Περί εφαρμογής της απόφασης 1844 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Απαγορεύεται, από την 20η Νοεμβρίου 2008, ημερομηνία υιοθέτησης της απόφασης 1844 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, η είσοδος στο ελληνικό έδαφος ή η διέλευση από αυτό, των ατόμων που προσδιορίζονται από την Επιτροπή, η οποία έχει συσταθεί σύμφωνα με την απόφαση 751 (1992) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος, υπό την προϋπόθεση ότι η παρούσα διάταξη δεν υποχρεώνει τις αρχές της Ελληνικής Δημοκρατίας να αρνηθούν την είσοδο στο ελληνικό έδαφος σε Έλληνες υπηκόους
Άρθρο 2
1.  
  Τα μέτρα που επιβάλλονται με το άρθρο 1 του παρόντος δεν ισχύουν: α) στις περιπτώσεις που η Επιτροπή, η οποία έχει συσταθεί σύμφωνα με την απόφαση 751 (1992) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, κρίνει κατά περίπτωση, ότι πρόκειται για μετακίνηση η οποία δικαιολογείται για λόγους ανθρωπιστικής ανάγκης, συμπεριλαμβανομένων θρησκευτικών υποχρεώσεων, ή β) στις περιπτώσεις που η Επιτροπή κρίνει κατά περίπτωση ότι μια εξαίρεση θα προήγαγε με άλλο τρόπο τους σκοπούς της ειρήνης και εθνικής συμφιλίωσης στη Σομαλία και της σταθερότητας στην περιοχή
Άρθρο 3
1.  
  Δεσμεύονται, από την 20η Νοεμβρίου 2008, ημερομηνία υιοθέτησης της απόφασης 1844 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, κεφάλαια, άλλα χρηματοοικονομικά στοιχεία και οικονομικοί πόροι που βρίσκονται στο ελληνικό έδαφος, τα οποία ανήκουν ή ελέγχονται, άμεσα ή έμμεσα, από τα άτομα ή τους φορείς που προσδιορίζονται από την Επιτροπή, η οποία έχει συσταθεί σύμφωνα με την απόφαση 751 (1992) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος, ή από άτομα ή φορείς που ενεργούν για λογαριασμό τους ή σύμφωνα με οδηγίες τους, ή από φορείς που ανήκουν ή ελέγχονται από αυτούς, όπως προσδιορίζονται από την ανωτέρω Επιτροπή. Επίσης, απαγορεύεται όπως οποιαδήποτε κεφάλαια, χρηματοοικονομικά στοιχεία ή οικονομικοί πόροι τεθούν στη διάθεση ή προς όφελος αυτών των ατόμων ή φορέων από Έλληνες υπηκόους ή από οποιαδήποτε άτομα ή φορείς εντός του ελληνικού εδάφους.
Άρθρο 4
1.  
  Τα μέτρα που επιβάλλονται με το άρθρο 3 του παρόντος δεν εφαρμόζονται σε κεφάλαια, άλλα χρηματοοικονομικά στοιχεία ή οικονομικούς πόρους που οι αρμόδιες ελληνικές αρχές έχουν κρίνει ότι: α) είναι αναγκαία για βασικά έξοδα, συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών για τρόφιμα, ενοίκια ή υποθήκες, φάρμακα και ιατρική περίθαλψη, φόρους, ασφάλιστρα και δαπάνες κοινής ωφέλειας ή αποκλειστικά για την πληρωμή εύλογων επαγγελματικών αμοιβών και την αποζημίωση για πραγματοποιηθέντα έξοδα που σχετίζονται με την παροχή νομικών υπηρεσιών, ή αμοιβών ή χρεώσεων, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, για υπηρεσίες συνήθους διατήρησης ή φύλαξης των δεσμευμένων κεφαλαίων, άλλων χρηματοοικονομικών στοιχείων και οικονομικών πόρων, κατόπιν γνωστοποίησης από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές προς την Επιτροπή, που έχει συσταθεί σύμφωνα με την απόφαση 751 (1992) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, της πρόθεσης να επιτραπεί, όπου αρμόζει, η πρόσβαση σε αυτά τα κεφάλαια, άλλα χρηματοοικονομικά στοιχεία ή οικονομικούς πόρους και, εφ’ όσον δεν υπάρξει αρνητική απόφαση της Επιτροπής εντός τριών εργασίμων ημερών από αυτή τη γνωστοποίηση, β) είναι αναγκαία για έκτακτα έξοδα, υπό την προϋπόθεση ότι η απόφαση αυτή έχει γνωστοποιηθεί από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές στην Επιτροπή, η οποία έχει συσταθεί σύμφωνα με την απόφαση 751 (1992) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, και έχει εγκριθεί από την Επιτροπή, ή γ) είναι αντικείμενα δικαστικής, διοικητικής ή διαιτητικής δέσμευσης ή απόφασης. Στην περίπτωση αυτή, τα εν λόγω κεφάλαια, άλλα χρηματοοικονομικά στοιχεία και οικονομικοί πόροι, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ικανοποίηση αυτής της δέσμευσης ή απόφασης υπό την προϋπόθεση ότι η δέσμευση ή η απόφαση εξεδόθη πριν από την 20η Νοεμβρίου 2008, ημερομηνία υιοθέτησης της απόφασης 1844 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, δεν είναι προς όφελος ενός προσώπου ή φορέα που έχει προσδιοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 3 του παρόντος και έχει γνωστοποιηθεί από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές στην Επιτροπή.
Άρθρο 5
1.  
  Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές μπορούν να επιτρέψουν, από την 20η Νοεμβρίου 2008, ημερομηνία υιοθέτησης της απόφασης 1844 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., την πίστωση των λογαριασμών που έχουν δεσμευθεί, βάσει των διατάξεων του άρθρου 3 του παρόντος, με τόκους ή άλλα έσοδα που οφείλονται στους λογαριασμούς αυτούς ή με πληρωμές που οφείλονται βάσει συμβάσεων, συμφωνιών ή υποχρεώσεων που έχουν συναφθεί ή προέκυψαν πριν από την 20η Νοεμβρίου 2008, υπό την προϋπόθεση ότι οποιοιδήποτε τέτοιοι τόκοι, άλλα έσοδα και πληρωμές συνεχίζουν να υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος και παραμένουν δεσμευμένοι.
Άρθρο 6
1.  
  Απαγορεύεται, από την 20η Νοεμβρίου 2008, ημερομηνία υιοθέτησης της απόφασης 1844 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.), η άμεση ή έμμεση προμήθεια, πώληση ή μεταφορά όπλων και στρατιωτικού εξοπλισμού και η άμεση ή έμμεση παροχή τεχνικής βοήθειας ή εκπαίδευσης, οικονομικής και άλλης βοήθειας, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων, της μεσιτείας ή άλλων οικονομικών υπηρεσιών, που σχετίζονται με στρατιωτικές δραστηριότητες ή με την προμήθεια, πώληση, μεταφορά, κατασκευή, συντήρηση ή χρήση όπλων και στρατιωτικού εξοπλισμού, στα άτομα ή φορείς που προσδιορίζονται από την Επιτροπή, η οποία συστάθηκε σύμφωνα με την απόφαση 751 (1992) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος.
Άρθρο 7
1.  
  Οι διατάξεις των άρθρων 1, 3 και 6 του παρόντος εφαρμόζονται στα άτομα και οι διατάξεις των άρθρων 3 και 6 του παρόντος εφαρμόζονται στους φορείς που προσδιορίζονται από την Επιτροπή, η οποία έχει συσταθεί σύμφωνα με την απόφαση 751 (1992) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών: α) ως εμπλεκόμενοι ή παρέχοντες υποστήριξη σε ενέργειες που απειλούν την ειρήνη, την ασφάλεια ή τη σταθερότητα της Σομαλίας, συμπεριλαμβανομένων ενεργειών που απειλούν τη Συμφωνία του Τζιμπουτί, της 18ης Αυγούστου 2008 ή την πολιτική διαδικασία ή απειλούν τους Μεταβατικούς Ομοσπονδιακούς Θεσμούς (ΤFΙs) ή την Αποστολή των Κρατών Μελών της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (ΑΜΙSΟΜ), δια της βίας, (β) ως έχοντες ενεργήσει κατά παράβαση του γενικού και πλήρους εμπάργκο όπλων κατά της Σομαλίας, το οποίο έχει επιβληθεί με το π.δ. 334/1993, όπως αυτό αναπτύχθηκε και τροποποιήθηκε με τα π.δ. 29/2004, 54/2005, 46/2009 και 51/2009. (γ) ως παρεμποδίζοντες την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στη Σομαλία ή την πρόσβαση σε ανθρωπιστική βοήθεια ή τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Σομαλία.
Άρθρο 8
1.  
  Τα μέτρα, τα οποία περιγράφονται στα άρθρα 1, 3 και 6 του παρόντος, παύουν να ισχύουν αναφορικά με τα προσδιορισμένα άτομα ή φορείς εάν και όποτε η Επιτροπή, η οποία συστάθηκε βάσει της απόφασης 751 (1992) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών τους διαγράψει από τον Κατάλογο των προσδιορισμένων ατόμων και φορέων
Άρθρο 9
1.  
  Από την 20η Νοεμβρίου 2008, ημερομηνία υιοθέτησης της απόφασης 1844 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., όταν οι αρμόδιες αρχές της Ελληνικής Δημοκρατίας λαμβάνουν από τη Γραμματεία των Ηνωμένων Εθνών την προβλεπόμενη από την παράγραφο 15 της απόφασης 1844 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, ειδοποίηση περί καταχώρισης κάποιου ονόματος στον Κατάλογο Ατόμων και Φορέων, ο οποίος έχει καταρτισθεί σύμφωνα με την απόφαση 1844 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, γνωστοποιούν εγκαίρως στα καταχωρούμενα άτομα ή φορείς την εγγραφή τους στον Κατάλογο.
2.  
  Η γνωστοποίηση της παραγράφου 1 περιλαμβάνει επίσης τις κατωτέρω πληροφορίες που θα έχουν περιέλθει στις αρμόδιες αρχές της Ελληνικής Δημοκρατίας από τη Γραμματεία των Ηνωμένων Εθνών μαζί με την ειδοποίηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, σύμφωνα με την παράγραφο 15 της απόφασης 1844 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε.: α) αντίγραφο του τμήματος της αναφοράς περίπτωσης που είναι δημοσιοποιήσιμο β) οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με τους λόγους της καταχώρισης είναι διαθέσιμες στον ιστοχώρο της Επιτροπής, που συστάθηκε με την απόφαση 751 (1992) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε., γ) περιγραφή των επιπτώσεων της καταχώρισης, δ) τις διαδικασίες της Επιτροπής για την εξέταση αιτήσεων διαγραφής από τον Κατάλογο και ε) τις διατάξεις σχετικά με τις διαθέσιμες εξαιρέσεις.
Άρθρο 10
1.  
  Από την 20η Νοεμβρίου 2008, ημερομηνία υιοθέτησης της απόφασης 1844 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., όταν οι αρμόδιες αρχές της Ελληνικής Δημοκρατίας λαμβάνουν από τη Γραμματεία των Ηνωμένων Εθνών την προβλεπόμενη από την παράγραφο 21 της απόφασης 1844 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, ειδοποίηση περί διαγραφής κάποιου ονόματος από τον Κατάλογο Ατόμων και Φορέων, ο οποίος αναφέρεται στα άρθρα 8 και 9 του παρόντος, γνωστοποιούν εγκαίρως στα ενδιαφερόμενα άτομα ή φορείς τη διαγραφή τους από τον Κατάλογο. Στον Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση του παρόντος Διατάγματος, στον ίδιο δε Υπουργό και στους Υπουργούς Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Προστασίας του Πολίτη την εκτέλεσή του.
 • Το άρθρο 25 του καταστατικού Χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.), όπως κυρώθηκε με τον Α.Ν. 585/1945 (Α΄ 242).
 • Το άρθρο 1 παρ. 1 του Α.Ν. 92/1967 «Περί εφαρμογής αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και περί εγκρίσεως και εφαρμογής συστάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύσεως» (Α΄ 139).
 • Τα π.δ. 184/2009 (Α΄ 213), 185/2009 (Α΄ 213), 65/2011 (Α΄ 147), 110/2011 (Α΄ 243), 22/2012 (Α΄ 47) και την υπ’ αριθμ. 2876/7.10.2009 απόφαση του Πρωθυπουργού (Β΄ 2234).
 • Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
 • Την από 19.1.2009 απόφαση της Υπουργού Εξωτερικών Φ:3460/17/ΑΣ 78 «Εφαρμογή της απόφασης 1844 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε. περί Σομαλίας» (Α΄ 16).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Τις υπ’ αριθμ. 116/2010, 99/2011 και 36/2012 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών, Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Προστασίας του Πολίτη,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2009/2876 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2009/2876 2009
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1945/585 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1945/585 1945
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1967/92 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1967/92 1967
(1 ) Εφαρμογή Αποφάσεως 733 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών της 23 Ιανουαρίου 1992. 1993/334 1993
Εφαρμογή της 1356 (2001) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. 2004/29 2004
Περί εφαρμογής της απόφασης 1425 (2002) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2005/54 2005
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισµός των αρµοδιοτήτων του. 2009/184 2009
Περί εφαρμογής της υπ’ αριθμ. 1744 (2007) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2009/46 2009
Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1772 (2007) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2009/51 2009
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Περί εφαρμογής της απόφασης 1907 (2009) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2013/15 2013
Εφαρμογή της απόφασης 2093 (2013) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2014/131 2014
Εφαρμογή των αποφάσεων 1897 (2009), 1910 (2010) και 1916 (2010) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2014/18 2014
Εφαρμογή της απόφασης 2023 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2014/20 2014
Εφαρμογή των αποφάσεων 2002 (2011) και 2036 (2012) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2014/37 2014
Εφαρμογή της απόφασης 2060 (2012) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2014/78 2014
Εφαρμογή της απόφασης 2111 (2013) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2015/17 2015
Εφαρμογή της απόφασης 2125 (2013) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2016/17 2016
Εφαρμογή της απόφασης 2182 (2014) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2016/97 2016
Εφαρμογή της απόφασης 2244 (2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2017/60 2017