Όροι υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τη διακίνηση των ιπποειδών και τις εισαγωγές ιπποειδών προέλευσης τρίτων χωρών, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2009/156/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 192/23.7.2010).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1 "Σκοπός("
1.  
  Με το παρόν διάταγμα καθορίζονται οι όροι υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τη διακίνηση των ιπποειδών μεταξύ της Χώρας και των άλλων κρατών μελών καθώς και τις εισαγωγές ιπποειδών στη Χώρα από τρίτες χώρες, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2009/156/ΕΚ του Συμβουλίου της 30ης Νοεμβρίου 2009 (Ε.Ε. αριθ. L. 192/1).
Άρθρο 2 "Ορισμοί("
1.  
  Για τους σκοπούς του παρόντος διατάγματος, νοούνται ως: α) «εκμετάλλευση»: η γεωργική μονάδα, η μονάδα εκπαίδευσης, ο στάβλος ή, γενικά, κάθε χώρος ή εγκατάσταση όπου συνήθως διατηρούνται ή εκτρέφονται ιπποειδή, οποιαδήποτε και αν είναι η χρήση τους? β) «ιπποειδή»: οι κατοικίδιοι ή άγριοι ίπποι, συμπεριλαμβανομένης της ζέβρας, ή οι όνοι, και τα ζώα που προέρχονται από τη διασταύρωσή τους. γ) «εγγεγραμμένα ιπποειδή»: τα παντός είδους εγγεγραμμένα ιπποειδή, όπως ορίζονται στην Απόφαση του Υπουργού Γεωργίας αριθ. 327239/1991 (Β΄ 672), σχετικά με τους όρους ζωοτεχνικού και γενεαλογικού χαρακτήρα που διέπουν το ενδοενωσιακό εμπόριο ιπποειδών, τα οποία αναγνωρίζονται βάσει εγγράφου αναγνώρισης το οποίο εκδίδεται: αα) από την αρχή εκτροφής ή οποιαδήποτε άλλη αρμόδια αρχή της χώρας καταγωγής του ιπποειδούς, η οποία διαχειρίζεται το γενεαλογικό βιβλίο ή το μητρώο της φυλής αυτού του ιπποειδούς ή ββ) από οποιονδήποτε διεθνή οργανισμό ή ένωση που διαχειρίζεται αγωνιστικούς ίππους ή ίππους ιπποδρομιών, δ) «ιπποειδή σφαγής»: τα ιπποειδή που προορίζονται να οδηγηθούν, είτε απευθείας είτε μέσω εγκεκριμένου κέντρου συγκέντρωσης κατά το άρθρο 6, στο σφαγείο για να σφαγούν? ε) «ιπποειδή αναπαραγωγής (breeding equidae) και απόδοσης (prοductiοn equidae)»: ιπποειδή που δεν αναφέρονται στα στοιχεία γ) και δ)? στ) «κράτος μέλος ή τρίτη χώρα απαλλαγμένη από την πανώλη των ίππων»: το κράτος μέλος ή η τρίτη χώρα στο έδαφος των οποίων καμία κλινική, ορολογική (σε ανεμβολίαστους ίππους) ή επιδημιολογική ένδειξη δεν επέτρεψε να διαπιστωθεί η παρουσία πανώλης των ίππων κατά τα δύο τελευταία έτη και όπου δεν έγινε, κατά τους δώδεκα τελευταίους μήνες, εμβολιασμός κατά της ασθενείας αυτής. ζ) «ασθένειες που πρέπει να δηλώνονται υποχρεωτικά»: οι ασθένειες που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι? η) «επίσημος κτηνίατρος»: ο κτηνίατρος υπάλληλος των κτηνιατρικών υπηρεσιών της Χώρας και ο κτηνίατρος που ορίζεται από την αρμόδια κεντρική αρχή ενός άλλου κράτους μέλους ή μιας τρίτης χώρας. θ) «προσωρινή αποδοχή»: το καθεστώς που ισχύει για τα εγγεγραμμένα ιπποειδή τα οποία προέρχονται από τρίτη χώρα και γίνονται δεκτά στο έδαφος της Κοινότητας για χρονικό διάστημα μικρότερο από 90 ημέρες. Το καθεστώς αυτό καθορίζεται σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 21 παρ. 2 της Οδηγίας 2009/156/ΕΚ, σε συνάρτηση με την υγειονομική κατάσταση της χώρας καταγωγής και γνωστοποιείται με εγκυκλίους της αρμόδιας Διεύθυνσης της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προς τις περιφερειακές κτηνιατρικές υπηρεσίες.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΙΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΙΠΠΟΕΙΔΩΝ
Άρθρο 3 "("
1.  
  Επιτρέπεται η διακίνηση εγγεγραμμένων ιπποειδών εντός της Χώρας και η διακίνηση μεταξύ της Χώρας και των άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μόνο των ιπποειδών που πληρούν τις προϋποθέσεις των άρθρων 4 και 5
Άρθρο 4
1.  
  Τα ιπποειδή δεν πρέπει να παρουσιάζουν κανένα κλινικό σύμπτωμα ασθένειας κατά την επιθεώρηση. Η επιθεώρηση πρέπει να πραγματοποιείται εντός των 48 ωρών που προηγούνται της επιβιβάσεως ή της φορτώσεως των ιπποειδών. Όσον αφορά τα εγγεγραμμένα ιπποειδή, η επιθεώρηση αυτή απαιτείται μόνο για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές.
2.  
  Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 5 για τις ασθένειες υποχρεωτικής δήλωσης, ο επίσημος κτηνίατρος πρέπει, κατά την επιθεώρηση, να βεβαιώνεται ότι δεν υπάρχει κανένα στοιχείο, ιδίως βάσει των δηλώσεων του ιδιοκτήτη ή του εκτροφέα, που να οδηγεί στο συμπέρασμα ότι τα ιπποειδή έχουν έλθει σε επαφή με άλλα ιπποειδή προσβεβλημένα από μόλυνση ή μεταδοτική ασθένεια κατά τη διάρκεια των τελευταίων 30 ημερών πριν από την επιθεώρηση
3.  
  Τα ιπποειδή δεν πρέπει να προορίζονται για θανάτωση στα πλαίσια προγράμματος εξάλειψης μολυσματικής ή μεταδοτικής ασθένειας το οποίο εφαρμόζεται στη Χώρα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
4.  
  Τα ιπποειδή πρέπει να αποτελούν αντικείμενο αναγνώρισης, η οποία πρέπει να γίνεται:
 1. για τα εγγεγραμμένα ιπποειδή, μέσω εγγράφου αναγνώρισης, όπως προβλέπεται στην Απόφαση του Υπουργού Γεωργίας με αριθ. 327239/1991 (Β΄ 672), στο οποίο πρέπει ιδίως να πιστοποιείται η τήρηση των παραγράφων 5 και 6 του παρόντος άρθρου και του άρθρου 5 του παρόντος διατάγματος.
 2. Η ισχύς του εγγράφου αναγνώρισης πρέπει να αναστέλλεται για λόγους μετακίνησης από τον επίσημο κτηνίατρο κατά τη διάρκεια των απαγορεύσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου ή στο άρθρο 5 του παρόντος διατάγματος.
 3. Μετά τη σφαγή του εγγεγραμμένου ίππου, το έγγραφο αναγνώρισης πρέπει να επιστρέφεται στην αρχή που το έχει εκδώσει.
 4. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος σημείου θεσπίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 21 παράγραφος 2 της Οδηγίας 2009/156/ΕΚ?.
 5. για τα ιπποειδή αναπαραγωγής και απόδοσης, με τη μέθοδο αναγνώρισης που έχει οριστεί με τη διαδικασία του άρθρου 21 παράγραφος 2 της Οδηγίας 2009/156/ΕΚ?
5.  
  Επιπλέον της απαιτήσεως που προβλέπεται στο άρθρο 5, τα ιπποειδή δεν πρέπει να προέρχονται από εκμετάλλευση στην οποία έχει επιβληθεί κάποιο από τα ακόλουθα απαγορευτικά μέτρα:
 1. εάν δεν έχουν σφαγεί ή θανατωθεί όλα τα ευρισκόμενα στην εκμετάλλευση ζώα των ευαίσθητων στην ασθένεια ειδών, η διάρκεια της απαγόρευσης που ισχύει για την εκμετάλλευση προελεύσεως πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση:
  • στην περίπτωση ιπποειδών για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες ότι έχουν προσβληθεί από δουρίνη (dοurine), με έξι μήνες από την ημέρα της τελευταίας επαφής ή της πιθανότητας επαφής με ασθενές ιπποειδές.
  • Εάν πρόκειται για επιβήτορα, η απαγόρευση πρέπει να εφαρμόζεται μέχρι τον ευνουχισμό του,.
  • στην περίπτωση μάλεως (glanders) και εγκεφαλομυελίτιδας των ίππων (equine encephalοmyelitis), με έξι μήνες από την ημέρα κατά την οποία θανατώθηκαν τα προσβληθέντα ιπποειδή,
  • σε περίπτωση λοιμώδους αναιμίας (infectiοus anaemia), με το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο ώστε, από την ημερομηνία κατά την οποία έχουν θανατωθεί τα προσβληθέντα ιπποειδή, τα υπόλοιπα ζώα να έχουν υποβληθεί και αντιδράσει αρνητικά σε δύο δοκιμές Cοggins με τη μεσολάβηση τριμήνου μεταξύ πρώτης και δεύτερης δοκιμής,
  • με έξι μήνες από το τελευταίο διαπιστωθέν κρούσμα φυσαλιδώδους στοματίτιδας (νesicular stοmatitis),
  • με ένα μήνα από το τελευταίο διαπιστωθέν κρούσμα λύσσας (rabies),
  • με 15 ημέρες από το τελευταίο διαπιστωθέν κρούσμα βακτηριακού άνθρακα (anthrax)?
 2. εάν όλα τα ευρισκόμενα στην εκμετάλλευση ζώα των ευαίσθητων στην ασθένεια ειδών έχουν σφαγεί ή θανατωθεί και οι εγκαταστάσεις έχουν απολυμανθεί, η διάρκεια της απαγόρευσης είναι 30 ημέρες από την ημέρα κατά την οποία θανατώθηκαν τα ζώα και απολυμάνθηκαν οι εγκαταστάσεις, εκτός από την περίπτωση του βακτηριακού άνθρακα για τον οποίο η διάρκεια απαγόρευσης είναι 15 ημέρες.
 3. Μετά από αιτιολογημένη θετική γνωμάτευση του επισήμου κτηνιάτρου, η οποία πρέπει να συνοδεύει τα ιπποειδή, δύνανται να μετακινούνται προς και από τους ιπποδρόμους και τα ιπποδρόμια, κατά παρέκκλιση από τα εν λόγω απαγορευτικά μέτρα.
 4. Η αρμόδια κεντρική Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά.
Άρθρο 5
1.  
