ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2012/20

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2012-03-07

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2012-03-07

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2012-03-07

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 103/1999 «Κανόνες και πρότυπα ασφαλείας για τα επιβατηγά πλοία σύμφωνα με την Οδηγία 98/18/ΕΚ του Συμβουλίου της 17ης Μαρτίου 1998» (Α΄ 110), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τα π.δ. 309/2003 (Α΄ 261), 3/2005 (Α΄2) και 66/2005 (Α΄100), σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2010/36/ΕΕ της Επιτροπής της 1ης Ιουνίου 2010 (ΕΕ L 162/29.6.2010).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σκοπός"
1.  
  Σκοπός του παρόντος διατάγματος, είναι η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2010/36/ΕΕ της Επιτροπής της 1ης Ιουνίου 2010 (ΕΕ L 162/29.6.2010), με την οποία τροποποιείται η Οδηγία 2009/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Μαΐου 2009 (ΕΕ L 163/25.6.2009), η οποία αποτελεί αναδιατύπωση της Οδηγίας 98/18/ΕΚ (ΕΕ L 144/15.5.1998), όπως η τελευταία Οδηγία είχε τροποποιηθεί με τις Οδηγίες 2002/25/ΕΚ της Επιτροπής(ΕΕ L 98/15.4.2002), 2002/84/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 324/29.11.2002), 2003/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 123/17.5.2003) και 2003/75/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 190/30.7.2003), οι οποίες ενσωματώθηκαν στο ελληνικό δίκαιο με τα π.δ. 103/1999 (Α΄ 110), 309/2003(Α΄ 261), 3/2005 (Α΄ 2) και 66/2005 (Α΄ 100).
Άρθρο 2
1.  
  Η περίπτωση (γ) του άρθρου 2 του π.δ/τος 103/1999, όπως είχε αντικατασταθεί με την περίπτωση (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του π.δ/τος 3/2005 [άρθρο 2 περ. (γ) της Οδηγίας2009/45/ΕΚ], αντικαθίσταται ως εξής: “(γ) «κώδικας ταχύπλοων σκαφών»: ο διεθνής κώδικας ασφαλείας ταχύπλοων σκαφών, ο οποίος περιέχεται στο ψήφισμα αριθ. ΜSC 36(63) του ΙΜΟ της 20ής Μαΐου 1994 ή ο διεθνής κώδικας ασφαλείας ταχύπλοων σκαφών του 2000 (κώδικας ΗSC 2000), ο οποίος περιέχεται στο ψήφισμα αριθ. ΜSC.97(73) του ΙΜΟ του Δεκεμβρίου 2000, στην ενημερωμένη έκδοσή τους?”.
2.  
  Η υποπερίπτωση (ii) της περίπτωσης (στ) του άρθρου 2 του π.δ/τος 103/1999, όπως είχε αντικατασταθεί με την υποπερίπτωση (ii) της περίπτωσης (στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του π.δ/τος 3/2005 [άρθρο 2 περ. (ζ) υποπερ. (ii) της Οδηγίας 2009/45/ΕΚ], αντικαθίσταται ως εξής: “(ii) η ανώτατη ταχύτητά τους, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1.4.30 του κώδικα ταχυπλόων σκαφών του 1994 και στην παράγραφο 1.4.37 του κώδικα ταχυπλόων σκαφών του 2000 είναι μικρότερη των 20 κόμβων?”.
3.  
  Η υποπερίπτωση (iii) της περίπτωσης (α) της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του π.δ/τος 103/1999 [άρθρο 3 παρ. 2 περ. (α) υποπερ. (iii) της Οδηγίας 2009/45/ΕΚ], αντικαθίσταται ως εξής: “(iii) πλοία που δεν είναι κατασκευασμένα από χάλυβα ή ισοδύναμο υλικό και δεν καλύπτονται από τα πρότυπα που αφορούν τα ταχύπλοα σκάφη [ψήφισμα ΜSC 36 (63) ή το ΜSC.97(73)] ή τα δυναμικώς στηριζόμενα σκάφη [ψήφισμα Α.373(Χ)] ?”.
4.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 4 του π.δ/τος 103/1999 [άρθρο 4 παρ. 3 της Οδηγίας 2009/45/ΕΚ], αντικαθίσταται ως εξής: “3. Για τα επιβατηγά ταχύπλοα σκάφη, ισχύουν οι κατηγορίες του κεφαλαίου 1 παράγραφοι 1.4.10 και 1.4.11 του κώδικα ταχύπλοων σκαφών του 1994 ή του κεφαλαίου 1 παράγραφοι 1.4.12 και 1.4.13 του κώδικα ταχύπλοων σκαφών του 2000 (εφεξής “κώδικας ΗSC”).”.
5.  
  Η περίπτωση (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του π.δ/τος 103/1999, όπως είχε τροποποιηθεί με την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του π.δ/τος 3/2005 [άρθρο 6 παρ. 1 περ. (γ) της Οδηγίας 2009/45/ΕΚ], αντικαθίσταται ως εξής: “(γ) εφαρμόζονται οι διατάξεις για τον εξοπλισμό ναυσιπλοΐας επί του πλοίου των κανονισμών 17, 18, 19, 20 και 21, κεφάλαιο V της σύμβασης SΟLΑS του 1974, στην ενημερωμένη της έκδοση. Ο εξοπλισμός ναυσιπλοΐας επί του πλοίου που αναφέρεται στο παράρτημα Α.1 της οδηγίας 96/98/ΕΚ και είναι σύμφωνος προς τις διατάξεις της, θεωρείται ότι ανταποκρίνεται στις σχετικές με την έγκριση τύπου απαιτήσεις του κανονισμού 18.1, κεφάλαιο V της σύμβασης SΟLΑS του 1974.”.
6.  
  Η περίπτωση (α) της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του π.δ/τος 103/1999 [άρθρο 6 παρ. 4 περ. (α) της Οδηγίας 2009/45/ΕΚ], αντικαθίσταται ως εξής: “(α) Τα επιβατηγά ταχύπλοα σκάφη που ναυπηγούνται ή υφίστανται επισκευές, μετασκευές ή μετατροπές μεγάλης κλίμακας από 1ης Ιανουαρίου 1996 και εξής πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των κανονισμών Χ/2 και Χ/3 της σύμβασης SΟLΑS του 1974, εκτός εάν: — η τρόπιδά τους είχε ήδη τεθεί ή βρίσκονταν σε αντίστοιχο στάδιο ναυπήγησης το αργότερο τον Ιούνιο του 1998 και — έχουν παραδοθεί και τέθηκαν σε υπηρεσία το αργότερο τον Δεκέμβριο του 1998 και — πληρούν στο ακέραιο τις απαιτήσεις του κώδικα ασφαλείας για τα δυναμικώς στηριζόμενα σκάφη (κώδικας DSC) που περιλαμβάνεται στο ψήφισμα Α.373(Χ) του ΙΜΟ, όπως τροποποιήθηκε από το ψήφισμα ΜSC.37(63) του ΙΜΟ”.
7.  
  Η παράγραφος 4 του άρθρου 8 του π.δ/τος 103/1999 [άρθρο 12 παρ. 4 της Οδηγίας 2009/45/ΕΚ], αντικαθίσταται ως εξής: “4. Ακολουθούνται οι διαδικασίες και κατευθυντήριες γραμμές επιθεωρήσεων για την έκδοση του πιστοποιητικού ασφαλείας επιβατηγού πλοίου, που καθορίζονται στο ψήφισμα Α.997(25) του ΙΜΟ, όπως τροποποιήθηκε, με τίτλο “Κατευθυντήριες γραμμές επιθεώρησης σύμφωνα με το εναρμονισμένο σύστημα επιθεώρησης και πιστοποίησης, 2007” ή διαδικασίες που επιτρέπουν να επιτυγχάνεται ο ίδιος στόχος”.
8.  
  Τα Παραρτήματα Ι- ΙΙΙ (Παραρτήματα Ι- ΙΙΙ της Οδηγίας) αντικαθίστανται ως εξής:
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 3 του ν. 1338/1983 “Εφαρμογή του Κοινοτικού δικαίου” (Α΄ 34), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του Ν. 1892/1990 (Α΄ 101) και του άρθρου 4 του ιδίουν. 1338/1983, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 παρ. 4 του ν. 1440/1984 (Α΄70) και τροποποιήθηκε με τα άρθρα 7 του ν. 1775/1988 (Α΄ 101), 31 του ν. 2076/1992 (Α΄ 130), 19 του ν. 2367/1995 (Α΄ 261), 22 του ν. 2789/2000 (Α΄ 21), 48 τουν. 3427/2005 (Α΄ 312) και 91 του ν. 3862/2010 (Α΄ 113). β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98). γ) Του π.δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς» (Α΄ 147).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την αριθμ. 280/2011 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1988/1775 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1775 1988
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις. 1992/2076 1992
Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις. 1995/2367 1995
ΝΟΜΟΣ 2000/2789 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2789 2000
Φόρος προστιθέμενης αξίας στις νέες οικοδομές, μεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις. 2005/3427 2005
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις Οδηγίες 2007/64/ΕΚ, 2007/44/ΕΚ και 2010/16/ΕΕ που αφορούν υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, προληπτική αξιολόγηση προτάσεων απόκτησης συμμετοχής σε επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις. 2010/3862 2010
«Κανόνες και πρότυπα ασφαλείας για τα επιβατηγά πλοία σύμφωνα με την οδηγία 98/18/ΕΚ του Συμβουλίου της 17ης Μαρτίου 1998». 1999/103 1999
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2005/3 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/3 2005
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θα[...]" 2011/65 2011
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία