ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2012/42

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2012-04-19

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2012-04-19

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2012-04-10

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του Π.Δ/τος 565/1984 (Α΄204) «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για την εκτέλεση έργων σταθμών αυτοκινήτων (ΕΥΔΕ Σ.Α.)», όπως τροποποιημένο ισχύει.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Η διάρκεια λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για την εκτέλεση έργων σταθμών αυτοκινήτων, η οποία συστάθηκε με το Π.Δ. 565/1984 (Α΄204) και τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 393/1986 (Α΄176), Π.Δ. 38/1989 (Α΄17), Π.Δ. 167/1992 (Α΄78), Π.Δ. 119/1993 (Α΄51), Π.Δ. 58/1994 (Α΄45), Π.Δ. 2/1998 (Α΄13), Π.Δ. 11/2001 (Α΄11), Π.Δ. 335/2002 (Α΄280) και Π.Δ. 229/2005 (Α΄277), παρατείνεται από τη λήξη της για πέντε (5) έτη, ήτοι μέχρι 31.12.2015.
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος Διατάγματος αρχίζει 31 Δεκεμβρίου 2010. Στον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α. Της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Ν. 679/1977 “Περί αυξήσεως θέσεων προσωπικού του Υπουργείου Δημοσίων Έργων και ρυθμίσεων συναφών θεμάτων” (Α’ 245), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 23 Ν. 1418/ 1984 (Α’ 23). β. Του άρθρου 8 του Ν. 679/1977 (Α’ 245), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 5 του Ν. 2229/1994 (Α’ 138), σύμφωνα με τις οποίες θα καλυφθεί η προκαλούμενη από το διάταγμα δαπάνη. γ. Της παραγράφου 3 του άρθρου 22 του Ν. 2362/1995 «περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄247). δ. Της παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματκότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» ( Α΄ 38). ε. Του Π.Δ/τος 189/2009 (Α΄221) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων». στ. Του άρθρου 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του Π.Δ/τος 63/2005 (Α’ 98) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα». ζ. Του άρθρου 4 του Π.Δ/τος 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς» (Α΄ 147). 2α Το Π.Δ. 31/21-3-2012 «Διορισμός Υπουργού Οικονομικών» (Α΄62). β. Το Π.Δ. 22/7-3-2012 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργού» (Α΄47). γ. Την αριθμ. 8172/06-12-2011 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Ιωάννη Μαγκριώτη» (Β 2795). δ. Την αριθμ. 12966/19-3-2012 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Αθανάσιο Μωραϊτη» (Β΄810).
  • Το αριθμ. πρωτ. ΕΥΔΕΚ/οικ/210/6.4.2010 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων ΄Εργων Κτιριακών (ΕΥΔΕΚ) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προκαλούνται οι ακόλουθες δαπάνες: α. Επί του Τακτικού Προϋπολογισμού: δαπάνη ύψους 25.620 € περίπου για καθένα των ετών 2012 έως 2015, η οποία θα καλύπτεται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Ε.Φ. 39-130/ΚΑΕ 0215,0824,0831 k 0832) β. Επί του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ): δαπάνη ύψους 184.000 € περίπου για καθένα των ετών 2012 έως 2015, η οποία θα καλύπτεται από τις πιστώσεις της ΣΑΕ 073 με κωδικό έργου 2001ΣΕ07300000.
  • Την γνωμοδότηση αριθμ. Δ56/2012 του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Οικονομικών, του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικό-τητας και Ναυτιλίας και του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1977/679 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/679 1977
ΝΟΜΟΣ 1984/1418 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1418 1984
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 1418/1984 και άλλες διατάξεις. 1994/2229 1994
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1984/565 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/565 1984
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/393 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/393 1986
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/38 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/38 1989
Τροποποίηση Π.Δ/τος 69/88 «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ 28 τ. Α), όπως τροποποιήθηκε. 1992/167 1992
Τροποποίηση του Π.Δ/τος 565/1984 Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για την εκτέλεση έργων σταθμών αυτοκινήτων (Ε.Υ.Δ.Ε.Σ.Α.) (Α 204), όπως αυτό ισχύει μετά την τελευταία τροποποίησή του με το Π.Δ. 167/1992 (Α 78). 1993/119 1993
Τροποποίηση του Π. Δ/τος 565/1984 «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για την επίβλεψη έργων σταθμών αυτοκινήτων (Α 204), όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει». 1994/58 1994
Τροποποίηση του Π.Δ/τος 565/1984 «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για την εκτέλεση έργων σταθμών αυτοκινήτων (Ε.Υ.Δ.Ε.Σ.Α.), όπως αυτό ισχύει μετά την τελευταία τροποποίησή του με το Π.Δ/γμα 58/1994 (Α­ 45). 1998/2 1998
Τροποποίηση του π.δ/τος 565/1984 (ΦΕΚ Α΄ 204) «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για την εκτέλεση έργων σταθμών αυτοκινήτων (Ε.Υ.Δ.Ε.Σ.Α.)», όπως αυτό ισχύει μετά την τελευταία τροποποίησή του με το π.δ./γμα 2/1998 (Α΄ 13). 2001/11 2001
Τροποποίηση του Π.Δ/τος 565/1984 «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για την εκτέλεση έργων σταθμών αυτοκινήτων (ΕΥΔΕ ΣΑ)» (Α΄ 204), όπως αυτό ισχύει μετά τις τελευταίες τροποποιήσεις του με τα Π.Δ/τα 2/1998 (Α΄ 13) και 11/2001 (Α΄ 11). 2002/335 2002
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2005/229 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/229 2005
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων 2009/189 2009
Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θα[...]" 2011/65 2011
Διορισμός Υπουργού Οικονομικών. 2012/31 2012
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία