Διατήρηση σε ισχύ του υφιστάμενου ειδικού συστήματος αξιολόγησης και του συστήματος επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων του προσωπικού Φύλαξης και Εξωτερικής Φρούρησης των Καταστημάτων Κράτησης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Διατηρούμε σε ισχύ το υφιστάμενο ειδικό σύστημα αξιολόγησης και το σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων, για το προσωπικό Φύλαξης και Εξωτερικής Φρούρησης, όπως αυτά προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 3727/2008 (ΦΕΚ 257 Α΄), του άρθρου 49 του Ν. 2721/1999 (ΦΕΚ 112 Α΄), όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 1 παρ. 3 του ν. 3388/2005 (ΦΕΚ 225 Α) και των άρθρων 3 και 6 του Π.Δ. 215/2006 (ΦΕΚ 217 Α΄).
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Του άρθρου 7 παρ. 5 του Ν. 4024/2011 (226 Α΄), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 1 παρ. 12 του Ν. 4038/2012 (14 Α΄).
 • Του άρθρου 49 του Ν. 2721/1999 (112 Α΄), όπως ισχύει.
 • Του άρθρου 26 του Ν. 3727/2008 (257 Α΄).
 • Των άρθρων 3 και 6 του Π.Δ. 215/2006 (217 Α΄).
 • Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την «Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π/Δ/τος 63/2005 (98 Α΄).
 • Την υπ’ αριθμ. 23564/25.11.2011 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Κωνσταντίνο Ρόβλια και Παντελή Τζωρτζάκη» (ΦΕΚ 2741 Β΄).
 • Την υπ’ αριθμ. 99577/25.11.2011 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον υφυπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Γεώργιο Πεταλωτή» (ΦΕΚ 2741 Β΄). Β. Το γεγονός ότι το παρόν διάταγμα δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. Γ. Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, υπ’ αριθμ. Δ 18/2012 μετά από πρόταση των Υφυπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2005/Π/Δ63 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/Π_Δ63 2005
ΑΠΟΦΑΣΗ 2011/23564 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2011/23564 2011
ΑΠΟΦΑΣΗ 2011/99577 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2011/99577 2011
Τροποποίηση και αντικατάσταση διατάξεων των νόμων 175611988 (ΦΕΚ 35Α), 172911987 (ΦΕΚ 144 Α), του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και άλλες διατάξεις. 1999/2721 1999
Θέματα εξωτερικών φρουρών και άλλες διατάξεις. 2005/3388 2005
Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών κατά της γενετήσιας εκμετάλλευσης και κακοποίησης, μέτρα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και την αποσυμφόρηση των καταστημάτων κράτησης και άλλες διατάξεις. 2008/3727 2008
Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξειςεφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015. 2011/4024 2011
Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015. 2012/4038 2012
Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας της Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης. 2006/215 2006
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία