ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2012/34

ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2012-04-05

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2012-04-05

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2012-03-26

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του π.δ. 205/2001 (Α΄ 160) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» όπως ισχύει, σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 2011/10/ΕΕ, 2011/11/ΕΕ, 2011/12/ΕΕ, 2011/13/ΕΕ, 2011/66/ΕΕ, 2011/67/ΕΕ, 2011/69/ΕΕ, 2011/71/ΕΕ, 2011/78/ΕΕ, 2011/79/ΕΕ, 2011/80/ΕΕ, 2011/81/ΕΕ της Επιτροπής.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σκοπός"
1.  
  Με το παρόν διάταγμα συμπληρώνονται και τροποποιούνται διατάξεις του π.δ. 205/2001 (Α΄ 160) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα π.δ/τα 159/2008 (Α΄ 219), 52/2009 (Α΄ 71), 90/2010 (Α΄ 155), και 31/2011 (Α΄ 81) σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες: 2011/10/ΕΕ της 8ης Φεβρουαρίου 2011 (Ε.Ε. Αριθ. L34/41) της Επιτροπής 2011/11/ΕΕ της 8ης Φεβρουαρίου 2011 (Ε.Ε. Αριθ. L34/45) της Επιτροπής 2011/12/ΕΕ της 8ης Φεβρουαρίου 2011 (Ε.Ε. Αριθ. L34/49) της Επιτροπής 2011/13/ΕΕ της 8ης Φεβρουαρίου 2011 (Ε.Ε. Αριθ. L34/52) της Επιτροπής 2011/66/ΕΕ της 1ης Ιουλίου 2011 (Ε.Ε. Αριθ. L175/10) της Επιτροπής 2011/67/ΕΕ της 1ης Ιουλίου 2011 (Ε.Ε. Αριθ. L175/13) της Επιτροπής 2011/69/ΕΕ της 1ης Ιουλίου 2011 (Ε.Ε. Αριθ. L175/24) της Επιτροπής 2011/71/ΕΕ της 26ης Ιουλίου 2011 (Ε.Ε. Αριθ. L195/46) της Επιτροπής 2011/78/ΕΕ της 20ης Σεπτεμβρίου 2011 (Ε.Ε. Αριθ. L243/7) της Επιτροπής 2011/79/ΕΕ της 20ης Σεπτεμβρίου 2011 (Ε.Ε. Αριθ. L243/10) της Επιτροπής 2011/80/ΕΕ της 20ης Σεπτεμβρίου 2011 (Ε.Ε. Αριθ. L243/13) της Επιτροπής 2011/81/ΕΕ της 20ης Σεπτεμβρίου 2011 (Ε.Ε. Αριθ. L243/16) της Επιτροπής.
Άρθρο 2
1.  
  (Άρθρο 1 Οδηγιών, 2011/10/ΕΕ, 2011/11/ΕΕ, 2011/12/ΕΕ, 2011/13/ΕΕ, 2011/66/ΕΕ, 2011/67/ΕΕ, 2011/69/ΕΕ, 2011/71/ΕΕ, 2011/78/ΕΕ, 2011/79/ΕΕ, 2011/80/ΕΕ, 2011/81/ΕΕ της Επιτροπής). Τα Παράρτημα Ι του άρθρου 30 του π.δ. 205/2001 (Α΄ 160) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 159/2008 (Α΄ 219) και συμπληρώθηκε με τα άρθρα 2 του π.δ. 52/2009 (Α΄ 71), 3 του π.δ. 90/2010 (Α΄155) και 2 του π.δ. 31/2011(Α΄ 81), συμπληρώνεται ως ακολούθως:.
Άρθρο 4 "(Άρθρα 2 των Οδηγιών 2011/10/ΕΕ, 2011/11/ΕΕ, 2011/12/ΕΕ, 2011/13/ΕΕ, 2011/66/ΕΕ, 2011/67/ΕΕ, 2011/69/ΕΕ, 2011/71/ΕΕ, 2011/78/ΕΕ, 2011/79/ΕΕ, 2011/80/ΕΕ, 2011/81/ΕΕ της Επιτροπής)."
1.  
  Οι διατάξεις του Παραρτήματος Ι του άρθρου 3 του παρόντος διατάγματος αρχίζουν να ισχύουν κατά αύξοντα αριθμό δραστικής ουσίας ως ακολούθως:
2.  
  Οι διατάξεις του Παραρτήματος ΙΑ του άρθρου 3 του παρόντος διατάγματος αρχίζουν να ισχύουν την 1η Φεβρουαρίου 2013 για την εγγραφή της δραστικής ουσίας:«
38.  
  «Βifenthrin» την 1η Φεβρουαρίου 2013
39.  
  «Οξικό (Ζ,Ε) - δεκατετραδιεν - 9,12-ύλιο» την 1η Φεβρουαρίου 2013
40.  
  «Fenοxycarb» την 1η Φεβρουαρίου 2013
41.  
  «Εννεανικό οξύ (πελαργονικό οξύ)» την 1η Φεβρουαρίου 2013
42.  
  «Ιmidaclοprid» την 1η Ιουλίου 2013. 43 «Αβαμεκτίνη» την 1η Ιουλίου 2013.
44.  
  «4,5-Διχλωρο- 2-οκτυλ-2Η- ισοθειαζολόνη-3» την 1η Ιουλίου 2013
45.  
  «Κρεόσωτο» την 1η Μαΐου 2013
46.  
  «Βacillus thuringiensis, υποείδος israelensis, ορότυπος Η14, στέλεχος ΑΜ65-52» την 1η Οκτωβρίου 2013
47.  
  «fiprοnil» την 1η Οκτωβρίου 2013
48.  
  «lambda- cyhalοthrin (λ-κυαλοθρίνη)» την 1η Οκτωβρίου 2013
49.  
  «deltamethrin (δελταμεθρίνη)» την 1η Οκτωβρίου 2013
 • Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 3 και 4 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου» (Α΄ 34), όπως αντικαταστάθηκαν, το μεν πρώτο με το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101), το δε δεύτερο με το άρθρο 6 παρ. 4 του ν. 1440/1984 (Α΄ 70) και τροποποιήθηκε τελικώς με το άρθρο 91 του ν. 3862/2010 (Α΄ 113). β) Των άρθρων 1 περ. δ και 30 του ν. 721/77 (Α΄ 298), όπως η περ. δ και το άρθρο 30 αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 1 παρ. 2 και 5α αντίστοιχα του ν. 2538/1997 (Α΄ 242). γ) Του άρθρου 2 του ν. 1316/1983 (Α΄ 3) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 1965/91 (Α΄ 146). δ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98). ε) Το άρθρο 25 του ν. 3730/2008 (Α΄ 262/23-12-2008) «Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και άλλες διατάξεις».
 • Τη με αριθ. 131/20388/2012 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ιωάννη Δριβελέγκα» (Β΄ 393/21.02.2012).
 • Την με αρ. πρωτ. 81138/18-11-2011 απόφαση του Προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την αριθ. 21 /2012 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2012/131/20388 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2012/131_20388 2012
ΝΟΜΟΣ 1977/721 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/721 1977
ΝΟΜΟΣ 1983/1316 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1316 1983
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
ΝΟΜΟΣ 1991/1965 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1965 1991
Τροποποίηση της κείμενης νομοθεσίας για τα γεωργικά και κτηνιατρικά φάρμακα, ρύθμιση χρεών συνεταιριστικών οργανώσεων και άλλες διατάξεις. 1997/2538 1997
Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις. 2008/3730 2008
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις Οδηγίες 2007/64/ΕΚ, 2007/44/ΕΚ και 2010/16/ΕΕ που αφορούν υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, προληπτική αξιολόγηση προτάσεων απόκτησης συμμετοχής σε επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις. 2010/3862 2010
Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 2001/205 2001
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του π.δ. 205/2001 (Α΄160) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου», σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 2006/50/[...]" 2008/159 2008
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του π.δ. 205/2001 (Α΄ 160) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» όπως ισχύει, σε συμμόρφωση προς τις Οδη[...]" 2009/52 2009
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του π.δ 205/2001 (Α΄ 160) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» όπως ισχύει, σε συμμόρφωση προς τις Οδηγ[...]" 2010/90 2010
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του π.δ 205/ 2001 (Α΄ 160) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» όπως ισχύει, σε συμμόρφωση προς τις Οδη[...]" 2011/31 2011
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του π.δ. 205/ 2001 (Α΄160) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» όπως ισχύει, σε συμμόρφωση προς τις Οδ[...]" 2013/27 2013
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του π.δ. 205/2001 (Α΄160) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» όπως ισχύει, σε συμμόρφωση προς τις Οδη[...]" 2013/54 2013
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του π.δ. 205/2001 (Α΄ 160) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» όπως ισχύει, σε συμμόρφωση προς τις Οδ[...]" 2014/144 2014
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Π.Δ. 205/2001 (Α΄ 160) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» όπως ισχύει, σε συμμόρφωση προς τις Οδ[...]" 2014/22 2014