδαφίου, και απορρίφθηκαν για λόγους που σχετίζονται άμεσα με τη ρύθμιση της παρ. 2 του άρθρου 1 του παρόντος, επανεξετάζονται με βάση τις διατάξεις του παρόντος. Στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 7 του ν.δ. 220/1973 «Περί εμπορίας γεωργικών και κτηνιατρικών φαρμάκων» (ΦΕΚ Α΄ 272), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 2538/1997 «Τροποποίηση της κείμενης νομοθεσίας για τα γεωργικά και κτηνιατρικά φάρμακα, ρύθμιση χρεών συνεταιριστικών οργανώσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 242). β) Του άρθρου 3 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού δικαίου» (ΦΕΚ Α΄ 34), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ Α΄ 101), και 4 του ίδιου νόμου, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 παρ.4 του ν. 1440/1984 (ΦΕΚ Α΄ 70) και τροποποιήθηκε με τα άρθρα 7 του ν. 1775/1988 (ΦΕΚ Α΄ 101), 31 του ν. 2076/1992 (ΦΕΚ Α΄ 130), 19 του ν.2367/1995 (ΦΕΚ Α΄ 261), 22 του ν. 2789/2000 (ΦΕΚ Α΄ 21), 48 του ν. 3427/2005 (ΦΕΚ Α΄ 312) και 91 του ν. 3862/2010 (ΦΕΚ Α΄ 113). γ) Του άρθρου 16 παρ. 2 περ. ε) του ν. 3844/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 63).
 • Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
 • Τον ν. 3919/2011 «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 32).
 • Το π.δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς» (ΦΕΚ Α΄ 147), και το π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε “Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας”, μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας -Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας - Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας - Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ Α΄ 213).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Τις υπ’ αριθμ. 275/2011 και 335/2011 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1987/1729 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1729 1987
ΝΟΜΟΣ 1988/1775 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1775 1988
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις. 1992/2076 1992
Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις. 1995/2367 1995
Τροποποίηση της κείμενης νομοθεσίας για τα γεωργικά και κτηνιατρικά φάρμακα, ρύθμιση χρεών συνεταιριστικών οργανώσεων και άλλες διατάξεις. 1997/2538 1997
ΝΟΜΟΣ 2000/2789 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2789 2000
Φόρος προστιθέμενης αξίας στις νέες οικοδομές, μεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις. 2005/3427 2005
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις. 2010/3844 2010
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις Οδηγίες 2007/64/ΕΚ, 2007/44/ΕΚ και 2010/16/ΕΕ που αφορούν υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, προληπτική αξιολόγηση προτάσεων απόκτησης συμμετοχής σε επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις. 2010/3862 2010
Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων. 2011/3919 2011
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/220 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/220 1973
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/109 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/109 1989
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2000/264 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/264 2000
Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 264/2000 «Καθορισμός των απαιτουμένων προσόντων και προϋποθέσεων φυσικών και νομικών προσώπων για τη χορήγηση άδειας εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων (Α 217). 2002/253 2002
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θα[...]" 2011/65 2011