Συγκρότηση, σύνθεση και λειτουργία των Συμβουλίων Κρίσεων Λιμενικού Σώματος -Ελληνικής Ακτοφυλακής.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΚΡΙΣΕΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Λ.Σ. -ΕΛ.ΑΚΤ.
Άρθρο 1
1.  
  Τα Συμβούλια Κρίσεων των Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. είναι τα ακόλουθα:.
 1. Το Ανώτατο Συμβούλιο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
 2. Το Ανώτερο Συμβούλιο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
 3. Το Κατώτερο Συμβούλιο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
2.  
  Το Ανώτατο Συμβούλιο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.:.
 1. Είναι αρμόδιο για την κρίση των Αντιναυάρχων πλην του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., των Υποναυάρχων και των Αρχιπλοιάρχων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., καθώς και για τη μονιμοποίηση των Εφέδρων Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., οι οποίοι κατατάσσονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και συγκροτείται από:.
  • Τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, ως Πρόεδρο
  • Τον Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ως μέλος.
  • ‘Έναν Αντιστράτηγο του Στρατού Ξηράς, ως μέλος, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του, μετά από πρόταση του Αρχηγού Γ.Ε.ΕΘ.Α.
  • Χρέη Εισηγητή εκτελεί ο Αρχηγός Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
 2. Με ευρύτερη σύνθεση λειτουργεί ως δευτεροβάθμιο για την επανάκριση των από το πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Κρίσεων δυσμενώς κριθέντων Ανωτάτων Αξιωματικών, καθώς και για την επιλογή του Υπαρχηγού, Επιτελάρχη Αρχηγείου, και Υποναυάρχων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. όταν αυτό απαιτείται.
 3. Η επανάκριση γίνεται μετά από άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής από τους ίδιους, ή αναπομπή του οικείου Υπουργού, ή στο πλαίσιο συμμόρφωσης σε αποφάσεις διοικητικών δικαστηρίων.
 4. Το Συμβούλιο αυτό συγκροτείται από:.
  • Τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, ως Πρόεδρο
  • Τον Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ως μέλος.
  • Έναν Αντιστράτηγο του Στρατού Ξηράς, αρχαιότερο αυτού που συμμετείχε στο πρωτοβάθμιο, ως μέλος
  • Δύο Αντιναυάρχους του Πολεμικού Ναυτικού, ως μέλη.
  • Τα μέλη των περιπτώσεων (γγ) και (δδ), καθώς και τα αναπληρωματικά αυτών, ορίζονται με πρόταση του Αρχηγού Γ.Ε.ΕΘ.Α.
  • Χρέη Εισηγητή εκτελεί ο Αρχηγός Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
3.  
  Το Ανώτερο Συμβούλιο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.:.
 1. Είναι αρμόδιο για:
 2. - Την κρίση των Πλοιάρχων, Αντιπλοιάρχων και Πλωταρχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. - Τη λήψη απόφασης διενέργειας Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης, μετά από αναφορά δυσμενώς κριθέντος προς τη Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., προκειμένου να διαπιστωθεί εάν δυσμενείς εγγραφές σε εκθέσεις ή σημειώματα αξιολόγησης, στις οποίες ερείδεται εν όλω ή εν μέρει εκδοθείσα δυσμενής απόφαση δευτεροβαθμίου Συμβουλίου Κρίσεων, είναι αποτέλεσμα αμερόληπτης η μη κρίσης, ή εσφαλμένης η μη εκτίμησης, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις περί διενέργειας Ενόρκων Διοικητικών Εξετάσεων. - Τη διαγραφή, ή μεταβολή επί το ευνοϊκότερον δυσμενούς στοιχείου, στο οποίο ερείδεται εν όλω ή εν μέρει δυσμενής κρίση δευτεροβαθμίου Συμβουλίου Κρίσεων, ανάλογα με το πόρισμα της ανωτέρω Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης.
 3. Οι αποφάσεις για τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης, ή τη διαγραφή, ή μεταβολή επί το ευνοϊκότερον δυσμενούς στοιχείου, σύμφωνα με τα ανωτέρω, λαμβάνονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τεσσάρων μηνών, αρχομένης την επομένη της ημερομηνίας παραλαβής της αναφοράς του δυσμενώς κριθέντος από τη Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
 4. Το Συμβούλιο αυτό συγκροτείται από:
 5. - Τον Αρχηγό του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ως Πρόεδρο. - Τον Υπαρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ως μέλος. - Έναν Αρχιπλοίαρχο που προέρχεται από τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ως μέλος.
 6. Αναπληρωματικά μέλη ορίζονται αντίστοιχα ο Επιτελάρχης Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και ένας Αρχιπλοίαρχος προερχόμενος από τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
 7. Χρέη Εισηγητή εκτελεί το νεότερο μέλος του Συμβουλίου.
 8. Με ευρύτερη σύνθεση λειτουργεί ως δευτεροβάθμιο για την επανάκριση των από το πρωτοβάθμιο Συμβούλιο δυσμενώς κριθέντων Αξιωματικών, μετά από άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής από τους ίδιους, ή αναπομπή από τον οικείο Υπουργό, ή στο πλαίσιο συμμόρφωσης σε αποφάσεις διοικητικών δικαστηρίων, καθώς επίσης και για τη λήψη απόφασης για προαγωγή επ΄ανδραγαθία ή λόγω διακεκριμένης πράξης.
 9. Το Συμβούλιο αυτό συγκροτείται από:.
  • Τον Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ως Πρόεδρο.
  • Τον Υπαρχηγό και τον Επιτελάρχη Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ως μέλη.
  • Δύο Αρχιπλοιάρχους προερχόμενους από τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., αρχαιότερους αυτού που συμμετείχε στο πρωτοβάθμιο Συμβούλιο, ως μέλη.
  • Αναπληρωματικά μέλη, των μελών της περίπτωσης (γγ), ορίζονται δύο Αρχιπλοίαρχοι προερχόμενοι από τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., αρχαιότεροι αυτού που συμμετείχε στο πρωτοβάθμιο Συμβούλιο.
  • Χρέη εισηγητή εκτελεί το νεότερο μέλος του Συμβουλίου.
4.  
  Το Κατώτερο Συμβούλιο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.:.
 1. Είναι αρμόδιο για την κρίση των Υποπλοιάρχων, Ανθυποπλοιάρχων και Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., καθώς και για την μετάταξη στις κενές οργανικές θέσεις των Αξιωματικών ειδικότητας Τεχνικού, Υγειονομικού (Ιατρού-Ψυχολόγου), Ιερέα και Νομικού, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και συγκροτείται από:.
  • Έναν Αρχιπλοίαρχο προερχόμενο από τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ως Πρόεδρο.
  • Δύο Πλοιάρχους προερχομένους από τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ως μέλη, με αναπληρωματικά μέλη δύο Αξιωματικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., του ιδίου βαθμού και της ιδίας προέλευσης.
  • Χρέη Εισηγητή εκτελεί το νεότερο μέλος του Συμβουλίου.
 2. Με ευρύτερη σύνθεση λειτουργεί ως δευτεροβάθμιο για την επανάκριση των δυσμενώς κριθέντων, από το πρωτοβάθμιο Συμβούλιο, Αξιωματικών, μετά από άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής από τους ίδιους, ή αναπομπή από τον Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ή στο πλαίσιο συμμόρφωσης σε αποφάσεις διοικητικών δικαστηρίων.
 3. Το Συμβούλιο αυτό συγκροτείται από:.
  • Τον Υπαρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ως Πρόεδρο.
  • Δύο Αρχιπλοιάρχους προερχομένους από τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ως μέλη, αρχαιότερους αυτού που συμμετείχε στο πρωτοβάθμιο Συμβούλιο, με αναπληρωματικά μέλη δύο Αξιωματικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. του ιδίου βαθμού και της ιδίας προέλευσης, αρχαιότερους αυτού που συμμετείχε στο πρωτοβάθμιο Συμβούλιο.
  • Δύο Πλοιάρχους προερχομένους από τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. αρχαιότερους αυτών που συμμετείχαν στο πρωτοβάθμιο Συμβούλιο, ως μέλη, με αναπληρωματικά μέλη δύο Αξιωματικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., του ιδίου βαθμού και της ιδίας προέλευσης, αρχαιότερους αυτών που συμμετείχαν στο πρωτοβάθμιο Συμβούλιο.
  • Χρέη Εισηγητή εκτελεί το νεότερο μέλος του Συμβουλίου.
5.  
  Στα Συμβούλια Κρίσεων παρίσταται Ανώτερος Αξιωματικός της Διεύθυνσης Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ως γραμματέας, χωρίς να έχει δικαίωμα ψήφου, για την τήρηση των πρακτικών, οριζόμενος με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
6.  
  Ο Πρόεδρος κάθε Συμβουλίου Κρίσεων δύναται να προσκαλεί κατά τις συνεδριάσεις, υπηρεσιακά αρμόδιους Αξιωματικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προς παροχή πληροφοριών, οι οποίοι και αποχωρούν πριν από την έναρξη της συζήτησης.
7.  
  Τα πρωτοβάθμια Συμβούλια Κρίσεων είναι αρμόδια και για τη διαπίστωση των τυπικών προς προαγωγή προσόντων των κρινόμενων Αξιωματικών, στους οποίους και κοινοποιούνται με εμπιστευτικό έγγραφο οι δυσμενείς για αυτούς αποφάσεις εντός τριάντα ημερών από της εκδόσεώς τους
8.  
  Η συγκρότηση, η σύνθεση, οι συνεδριάσεις, η λειτουργία και οι αποφάσεις των Συμβουλίων Κρίσεων, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος, διέπονται από τις εκάστοτε γενικές διατάξεις που αφορούν τα συλλογικά όργανα της διοίκησης
Άρθρο 2
1.  
  Τα Συμβούλια Κρίσεων των Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. συγκροτούνται με αποφάσεις του οικείου Υπουργού, πριν από την πρώτη τακτική συνεδρίαση του Ανωτάτου Συμβουλίου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., έχουν διάρκεια ενός έτους μέχρι την επόμενη τακτική συγκρότησή τους και συγκαλούνται κατά τη διάρκεια της χρονικής αυτής περιόδου για τη διενέργεια των κρίσεων, ως εξής:.
 1. Το Ανώτατο Συμβούλιο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. συνέρχεται σε τακτική σύνοδο και περατώνει τις εργασίες του εντός του δευτέρου δεκαήμερου του μηνός Μαρτίου κάθε έτους.
 2. Το Ανώτερο Συμβούλιο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. συνέρχεται σε τακτική σύνοδο μετά από τη λήξη των εργασιών του Ανώτατου Συμβουλίου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και περατώνει τις εργασίες του εντός του τρίτου δεκαήμερου του μηνός Μαρτίου.
 3. Το Κατώτερο Συμβούλιο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. συνέρχεται σε τακτική σύνοδο μετά από τη λήξη των εργασιών του Ανώτερου Συμβουλίου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και περατώνει τις εργασίες του εντός του πρώτου δεκαήμερου του μηνός Απριλίου.
2.  
  Τα προαναφερόμενα Συμβούλια Κρίσεων συνέρχονται και σε έκτακτες συνεδριάσεις, όταν παρίσταται ανάγκη κρίσης των Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στις προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις περιπτώσεις και περατώνουν τις εργασίες τους το αργότερο εντός εξήντα ημερών από την κοινοποίηση στον αρμόδιο Πρόεδρο της σχετικής διαταγής σύγκλησής τους.
3.  
  Σε περίπτωση ανυπέρβλητου κωλύματος δύναται να αναβληθεί μέχρι ένα μήνα η σύγκληση της τακτικής συνόδου του Ανωτάτου και του Ανωτέρου Συμβουλίου Κρίσεων, με αιτιολογημένη απόφαση του οικείου Υπουργού ή του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. εάν πρόκειται για Κατώτερο Συμβούλιο Κρίσεων. Επίσης, σε περίπτωση ανυπέρβλητου κωλύματος δύναται να παραταθεί μέχρι ένα μήνα ο χρόνος περάτωσης των εργασιών οποιουδήποτε Συμβουλίου Κρίσεων με αιτιολογημένη απόφαση του Προέδρου του.
4.  
  Σε περίπτωση πολέμου ή γενικής επιστράτευσης δύναται με διαταγή του οικείου Υπουργού να συγκαλούνται σε έκτακτες συνεδριάσεις τα Συμβούλια Κρίσεων για τη διενέργεια συμπληρωματικών κρίσεων προς προαγωγή
Άρθρο 3
1.  
  Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από ειδικότερες διατάξεις, οι Αξιωματικοί κρίνονται κατ’ έτος, εφόσον συμπληρώνουν τα απαιτούμενα προς προαγωγή γενικά τυπικά προσόντα μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου του έτους, κατά το οποίο διενεργούνται οι τακτικές κρίσεις.
2.  
  Πριν από τη σύνοδο του Συμβουλίου Κρίσεων ο γραμματέας παραδίδει στον Πρόεδρο και στα μέλη τους ονομαστικούς πίνακες των Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που πρόκειται να κριθούν, με περίληψη των στοιχείων που προέρχονται από τους ατομικούς φακέλους αυτών.
3.  
  Τα Συμβούλια Κρίσεων συνεδριάζουν νόμιμα, όταν στη σύνθεσή τους μετέχουν, είτε ως τακτικά είτε ως αναπληρωματικά, όλα τα μέλη τους
4.  
  Κατά τη συνεδρίαση ο γραμματέας θέτει υπόψιν του Συμβουλίου Κρίσεων λεπτομερή στοιχεία που περιέχονται στον ατομικό φάκελο του Αξιωματικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Η σύνταξη και υποβολή των εκθέσεων και των σημειωμάτων αξιολόγησης, καθώς και η γνωμάτευση σε αυτά από Αξιωματικούς ανώτερους κατά βαθμό, ή αρχαιότερους των μελών του αρμοδίου Συμβουλίου Κρίσεων, δε δεσμεύει την κρίση των τελευταίων. Οι εκθέσεις και τα σημειώματα αξιολόγησης και κάθε άλλο στοιχείο του ατομικού φακέλου του Αξιωματικού, ο οποίος κατόπιν απόφασης διοικητικού δικαστηρίου επανακρίθηκε και προήχθη ανακτώντας τη σειρά αρχαιότητάς του, δε λαμβάνονται υπόψιν από τα αρμόδια Συμβούλια, εφόσον η αναδρομική του προαγωγή αναφέρεται σε χρόνο κατά τον οποίο ο συντάξας ή ο γνωματεύσας, υπήρξε νεότερος ή κατώτερός του. Το Συμβούλιο Κρίσεων αφού λάβει υπόψιν και συνεκτιμήσει τα στοιχεία αυτά, αποφασίζει με αιτιολογημένη απόφαση, η οποία λαμβάνεται κατά πλειοψηφία, με φανερή ψηφοφορία.
5.  
  Σε όλες τις περιπτώσεις κρίσεων των Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., συνεκτιμάται η αξιολόγηση των προσόντων τους σε όλους τους βαθμούς και ιδιαίτερα στον κατεχόμενο και τον αμέσως προηγούμενο. Συνήθεις πειθαρχικές ποινές που έχουν επιβληθεί για παραπτώματα που έχουν τελεστεί σε χρόνο προ της τελευταίας δεκαετίας από το έτος που διενεργούνται οι κρίσεις δε λαμβάνονται υπόψιν. Ελάττωμα, αδυναμία ή έλλειψη προσόντος, που δεν επηρέασε δυσμενώς την κρίση σε κατώτερους βαθμούς, δύναται να επηρεάσει την κρίση σε ανώτερους βαθμούς, εφόσον μεταξύ της εγγραφής του στην έκθεση ή το σημείωμα αξιολόγησης, ή μεταξύ της ένταξής του στο φάκελο του Αξιωματικού και της πραγματοποιούμενης κρίσης δε μεσολαβεί διάστημα μεγαλύτερο των δέκα ετών. Κατ’ εξαίρεση, στοιχεία που δεν επηρέασαν δυσμενώς την κρίση σε κατώτερους βαθμούς, δύνανται να επηρεάσουν την κρίση σε ανώτερους βαθμούς, ακόμα κι αν μεταξύ της εγγραφής τους στην έκθεση ή το σημείωμα αξιολόγησης ή μεταξύ της καταχώρισής τους στο φάκελο του Αξιωματικού και της πραγματοποιούμενης κρίσης, μεσολαβεί διάστημα μεγαλύτερο των δέκα ετών, εφόσον συνίστανται σε αμετάκλητη καταδίκη για κακούργημα, κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, καθώς και για αδικήματα των άρθρων 15 έως και 41, 46 έως και 48, 51, 69 έως 71, 82 έως και 85, 92 έως και 139, 140, 142 έως και 155 του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα.
6.  
  Για τις συνεδριάσεις των Συμβουλίων Κρίσεων συντάσσονται πρακτικά, στα οποία μνημονεύονται τα ονόματα και η ιδιότητα των παρισταμένων μελών, ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, οι αποφάσεις που ελήφθησαν με τους κατά περίπτωση πίνακες, στους οποίους και εγγράφονται οι κριθέντες Αξιωματικοί. Στα πρακτικά αναφέρεται υποχρεωτικά η αιτιολογία της απόφασης, η οποία πρέπει να είναι ειδική, σαφής και επαρκής, καθώς και περίληψη των απόψεων των μελών που μειοψήφησαν. Αντίγραφο κάθε πρακτικού καταχωρίζεται σε τηρούμενο για το σκοπό αυτόν και αριθμημένο ανά σελίδα βιβλίο, που τηρεί η Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
7.  
  Αν για κάποιον από τους κρινόμενους δεν τέθηκαν υπόψιν του αρμοδίου πρωτοβαθμίου Συμβουλίου Κρίσεων, τα απαιτούμενα ουσιώδη στοιχεία για τη διαμόρφωση γνώμης, το Συμβούλιο Κρίσεων αφού βεβαιώσει στα πρακτικά την έλλειψη αυτών, αναστέλλει την κρίση για άλλη συνεδρίασή του, προκειμένου να προσκομισθούν σ’ αυτή, με μέριμνα του Συμβουλίου, τα στοιχεία που λείπουν. Στη συνεδρίαση αυτή, που δε δύναται να απέχει από την πρώτη περισσότερο από έξι μήνες, το Συμβούλιο αποφασίζει οριστικά, ακόμη και αν δεν προσκομισθούν τα στοιχεία αυτά και εφόσον κρίνει αυτόν προακτέο, αυτός προάγεται αναδρομικά από τότε που έπρεπε να προαχθεί.
8.  
  Σε περίπτωση αναβολής κρίσης λόγω ποινικής δίωξης κατά Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ή μη κρίσης τους επειδή έχουν καταδικαστεί σε στερητική της ελευθερίας ποινή, ή επειδή διατελούν σε προσωρινή κράτηση, σε υπαίτια αιχμαλωσία, παράνομη απουσία, λιποταξία, ή σε αυτεπάγγελτη διαθεσιμότητα, η επόμενη συνεδρίαση του Συμβουλίου Κρίσεων δύναται να πραγματοποιηθεί και μετά την παρέλευση του προαναφερόμενου εξαμήνου και πάντως μέχρι την ημερομηνία συμπλήρωσης συντάξιμης υπηρεσίας, ή της κατάληψης από το όριο ηλικίας, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, οπότε και προωθείται το προεδρικό διάταγμα της αυτεπάγγελτης αποστρατείας τους. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση παραπομπής Αξιωματικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που διατελεί σε άνω των δύο μηνών νοσηλεία ή αναρρωτική άδεια, πριν από τη λήψη απόφασης του Συμβουλίου Κρίσεων, ενώπιον της αρμόδιας κατά τις ισχύουσες διατάξεις Υγειονομικής Επιτροπής προς έκδοση γνωμάτευσης για την υγειονομική του κατάσταση, εφόσον η σχετική ιατρική γνωμάτευση δεν έχει καταστεί νωρίτερα αμετάκλητη, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
9.  
  Τα μέλη των Συμβουλίων Κρίσεων, οφείλουν να παρέχουν εγγυήσεις αμερόληπτης κρίσης κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, σύμφωνα με τις εκάστοτε σχετικές γενικές διατάξεις που διέπουν τα συλλογικά διοικητικά όργανα
10.  
  Η κρίση των αρμοδίων Συμβουλίων Κρίσεων αποβαίνει σε βάρος των κρινόμενων Αξιωματικών στις εξής περιπτώσεις:
 1. Με το χαρακτηρισμό τους, που συνεπάγεται την εγγραφή τους στους αντίστοιχους πίνακες, ως:
 2. «Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους», με εξαίρεση τους:
  • Αξιωματικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που συμπληρώνουν τριακονταπενταετία, ή καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας του βαθμού που φέρουν, μέχρι 31-12-2014, ή συμπληρώνουν συντάξιμη υπηρεσία ή καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας μετά την 01-01-2015, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
  • Αξιωματικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που εμπίπτουν στις περιπτώσεις των παραγράφων 3(α) και 3(β) (ββ) του άρθρου 34 και 6α του άρθρου 48 του ν. 3079/2002 «Κύρωση του Κώδικα Προσωπικού Λ.Σ.» (ΦΕΚ 311 Α΄), όπως ισχύουν και εφαρμόζονται κάθε φορά μέχρι την 31-12-2014. «Παραμενόντων στον ίδιο βαθμό» «Αποστρατευτέων».
 3. Με την έκδοση αιτιολογημένης απόφασης του αρμοδίου Συμβουλίου Κρίσεων περί μη απονομής από την προηγουμένη του θανάτου, του αμέσως επόμενου από τον κατεχόμενο βαθμό στους αποβιώσαντες Αξιωματικούς, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις
11.  
  Εάν ύστερα από τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης διαγραφεί ή μεταβληθεί επί το ευνοϊκότερον δυσμενές στοιχείο, το οποίο στήριζε, εν όλω ή εν μέρει, την αιτιολογία δυσμενούς κρίσης, η κρίση αυτή θεωρείται ως μη γενομένη και επαναλαμβάνεται μέσα σε εύλογο χρόνο από την έκδοσή της, ή από τη διαγραφή, ή μεταβολή του στοιχείου, είτε αυτεπάγγελτα, είτε κατόπιν σχετικής αίτησης την οποία δικαιούται να υποβάλει ο δυσμενώς κριθείς Αξιωματικός εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριάντα ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της διαγραφής ή της μεταβολής των στοιχείων. Η επανάληψη της κρίσης ενεργείται από το αρμόδιο πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Κρίσεων μετά τη διαγραφή ή τη μεταβολή του δυσμενούς στοιχείου, ή την υποβολή της αίτησης και η απόφασή του εκδίδεται εντός προθεσμίας εξήντα ημερών από την κοινοποίηση στον Πρόεδρο της σχετικής διαταγής σύγκλησής του. Η νέα κρίση των επανακρινόμενων Αξιωματικών ενεργείται από την κατάσταση στην οποία τελούν κατά το χρόνο της νέας αυτής κρίσης.
Άρθρο 4 "Πίνακες κρίσεων"
1.  
  Οι Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. κρίνονται και εγγράφονται στους προβλεπόμενους από το επόμενο άρθρο πίνακες ως: α) «Προακτέοι», οι χαρακτηριζόμενοι από το σύνολο των ουσιαστικών τους προσόντων, κατά την υπό κρίση χρονική περίοδο, ως «εξαίρετοι», ή «λίαν καλοί», ή «καλοί» και κρινόμενοι κατάλληλοι για προαγωγή στον επόμενο βαθμό. β) «Διατηρητέοι», εκείνοι που θεωρούνται κατάλληλοι για την αποτελεσματική ενάσκηση των καθηκόντων του βαθμού που φέρουν και, υπό την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων, παραμένουν στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με τον κατεχόμενο βαθμό. γ) «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους», οι χαρακτηριζόμενοι από το σύνολο των ουσιαστικών τους προσόντων ως «λίαν καλοί», ή «καλοί», για προαγωγή πριν ή κατά τη διενέργεια της αποστρατείας τους, καθώς επίσης και εκείνοι που δε συγκεντρώνουν σε απόλυτο βαθμό τα ουσιαστικά προσόντα τα οποία απαιτούνται για την κάλυψη ανώτερης θέσης ή και δεν αποδίδουν κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του βαθμού τους, αλλά με βάση το σύνολο των ουσιαστικών τους προσόντων χαρακτηρίζονται ως «λίαν καλοί», ή «καλοί» για προαγωγή πριν τεθούν σε αποστρατεία. δ) «Παραμένοντες στον ίδιο βαθμό», οι χαρακτηριζόμενοι από το σύνολο των ουσιαστικών τους προσόντων, κατά την υπό κρίση χρονική περίοδο ως «μέτριοι», αλλά θεωρούμενοι κατάλληλοι για την ενάσκηση των καθηκόντων του βαθμού που φέρουν. ε) «Αποστρατευτέοι», εκείνοι που θεωρούνται ακατάλληλοι για την αποτελεσματική ενάσκηση των καθηκόντων του βαθμού που φέρουν, χαρακτηριζόμενοι από το σύνολο των ουσιαστικών τους προσόντων, κατά την υπό κρίση χρονική περίοδο, ως «απαράδεκτοι», ή όσοι κρίνονται ως «αποστρατευτέοι» κατ’ εφαρμογή των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων και έχουν χαρακτηρισθεί ως «μέτριοι».
Άρθρο 5
1.  
  Τα Συμβούλια Κρίσεων με την κατάρτιση του πρακτικού κάθε συνεδρίασης συντάσσουν πίνακες εις διπλούν για όσους έκριναν, χωριστά κατά είδος κρίσης, κατηγορία και βαθμό, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο, τα μέλη και το γραμματέα, ως εξής:
 1. Για τους Αντιναυάρχους και Υποναυάρχους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.:
 2. Πίνακας Α΄ «Διατηρητέων» Πίνακας Β΄ «Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους» Πίνακας Γ΄ «Αποστρατευτέων».
 3. Για τους Αρχιπλοιάρχους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.:
 4. Πίνακας Α΄ «Διατηρητέων» Πίνακας Β΄ «Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους» Πίνακας Γ΄ «Αποστρατευτέων».
 5. Για τους Πλοιάρχους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.:
 6. Πίνακας Α΄ «Προακτέων» Πίνακας Β΄ «Παραμενόντων στον ίδιο βαθμό» Πίνακας Γ΄ «Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους» Πίνακας Δ΄ «Αποστρατευτέων».
 7. Για τους κρινόμενους Αξιωματικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που διανύουν το τελευταίο βαθμό εξέλιξής τους:
 8. Πίνακας Α΄ «Διατηρητέων» Πίνακας Β΄ «Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους» Πίνακας Γ΄ «Αποστρατευτέων».
 9. Για τους Αξιωματικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίοι υπόκεινται σε κρίση λόγω ουσιώδους έλλειψης ουσιαστικών προσόντων, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις:
 10. Πίνακας Α΄ «Διατηρητέων» Πίνακας Β΄ «Αποστρατευτέων».
 11. Για τους κρινόμενους λόγω συμπλήρωσης συντάξιμης υπηρεσίας ή κατάληψης από το όριο ηλικίας, μετά την 01-01-2015, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις:
 12. Πίνακας Α΄ «Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους».
 13. Πίνακας Β΄ «Αποστρατευτέων» Για τους Αξιωματικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που κρίνονται κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 3(α) και 3(β) (ββ) του άρθρου 34, των άρθρων 45 και 47 του ν. 3079/2002 «Κύρωση του Κώδικα Προσωπικού Λ.Σ. -ΕΛ.ΑΚΤ.» (ΦΕΚ 311 Α΄), όπως αυτές ισχύουν και εφαρμόζονται κάθε φορά μέχρι τις 31-12-2014, συντάσσονται αντίστοιχοι με τους πίνακες του ανωτέρω πρώτου εδαφίου.
 14. Για τους κρινόμενους λόγω σωματικής ή διανοητικής ανικανότητας:
 15. Πίνακας Α΄ «Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους» Πίνακας Β΄ «Αποστρατευτέων»
 16. Για τους λοιπούς κρινόμενους και μη ειδικά οριζόμενους στην παρούσα παράγραφο Αξιωματικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.:
 17. Πίνακας Α΄ «Προακτέων» Πίνακας Β΄ «Παραμενόντων στον ίδιο βαθμό» Πίνακας Γ΄ «Αποστρατευτέων».
2.  
  Οι καταρτιζόμενοι από τα Συμβούλια Κρίσεων πίνακες είναι οριστικοί και δεν υπόκεινται σε άλλη διατύπωση, υποβάλλονται δε στον οικείο Υπουργό από τους Προέδρους των Συμβουλίων, μέσω της Διεύθυνσης Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Οι πίνακες αυτοί, υπό την επιφύλαξη άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής, ή αναπομπής για επανάκριση σε δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Κρίσεων, κυρώνονται με προεδρικά διατάγματα που προκαλούνται από τον οικείο Υπουργό εντός προθεσμίας είκοσι ημερών από τότε που περιήλθαν στη Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του προεδρικού διατάγματος κύρωσης των πινάκων κάθε έτους, αρχίζει η ισχύς αυτών, η οποία διαρκεί μέχρι και την κύρωση των πινάκων του επόμενου έτους. Ομοίως ισχύουν και οι τυχόν καταρτιζόμενοι, κατόπιν επανάκρισης, ή μετά από διενέργεια έκτακτων κρίσεων, συμπληρωματικοί πίνακες.
3.  
  Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν κατέστη δυνατή η κατάρτιση νέων πινάκων, εξακολουθούν να ισχύουν οι πίνακες κρίσης του προηγούμενου έτους
4.  
  Ο οικείος Υπουργός προκαλεί το αργότερο εντός τριάντα ημερών από της ισχύος των πινάκων των εγγεγραμμένων ως «αποστρατευτέων», τα προεδρικά διατάγματα αυτεπάγγελτης αποστρατείας
5.  
  Εάν Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., πριν από την προώθηση του προεδρικού διατάγματος αποστρατείας τους λόγω εγγραφής τους σε πίνακα αποστρατευτέων, έχουν παραπεμφθεί σε Ανακριτικό Συμβούλιο με το ερώτημα της απόταξης, δεν αποστρατεύονται με την κρίση τους αυτή, έστω και αν ισχύει ο σχετικός πίνακας, αλλά αναμένεται η εκδίκαση της υπό κρίση υπόθεσης από το Ανακριτικό Συμβούλιο, και εάν αυτό αποφανθεί υπέρ των εγκαλουμένων τότε προωθείται το Προεδρικό διάταγμα αποστρατείας τους, με βάση την προαναφερόμενη κρίση τους, ειδάλλως προωθείται το προεδρικό διάταγμα της απόταξής τους.
6.  
  Οι Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που διατελούν σε άνω των δύο μηνών νοσηλεία ή αναρρωτική άδεια και κρίνονται από το αρμόδιο Συμβούλιο ως αποστρατευτέοι, δεν αποστρατεύονται με βάση την κρίση τους αυτή, αλλά παραπέμπονται με διαταγή του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ενώπιον της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής, ενώ παράλληλα αναστέλλεται η κύρωση του σχετικού πίνακα κρίσης τους. Εάν η Υγειονομική Επιτροπή αποφανθεί ότι οι παραπεμφθέντες είναι σωματικά μη ικανοί και η απόφασή της αυτή καταστεί αμετάκλητη, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, οι Αξιωματικοί αυτοί τίθενται σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία για τους λόγους που αναφέρονται στη σχετική γνωμάτευση, ειδάλλως τίθενται σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία με βάση την προαναφερόμενη απόφαση του Συμβουλίου Κρίσεων. Στην περίπτωση Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. μέχρι και του βαθμού του Αρχιπλοιάρχου, οι οποίοι συμπληρώνουν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο ενεργούνται οι κρίσεις, συντάξιμη υπηρεσία, η ανωτέρω παραπομπή του Αξιωματικού προς κρίση της σωματικής του ικανότητας είναι δυνητική.
7.  
  Η αναστολή προώθησης του προεδρικού διατάγματος αποστρατείας, κατ’ εφαρμογή των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου αυτού, δε δύναται να υπερβεί το προβλεπόμενο χρονικό σημείο της συμπλήρωσης της συντάξιμης υπηρεσίας ή και της κατάληψης από το όριο ηλικίας, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, έστω και αν δεν έχει εκδοθεί μέχρι τότε η απόφαση του Ανακριτικού Συμβουλίου, ή η γνωμάτευση της Υγειονομικής Επιτροπής αντίστοιχα
8.  
  Μέχρι 31-12-2014, για την εφαρμογή των προβλεπομένων στις παραγράφους 6 και 7 του παρόντος άρθρου, λαμβάνεται υπόψιν η πραγματική υπηρεσία των τριάντα πέντε ετών και η κατάληψη από το όριο ηλικίας ανά βαθμό, σύμφωνα με τα άρθρα 45 και 47 του ν. 3079/2002 «Κύρωση του Κώδικα Προσωπικού Λ.Σ.» (ΦΕΚ 311 Α΄), όπως αυτά ισχύουν και εφαρμόζονται κάθε φορά.
Άρθρο 6
1.  
  Η Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. εντός προθεσμίας τριάντα ημερών από την κύρωση των πινάκων κοινοποιεί στους δυσμενώς κριθέντες Αξιωματικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με εμπιστευτικό έγγραφο την απόφαση του Συμβουλίου Κρίσεων. Οι εν λόγω Αξιωματικοί έχουν δικαίωμα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής κατά της απόφασης, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριάντα ημερών από την κοινοποίησή της, η οποία υποβάλλεται ιεραρχικά μέσω της Διεύθυνσης Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., προς τα αρμόδια δευτεροβάθμια Συμβούλια Κρίσεων.
2.  
  Η προθεσμία και η άσκηση της προσφυγής για επανάκριση από τους δυσμενώς κριθέντες Αξιωματικούς δεν αναστέλλει την συνέχιση και την ολοκλήρωση των κρίσεων, με εξαίρεση την εκτέλεση της μετάθεσης που εκτελείται υποχρεωτικά όταν η κρίση στηρίζεται σε ουσιώδεις ελλείψεις ουσιαστικών προσόντων μετά από έκθεση αξιολόγησης του προϊσταμένου, υπό τις διαταγές του οποίου εξακολουθεί να υπηρετεί ο κριθείς, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις
3.  
  Οι Ανώτατοι Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., οι οποίοι παρελείφθησαν κατά την επιλογή Αρχηγού, Υπαρχηγού και Επιτελάρχη Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., καθώς και των Υποναυάρχων προερχομένων από τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., δε δικαιούνται να προσφύγουν κατά της απόφασης των πρωτοβαθμίων Συμβουλίων Κρίσεων.
4.  
  Αν ο οικείος Υπουργός διαφωνεί με την απόφαση του πρωτοβαθμίου Ανωτάτου ή Ανωτέρου Συμβουλίου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ή αν ο Αρχηγός Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. διαφωνεί με την απόφαση του πρωτοβαθμίου Κατωτέρου Συμβουλίου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που αφορούν τη δυσμενή κρίση ενός ή περισσοτέρων Αξιωματικών, δύνανται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας δέκα ημερών από την υποβολή σε αυτούς του πρακτικού του οικείου Συμβουλίου, να αναπέμψουν αυτήν, κατά το μέρος που διαφωνούν, στα αρμόδια δευτεροβάθμια Συμβούλια. Στην περίπτωση αυτή, αναστέλλεται η εκτέλεση των αποφάσεων των πρωτοβαθμίων Συμβουλίων, μόνον για τους Αξιωματικούς για τη δυσμενή κρίση των οποίων υφίσταται διαφωνία, οι οποίοι και διαγράφονται από τον προωθούμενο προς κύρωση πίνακα. Αν ο οικείος Υπουργός πριν την παρέλευση της προθεσμίας των δέκα ημερών υπογράψει χωρίς κάποια παρατήρηση το κυρωτικό των πινάκων προεδρικό διάταγμα, δε χωρεί διαφωνία αυτού με την κρίση του Συμβουλίου.
5.  
  Τα δευτεροβάθμια Συμβούλια Κρίσεων, στο πλαίσιο εξέτασης προσφυγών από τους ενδιαφερόμενους Αξιωματικούς, ή αναπομπής από τον οικείο Υπουργό ή τον Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για επανάκριση, λαμβάνουν υπόψιν τις προσφυγές, τα συνυποβαλλόμενα νέα στοιχεία, καθώς και όσα ελήφθησαν υπόψιν κατά την πρωτοβάθμια κρίση και αποφασίζουν αιτιολογημένα και οριστικά. Σε περίπτωση ευμενέστερης επανάκρισης, εγγράφουν τον κριθέντα Αξιωματικό σε οποιοδήποτε από τους σχετικούς πίνακες, ανάλογα με την περίπτωση, διαφορετικά επικυρώνουν την προγενέστερη κρίση, στην οποία ενσωματώνεται και η νέα, με επαρκή, σαφή και ειδική αιτιολογία. Σε όλες τις περιπτώσεις τα δευτεροβάθμια Συμβούλια Κρίσεων υποχρεούνται στη σύνταξη σχετικού πρακτικού.
6.  
  Με βάση τις προαναφερόμενες αποφάσεις των Συμβουλίων Κρίσεων, οι επανακρινόμενοι Αξιωματικοί εγγράφονται σε πίνακες οι οποίοι κυρώνονται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του οικείου Υπουργού. Στην περίπτωση αναδρομικής αποκατάστασης των δικαιωθέντων, προκαλείται η έκδοση των σχετικών διοικητικών πράξεων.
7.  
  Η Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. κοινοποιεί με εμπιστευτικό έγγραφο τις αποφάσεις των δευτεροβαθμίων Συμβουλίων Κρίσεων στους ενδιαφερομένους, εντός τριάντα ημερών από της ισχύος του προεδρικού διατάγματος κύρωσης των σχετικών πινάκων κρίσεων, ενώ παράλληλα καταχωρίζει το αποτέλεσμα των κρίσεων αυτών στην οικεία για κάθε Αξιωματικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. μερίδα.
8.  
  Σε περίπτωση άσκησης προσφυγής από τον ενδιαφερόμενο Αξιωματικό, ή σε περίπτωση αναπομπής από τον οικείο Υπουργό ή τον Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για επανάκριση, απαγορεύεται από το δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Κρίσεων η έκδοση απόφασης δυσμενέστερης του πρωτοβαθμίου Συμβουλίου Κρίσεων.
9.  
  Σε περίπτωση ακυρώσεως των αποφάσεων των Συμβουλίων Κρίσεων από τα διοικητικά δικαστήρια, η υπόθεση αναπέμπεται στο αρμόδιο δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Κρίσεων, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που η ακυρωτική απόφαση αφορά την κακή σύνθεση του πρωτοβαθμίου Συμβουλίου Κρίσεων, ή την κρίση του Αξιωματικού από τα πρωτοβάθμια Συμβούλια Κρίσεων για τη διαπίστωση των τυπικών προς προαγωγή προσόντων, οπότε οι υποθέσεις αυτές αναπέμπονται στο αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων για επανάληψη της διαδικασίας από την αρχή. Τα Συμβούλια Κρίσεων που είναι αρμόδια για τις κρίσεις που αφορούν οι ακυρωτικές αποφάσεις, συγκαλούνται και συνέρχονται εντός ευλόγου χρόνου και προβαίνουν στην επανάκριση των Αξιωματικών, για τα έτη στα οποία αυτές αναφέρονται, εγγράφοντας τους επανακρινόμενους στους προβλεπόμενους για το βαθμό και την κατηγορία τους πίνακες.
 1. Αν εγγραφούν σε πίνακες «προακτέων», οι μεν διατελούντες σε ενέργεια προάγονται αναδρομικά και ανακτούν την αρχαιότητά τους, οι δε διατελούντες σε αποστρατεία επαναφέρονται στην ενέργεια με παράλληλη ανάκληση του προεδρικού διατάγματος αποστρατείας τους, προάγονται αναδρομικά και ανακτούν την αρχαιότητά τους
 2. Αν εγγραφούν σε πίνακα «ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους», ανακαλείται το προεδρικό διάταγμα της αποστρατείας τους, επαναφέρονται στην ενέργεια από την ημερομηνία αποστρατείας τους, προάγονται στον αμέσως επόμενο βαθμό τιθέμενοι εκτός οργανικών θέσεων και αποστρατεύονται μετά από πάροδο μηνός με το βαθμό αυτό
 3. Αν εγγραφούν σε πίνακα «αποστρατευτέων» για το έτος που οφείλεται η κρίση:
  • Οι διατελούντες στην ενέργεια τίθενται σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία, αμέσως με την κύρωση των σχετικών πινάκων και με το βαθμό που φέρουν, ανεξάρτητα αν η κρίση αφορά παρελθόν έτος
  • Οι διατελούντες σε αποστρατεία, αφού ανακληθεί το προεδρικό διάταγμα αποστρατείας τους, τίθενται εκ νέου σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία, αναδρομικά από το χρονικό σημείο στο οποίο αναφέρεται η ακυρωθείσα δυσμενής τους κρίση, το οποίο δεν πρέπει να είναι προγενέστερο της αρχικής τους αποστρατείας
  • Οι επανακρινόμενοι, κατόπιν ακύρωσης της πειθαρχικής ποινής της απόταξης που τους είχε επιβληθεί και μετά από την έκδοση απαλλακτικής γνωμάτευσης του Ανακριτικού Συμβουλίου, αποστρατεύονται αναδρομικά από το χρονικό σημείο στο οποίο αναφέρεται η κρίση τους και με το βαθμό τον οποίο έφεραν κατά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο
10.  
  Τα αρμόδια δευτεροβάθμια Συμβούλια Κρίσεων, που συνέρχονται για να επανακρίνουν τους δυσμενώς κριθέντες Αξιωματικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ύστερα από άσκηση του δικαιώματος προσφυγής ή κατόπιν ακυρωτικής απόφασης διοικητικού δικαστηρίου, εκδίδουν υποχρεωτικά τις αποφάσεις τους εντός προθεσμίας εξήντα ημερών από την κοινοποίηση στον Πρόεδρο της σχετικής διαταγής σύγκλησής τους.
Άρθρο 7
1.  
  Το Κατώτερο Συμβούλιο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. συνέρχεται εντός προθεσμίας εξήντα ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., με την οποία καθορίζονται ο αριθμός των κενών οργανικών θέσεων που θα καλυφθούν ανά ειδικότητα με τη διαδικασία των μετατάξεων και περατώνει τις εργασίες του το αργότερο εντός εξήντα ημερών από την κοινοποίηση στον Πρόεδρο της διαταγής σύγκλησης του. Κατά λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για τις εργασίες του ανωτέρω Συμβουλίου Κρίσεων.
2.  
  Το Κατώτερο Συμβούλιο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. συντάσσει πίνακα, που κυρώνεται με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ο οποίος περιλαμβάνει κεχωρισμένα τους υποψηφίους που αποκλείονται λόγω μη συνδρομής των προβλεπομένων σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις προϋποθέσεων. Στους πίνακες υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις για ένταξη, κατατάσσονται κατά σειρά οι υποψήφιοι, προτασσόμενοι οι κατά βαθμό ανώτεροι και μεταξύ ομοιοβάθμων οι αρχαιότεροι. Η μετάταξη στις κενές οργανικές θέσεις των ανωτέρω Αξιωματικών που αποφασίσθηκε να πληρωθούν, γίνεται κατά τη σειρά της κατάταξης των υποψηφίων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΚΡΙΣΕΩΝ ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΩΝ, ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ
Άρθρο 8
1.  
  Τα Συμβούλια που κρίνουν τους Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Λιμενοφύλακες, είναι τα ακόλουθα:.
 1. Το Συμβούλιο Κρίσεων Ανθυπασπιστών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
 2. Το Συμβούλιο Κρίσεων Υπαξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Λιμενοφυλάκων.
2.  
  Το Συμβούλιο Κρίσεων Ανθυπασπιστών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. είναι αρμόδιο για την κρίση των Ανθυπασπιστών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και συγκροτείται:.
 1. Το πρωτοβάθμιο από:
  • Τον Προϊστάμενο του Κλάδου Διοίκησης, Οργάνωσης και Εκπαίδευσης, ως Πρόεδρο
  • Έναν Πλοίαρχο προερχόμενο από τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., εξαιρουμένου του Διευθυντή Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ως τακτικό μέλος και με αναπληρωματικό μέλος, Αξιωματικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. του ιδίου βαθμού, προερχόμενο από τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
  • Έναν Αντιπλοίαρχο ή Πλωτάρχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ως τακτικό μέλος και με αναπληρωματικό μέλος, Αξιωματικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., του ιδίου βαθμού.
 2. Το δευτεροβάθμιο από:
  • Τον Επιτελάρχη Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ως Πρόεδρο.
  • Δύο Πλοιάρχους προερχομένους από τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., αρχαιότερους του συμμετέχοντος στο πρωτοβάθμιο Συμβούλιο, ως τακτικά μέλη, με αναπληρωματικά μέλη, Αξιωματικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. του ιδίου βαθμού, προερχόμενους από τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., αρχαιότερους του συμμετέχοντος στο πρωτοβάθμιο Συμβούλιο.
  • Δύο Αντιπλοιάρχους ή Πλωτάρχες, αρχαιότερους του συμμετέχοντος στο πρωτοβάθμιο Συμβούλιο, ως τακτικά μέλη, με αναπληρωματικά μέλη, Αξιωματικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. του ιδίου βαθμού, αρχαιότερους του συμμετέχοντος στο πρωτοβάθμιο Συμβούλιο.
3.  
  Το Συμβούλιο Κρίσεων Υπαξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Λιμενοφυλάκων, είναι αρμόδιο για την κρίση των Υπαξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Λιμενοφυλάκων και συγκροτείται:.
 1. Το πρωτοβάθμιο από:
  • Το Διευθυντή Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ως Πρόεδρο.
  • Δύο ανώτερους Αξιωματικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ως τακτικά μέλη, οι οποίοι είναι νεότεροι του Προέδρου και δεν υπηρετούν στη Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, με αναπληρωματικά μέλη Αξιωματικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. του ιδίου βαθμού.
 2. Το δευτεροβάθμιο από:
  • Τον Προϊστάμενο του Κλάδου Διοίκησης, Οργάνωσης και Εκπαίδευσης, ως Πρόεδρο
  • Τέσσερις Ανώτερους Αξιωματικούς ως τακτικά μέλη, αρχαιότερους των συμμετεχόντων στο πρωτοβάθμιο Συμβούλιο, με αναπληρωματικά μέλη Αξιωματικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. του ιδίου βαθμού, αρχαιότερους των συμμετεχόντων στο πρωτοβάθμιο Συμβούλιο.
4.  
  Καθήκοντα Εισηγητή στα ανωτέρω πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια Συμβούλια εκτελεί το νεότερο μέλος αυτών. Στις συνεδριάσεις των Συμβουλίων παρίσταται ως γραμματέας για την τήρηση των πρακτικών χωρίς δικαίωμα ψήφου κατώτερος Αξιωματικός Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που υπηρετεί στη Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., οριζόμενος με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
5.  
  Τα πρωτοβάθμια Συμβούλια Κρίσεων είναι αρμόδια και για τη διαπίστωση των τυπικών προς προαγωγή προσόντων των κρινόμενων βαθμοφόρων, στους οποίους και κοινοποιούνται με εμπιστευτικό έγγραφο οι δυσμενείς γι’ αυτούς αποφάσεις εντός τριάντα ημερών από της εκδόσεώς τους
6.  
  Τα δευτεροβάθμια Συμβούλια Κρίσεων είναι αρμόδια να επανακρίνουν τους δυσμενώς κριθέντες βαθμοφόρους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., κατόπιν άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ή στο πλαίσιο συμμόρφωσης σε αποφάσεις διοικητικών δικαστηρίων, και εκδίδουν τις αποφάσεις τους, εντός προθεσμίας εξήντα ημερών από την κοινοποίηση στον Πρόεδρο της σχετικής διαταγής σύγκλησής τους.
7.  
  Η συγκρότηση, η σύνθεση, οι συνεδριάσεις, η λειτουργία, οι αποφάσεις των Συμβουλίων Κρίσεων, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος, διέπονται από τις εκάστοτε γενικές διατάξεις που αφορούν τα συλλογικά όργανα της διοίκησης
Άρθρο 9
1.  
  Εντός του μηνός Δεκεμβρίου κάθε έτους, με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που δε δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, επικυρώνονται οι συντασσόμενοι από τη Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ονομαστικοί πίνακες όλων των Ανθυπασπιστών, Υπαξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Λιμενοφυλάκων, οι οποίοι συμπληρώνουν τα απαιτούμενα γενικά τυπικά προς προαγωγή προσόντα μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου του επόμενου έτους, εντός του οποίου πρόκειται να διεξαχθούν οι τακτικές κρίσεις. Οι Ανθυπασπιστές, οι Υπαξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και οι Λιμενοφύλακες κρίνονται κατ’ έτος, εφόσον συμπληρώνουν τα απαιτούμενα προς προαγωγή γενικά τυπικά προσόντα μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο διενεργούνται οι τακτικές κρίσεις.
2.  
  Τα Συμβούλια Κρίσεων συγκροτούνται με διαταγή του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. πριν από την πρώτη τακτική συνεδρίαση του Κατώτερου Συμβουλίου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., έχουν διάρκεια ενός έτους μέχρι την επόμενη τακτική συγκρότησή τους και συγκαλούνται κατά τη διάρκεια της χρονικής αυτής περιόδου, για τη διενέργεια των κρίσεων, ως εξής:.
 1. Το Συμβούλιο Κρίσεων Ανθυπασπιστών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. συνέρχεται σε τακτική σύνοδο και περατώνει τις εργασίες του εντός του δευτέρου δεκαήμερου του μηνός Απριλίου κάθε έτους.
 2. Το Συμβούλιο Κρίσεων Υπαξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Λιμενοφυλάκων συνέρχεται σε τακτική σύνοδο, μετά τη λήξη των εργασιών του Συμβουλίου Κρίσεων Ανθυπασπιστών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και περατώνει τις εργασίες του εντός του δευτέρου δεκαήμερου του μηνός Μαΐου κάθε έτους.
3.  
  Τα Συμβούλια Κρίσεων συνέρχονται και σε έκτακτες συνεδριάσεις, όταν παρίσταται ανάγκη κρίσης βαθμοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στις προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις περιπτώσεις και περατώνουν τις εργασίες τους το αργότερο εντός εξήντα ημερών από της κοινοποιήσεως στον Πρόεδρο της διαταγής σύγκλησης τους.
4.  
  Σε περίπτωση ανυπέρβλητου κωλύματος, δύναται να αναβληθεί μέχρι ένα μήνα η σύγκληση οποιουδήποτε Συμβουλίου Κρίσεων με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Στις περιπτώσεις που ο Αρχηγός Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. κωλύεται ή δεν έχει επιλεγεί, αποφασίζει ο οικείος Υπουργός. Ομοίως, με απόφαση του Προέδρου οποιουδήποτε Συμβουλίου Κρίσεων δύναται να παραταθεί μέχρι ένα μήνα ο χρόνος περάτωσης των εργασιών του.
5.  
  Πριν από τη σύνοδο των Συμβουλίων Κρίσεων, οι γραμματείς αυτών παραδίδουν στους Προέδρους και στα μέλη ονομαστικούς πίνακες των υπό κρίση βαθμοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., με περίληψη των στοιχείων που προέρχονται από τους ατομικούς φακέλους αυτών.
6.  
  Τα Συμβούλια Κρίσεων συνεδριάζουν νόμιμα, όταν στη σύνθεσή τους μετέχουν, είτε ως τακτικά είτε ως αναπληρωματικά, όλα τα μέλη τους
7.  
  Κατά τη συνεδρίαση ο γραμματέας θέτει υπόψιν του Συμβουλίου Κρίσεων λεπτομερή στοιχεία που περιέχονται στον ατομικό φάκελο του κάθε βαθμοφόρου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Η σύνταξη και υποβολή των εκθέσεων και των σημειωμάτων αξιολόγησης, καθώς και η γνωμάτευση σε αυτά από Αξιωματικούς ανώτερους κατά βαθμό, ή αρχαιότερους των μελών του αρμοδίου Συμβουλίου Κρίσεων, δε δεσμεύει την κρίση των τελευταίων. Οι εκθέσεις και τα σημειώματα αξιολόγησης και κάθε άλλο στοιχείο του ατομικού φακέλου του βαθμοφόρου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ο οποίος κατόπιν απόφασης διοικητικού δικαστηρίου επανακρίθηκε και προήχθη ανακτώντας τη σειρά αρχαιότητάς του, δε λαμβάνονται υπόψιν από τα αρμόδια Συμβούλια, εφόσον η αναδρομική του προαγωγή αναφέρεται σε χρόνο κατά τον οποίο ο συντάξας ή ο γνωματεύσας, υπήρξε νεότερος ή κατώτερός του. Το Συμβούλιο Κρίσεων αφού λάβει υπόψιν τα στοιχεία αυτά και συνεκτιμήσει και την προσωπική αντίληψη των μελών του, εφόσον αυτή βασίζεται σε συγκεκριμένα στοιχεία, αποφασίζει με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση, η οποία λαμβάνεται κατά πλειοψηφία με φανερή ψηφοφορία.
8.  
  Σε όλες τις περιπτώσεις κρίσεων των ανωτέρω βαθμοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., συνεκτιμάται η αξιολόγηση των προσόντων τους, σε όλους τους βαθμούς και ιδιαίτερα στον κατεχόμενο και στον αμέσως προηγούμενο. Συνήθεις πειθαρχικές ποινές που έχουν επιβληθεί για παραπτώματα που έχουν τελεστεί σε χρόνο προ της τελευταίας δεκαετίας από το έτος που διενεργούνται οι κρίσεις δε λαμβάνονται υπόψιν. Ελάττωμα, αδυναμία ή έλλειψη προσόντος που δεν επηρέασε δυσμενώς την κρίση σε κατώτερους βαθμούς, δύναται να επηρεάσει την κρίση σε ανώτερους βαθμούς, εφόσον μεταξύ της εγγραφής του στην έκθεση ή το σημείωμα αξιολόγησης ή μεταξύ της ένταξής του στο φάκελο του βαθμοφόρου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και της πραγματοποιούμενης κρίσης δε μεσολαβεί διάστημα μεγαλύτερο των δέκα ετών. Κατ’εξαίρεση, στοιχεία που δεν επηρέασαν δυσμενώς την κρίση σε κατώτερους βαθμούς, δύνανται να επηρεάσουν την κρίση σε ανώτερους βαθμούς, ακόμα κι αν μεταξύ της εγγραφής τους στην έκθεση ή το σημείωμα αξιολόγησης, ή μεταξύ της καταχώρισης τους στον φάκελο του βαθμοφόρου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και της πραγματοποιούμενης κρίσης μεσολαβεί διάστημα μεγαλύτερο των δέκα ετών, εφόσον συνίστανται σε αμετάκλητη καταδίκη για κακούργημα, κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, καθώς και για αδικήματα των άρθρων 15 έως και 41, 46 έως και 48, 51, 69 έως 71, 82 έως και 85, 92 έως και 139, 140, 142 έως και 155 του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα.
9.  
  Για τις συνεδριάσεις των Συμβουλίων Κρίσεων συντάσσονται πρακτικά, στα οποία μνημονεύονται τα ονόματα και η ιδιότητα των παρισταμένων μελών, ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, οι αποφάσεις που ελήφθησαν με τους κατά περίπτωση πίνακες, στους οποίους και εγγράφονται οι κριθέντες βαθμοφόροι. Στα πρακτικά αναφέρεται υποχρεωτικά η αιτιολογία της απόφασης, καθώς και περίληψη των απόψεων των μελών που μειοψήφισαν. Αντίγραφο κάθε πρακτικού καταχωρίζεται σε τηρούμενο για το σκοπό αυτόν και αριθμημένο ανά σελίδα βιβλίο, που τηρεί η Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
10.  
  Τα μέλη των Συμβουλίων Κρίσεων, οφείλουν να παρέχουν εγγυήσεις αμερόληπτης κρίσης κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, σύμφωνα με τις εκάστοτε σχετικές γενικές διατάξεις που διέπουν τα συλλογικά διοικητικά όργανα
11.  
  Η απόφαση των Συμβουλίων Κρίσεων αποβαίνει σε βάρος των κρινόμενων βαθμοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. όταν αυτοί χαρακτηρίζονται ως:.
 1. «Παραμένοντες στον ίδιο βαθμό»
 2. «Αποστρατευτέοι»
12.  
  Αν για κάποιον από τους κρινόμενους δεν τέθηκαν υπόψιν του αρμόδιου πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Κρίσεων τα απαιτούμενα ουσιώδη στοιχεία για τη διαμόρφωση γνώμης, το Συμβούλιο Κρίσεων αφού βεβαιώσει στα πρακτικά την έλλειψη αυτών, αναστέλλει την κρίση για άλλη συνεδρίαση του, προκειμένου να προσκομισθούν σ’ αυτή, με μέριμνα του Συμβουλίου, τα στοιχεία που λείπουν. Στη συνεδρίαση αυτή, που δε δύναται να απέχει από την πρώτη περισσότερο από έξι μήνες, το Συμβούλιο αποφασίζει οριστικά, ακόμη και αν δεν προσκομισθούν τα στοιχεία αυτά και εφόσον κρίνει αυτόν προακτέο, προάγεται αναδρομικά από τότε που έπρεπε να προαχθεί.
13.  
  Σε περίπτωση αναβολής κρίσης λόγω ποινικής δίωξης κατά βαθμοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ή μη κρίσης τους επειδή έχουν καταδικαστεί σε στερητική της ελευθερίας ποινή, ή επειδή διατελούν σε προσωρινή κράτηση, σε υπαίτια αιχμαλωσία, παράνομη απουσία, λιποταξία ή σε αυτεπάγγελτη διαθεσιμότητα, η επόμενη συνεδρίαση του Συμβουλίου Κρίσεων δύναται να πραγματοποιηθεί και μετά την παρέλευση του προαναφερόμενου εξαμήνου και πάντως μέχρι την ημερομηνία συμπλήρωσης πραγματικής ή πλασματικής συντάξιμης υπηρεσίας, ή της κατάληψης από το όριο ηλικίας, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, οπότε και προωθείται το προεδρικό διάταγμα της αυτεπάγγελτης αποστρατείας τους. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση παραπομπής βαθμοφόρου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ο οποίος διατελεί σε άνω των δύο μηνών νοσηλεία ή αναρρωτική άδεια , εφόσον η σχετική ιατρική γνωμάτευση δεν έχει καταστεί νωρίτερα αμετάκλητη, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
14.  
  Εάν ύστερα από τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης διαγραφεί ή μεταβληθεί επί το ευνοϊκότερον δυσμενές στοιχείο, το οποίο στήριζε, εν όλω ή εν μέρει, την αιτιολογία δυσμενούς κρίσης, η κρίση αυτή θεωρείται ως μη γενομένη και επαναλαμβάνεται μέσα σε εύλογο χρόνο από την έκδοσή της, ή τη διαγραφή, ή τη μεταβολή του στοιχείου, είτε αυτεπάγγελτα, είτε κατόπιν σχετικής αίτησης την οποία δικαιούται να υποβάλει ο δυσμενώς κριθείς βαθμοφόρος εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριάντα ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της διαγραφής ή της μεταβολής των στοιχείων. Η επανάληψη της κρίσης ενεργείται από το αρμόδιο πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Κρίσεων μετά τη διαγραφή ή τη μεταβολή του δυσμενούς στοιχείου, ή την υποβολή της αίτησης και η απόφασή του εκδίδεται εντός προθεσμίας εξήντα ημερών από την κοινοποίηση στον Πρόεδρο της σχετικής διαταγής σύγκλησης του. Η νέα κρίση των επανακρινόμενων βαθμοφόρων ενεργείται από την κατάσταση στην οποία τελούν κατά το χρόνο της νέας αυτής κρίσης.
Άρθρο 10 "Ανθυπασπιστής, Υπαξιωματικός Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Λιμενοφύλακας, κρίνεται και εγγράφεται στους προβλεπόμενους από το επόμενο άρθρο πίνακες ως:"
1.  
  «Προακτέος», εκείνος που χαρακτηρίζεται από το σύνολο των ουσιαστικών του προσόντων κατά την υπό κρίση χρονική περίοδο ως «εξαίρετος», ή «λίαν καλός» και «καλός» και κρίνεται κατάλληλος για προαγωγή στον επόμενο βαθμό
2.  
  «Διατηρητέος», εκείνος που κρίνεται κατάλληλος για την αποτελεσματική ενάσκηση των καθηκόντων του βαθμού που φέρει, παραμένοντας στο Σώμα με τον κατεχόμενο βαθμό
3.  
  «Ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του», εκείνος που δεν αποδίδει κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του και κρινόμενος πριν την αποστρατεία του, κατά τα οριζόμενα στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, χαρακτηρίζεται από το σύνολο των ουσιαστικών του προσόντων ως «λίαν καλός» και «καλός» για προαγωγή πριν ή κατά την αποστρατεία του αυτή
4.  
  «Παραμένων στον ίδιο βαθμό», εκείνος που χαρακτηρίζεται από το σύνολο των ουσιαστικών του προσόντων κατά την υπό κρίση χρονική περίοδο ως «μέτριος», αλλά κρινόμενος κατάλληλος για την ενάσκηση των καθηκόντων του βαθμού που φέρει
5.  
  «Αποστρατευτέος», εκείνος που θεωρείται ακατάλληλος για την αποτελεσματική ενάσκηση των καθηκόντων του βαθμού που φέρει, χαρακτηριζόμενος από το σύνολο των ουσιαστικών του προσόντων κατά την υπό κρίση χρονική περίοδο ως «απαράδεκτος», ή όποιος κρίνεται ως «αποστρατευτέος» κατ’ εφαρμογή των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων και έχει χαρακτηρισθεί ως «μέτριος»
Άρθρο 11
1.  
  Τα Συμβούλια Κρίσεων καταρτίζουν πρακτικό για κάθε συνεδρίαση και συντάσσουν πίνακες εις διπλούν για όσους έκριναν, χωριστά κατά είδος κρίσης, κατηγορία και βαθμό, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο, τα συμμετέχοντα μέλη και τον γραμματέα, ως εξής:
 1. Για τους κρινόμενους λόγω συμπλήρωσης συντάξιμης υπηρεσίας, ή κατάληψης από το όριο ηλικίας, μετά την 01-01-2015, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις:
 2. Πίνακας Α΄ «Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους» Πίνακας Β΄ «Αποστρατευτέων».
 3. Για τους Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που κρίνονται κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 68 και 69 του ν. 3079/2002 «Κύρωση του Κώδικα Προσωπικού Λ.Σ.» (ΦΕΚ 311 Α΄), όπως αυτές ισχύουν και εφαρμόζονται κάθε φορά μέχρι τις 31-12-2014, συντάσσονται αντίστοιχοι με τους προαναφερθέντες πίνακες.
 4. Για τους Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικούς Λ.Σ. -ΕΛ.ΑΚΤ. που κρίνονται κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 2(γ) του άρθρου 70 του ν. 3079/2002 «Κύρωση του Κώδικα Προσωπικού Λ.Σ.» (ΦΕΚ 311 Α΄), όπως αυτές ισχύουν και εφαρμόζονται κάθε φορά μέχρι τις 31-12-2014, και εφόσον δεν εμπίπτουν στην ανωτέρω περίπτωση, συντάσσονται οι κάτωθι πίνακες:
 5. Πίνακας Α΄ «Προακτέων» Πίνακας Β΄ «Αποστρατευτέων».
 6. Για τους κρινόμενους κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις λόγω ουσιώδους έλλειψης ουσιαστικών προσόντων:
 7. Πίνακας Α΄ «Διατηρητέων» Πίνακας Β΄ «Αποστρατευτέων»
 8. Για τους κρινόμενους λόγω σωματικής ή διανοητικής ανικανότητας:
 9. Πίνακας Α΄ «Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους» Πίνακας Β΄ «Αποστρατευτέων»
 10. Για τους λοιπούς κρινόμενους και μη ειδικά οριζόμενους στην παρούσα παράγραφο βαθμοφόρους:
 11. Πίνακας Α΄ «Προακτέων» Πίνακας Β΄ «Παραμενόντων στον ίδιο βαθμό» Πίνακας Γ΄ «Αποστρατευτέων»
2.  
  Οι καταρτιζόμενοι από τα Συμβούλια Κρίσεων πίνακες είναι οριστικοί και δεν υπόκεινται σε άλλη διατύπωση, υποβάλλονται δε από τους Προέδρους των Συμβουλίων, μέσω της Διεύθυνσης Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., στον οικείο Υπουργό, ο οποίος κυρώνει τους πίνακες των Ανθυπασπιστών, ή στον Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ο οποίος κυρώνει τους πίνακες των Υπαξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Λιμενοφυλάκων.
3.  
  Οι ανωτέρω πίνακες κυρώνονται με αντίστοιχες αποφάσεις του οικείου Υπουργού και του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., οι οποίες εκδίδονται εντός προθεσμίας είκοσι ημερών από την ημέρα που περιήλθαν στη Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., και οι οποίες δε δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Από την ημέρα υπογραφής των σχετικών αποφάσεων κύρωσης των πινάκων κάθε έτους αρχίζει η ισχύς τους, η οποία διαρκεί μέχρι και την κύρωση των πινάκων του επόμενου έτους. Ομοίως ισχύουν και οι τυχόν καταρτιζόμενοι, μετά από επανάκριση ή μετά από διενέργεια έκτακτων κρίσεων, συμπληρωματικοί πίνακες.
4.  
  Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν κατέστη δυνατή η κατάρτιση νέων πινάκων εξακολουθούν να ισχύουν οι πίνακες κρίσης του προηγούμενου έτους
5.  
  Με βάση τους πίνακες προακτέων ενεργούνται προαγωγές εντός είκοσι ημερών από την κένωση οργανικών θέσεων, κατ’ εφαρμογή των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων για το χρόνο παραμονής στο βαθμό. Για την προαγωγή των Ανθυπασπιστών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. απαιτείται η έκδοση προεδρικού διατάγματος, το οποίο προκαλείται από τον οικείο Υπουργό και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Για την προαγωγή των Υπαξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Λιμενοφυλάκων, απαιτείται η έκδοση σχετικής απόφασης του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
6.  
  Με την κύρωση των σχετικών πινάκων κρίσεων και σε εκτέλεση των πινάκων αποστρατευτέων, καθώς και στην περίπτωση που τίθενται βαθμοφόροι σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία με την εγγραφή σε πίνακα «παραμενόντων στον ίδιο βαθμό» σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ο οικείος Υπουργός προκειμένου για Ανθυπασπιστές και ο Αρχηγός Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για τους Υπαξιωματικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Λιμενοφύλακες, εκδίδει απόφαση περί αυτεπάγγελτης αποστρατείας αυτών, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
7.  
  Βαθμοφόροι Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., οι οποίοι πριν από την προώθηση της διοικητικής πράξης αποστρατείας τους λόγω εγγραφής τους σε πίνακα «αποστρατευτέων», έχουν παραπεμφθεί σε Ανακριτικό Συμβούλιο με το ερώτημα της απόταξης, δεν αποστρατεύονται με την κρίση τους αυτή, έστω και αν ισχύει ο σχετικός πίνακας, αλλά αναμένεται η εκδίκαση της υπό κρίση υπόθεσης από το Ανακριτικό Συμβούλιο, και εάν αυτό αποφανθεί υπέρ των εγκαλουμένων τότε προωθείται η διοικητική πράξη της αποστρατείας τους, με βάση την προαναφερόμενη κρίση τους, ειδάλλως προωθείται η διοικητική πράξη της απόταξής τους.
8.  
  Βαθμοφόροι Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που διατελούν σε άνω των δύο μηνών νοσηλεία ή αναρρωτική άδεια και κρίνονται από το αρμόδιο Συμβούλιο ως αποστρατευτέοι, δεν αποστρατεύονται με βάση την κρίση τους αυτή, αλλά παραπέμπονται με διαταγή του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ενώπιον της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής, ενώ παράλληλα αναστέλλεται η κύρωση του σχετικού πίνακα κρίσης τους. Εάν η Υγειονομική Επιτροπή αποφανθεί ότι οι παραπεμφθέντες είναι σωματικά μη ικανοί και η απόφασή της αυτή καταστεί αμετάκλητη, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, οι ανωτέρω τίθενται σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία για τους λόγους που αναφέρονται στη σχετική γνωμάτευση, ειδάλλως τίθενται σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία με βάση την προαναφερόμενη απόφαση του Συμβουλίου Κρίσεων. Σε περίπτωση αποστρατείας βαθμοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που συμπληρώνουν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο ενεργούνται οι κρίσεις, συντάξιμη υπηρεσία, η ανωτέρω παραπομπή στην αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή προς κρίση της σωματικής τους ικανότητας είναι δυνητική.
9.  
  Μέχρι 31-12-2014, για την εφαρμογή των προβλεπομένων στο παρόν άρθρο, λαμβάνεται υπόψιν η πραγματική υπηρεσία των τριάντα πέντε ετών και η κατάληψη από το όριο ηλικίας ανά βαθμό, σύμφωνα με τα άρθρα 68 και 69 του ν. 3079/2002 «Κύρωση του Κώδικα Προσωπικού Λ.Σ.» (ΦΕΚ 311 Α΄), όπως αυτά ισχύουν και εφαρμόζονται κάθε φορά.
Άρθρο 12
1.  
  Οι δυσμενείς αποφάσεις των Συμβουλίων Κρίσεων και τα συντασσόμενα πρακτικά, κοινοποιούνται με εμπιστευτικό έγγραφο στους κριθέντες εντός προθεσμίας τριάντα ημερών από την κύρωση των πινάκων ή τη δημοσίευσή τους, όταν αυτή απαιτείται
2.  
  Οι δυσμενώς κριθέντες έχουν δικαίωμα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής κατά της απόφασης, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριάντα ημερών από την κοινοποίησή της, η οποία υποβάλλεται ιεραρχικά, μέσω της Διεύθυνσης Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., προς τα αρμόδια δευτεροβάθμια Συμβούλια Κρίσεων.
3.  
  Τα δευτεροβάθμια Συμβούλια Κρίσεων, στο πλαίσιο εξέτασης προσφυγών από τους ενδιαφερόμενους βαθμοφόρους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., λαμβάνουν υπόψιν τις προσφυγές, τα συνυποβαλλόμενα νέα στοιχεία, καθώς και όσα ελήφθησαν υπόψιν κατά την πρωτοβάθμια κρίση και αποφασίζουν αιτιολογημένα και οριστικά. Σε όλες τις περιπτώσεις τα δευτεροβάθμια Συμβούλια Κρίσεων υποχρεούνται στη σύνταξη σχετικού πρακτικού.
4.  
  Σε περίπτωση άσκησης προσφυγής από τον ενδιαφερόμενο βαθμοφόρο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., απαγορεύεται στο δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Κρίσεων, η έκδοση απόφασης δυσμενέστερης του πρωτοβαθμίου Συμβουλίου Κρίσεων.
5.  
  Με βάση τις προαναφερόμενες αποφάσεις των Συμβουλίων Κρίσεων, οι επανακρινόμενοι εγγράφονται σε πίνακες οι οποίοι κυρώνονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
6.  
  Οι δυσμενείς αποφάσεις των δευτεροβαθμίων Συμβουλίων Κρίσεων κοινοποιούνται με εμπιστευτικό έγγραφο στους ενδιαφερομένους εντός τριάντα ημερών από την κύρωση των πινάκων ή τη δημοσίευσή τους, όταν αυτή απαιτείται, και το αποτέλεσμα των κρίσεων αυτών καταχωρίζεται στην οικεία για κάθε βαθμοφόρο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. μερίδα.
7.  
  Η προθεσμία άσκησης προσφυγής για επανάκριση και η άσκηση προσφυγής από τους δυσμενώς κριθέντες βαθμοφόρους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. δεν αναστέλλει την έκδοση των σχετικών διοικητικών πράξεων.
8.  
  Σε περίπτωση ακυρώσεως των αποφάσεων των Συμβουλίων Κρίσεων από τα διοικητικά δικαστήρια, η υπόθεση αναπέμπεται στο αρμόδιο δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Κρίσεων, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που η ακυρωτική απόφαση αφορά την κακή σύνθεση του πρωτοβαθμίου Συμβουλίου Κρίσεων ή την κρίση του βαθμοφόρου από τα πρωτοβάθμια Συμβούλια Κρίσεων για τη διαπίστωση των τυπικών προς προαγωγή προσόντων, οπότε οι υποθέσεις αυτές αναπέμπονται στο αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων για επανάληψη της διαδικασίας από την αρχή. Τα Συμβούλια Κρίσεων που είναι αρμόδια για τις κρίσεις που αφορούν οι ακυρωτικές αποφάσεις, συγκαλούνται και συνέρχονται εντός εύλογου χρόνου και προβαίνουν στην επανάκριση των βαθμοφόρων, για τα έτη στα οποία αυτές αναφέρονται, εγγράφοντας τους επανακρινόμενους στους προβλεπόμενους για το βαθμό και την κατηγορία τους πίνακες.
 1. Αν εγγραφούν σε πίνακες «προακτέων», οι μεν διατελούντες σε ενέργεια προάγονται αναδρομικά και ανακτούν την αρχαιότητά τους, οι δε διατελούντες σε αποστρατεία επαναφέρονται στην ενέργεια με παράλληλη ανάκληση της διοικητικής πράξης αποστρατείας τους, προάγονται αναδρομικά και ανακτούν την αρχαιότητά τους
 2. Αν εγγραφούν σε πίνακα «ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους», ανακαλείται η διοικητική πράξη της αποστρατείας τους, επαναφέρονται στην ενέργεια από την ημερομηνία αποστρατείας τους, προάγονται στον αμέσως επόμενο βαθμό, τιθέμενοι εκτός οργανικών θέσεων, και αποστρατεύονται μετά από πάροδο μηνός με το βαθμό αυτό
 3. Αν εγγραφούν σε πίνακα «αποστρατευτέων» για το έτος που οφείλεται η κρίση:
  • Οι διατελούντες στην ενέργεια τίθενται σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία, αμέσως με την κύρωση των σχετικών πινάκων και με το βαθμό που φέρουν, ανεξάρτητα αν η κρίση αφορά παρελθόν έτος
  • Οι διατελούντες σε αποστρατεία, αφού ανακληθεί η διοικητική πράξη αποστρατείας τους, τίθενται εκ νέου σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία, αναδρομικά από το χρονικό σημείο στο οποίο αναφέρεται η ακυρωθείσα δυσμενής τους κρίση, το οποίο δεν πρέπει να είναι προγενέστερο της αρχικής τους αποστρατείας
  • Οι επανακρινόμενοι, κατόπιν ακύρωσης της πειθαρχικής ποινής της απόταξης που τους είχε επιβληθεί και μετά από την έκδοση απαλλακτικής γνωμάτευσης του Ανακριτικού Συμβουλίου, αποστρατεύονται αναδρομικά από το χρονικό σημείο στο οποίο αναφέρεται η κρίση τους και με το βαθμό τον οποίο έφεραν κατά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο
9.  
  Τα αρμόδια δευτεροβάθμια Συμβούλια Κρίσεων, που συνέρχονται για να επανακρίνουν τους δυσμενώς κριθέντες βαθμοφόρους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ύστερα από άσκηση του δικαιώματος προσφυγής ή κατόπιν ακυρωτικής απόφασης διοικητικού δικαστηρίου, εκδίδουν υποχρεωτικά τις αποφάσεις τους εντός προθεσμίας εξήντα ημερών από την κοινοποίηση στον Πρόεδρο της σχετικής διαταγής σύγκλησής τους.
Άρθρο 13
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, οι διατάξεις του νόμου 3079/2002 «Κύρωση του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος» (ΦΕΚ 311 Α΄), που ρυθμίζουν θέματα συγκρότησης, σύνθεσης και λειτουργίας των Συμβουλίων Κρίσεων, όπως έχουν τροποποιηθεί, παύουν να ισχύουν. Στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Της παραγράφου 1 περίπτωση στ του άρθρου 14 του ν.3922/2011 «Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος -Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 35Α΄). β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθ. «Δ28/2012» Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2012-04-09 Συγκρότηση, σύνθεση και λειτουργία των Συμβουλίων Κρίσεων Λιμενικού Σώματος -Ελληνικής Ακτοφυλακής.
Τροποποίηση Τύπος
A/2012/75
2017-03-01 Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων, μέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από ειδικότερες διατάξεις, οι Αξιωματικοί Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. κρίνονται κατ’ έτος, στις τακτικές κρίσεις ως ακολούθως. 1 Οι ανώτεροι και κατώτεροι Αξιωματικοί Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., οι οποίοι συμπληρώνουν τα απαιτούμενα προς προαγωγή γενικά τυπικά προσόντα μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου του έτους, κατά το οποίο διενεργούνται οι τακτικές κρίσεις. 2 Οι Ανώτατοι Αξιωματικοί Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., πλην του Αρχηγού Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. για τον οποίο ισχύουν ειδικότερες διατάξεις. .
Αντικατάσταση
A/2017/24
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Κύρωση του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος. 2002/3079 2002
Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις. 2011/3922 2011
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005