  Τα άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν είναι απαλλαγμένα από την πανώλη των ίππων μπορούν να αποστέλλουν ιπποειδή, από το τμήμα του εδάφους τους το οποίο θεωρείται μολυσμένο κατά την έννοια της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου στη Χώρα, μόνον υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παράγραφο 5
2.  
  Ένα τμήμα του εδάφους κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρείται μολυσμένο από την πανώλη των ίππων (Αfrican hοrse sickness) εάν:
 1. από μια ζώνη προστασίας, ακτίνας τουλάχιστον 100 χιλιομέτρων γύρω από κάθε εστία?
 2. από μια ζώνη επιτήρησης, η οποία εκτείνεται σε βάθος τουλάχιστον 50 χιλιομέτρων πέρα από τα όρια της ζώνης προστασίας και στην οποία δεν έχει διενεργηθεί κανένας εμβολιασμός κατά τη διάρκεια του τελευταίου δωδεκαμήνου
 3. Το τμήμα του εδάφους το οποίο θεωρείται μολυσμένο από την πανώλη των ίππων αποτελείται τουλάχιστον:.
3.  
  Οι κανόνες ελέγχου και τα μέτρα καταπολέμησης της πανώλους των ίππων στα εδάφη και ζώνες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 καθώς και οι σχετικές παρεκκλίσεις, ορίζονται στο Προεδρικό Διάταγμα 33/1994 «Θέσπιση κανόνων ελέγχου και μέτρων για την καταπολέμηση της πανώλους των ίπποειδών, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/35/ΕΟΚ του Συμβουλίου» (Α΄ 25)
4.  
  Κάθε εμβολιασμένο ιπποειδές που βρίσκεται στη ζώνη προστασίας πρέπει να εγγράφεται και να σημαίνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφος 1 περίπτωση δ) του Προεδρικού Διατάγματος 33/1994 (Α΄ 25). Στο έγγραφο αναγνώρισης ή/και το υγειονομικό πιστοποιητικό πρέπει να γίνεται σαφής μνεία του εν λόγω εμβολιασμού.
5.  
  Επιτρέπεται να αποστέλλονται στη Χώρα από το έδαφος ενός άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, μόνο τα ιπποειδή που πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:
 1. αποστέλλονται μόνον κατά τη διάρκεια ορισμένων περιόδων του έτους, ανάλογα με τη δραστηριότητα των εντόμων-φορέων.
 2. Η περίοδος αυτή ορίζεται με την διαδικασία του άρθρου 21 παράγραφος 3 της Οδηγίας 2009/156/ΕΚ?.
 3. δεν παρουσιάζουν κανένα κλινικό σύμπτωμα πανώλους των ίππων κατά την ημέρα της επιθεώρησης που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 του παρόντος
 4. πρέπει να έχουν υποστεί δύο δοκιμές για την πανώλη των ίππων όπως περιγράφεται στο παράρτημα ΙV του άρθρου 20 του παρόντος διατάγματος, οι οποίες διενεργούνται σε διάστημα 21 έως 30 ημερών και εκ των οποίων η δεύτερη έχει διενεργηθεί δέκα το πολύ ημέρες πριν από την αποστολή:
  • είτε με αρνητικά αποτελέσματα, εάν δεν έχουν εμβολιασθεί κατά της πανώλους των ίππων
  • είτε, στην περίπτωση που έχουν εμβολιασθεί κατά της πανώλους των ίππων, αυτό να μην έχει συμβεί το τελευταίο δίμηνο και χωρίς να διαπιστωθεί αύξηση των αντισωμάτων.
  • Σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 21 παρ. 2 της Οδηγίας 2009/156/ΕΚ και ύστερα από γνώμη της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων μπορούν να αναγνωριστούν και άλλες μέθοδοι ελέγχου?.
 5. έχουν διατηρηθεί σε σταθμό απομόνωσης επί 40 τουλάχιστον ημέρες πριν από την αποστολή?
 6. ήταν προστατευμένα από τα έντομα-φορείς κατά την περίοδο της απομόνωσης και κατά τη μεταφορά από τον σταθμό απομόνωσης προς τον τόπο αποστολής
6.  
  Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται και στην περίπτωση αποστολής ιπποειδών σε άλλο κράτος μέλος της Κοινότητας, εφόσον καταστεί η Χώρα μη απαλλαγμένη από την πανώλη των ίππων ως προς τμήμα του εδάφους της
Άρθρο 6
1.  
  Τα ιπποειδή πρέπει να οδηγούνται, το συντομότερο δυνατόν, από την εκμετάλλευση προελεύσεως είτε απευθείας είτε μέσω εγκεκριμένου κέντρου συγκέντρωσης, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 περίπτωση ιε) του Προεδρικού Διατάγματος 308/2000 (Α΄ 252), στον τόπο προορισμού, με μέσα μεταφοράς και προσδέσεως τα οποία καθαρίζονται και απολυμαίνονται τακτικά με απολυμαντικό και με συχνότητα που καθορίζεται από το κράτος μέλος αποστολής ή από την αρμόδια κεντρική Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων όταν το κράτος μέλος αποστολής είναι η Χώρα. Τα μεταφορικά οχήματα πρέπει να είναι διαρρυθμισμένα κατά τρόπο ώστε η κόπρος, η στρωμνή ή η χορτονομή των ιπποειδών να μην είναι δυνατόν να χυθεί ή να πέσει εκτός του οχήματος κατά τη μεταφορά. Τηρουμένου του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005 και της ΚΥΑ 314754/2009 (Β΄ 2025), η μεταφορά πρέπει να πραγματοποιείται κατά τρόπον ώστε να εξασφαλίζεται αποτελεσματικά η υγειονομική προστασία και η ευζωία των ιπποειδών.
2.  
  Η αρμόδια κεντρική Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δύναται να χορηγεί παρέκκλιση από ορισμένες απαιτήσεις του άρθρου 4 παράγραφος 5, μόνο εφόσον το ζώο είναι εφοδιασμένο με ειδικό σήμα με το οποίο διευκρινίζεται ότι προορίζεται για σφαγή και εφόσον το υγειονομικό πιστοποιητικό σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ περιέχει μνεία της παρέκκλισης αυτής. Στις περιπτώσεις χορήγησης τέτοιας παρέκκλισης, τα ιπποειδή σφαγής πρέπει να οδηγούνται απευθείας στο οριζόμενο σφαγείο προκειμένου να σφαγούν εντός χρονικού διαστήματος που δεν υπερβαίνει τις πέντε ημέρες από την άφιξη στο σφαγείο.
3.  
  Ο επίσημος κτηνίατρος οφείλει να καταχωρίσει σε μητρώο τον αριθμό ταυτότητας ή τον αριθμό εγγράφου αναγνώρισης του σφαζόμενου ιπποειδούς και να διαβιβάσει στην αρμόδια κτηνιατρική αρχή του τόπου αποστολής, εφόσον αυτή το ζητήσει, βεβαίωση με την οποία πιστοποιείται η σφαγή του συγκεκριμένου ιπποειδούς
Άρθρο 7
1.  
  Η αρμόδια περιφερειακού επιπέδου κτηνιατρική αρχή μεριμνά ώστε: α) όταν εξέρχονται από την εκμετάλλευση, τα εγγεγραμμένα ιπποειδή πρέπει να συνοδεύονται από το έγγραφο αναγνώρισης που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 4 περίπτωση α) του παρόντος διατάγματος και, εάν προορίζονται για το ενδοενωσιακό εμπόριο, από το διαβατήριο αυτό, μαζί με την υγειονομική βεβαίωση που προβλέπεται στο παράρτημα ΙΙ?
 1. τα ιπποειδή αναπαραγωγής, απόδοσης και σφαγής να συνοδεύονται, κατά τη μεταφορά τους, από υγειονομικό πιστοποιητικό σύμφωνο με το παράρτημα ΙΙΙ
2.  
  Το υγειονομικό πιστοποιητικό ή, στην περίπτωση εγγεγραμμένων ιπποειδών, η υγειονομική βεβαίωση πρέπει να έχουν συνταχθεί 48 ώρες ή, το αργότερο, την τελευταία εργάσιμη ημέρα πριν από τη φόρτωση, στην Ελληνική γλώσσα και στην ή στις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους αποστολής σε περίπτωση που η χώρα προορισμού είναι η Ελλάδα και στην επίσημη ή στις επίσημες γλώσσες του κράτους-μέλους προορισμού σε περίπτωση που χώρα αποστολής είναι η Ελλάδα. Η διάρκεια ισχύος του υγειονομικού πιστοποιητικού ή της υγειονομικής βεβαίωσης είναι δέκα ημέρες. Η υγειονομική βεβαίωση και το υγειονομικό πιστοποιητικό πρέπει να αποτελούνται από ένα μόνο φύλλο.
3.  
  Για τη διακίνηση μεταξύ της Χώρας και άλλου Κράτους μέλους, τα ιπποειδή πλην των εγγεγραμμένων μπορούν να καλυφθούν από ένα μόνο υγειονομικό πιστοποιητικό ανά παρτίδα, αντί του ατομικού υγειονομικού πιστοποιητικού που αναφέρεται στην παράγραφο 1 περίπτωση β)
Άρθρο 8 "("
1.  
  Οι προβλεπόμενοι στο Μέρος Β΄ του Προεδρικού Διατάγματος 420/1993 (Α΄ 179) κανόνες, εφαρμόζονται ειδικότερα στους ελέγχους στον τόπο καταγωγής όσον αφορά τις αποστολές ιπποειδών από τη Χώρα στα άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη διοργάνωση και στην παρακολούθηση των ελέγχων που οφείλει να διενεργεί η Χώρα ως τόπος προορισμού όσον αφορά τις αποστολές από τα άλλα κράτη μέλη καθώς και στα ληπτέα μέτρα διασφάλισης
Άρθρο 9 "("
1.  
  Η αρμόδια κεντρική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και οι περιφερειακού επιπέδου κτηνιατρικές υπηρεσίες παρέχουν κάθε αναγκαία συνδρομή στους πραγματογνώμονες κτηνιάτρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όταν πραγματοποιούν ελέγχους στη Χώρα για την ενιαία εφαρμογή της Οδηγίας 2009/156/ΕΚ σε συνεργασία με τις υπηρεσίες αυτές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωστοποιεί τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών στην ως άνω κεντρική Διεύθυνση Κτηνιατρικής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΙΙΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΙΠΠΟΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ
Άρθρο 10 "("
1.  
  Επιτρέπεται η εισαγωγή ιπποειδών στη Χώρα από τρίτες χώρες, μόνον εάν πληρούν τους όρους που θεσπίζονται στα άρθρα 11 έως και 15 του παρόντος διατάγματος
Άρθρο 11
1.  
  Επιτρέπεται η εισαγωγή ιπποειδών στη Χώρα μόνον από τρίτες χώρες που περιλαμβάνονται σε κατάλογο που καταρτίζεται ή τροποποιείται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 21 παράγραφος 2 της Οδηγίας 2009/156/ΕΚ. Λαμβανομένης υπόψη της υγειονομικής κατάστασης και των εγγυήσεων που παρέχονται από την τρίτη χώρα για τα ιπποειδή, είναι δυνατόν να αποφασίζεται, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 21 παράγραφος 2 της Οδηγίας 2009/156/ΕΚ, ότι η έγκριση που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου ισχύει για ολόκληρο το έδαφος της εγκεκριμένης τρίτης χώρας ή μόνο για μέρος του εδάφους της. Για το λόγο αυτό, λαμβάνεται υπόψη ο τρόπος με τον οποίο η εγκεκριμένη τρίτη χώρα θεσπίζει και εφαρμόζει, εντός του εδάφους της, τα σχετικά διεθνή πρότυπα, ιδίως την αρχή της περιφερειοποίησης, σε σχέση με τις υγειονομικές της απαιτήσεις για την εισαγωγή από άλλες τρίτες χώρες και από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
2.  
  Κατά την εκπόνηση ή την τροποποίηση του καταλόγου που προβλέπεται στην παράγραφο 1, λαμβάνονται υπόψη ειδικότερα τα ακόλουθα:
 1. η υγειονομική κατάσταση των ιπποειδών, των άλλων κατοικίδιων ζώων και των άγριων ζώων της τρίτης χώρας? αποδίδεται ιδιαίτερη προσοχή στις εξωτικές ζωικές ασθένειες και σε όλες τις πτυχές της γενικής υγειονομικής και περιβαλλοντικής κατάστασης στην τρίτη χώρα, στον βαθμό που ενδέχεται να θέτει σε κίνδυνο την υγειονομική και περιβαλλοντική κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση?
 2. η νομοθεσία της τρίτης χώρας σε ότι αφορά την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων?
 3. η δομή της αρμόδιας κτηνιατρικής αρχής και των οικείων υπηρεσιών επιθεώρησης, οι αρμοδιότητες των εν λόγω υπηρεσιών, η επιτήρηση στην οποία υπόκεινται και τα μέσα που διαθέτουν, συμπεριλαμβανομένων των δυνατοτήτων τους σε ότι αφορά το προσωπικό και τα εργαστήρια, για την ουσιαστική εφαρμογή της εθνικής νομοθεσίας?
 4. οι εγγυήσεις που μπορεί να προσφέρει η αρμόδια κτηνιατρική αρχή της τρίτης χώρας όσον αφορά τη συμμόρφωση με τους αντίστοιχους όρους υγειονομικού ελέγχου που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή την εφαρμογή αντίστοιχων όρων?
 5. εάν η τρίτη χώρα είναι μέλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας των Ζώων (ΟΙΕ) και η τακτικότητα και ταχύτητα με την οποία η τρίτη χώρα παρέχει πληροφορίες σχετικά με την ύπαρξη μολυσματικών ή μεταδοτικών ασθενειών των ιπποειδών στο έδαφός της, ιδίως των ασθενειών που καταγράφονται από τον ΟΙΕ και αυτών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι της Οδηγίας 2009/156/ΕΚ?
 6. οι εγγυήσεις που μπορεί να προσφέρει η τρίτη χώρα για άμεση ενημέρωση της Επιτροπής και των κρατών μελών:
 7. i) εντός 24 ωρών από την επιβεβαίωση του κρούσματος ασθενείας των ιπποειδών που απαριθμείται στο παράρτημα Ι και για οιαδήποτε αλλαγή στην πολιτική εμβολιασμών σε σχέση με τις εν λόγω ασθένειες, ii) εντός κατάλληλης προθεσμίας, για οιαδήποτε προτεινόμενη τροποποίηση στους εθνικούς υγειονομικούς κανόνες για τα ιπποειδή, ιδίως σε ό,τι αφορά τις εισαγωγές ιπποειδών, iii) τακτικά για την κατάσταση της υγείας των ιπποειδών στο έδαφός της?
 8. οιαδήποτε εμπειρία από προηγούμενες εισαγωγές ζώντων ιπποειδών από την τρίτη χώρα και τα αποτελέσματα των ελέγχων εισαγωγών που, ενδεχομένως, πραγματοποιήθηκαν?
 9. τα αποτελέσματα επιθεωρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και ελέγχων που διενεργήθηκαν στην τρίτη χώρα, ιδίως τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των αρμόδιων αρχών ή, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, η έκθεση που υποβλήθηκε από τις αρμόδιες αρχές για τις επιθεωρήσεις που πραγματοποιήθηκαν?
 10. η εμβέλεια των κανόνων για την πρόληψη και την καταπολέμηση μολυσματικών ή μεταδοτικών ζωικών ασθενειών που ισχύουν στην τρίτη χώρα και η εφαρμογή τους, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων για την εισαγωγή ιπποειδών από άλλες τρίτες χώρες
3.  
  Η αρμόδια κεντρική Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μεριμνά ώστε να διατίθενται στο κοινό ενημερωμένες εκδόσεις του καταλόγου που καταρτίζεται ή τροποποιείται σύμφωνα με την παράγραφο 1. Ο κατάλογος μπορεί να συνδυάζεται με άλλους καταλόγους που καταρτίζονται για την προστασία της υγείας των ζώων και της δημόσιας υγείας και μπορεί επίσης να περιλαμβάνει υποδείγματα υγειονομικών πιστοποιητικών.
4.  
  Ειδικοί όροι σχετικά με τις εισαγωγές για κάθε τρίτη χώρα ή ομάδα τρίτων χωρών, όσον αφορά την κατάσταση υγείας των ιπποειδών στη συγκεκριμένη τρίτη χώρα ή ομάδα τρίτων χωρών, θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 21 παράγραφος 2 της Οδηγίας 2009/156/ΕΚ
5.  
  Οι λεπτομερείς κανόνες για την εφαρμογή των παραγράφων 1 έως 4 και τα κριτήρια για την εγγραφή τρίτων χωρών ή τμημάτων τρίτων χωρών στον κατάλογο που προβλέπεται στην παράγραφο 1 θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 21 παράγραφος 2 της Οδηγίας 2009/156/ΕΚ
Άρθρο 12
1.  
  Επιτρέπεται τα ιπποειδή να εισάγονται στη Χώρα μόνο εφόσον προέρχονται από τρίτη χώρα, η οποία είναι:
 1. απαλλαγμένη από την πανώλη των ίππων?
 2. απαλλαγμένη, επί διετία, από την εγκεφαλίτιδα των ίππων της Βενεζουέλας (VΕΕ)?
 3. απαλλαγμένη, επί εξάμηνο, από δουρίνη (dοurine) και μάλι (glanders)
2.  
  Με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 21 παράγραφος 2 της Οδηγίας 2009/156/ΕΚ μπορεί να αποφασιστεί ότι:
 1. η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται μόνο σε μέρος του εδάφους τρίτης χώρας.
 2. Σε περίπτωση διαφοροποίησης των απαιτήσεων για την πανώλη των ίππων ανά περιοχή, πρέπει τουλάχιστον να τηρούνται τα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 5 παράγραφοι 2 και 5?.
 3. απαιτούνται πρόσθετες εγγυήσεις για τις εξωτικές ασθένειες στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Άρθρο 13 "("
1.  
  Επιτρέπεται η εισαγωγή ιπποειδών στη Χώρα μόνον εφόσον πριν από την ημέρα της φόρτωσής τους, ενόψει της αποστολής τους στη Χώρα, αυτά έχουν παραμείνει χωρίς διακοπή στο έδαφος ή τμήμα του εδάφους τρίτης χώρας ή, σε περίπτωση διαφοροποίησης των απαιτήσεων ανά περιοχή, στο τμήμα του εδάφους που ορίζεται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 12 παράγραφος 2 περίπτωση α), επί χρονικό διάστημα που θα καθορισθεί από τα αρμόδια Κοινοτικά όργανα κατά την έγκριση των αποφάσεων που θεσπίζονται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 14. Τα ιπποειδή πρέπει να προέρχονται από εκμετάλλευση που βρίσκεται υπό κτηνιατρική επίβλεψη και έλεγχο.
Άρθρο 14 "("
1.  
  Επιτρέπεται η εισαγωγή στη Χώρα ιπποειδών από το έδαφος τρίτης χώρας ή από τμήμα εδάφους τρίτης χώρας, οριζόμενο κατ’ εφαρμογή του άρθρου 12 παράγραφος 2 περίπτωση α) που περιλαμβάνεται στον κατάλογο ο οποίος καταρτίζεται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 1, μόνον εφόσον τα ιπποειδή, πέραν των απαιτήσεων που προβλέπονται στο άρθρο 12: α) πληρούν τους υγειονομικούς όρους (animal health requirements) που θεσπίζονται, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία του άρθρου 21 παράγραφος 2 της Οδηγίας 2009/156/ΕΚ για τις εισαγωγές ιπποειδών από τη χώρα αυτή σε συνάρτηση με το συγκεκριμένο είδος και τις κατηγορίες ιπποειδών. Βάση αναφοράς για τον καθορισμό αυτών των όρων υγειονομικού ελέγχου αποτελούν οι διατάξεις που προβλέπονται στα άρθρα 4 και 5 του παρόντος διατάγματος? και β) όταν πρόκειται για τρίτες χώρες μη απαλλαγμένες τουλάχιστον επί εξάμηνο από τη φυσαλιδώδη στοματίτιδα ή την ιογενή αρτηρίτιδα, τα ιπποειδή πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις: αα) τα ιπποειδή πρέπει να προέρχονται από εκμετάλλευση απαλλαγμένη τουλάχιστον επί εξάμηνο από τη φυσαλιδώδη στοματίτιδα και να έχουν αντιδράσει αρνητικά στην ορολογική δοκιμή πριν από την αποστολή τους, ββ) για την ιογενή αρτηρίτιδα, τα άρρενα ιπποειδή πρέπει, ανεξάρτητα του άρθρου 18 περίπτωση β), να έχουν αντιδράσει αρνητικά σε μια ορολογική δοκιμή ή δοκιμή απομόνωσης ιού ή σε οποιαδήποτε άλλη δοκιμή αναγνωρισμένη σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 21 παράγραφος 2 της Οδηγίας 2009/156/ΕΚ, η οποία εγγυάται ότι το ζώο είναι απαλλαγμένο από την ασθένεια αυτή. Σύμφωνα με την ίδια διαδικασία του άρθρου 21 παράγραφος 2 της ίδιας Οδηγίας και έπειτα από γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων, μπορεί να καθοριστούν οι κατηγορίες αρρένων ιπποειδών στις οποίες έχει εφαρμογή η απαίτηση αυτή.
Άρθρο 15
1.  
  Επιτρέπεται η εισαγωγή ιπποειδών στη Χώρα, μετά από έγκριση της αρμόδιας περιφερειακού επιπέδου κτηνιατρικής αρχής, μόνον εφόσον τα ιπποειδή αναγνωρίζονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 παράγραφος 4 του παρόντος διατάγματος και συνοδεύονται από υγειονομικό πιστοποιητικό που έχει συνταχθεί από επίσημο κτηνίατρο της τρίτης χώρας εξαγωγής. Το υγειονομικό πιστοποιητικό πρέπει:.
 1. να έχει εκδοθεί την ημέρα της φορτώσεως των ιπποειδών ενόψει της αποστολής τους στη Χώρα ή μέσω αυτής σε άλλο κράτος μέλος προορισμού ή, όταν πρόκειται για εγγεγραμμένους ίππους, την τελευταία εργάσιμη ημέρα πριν από την επιβίβασή τους?
 2. να έχει συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα εφόσον τα ιπποειδή προορίζονται για τη Χώρα.
 3. Εφόσον τα ιπποειδή προορίζονται για άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της Χώρας και ο έλεγχος κατά την εισαγωγή διενεργείται στη Χώρα, να έχει συνταχθεί σε μια επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους προορισμού και στην Ελληνική γλώσσα.
 4. να συνοδεύει τα ιπποειδή στο πρωτότυπο?
 5. να βεβαιώνει ότι τα ιπποειδή πληρούν τους όρους που προβλέπονται στο παρόν διάταγμα και τους όρους που καθορίζονται κατ’ εφαρμογή του για την εισαγωγή από την τρίτη χώρα
 6. να αποτελείται από ένα μόνο φύλλο?
 7. να προορίζεται για έναν μόνον παραλήπτη ή, στην περίπτωση ιπποειδών σφαγής προοριζομένων για άλλο κράτος μέλος μέσω της Χώρας, να αφορά μια παρτίδα ζώων, η οποία πρέπει να φέρει κατάλληλη σφράγιση και κατάλληλη σήμανση αναγνώρισης
2.  
  Το υγειονομικό πιστοποιητικό συντάσσεται επί εντύπου σύμφωνο με το υπόδειγμα που καταρτίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 21 παράγραφος 2 της Οδηγίας 2009/156/ΕΚ
Άρθρο 16
1.  
  Επιτρέπεται η εισαγωγή στη Χώρα ιπποειδών σφαγής εφόσον αμέσως μετά την άφιξή τους οδηγούνται σε σφαγείο, είτε απευθείας είτε μέσω εγκεκριμένου κέντρου συγκέντρωσης κατά το άρθρο 6 του παρόντος διατάγματος, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του υγειονομικού κτηνιατρικού ελέγχου. Τα ιπποειδή αυτά πρέπει να σφάζονται εντός προθεσμίας που καθορίζεται κατά την έγκριση των αποφάσεων που θεσπίζονται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 14.
2.  
  Με την επιφύλαξη των ειδικών όρων που ενδεχομένως καθορίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 21 παράγραφος 2 της Οδηγίας 2009/156/ΕΚ, η αρμόδια κεντρική Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δύναται, για λόγους υγείας των ζώων, να ορίζει το σφαγείο στο οποίο πρέπει να μεταφέρονται τα ιπποειδή αυτά
Άρθρο 17 "("
1.  
  Με εγκυκλίους της αρμόδιας κεντρικής Διεύθυνσης της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που εκδίδονται για την εφαρμογή αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γνωστοποιείται η προσωρινή ή η οριστική αναστολή εισαγωγής ιπποειδών από τρίτες χώρες λόγω μη τήρησης των διατάξεων του παρόντος διατάγματος και ιδίως αυτών του άρθρου 11 παράγραφος 2. Για την εξακρίβωση της τήρησης ή μη των διατάξεων της Οδηγίας 2009/156/ΕΚ και ιδίως αυτών του άρθρου 11 παράγραφος 2, διενεργούνται έλεγχοι επιτόπου από πραγματογνώμονες κτηνιάτρους των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Άρθρο 18 "("
1.  
  Με εγκυκλίους της αρμόδιας Διεύθυνσης της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων γνωστοποιούνται πράξεις και αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που με την προβλεπόμενη διαδικασία του άρθρου 21 παράγραφος 2 της Οδηγίας 2009/156/ΕΚ: α) μπορεί να περιορίζουν τις εισαγωγές από τρίτη χώρα ή τμήμα τρίτης χώρας για συγκεκριμένα είδη ή συγκεκριμένες κατηγορίες ιπποειδών? β) κατά παρέκκλιση του άρθρου 14 του παρόντος διατάγματος να καθορίζουν τους ειδικούς όρους υπό τους οποίους μπορεί να πραγματοποιείται η προσωρινή εισαγωγή στη Χώρα ή η επανεισαγωγή στο έδαφός της, ύστερα από προσωρινή εξαγωγή εγγεγραμμένων ιπποειδών ή ιπποειδών που προορίζονται για ειδικές χρήσεις? γ) να καθορίζουν τους όρους υπό τους οποίους μπορεί μια προσωρινή εισαγωγή να μετατραπεί σε οριστική? δ) μπορεί να οριστεί κοινοτικό εργαστήριο αναφοράς για μία ή περισσότερες από τις ασθένειες των ιπποειδών που αναφέρονται στο παράρτημα Ι και να προβλεφθούν οι λειτουργίες, τα καθήκοντα και οι διαδικασίες συνεργασίας με τα εθνικά εργαστήρια αναφοράς ή τα εργαστήρια που είναι υπεύθυνα για τη διάγνωση των λοιμωδών ασθενειών των ιπποειδών στη Χώρα και στα άλλα κράτη μέλη
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
VΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 19 "Εξουσιοδότηση"
1.  
  Με αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μπορούν να καθορίζονται ειδικά θέματα ή λεπτομέρειες του παρόντος διατάγματος
Άρθρο 20
1.  
  Με εγκυκλίους της αρμόδιας κεντρικής Διεύθυνσης της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, γνωστοποιούνται αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τις οποίες τροποποιούνται τα Παραρτήματα Ι έως ΙV της Οδηγίας 2009/156/ΕΚ και οι οποίες είναι άμεσα εφαρμοστέες
2.  
  Παρατίθενται κατωτέρω τα Παραρτήματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος διατάγματος και έχουν ως εξής: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ Οι ακόλουθες ασθένειες πρέπει να δηλώνονται υποχρεωτικά: — δουρίνη, — μάλις, — εγκεφαλομυελίτις των ίππων (σε όλες της τις μορφές, συμπεριλαμβανομένης της εγκεφαλίτιδας της Βενεζουέλας των ιπποειδών-VΕΕ), — λοιμώδης αναιμία, — λύσσα, — βακτηριακός άνθρακας, — πανώλη των ίππων, — φυσαλιδώδης στοματίτιδα
Άρθρο 21
1.  
  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος, το Προεδρικό Διάταγμα 528/1991 (Α΄ 204) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 80 παράγραφοι 1 και 2 του Π.Δ/γματος 420/1993 (Α΄ 179), το άρθρο 16 του Π.Δ/γματος 245/2006 (Α΄ 260), το άρθρο 2 παράγραφος 2 του Π.Δ/γματος 233/2007 (Α΄ 266) και το άρθρο 5 του Π.Δ/γματος 115/2010 (Α΄ 196), καταργείται.
2.  
  Όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά σε διατάξεις του καταργούμενου με την παράγραφο 1 διατάγματος, νοούνται εφεξής οι αντίστοιχες διατάξεις του παρόντος διατάγματος
Άρθρο 22 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Το παρόν διάταγμα αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 1 παράγραφοι 1, 2, 3 και 4 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου» (Α΄ 34) όπως η παράγραφος 1 έχει τροποποιηθεί με τη διάταξη του άρθρου 6 παράγραφος 1 του ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥRΑΤΟΜ» (Α΄ 70) και του άρθρου 3 του ν. 1338/1983, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α΄ 101). β) Του άρθρου 20 παράγραφος 4 του ν. 248/1914 «Περί οργανώσεως της Ζωοτεχνικής και Κτηνιατρικής Υπηρεσίας» (Α΄ 110), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο μόνο του α.ν. της 23/24.1.1936 «Περί συμπληρώσεως του ν. 248/1914 “Περί οργανώσεως της Ζωοτεχνικής και Κτηνιατρικής Υπηρεσίας”» (Α΄ 47) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 62 παράγραφος 1 του ν. 2637/1998 (Α΄ 200). γ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», το οποίο τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98). δ) Του Προεδρικού διατάγματος 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας – Θράκης κι της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄ 213), του Προεδρικού Διατάγματος 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α΄ 221) και του Προεδρικού Διατάγματος 65/2011 (Α΄ 147).
 • Την υπ’ αριθ. 131/20388/21.02.2012 (Β΄ 393) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ιωάννη Δριβελέγκα».
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. 10/2012 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση της Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2009/314754 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2009/314754 2009
ΑΠΟΦΑΣΗ 2012/131/20388 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2012/131_20388 2012
ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2011/65 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2011/65 2011
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2009/156/ΕΕ (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2009/156_ΕΕ 2009
ΝΟΜΟΣ 1914/248 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1914/248 1914
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών Διευθύνσεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργ[...]" 1998/2637 1998
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1936/23 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1936/23 1936
Κτηνιατρικοί έλεγχοι στα ζώντα ζώα και προϊόντα ζωικής προέλευσης στις συναλλαγές μεταξύ της Ελλάδος και των άλλων κρατών μελών για την υλοποίηση της Εσωτερικής Αγοράς και στις εισαγωγές αυτών στην Ελλάδα από τρίτες χώρες σε συμμόρφωση προς τις Οδηγί[...]" 1993/420 1993
(1 ) θέσπιση κανόνων ελέγχου και μέτρων για την καταπολέμηση της πανώλους των ιπποειδών, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/35/ΕΟΚ του Συμβουλίου. 1994/33 1994
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2000/308 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/308 2000
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Κανόνες υγειονομικού ελέγχου για την εισαγωγή και τη διαμετακόμιση ορισμένων ζώντων οπληφόρων ζώων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 2004/68/ΕΚ και τροποποίηση ορισμένων διατάξεων. 2006/245 2006
Εναρμόνιση της κτηνιατρικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/104/ΕΚ του Συμβουλίου (κτηνιατρική νομοθεσία), λόγω προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας. 2007/233 2007
Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονοµικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών µε τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και µετονοµασία του σε «Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι[...]" 2009/185 2009
Απλούστευση των διαδικασιών καταχώρισης και δημοσίευσης πληροφοριών στον κτηνιατρικό τομέα, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2008/73/ΕΚ του Συμβουλίου (L. 219/40/14-8-2008) και εκτέλεση της απόφασης 2009/436/ΕΚ του Συμβουλίου (L. 145/43/10-6-2009). Τροπ[...]" 2010/115 2010
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία