ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2012/43

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2012-04-19

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2012-04-19

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2012-04-11

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Σώματος Έρευνας -Πληροφορικής στην Πολεμική Αεροπορία.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Συνιστάται Σώμα Έρευνας - Πληροφορικής στην Πολεμική Αεροπορία
Άρθρο 2
1.  
  Το Σώμα Έρευνας και Πληροφορικής (ΣΕΠ) της Πολεμικής Αεροπορίας έχει ως αποστολή, στην ειρήνη και στον πόλεμο, την επαύξηση της μαχητικής ισχύος και ετοιμότητας της Πολεμικής Αεροπορίας με τη συνεχή αξιοποίηση και εκμετάλλευση της επιστήμης της Πληροφορικής
2.  
  Το ΣΕΠ συγκροτείται από τη Διεύθυνση Πληροφορικής στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ) και από διευθύνσεις, τμήματα, γραφεία πληροφορικής και Κέντρα Μηχανογράφησης (ΚΜΗ) στο ΓΕΑ, στο Αρχηγείο, στις Διοικήσεις, στις Μονάδες και τις λοιπές Υπηρεσίες της ΠΑ, που οργανώνονται και λειτουργούν σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς οργανώσεως και λειτουργίας (ΚΟΛ)
Άρθρο 3 "Τοποθετήσεις προσωπικού ΣΕΠ"
1.  
  Στο ΓΕΑ, στο Αρχηγείο, στις Διοικήσεις, στις Μονάδες και τις λοιπές Υπηρεσίες της ΠΑ και στις αντίστοιχες θέσεις που προβλέπονται από τους πίνακες οργανώσεως και υλικού (ΠΟΥ), τοποθετείται στρατιωτικό προσωπικό του ΣΕΠ με κατάλληλα προσόντα
Άρθρο 4
1.  
  Σύμφωνα με το ν. 3883/2010 (Α΄ 167) έτσι όπως ισχύει κάθε φορά και.
2.  
  Σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 8 του παρόντος διατάγματος που αφορά στην αρχική στελέχωση του Σώματος σε όλους τους βαθμούς μέχρι το βαθμό του Ταξιάρχου
Άρθρο 5
1.  
  Οι αξιωματικοί εντάσσονται στην επετηρίδα του ΣΕΠ. Η μεταξύ τους αρχαιότητα ρυθμίζεται με βάση τα καθοριζόμενα το ν. 3883/2010 όπως ισχύει κάθε φορά.
2.  
  Όσον αφορά την αρχαιότητα των μετατασσόμενων ομοιοβάθμων αξιωματικών αυτή καθορίζεται με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 36 του ν. 3883/2010 όπως ισχύει και ειδικότερα ως εξής:.
 1. Οι αξιωματικοί προερχόμενοι από ΑΣΕΙ καθίστανται αρχαιότεροι των ομοιοβάθμων τους που δεν προέρχονται από αυτά
 2. Η μεταξύ των προερχομένων από ΑΣΕΙ αρχαιότητα καθορίζεται από τη χρονολογία ονομασίας τους ως αξιωματικών και εφόσον συμπίπτει διατηρούν μεταξύ τους την προ της μετάταξης αρχαιότητα
 3. Η μεταξύ των μη προερχομένων από ΑΣΕΙ αρχαιότητα καθορίζεται από τη χρονολογία ονομασίας τους ως αξιωματικών και εφόσον συμπίπτει διατηρούν μεταξύ τους την προ της μετάταξης αρχαιότητα
Άρθρο 6
1.  
  Ο απαιτούμενος σε κάθε βαθμό ελάχιστος χρόνος διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας ως αναγκαίο προσόν για προαγωγή σε κάθε βαθμό είναι ο ακόλουθος:
 1. Ανθυποσμηναγός:
 2. Δύο (2) έτη, σε θέσεις του ΣΕΠ σε οποιαδήποτε Πτέρυγα ή Σμηναρχία ή Μοίρα ή Κέντρο Μηχανογράφησης της ΠΑ, σε θέσεις και καθήκοντα, που προβλέπονται για το βαθμό και την ειδικότητά του
 3. Υποσμηναγός:
 4. Τρία (3) έτη στον κατεχόμενο βαθμό ή πέντε (5) έτη, από τότε που ονομάσθηκε Αξιωματικός, σε θέσεις του ΣΕΠ σε οποιαδήποτε Πτέρυγα ή Σμηναρχία ή Μοίρα ή Κέντρο Μηχανογράφησης της ΠΑ, σε θέσεις και καθήκοντα, που προβλέπονται για το βαθμό και την ειδικότητά του
 5. Σμηναγός:
 6. Δύο (2) έτη στον κατεχόμενο βαθμό ή οκτώ (8) έτη, από τότε που ονομάσθηκε Αξιωματικός, σε θέσεις του ΣΕΠ σε οποιαδήποτε Πτέρυγα ή Σμηναρχία ή Μοίρα ή Κέντρο Μηχανογράφησης της ΠΑ ή του αντιστοίχου του ΓΕΕΘΑ ή σε επιτελική θέση στο ΓΕΑ ή στο ΑΤΑ ή στις λοιπές Διοικήσεις της ΠΑ, σε θέσεις και καθήκοντα που προβλέπονται για το βαθμό και την ειδικότητά του
 7. Επισμηναγός:
 8. Ένα (1) έτος στον κατεχόμενο βαθμό σε θέσεις του ΣΕΠ σε οποιαδήποτε Πτέρυγα ή Σμηναρχία ή Μοίρα ή Κέντρο Μηχανογράφησης της ΠΑ ή του αντιστοίχου του ΓΕΕΘΑ ή δύο (2) έτη σε επιτελική θέση στο ΓΕΑ ή στο ΑΤΑ ή στις λοιπές Διοικήσεις της ΠΑ
 9. Αντισμήναρχος:
 10. Δύο (2) έτη στον κατεχόμενο βαθμό σε μία τουλάχιστον από τις ακόλουθες θέσεις:
  • Διοικητής Κέντρου Μηχανογράφησης ή
  • Τμηματάρχης ή επιτελής Διεύθυνσης του ΓΕΑ ή ΑΤΑ ή λοιπών Διοικήσεων της ΠΑ ή μειζόνων επιτελικών σχηματισμών των άλλων Κλάδων των ΕΔ ή
  • Διευθυντής ή Τμηματάρχης σε Πτέρυγα ή Σμηναρχία Μάχης ή Κέντρο Μηχανογράφησης της ΠΑ ή του αντιστοίχου του ΓΕΕΘΑ
 11. Σμήναρχος:
 12. Ένα (1) έτος στον κατεχόμενο βαθμό σε μία τουλάχιστον από τις ακόλουθες θέσεις:
  • Διοικητής Κέντρου Μηχανογράφησης ή
  • Τμηματάρχης ή Διευθυντής Διεύθυνσης του ΓΕΑ ή ΑΤΑ ή λοιπών Διοικήσεων της ΠΑ ή μειζόνων επιτελικών σχηματισμών των άλλων Κλάδων των ΕΔ
2.  
  Για τον βαθμό που συντελείται η μετάταξη, στο χρόνο διοίκησης συμπεριλαμβάνεται και αυτός που είχε συμπληρώσει ο Αξιωματικός στην προ της μετάταξης προηγούμενη ειδικότητά του
Άρθρο 7 "Το προσωπικό του ΣΕΠ για την απόκτηση των αναγκαίων θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων φοιτά στα σχολεία που καθορίζονται σύμφωνα με το ν. 3883/2010 όπως ισχύει κάθε φορά. Η επιτυχής φοίτηση στα σχολεία αυτά αποτελεί τυπικό προσόν κρίσεως για προαγωγή. [...]"
1.  
  Σε σχολεία επιμορφώσεως της ΠΑ, ή σε αντίστοιχες σχολές των άλλων κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και της αλλοδαπής
2.  
  Σε σχολές και τμήματα Πληροφορικής Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
Άρθρο 8
1.  
  Αρχικά, το ΣΕΠ στελεχώνεται με μετάταξη μονίμων αξιωματικών οι οποίοι διαθέτουν την εξειδίκευση Πληροφορικής βάσει σχετικών διαταγών του ΓΕΑ, όλων των ειδικοτήτων της ΠΑ μέχρι το βαθμό του Ταξιάρχου
2.  
  Η έναρξη της διαδικασίας μετάταξης πραγματοποιείται εντός τριών (3) μηνών από της δημοσιεύσεως του παρόντος. Η προθεσμία αυτή δύναται να παραταθεί για ένα (1 ) μήνα ακόμα με απόφαση του ΓΕΑ.
3.  
  Πέραν των καθοριζόμενων στην παράγραφο 1 δικαίωμα μετάταξης έχουν οι μόνιμοι αξιωματικοί μέχρι το βαθμό του Σμηναγού, οι οποίο έχουν, αποφοιτήσει επιτυχώς από τμήμα της Σχολής Προγραμματιστών ηλεκτρονικών υπολογιστών της ΠΑ ή των ΕΔ την τελευταία πενταετία ή είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών ή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού σχολών ή τμημάτων Πληροφορικής ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με εξειδίκευση στην Πληροφορική
4.  
  Ειδικότερα οι προς μετάταξη αξιωματικοί με το βαθμό του Επισμηναγού, Αντισμηνάρχου ή Σμηνάρχου πέραν των προϋποθέσεων της παραγράφου 1 πρέπει, κατά την δημοσίευση του παρόντος, να υπηρετούν σε φορείς Πληροφορικής της ΠΑ ή των ΕΔ ή να έχουν προηγούμενη υπηρεσία στους εν λόγω φορείς τουλάχιστον ενός (1) έτους κατά την τελευταία πενταετία
5.  
  Όσον αφορά τους τίτλους σπουδών σχολών ή τμημάτων Πληροφορικής ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της αλλοδαπής αυτοί να έχουν αναγνωρισθεί από τον αρμόδιο φορέα του Δημοσίου ως ισότιμοι των αντιστοίχων της ημεδαπής
6.  
  Με εγκύκλιο διαταγή της αρμόδιας Διεύθυνσης Προσωπικού του ΓΕΑ, προσκαλούνται οι επιθυμούντες να μεταταχθούν στο ΣΕΠ αξιωματικοί, να υποβάλλουν σχετικές αιτήσεις. Η διαταγή περιλαμβάνει:.
 1. Τον αριθμό των αξιωματικών που μετατάσσονται κατά βαθμό
 2. Τα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι
 3. Την ημερομηνία μέχρι την οποία πρέπει να έχουν υποβληθεί οι σχετικές αιτήσεις των υποψηφίων,
 4. Τον τρόπο βαθμολόγησης των προσόντων
7.  
  Οι αιτήσεις κατατίθενται από τους επιθυμούντες τη μετάταξη αξιωματικούς στη Μονάδα ή Υπηρεσία που είναι τοποθετημένοι και υποβάλλονται στο ΓΕΑ. Κάθε εκπρόθεσμη αίτηση απορρίπτεται.
8.  
  Η βαθμολόγηση των προσόντων γίνεται ως ακολούθως:
 1. Κάτοχος Διδακτορικού τίτλου σχολών ή τμημάτων Πληροφορικής ΑΕΙ μόρια εννέα (9)
 2. Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σχολών ή τμημάτων Πληροφορικής ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ μόρια επτά (7)
 3. Κάτοχος πτυχίου σχολών ή τμημάτων Πληροφορικής ΑΕΙ μόρια τέσσερα (4)
 4. Κάτοχος πτυχίου ΑΤΕΙ Πληροφορικής μόρια τρία (3)
 5. Κάτοχος πιστοποίησης ΙΕΚ ειδικότητας ομάδων Πληροφορικής μόρια δύο (2)
 6. Απόφοιτος Σχολών Πληροφορικής ή αντιστοίχου της ΠΑ ή των ΕΔ, με διάρκεια πέραν του τριμήνου μόρια ένα (1)
 7. Για κάθε έτος προϋπηρεσίας σε διευθύνσεις, γραφεία, τμήματα πληροφορικής και Κέντρα Μηχανογράφησης (ΚΜΗ) στο ΓΕΑ, στο Αρχηγείο, στις Διοικήσεις, στις Μονάδες και τις λοιπές Υπηρεσίες της ΠΑ, ή των ΕΔ την τελευταία πενταετία μόρια δύο (2)
 8. Για κάθε έτος προϋπηρεσίας σε διευθύνσεις, γραφεία, τμήματα πληροφορικής και Κέντρα Μηχανογράφησης (ΚΜΗ) στο ΓΕΑ, στο Αρχηγείο, στις Διοικήσεις, στις Μονάδες και τις λοιπές υπηρεσίες της ΠΑ ή του ΥΠΕΘΑ πέραν της τελευταίας πενταετίας και μέχρι 10 έτη μόρια ένα (1)
 9. Οι έχοντες υπηρετήσει σε θέσεις Ευθύνης Τομέων - Φορέων Πληροφορικής, της παραγράφου 9 περιπτ. ε’, πέραν του ενός (1) έτους μόρια 7.
 10. Οι υπηρετούντες κατά το έτος υπογραφής του παρόντος π.δ. σε διευθύνσεις, γραφεία, τμήματα Πληροφορικής και Κέντρα Μηχανογράφησης (ΚΜΗ) στο ΓΕΑ, στο Αρχηγείο, στις Διοικήσεις, στις Μονάδες και τις λοιπές υπηρεσίες της ΠΑ ή του ΥΠΕΘΑ μόρια τρία (3).
9.  
  Επί της ανωτέρω βαθμολόγησης παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου ισχύουν τα ακόλουθα:
 1. Ο κάτοχος περισσοτέρων του ενός πτυχίου ή τίτλου σπουδών των καθοριζόμενων στις υποπαραγράφους 8.α έως και 8.ε λαμβάνει μόνο τα μόρια του ανώτερου τίτλου του.
 2. Ο έχων αποφοιτήσει από περισσότερα του ενός Σχολεία της παραγράφου 8.στ λαμβάνει ένα (1) μόριο.
 3. Ως έτος προϋπηρεσίας σε διευθύνσεις, γραφεία, τμήματα πληροφορικής και Κέντρα Μηχανογράφησης (ΚΜΗ) στο ΓΕΑ, στο Αρχηγείο, στις Διοικήσεις, στις Μονάδες και τις λοιπές υπηρεσίες της ΠΑ ή του ΥΕΘΑ νοείται διάρκεια μεγαλύτερη των έξι (6) μηνών
 4. Ως τελευταία πενταετία σε διευθύνσεις, γραφεία, τμήματα πληροφορικής και Κέντρα Μηχανογράφησης (ΚΜΗ) στο ΓΕΑ, στο Αρχηγείο, στις Διοικήσεις, στις Μονάδες και τις λοιπές υπηρεσίες της ΠΑ ή του ΥΠΕΘΑ ορίζονται τα τελευταία πέντε (5) ημερολογιακά έτη συμπεριλαμβανομένου του έτους υπογραφής του παρόντος π.δ.
 5. Ως θέσεις ευθύνης Τομέων - Φορέων Πληροφορικής λογίζονται οι παρακάτω:
  • Διευθυντής Διεύθυνσης ή Τομέα Πληροφορικής στο ΓΕΑ, στο Αρχηγείο, στις Διοικήσεις, τις λοιπές υπηρεσίες της ΠΑ ή του ΥΠΕΘΑ
  • Διοικητής Κέντρου Μηχανογράφησης
 6. Για τον υπολογισμό των μορίων ως θέσεις Πληροφορικής νοούνται και οι αντίστοιχες των άλλων κλάδων των ΕΔ και του ΥΕΘΑ καθώς επίσης και οι θέσεις Πληροφορικής εξωτερικού, εθνικές ή διεθνείς, που καλύπτονται από προσωπικό της ΠΑ
10.  
  Η Διεύθυνση Προσωπικού του ΓΕΑ, συντάσσει γενικούς πίνακες κατά βαθμό και κατά σειρά αξιολογήσεως των υποψηφίων ξεχωριστά για τους μετατασσόμενους και τους μη μετατασσόμενους με βάση τα ακόλουθα και κατά σειρά προτεραιότητας:
 1. Τις θέσεις ανά βαθμό που πρέπει να πληρωθούν για την εύρυθμη λειτουργία του ΣΕΠ
 2. Τα κριτήρια και τη βαθμολόγηση των υποψηφίων όπως αυτή καθορίζεται στο παρόν άρθρο
 3. Σε περίπτωση ισόβαθμης βαθμολόγησης ομοιόβαθμων υποψηφίων, τότε και μόνο, λαμβάνεται υπόψη η αρχαιότητα μεταξύ τους.
 4. Στην περίπτωση αυτή προηγείται ο αρχαιότερος.
11.  
  Κατά τη φάση σύνταξης των πινάκων προηγούνται οι Αξιωματικοί της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και εφόσον δεν έχουν συμπληρωθεί οι θέσεις που απαιτούνται, έπονται οι αξιωματικοί της παρ.3.
12.  
  Το ΑΑΣ εγκρίνει τους καταρτισθέντες πίνακες ως ακολούθως:
 1. Μετατασσομένων, όπου περιλαμβάνονται όσοι επελέγησαν για την κάλυψη κενών θέσεων
 2. Μη μετατασσομένων, στον οποίο περιλαμβάνονται όσοι δεν πληρούν τα κριτήρια του παρόντος άρθρου ή δεν κρίθηκαν μετατασσόμενοι λόγω κάλυψης των διαθέσιμων κενών θέσεων
13.  
  Η απόφαση του ΑΑΣ κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους εντός δέκα (10) ημερών από το τέλος των εργασιών του. Αυτοί έχουν δικαίωμα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας κατά της απόφασης εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίησή της, ο οποίος υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία της υποβολής της, κατόπιν πρότερης υποβολής αιτιολογημένης γνώμης του ΑΑΣ. Η αρμοδιότητα του Υπουργού Εθνικής Άμυνας για την εξέταση και απάντηση της προσφυγής αυτής δύναται να μεταβιβαστεί, γενικά ή κατά κατηγορία στελεχών, με απόφασή του.
14.  
  Μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας υποβολής της παραπάνω προσφυγής ή την απάντηση επί της προσφυγής που τυχόν υποβληθεί, οι πίνακες μετατασσομένων συντάσσονται εις διπλούν και κυρώνονται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Η μετάταξη, των επιλεγέντων αξιωματικών στο ΣΕΠ γίνεται με προεδρικό διάταγμα, η έκδοση του οποίου προκαλείται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας εντός τριάντα (30) ημερών από της κυρώσεως των πινάκων καταλλήλων για μετάταξη.
Άρθρο 9
1.  
  Η Διεύθυνση Πληροφορικής του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας τηρεί Μητρώο Επιθεωρητών Συστημάτων Πληροφορικής. Στο Μητρώο Επιθεωρητών Συστημάτων Πληροφορικής καταχωρούνται οι αξιωματικοί του ΣΕΠ της ΠΑ, απόφοιτοι ΑΣΕΙ, οι οποίοι έχουν αθροιστικά τα παρακάτω προσόντα:.
 1. Έχουν δεκαετή (10) τουλάχιστον προϋπηρεσία σε φορείς Πληροφορικής του ΥΠΕΘΑ και της ΠΑ
 2. Κατέχουν το βαθμό του Επισμηναγού και ανώτερου
 3. Είναι κάτοχοι πτυχίου ή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σχολών ή τμημάτων Πληροφορικής ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ εσωτερικού ή αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τον αρμόδιο φορέα του Δημοσίου
2.  
  Έργο των Επιθεωρητών Συστημάτων Πληροφορικής, πέραν των καθοριζόμενων από τις κείμενες διατάξεις αρμοδιοτήτων τους όταν υπηρετούν σε θέσεις του ΣΕΠ, είναι και τα παρακάτω:
 1. Είναι αρμόδιοι για την παροχή τεχνικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων επί μελετών Συστημάτων Πληροφορικής της ΠΑ ή επί έργων της ΠΑ και μόνο όσον αφορά στην εγκατάσταση Πληροφοριακών Συστημάτων
 2. Συμμετέχουν εφόσον απαιτηθεί στην τεχνική επεξεργασία και διαπραγμάτευση συμβάσεων και συμφωνιών της ΠΑ που αφορούν τη προμήθεια ή τη συντήρηση Πληροφοριακών Συστημάτων
 3. Γνωμοδοτούν επί τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την υπηρεσία τους
 4. Εισηγούνται την έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών προς το προσωπικό της Υπηρεσίας στην οποία υπηρετούν σχετικά με το αντικείμενό τους
 5. Είναι μέλη σε επιτροπές ή Ομάδες εργασίας εμπειρογνωμόνων για θέματα που άπτονται της φυσικής - λογικής ασφάλειας και ακεραιότητας των υπηρεσιακών δεδομένων και της επιχειρησιακής επιβιωσιμότητας των Πληροφοριακών Συστημάτων της ΠΑ
Άρθρο 10
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από της δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 10 παρ. 5 του ν. 2109/1992 «Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδεύσεως, στρατολογίας καταστάσεων του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 205). β. Του άρθρου 3 παρ. 3δ (6) του ν. 3883/2010 «Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων - Θέματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις» (Α’ 167). γ. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).
 • Την υπ’ αριθμό 258/18-11-10 απόφαση του ΑΑΣ/Ολομελείας.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμό 35/2012 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας,