ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2012/4

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2012-01-19

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2011-04-11

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2012-01-11

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του Π.Δ/τος 85/2001 «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για τη μελέτη και κατασκευή του έργου «Ύδρευση Ηρακλείου Κρήτης και Αγίου Νικολάου από το φράγμα Αποσελέμη» (ΕΥΔΕ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ)» (Α΄/73) όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίηση του με το Π.Δ. 56/2006 (Α΄/60).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Η διάρκεια λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για τη μελέτη και κατασκευή του έργου «Ύδρευση Ηρακλείου Κρήτης και Αγίου Νικολάου από το φράγμα Αποσελέμη» (ΕΥΔΕ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ), όπως αυτή ορίστηκε με το Π.Δ. 85/2001 (Α73) και παρατάθηκε με το Π.Δ. 56/2006 (Α΄/60), παρατείνεται από τη λήξη της για πέντε (5) έτη, ήτοι μέχρι 11-04-2016.
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος Διατάγματος αρχίζει από 11 Απριλίου 2011. Στον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α. Της παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 679/1977, «Περί αυξήσεως θέσεων προσωπικού του Υπουργείου Δημοσίων Έργων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων», (Α΄/245) όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με την παρ. 1, του άρθρου 23 του Ν. 1418/1984 (Α΄/23). β. Του άρθρου 8 του Ν. 679/1977 (Α΄/245), όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 5 του Ν. 2229/1994 (Α΄/138), σύμφωνα με τις οποίες θα καλυφθεί η προκαλούμενη από το διάταγμα δαπάνη. γ. Του άρθρου 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄/98). δ. Της παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 2362/1995 «περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄/247). ε. Της παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματκότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (Α΄/38). στ) Του άρθρου 4 του Π.Δ/τος 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς» (Α΄/147). ζ) Του π.δ. 110/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄/243).
  • α) Την αριθμ. Υ25/6-12-2011 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός Αρμοδιοτήτων των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου» (Β΄/2792). β) Την αριθμ. 51116/3184/25-11-2011 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Αθανάσιο Μωραϊτη (Β΄/2741). γ) Την αριθμ. 8172/06-12-2011 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Ιωάννη Μαγκριώτη» (Β΄/2795).
  • Το αριθμ..: οικ. 2089/18-10-2010 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Ύδρευσης Ηρακλείου - Αγ. Νικολάου από το φράγμα Αποσελέμη και το αρ. πρωτ. Δ6/2811/20-10-2010 έγγραφο της Δ/νσης Έργων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ6).
  • Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις του παρόντος, προκαλούνται οι ακόλουθες δαπάνες: α) Επί του Τακτικού Προϋπολογισμού: δαπάνη ύψους 940 € περίπου, για το έτος 2011, 1.250 € περίπου, για τα έτη 2012 έως 2015 και 320 € περίπου για το έτος 2016, η οποία θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων, του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Ε.Φ.39-130, Κ.Α.Ε. 0215). β) Επί του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.): δαπάνη ύψους 240.300 € περίπου για το έτος 2011, 320.500 € περίπου ετησίως, για τα έτη από 2012 έως και 2015 και 80.200 € περίπου για το έτος 2016, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του Π.Δ.Ε.
  • Τις γνωμοδοτήσεις αριθμ. 110/2011 και 332/2011 του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2011/51116/3184 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2011/51116_3184 2011
ΠΡΑΞΗ 2011/Υ25 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2011/Υ25 2011
ΝΟΜΟΣ 1977/679 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/679 1977
ΝΟΜΟΣ 1984/1418 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1418 1984
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 1418/1984 και άλλες διατάξεις. 1994/2229 1994
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για τη μελέτη και Κατασκευή του έργου «Ύδρευση Ηρακλείου Κρήτης και Αγίου Νικολάου από το Φράγμα Αποσελέμη» (ΕΥΔΕ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ). 2001/85 2001
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τροποποίηση του π. δ/τος 85/2001 «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) για την μελέτη και κατασκευή του έργου “ Ύδρευση Ηρακλείου Κρήτης και Αγίου Νικολάου από το φράγμα Αποσελέ­μη” (ΕΥΔΕ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ)» (ΦΕΚ 73/Α΄/12.4.2001). 2006/56 2006
Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. 2011/110 2011
Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θα[...]" 2011/65 2011
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία