ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2012/35

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2012-04-09

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2012-04-09

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2012-03-29

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Διατήρηση σε ισχύ του Ειδικού Συστήματος Αξιολόγησης και του Συστήματος Επιλογής Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων των Δικαστικών Υπαλλήλων του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Παραμένει σε ισχύ το υφιστάμενο ειδικό σύστημα αξιολόγησης, που αφορά στην επιλογή των Προϊσταμένων Τμήματος, Επιτρόπων και Γενικών Συντονιστών Επιτρόπων των δικαστικών υπαλλήλων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 70, 71, 72 και 73 του ν. 2812/2000 (ΦΕΚ 67 Α΄) καθώς και με τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 2721/99 (ΦΕΚ 112 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3060/02 (ΦΕΚ 242 Α΄) την παρ. 2 του άρθρου 55 του ν. 3659/08 (ΦΕΚ 77 Α΄) και την παρ. 7 του αρθρ. 40 του ν. 3772/09 (0ΕΚ 112 Α΄).
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τη διάταξη του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α΄), άρθρο 7 παρ. 5.
 • Τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 1 του ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14 τ.Α΄).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 2721/1999 (ΦΕΚ 112 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3060/2002 (ΦΕΚ 242 Α΄), την παρ. 2 του άρθρου 55 του ν. 3659/2008 (ΦΕΚ 77 Α΄) και την παρ. 7 του άρθρου 40 του ν. 3772/2009 (ΦΕΚ 112 Α΄).
 • Τις διατάξεις των άρθρων 70, 71, 72 και 73 του ν. 2812/2000 (ΦΕΚ 67 Α΄).
 • Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98 Α΄).
 • Το π.δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης...» (ΦΕΚ 147 Α΄).
 • Την αριθμ. 23564/11 (ΦΕΚ 2741Β/25.11.2011) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την αριθ. Δ 330/2011 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2011/23564 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2011/23564 2011
Τροποποίηση και αντικατάσταση διατάξεων των νόμων 175611988 (ΦΕΚ 35Α), 172911987 (ΦΕΚ 144 Α), του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και άλλες διατάξεις. 1999/2721 1999
ΝΟΜΟΣ 2000/2812 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2812 2000
Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητος του Υπουργείου Δικαιοσύνης. 2002/3060 2002
Βελτίωση και επιτάχυνση των διαδικασιών της δίκης στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια και άλλες διατάξεις 2008/3659 2008
ΝΟΜΟΣ 2009/3772 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2009/3772 2009
Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξειςεφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015. 2011/4024 2011
Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015. 2012/4038 2012
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θα[...]" 2011/65 2011
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία