ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2012/46

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2012-04-23

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2012-04-23

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2012-04-10

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του π.δ. 77/1988 (Α΄ 33) κατ’ εφαρμογή της Πράξης Αναθεώρησης της Σύμβασης για τη χορήγηση των ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας της 29ης Νοεμβρίου 2000 που κυρώθηκε με τον. 3396/2005 (Α΄ 246).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Το άρθρο 2 του π.δ. 77/1988 αντικαθίσταται ως εξής:
  Άρθρο 2
  1.  
   Για την εφαρμογή του παρόντος προεδρικού διατάγματος νοούνται.α. Ως «Ο.Β.Ι.», ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, που εδρεύει στην Αθήνα, (άρθρο 1, ν. 1733/1987). β. Ως «Σύμβαση», η σύμβαση για τη χορήγηση ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που κυρώθηκε από την Ελλάδα με το ν. 1607/1986 (Α΄ 85). γ. Ως «Πράξη Αναθεώρησης», η Πράξη Αναθεώρησης της Σύμβασης για τη χορήγηση των ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (Σύμβαση για το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας της 5ης Οκτωβρίου 1973, η οποία τροποποιήθηκε στις 17 Δεκεμβρίου 1991) της 29ης Νοεμβρίου 2000 που κυρώθηκε από την Ελλάδα με τον. 3396/2005 (Α΄ 246). δ. Ως «ΕΟΔΕ», ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, όπως ορίζεται στη Σύμβαση, όπως αύτη τροποποιήθηκε με την Πράξη Αναθεώρησης. ε. Ως «ΕΓΔΕ», το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, όπως ορίζεται στη Σύμβαση, όπως αύτη τροποποιήθηκε με την Πράξη Αναθεώρησης. στ. Ως «ευρωπαϊκή αίτηση», η αίτηση για χορήγηση ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας. ζ. Ως «ΕΔΒΙ», το Ειδικό Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας που εκδίδει ο Ο.Β.Ι. (άρθρο 4 ν. 1733/1987). η. Ως «βεβαιωμένη μετάφραση», η μετάφραση που έγινε από δικηγόρο ή αρχή που έχει το δικαίωμα να επικυρώνει μεταφράσεις .
Άρθρο 2
1.  
  Το άρθρο 4 του π.δ. 77/1988 αντικαθίσταται ως εξής:
  Άρθρο 4
  1.  
   Η αίτηση για χορήγηση ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας συντάσσεται σε οποιαδήποτε γλώσσα. Σε περίπτωση που η αίτηση δεν έχει συνταχθεί σε μία από τις επίσημες γλώσσες του ΕΓΔΕ, δηλαδή γερμανικά, αγγλικά ή γαλλικά, μεταφράζεται σε μία από τις επίσημες αυτές γλώσσες, σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Πράξη Αναθεώρησης.
  2.  
   Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν την κατοικία ή την έδρα τους στην Ελλάδα καθώς και οι Έλληνες υπήκοοι που κατοικούν στο εξωτερικό και καταθέτουν στο ΕΓΔΕ ορισμένα έγγραφα στα ελληνικά, δικαιούνται έκπτωση επί των οφειλομένων τελών σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Πράξη Αναθεώρησης
Άρθρο 3
1.  
  Το άρθρο 5 του π.δ. 77/1988 αντικαθίσταται ως εξής:
  Άρθρο 5
  1.  
   Άρθρο 5Έγγραφα της αίτησης Η ευρωπαϊκή αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω έγγραφα.α. Δήλωση σύμφωνα με την οποία ζητείται η χορήγηση ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας. β. Στοιχεία που βεβαιώνουν την ταυτότητα του αιτούντος ή στοιχεία που επιτρέπουν την επικοινωνία μαζί του. γ. Περιγραφή της εφεύρεσης ή αναφορά σε προηγούμενη κατατεθείσα αίτηση για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας .
Άρθρο 4
1.  
  Μετά το άρθρο 5 του π.δ. 77/1988 προστίθεται άρθρο 5αως εξής: 5α Προτεραιότητας 1 Σύμφωνα με το άρθρο 87 της Σύμβασης, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 34 της Πράξης Αναθεώρησης, στα πλαίσια της διαδικασίας για χορήγηση ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας, το δικαίωμα προτεραιότητας που απολαμβάνει ο καταθέτης ή ο δικαιούχος της αίτησης, αφορά κάθε προηγούμενη κανονική κατάθεση, είτε αυτή έγινε σ’ ένα Κράτος μέλος της Σύμβασης των Παρισίων «Περί προστασίας της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας» της 20ης Μαρτίου 1883 (όπως αυτή έχει αναθεωρηθεί) και η οποία κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 213/1975 (Α΄ 258) «Περί κυρώσεως της Διεθνούς Συμβάσεως των Παρισίων του 1883 «περί προστασίας της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας» ως αύτη ανεθεωρήθη εν Στοκχόλμη την 14η Ιουλίου 1967», είτε σ’ ένα Κράτος μέλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. 2 Κατ’ εφαρμογή των άρθρων 1 και 3 της Συμφωνίας για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου που περιέχεται στον ν. 2290/1995 «Κύρωση της Τελικής Πράξης που περιλαμβάνει τα αποτελέσματα των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων στα πλαίσια του Γύρου Ουρουγουάης» (Α΄ 28), η παραπάνω παράγραφος 1 για λόγους αμοιβαιότητας και ισότητας μεταχείρισης εφαρμόζεται και στην περίπτωση που γίνεται επίκληση του δικαιώματος προτεραιότητας κατά τη διαδικασία κατάθεσης αιτήσεων για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή υποδείγματος χρησιμότητας στον Ο.Β.Ι., σύμφωνα με τον ν. 1733/1987 .
Άρθρο 5
1.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 9 του π.δ. 77/1988 αντικαθίσταται ως εξής:
  Η μετάφραση και τα έγγραφα που επισυνάπτονται σ’ αυτή γίνονται δεκτά από τον Ο.Β.Ι. εφόσον πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις παρουσίασης σχεδίων και εγγράφων των άρθρων 8 και 9 της υπ’ αριθμ. 15928/ΕΦΑ/1253/24.12.1987 αποφάσεως του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας «Κατάθεση αίτησης για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή πιστοποιητικού υποδείγματος χρησιμότητας στον Ο.Β.Ι. και τήρηση Βιβλίων» (Β΄ 778) .
Άρθρο 6
1.  
  Μετά το άρθρο 10 του π.δ. 77/1988 προστίθεται άρθρο 10αως εξής: 10α ή ανάκληση της προσωρινής προστασίας Η προσωρινή προστασία που ορίζεται στο άρθρο 10 του παρόντος διατάγματος δεν παράγει αποτελέσματα, εάν το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας έχει ανακληθεί ή περιοριστεί σύμφωνα με τις διαδικασίες των ενστάσεων, του περιορισμού ή της ανάκλησης ενώπιον του ΕΓΔΕ
Άρθρο 7
1.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 12 του π.δ. 77/1988 αντικαθίσταται ως εξής:
  Η μετάφραση και τα έγγραφα που επισυνάπτονται σ’ αυτή γίνονται δεκτά από τον Ο.Β.Ι. εφόσον πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις παρουσίασης σχεδίων και εγγράφων των άρθρων 8 και 9 της υπ. αριθμ. 15928/ΕΦΑ/1253/24.12.1987 αποφάσεως του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας .
Άρθρο 8
1.  
  Μετά το άρθρο 12 του π.δ. 77/1988 προστίθεται άρθρο 12αως εξής: 12α μετάφρασης κειμένου περιορισμούή ανάκλησης ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας 1 Μέσα σε τρεις μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσης στο Ευρωπαϊκό Δελτίο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας της ανακοίνωσης της απόφασης νια περιορισμό ή ανάκληση του ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας, ο δικαιούχος του ευρωπαϊκού διπλώματος οφείλει να καταθέσει στον Ο.Β.Ι. τη βεβαιωμένη μετάφραση του κειμένου με βάση το οποίο το ΕΓΔΕ περιόρισε ή ανακάλεσε το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας με ορισμό την Ελλάδα. 2 Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία της παραγράφου 1, το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας θεωρείται αυτοδικαίως ότι δεν έχει εξυπαρχής ισχύ στην ελληνική επικράτεια. 3 Η μετάφραση της παραπάνω παραγράφου 1 κατατίθεται στον Ο.Β.Ι. μόνον εφόσον το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ισχύει στην Ελλάδα, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 παρ. 4 του ν. 1733/1987 και του άρθρου 11 του παρόντος διατάγματος και δεν έχει δημοσιευθεί πράξη έκπτωσης, σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 1733/1987. 4 Για την κατάθεση της μετάφρασης της παραπάνω παραγράφου 1 στον Ο.Β.Ι., καθώς και για τη δημοσίευση της στο ΕΔΒΙ εφαρμόζονται αντίστοιχα οι διατάξεις των άρθρων 12 και 13 του παρόντος. 5 Για την αυθεντικότητα του κειμένου της παραπάνω παραγράφου 1 εφαρμόζονται τα άρθρα 14 και 15 του παρόντος. 6 Σε περίπτωση δημοσίευσης πράξης έκπτωσης, σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 1733/1987 πριν την ημερομηνία δημοσίευσης στο Ευρωπαϊκό Δελτίο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας της ανακοίνωσης της απόφασης για περιορισμό ή ανάκληση του ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας, ο Ο.Β.Ι. εγγράφει αυτεπαγγέλτως στο Μητρώο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, Τεύχος Β΄ με την ένδειξη «Ευρωπαϊκό», την ανακοίνωση της απόφασης του ΕΓΔΕ για περιορισμό ή ανάκληση του ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας Στοιχεία της ανακοίνωσης αυτής δημοσιεύονται στο ΕΔΒΙ. 7 Η απόφαση για περιορισμό ή ανάκληση του ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας παράγει αποτελέσματα από την ημερομηνία δημοσίευσης στο Ευρωπαϊκό Δελτίο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας της ανακοίνωσης της απόφασης. 8 Το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας θεωρείται ότι εξυπαρχής δεν έχει εν μέρει ή εν όλω τα αποτελέσματα που προβλέπονται στο άρθρο 64 της Σύμβασης, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Πράξη Αναθεώρησης, εάν για το δίπλωμα αυτό έχει δημοσιευτεί απόφαση για περιορισμό ή ανάκληση αντίστοιχα, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο. 9 Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος διατάγματος .
Άρθρο 9
1.  
  Μετά το άρθρο 18 του π.δ.77/1988 προστίθεται άρθρο 18αως εξής: 18α καταβολή ετησίων τελών 1 Σε περίπτωση αποδοχής από το Ανώτατο Συμβούλιο Προσφυγών του ΕΓΔΕ αίτησης για επανεξέταση προηγούμενης απόφασης του Συμβουλίου Προσφυγών από το θιγόμενο διάδικο, σύμφωνα με το άρθρο 112α της Σύμβασης, όπως προστέθηκε με το άρθρο 1 παρ. 55της Πράξης Αναθεώρησης, και αναβίωσης με νεότερη απόφαση του Συμβουλίου Προσφυγών του ΕΓΔΕ ανακληθέντος ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας, καταβάλλονται στον Ο.Β.Ι. τα οφειλόμενα ετήσια τέλη των προηγούμενων ετών προστασίας μαζί με τις νόμιμες προσαυξήσεις. 2 Η καταβολή των παραπάνω οφειλομένων τελών γίνεται κατά τους όρους και τη διαδικασία των άρθρων 2παρ. 10 περ. ζ και 24 του ν. 1733/1987 και τα ποσά αντιστοιχούν σ’ αυτά που καταβάλλονται σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2τελευταίο εδάφιο, του ν. 1733/1987. 3 Ο Ο.Β.Ι. εγγράφει στο Μητρώο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας Τεύχος Β΄, με την ένδειξη «Ευρωπαϊκό», την ανακοίνωση της απόφασης του ΕΓΔΕ για αναβίωση του ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας Στοιχεία της ανακοίνωσης αυτής δημοσιεύονται στο ΕΔΒΙ .
Άρθρο 10
1.  
  Η περίπτωση β του άρθρου 20 του π.δ. 77/1988 αντικαθίσταται ως εξής: β. Η ευρωπαϊκή αίτηση κατατέθηκε στα ελληνικά και η μετάφρασή της, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 2 της Σύμβασης, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 3 της Πράξης Αναθεώρησης, δεν κατατέθηκε στο ΕΓΔΕ μέσα σε προθεσμία δύο μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης για χορήγηση ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας .
Άρθρο 11
1.  
  Το δεύτερο εδάφιο της πρώτης παραγράφου του άρθρου 21 του π.δ. 77/1988 αντικαθίσταται ως εξής: Τα άρθρα 135 και 137 της Σύμβασης, όπως τροποποιήθηκαν με τις παραγράφους 72 και 74, αντιστοίχως, του άρθρου 1 της Πράξης Αναθεώρησης εφαρμόζονται αναλόγως
Άρθρο 12
1.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 23 του π.δ. 77/1988 αντικαθίσταται ως εξής:
  Ο Ο.Β.Ι. εγγράφει στο Μητρώο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, Τεύχος Β΄, με την ένδειξη «Ευρωπαϊκό» τα στοιχεία που αφορούν τα ευρωπαϊκά διπλώματα και αναφέρονται στο Ευρωπαϊκό Μητρώο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, σύμφωνα με το άρθρο 127 της Σύμβασης, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 65 της Πράξης Αναθεώρησης .
Άρθρο 13
1.  
  Μετά το άρθρο 23 του π.δ. 77/1988 προστίθεται άρθρο 23αως εξής: 23α εγγραφής στο Μητρώο 1 Ο Ο.Β.Ι. χορηγεί στο δικαιούχο του πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας επικυρωμένο αντίγραφο της καταχώρησης και των τυχών μεταβολών στο ιδιοκτησιακό καθεστώς του πιστοποιητικού, από το Μητρώο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, Τεύχος Β΄, με την ένδειξη «Ευρωπαϊκό» που τηρεί ο Οργανισμός Το επικυρωμένο αντίγραφο συνοδεύεται από τις αντίστοιχες δημοσιεύσεις στο ΕΔΒΙ. 2 Το επικυρωμένο αντίγραφο της παραπάνω παραγράφου 1, που φέρει τον τίτλο «Βεβαίωση εγγραφής στα Μητρώα του Ο.Β.Ι.», χορηγείται αυθημερόν για χρήση ενώπιον του ΕΓΔΕ στα πλαίσια της διαδικασίας περιορισμού ή ανάκλησης του ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας. 3 Το επικυρωμένο αντίγραφο της παραπάνω παραγράφου 1 συνοδεύεται από τη μετάφραση του στην αγγλική γλώσσα, από τις υπηρεσίες του Ο.Β.Ι.
Άρθρο 14 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Με την επιφύλαξη των μεταβατικών διατάξεων του άρθρου 7 της Πράξης Αναθεώρησης, το παρόν Προεδρικό Διάταγμα ισχύει από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της Πράξης Αναθεώρησης, δηλαδή από την 13η Δεκεμβρίου 2007. Στον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 23, παράγραφος 10 τουν. 1733/1987 «Μεταφορά τεχνολογίας, εφευρέσεις, τεχνολογική καινοτομία και σύσταση Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας» (Α΄ 171).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 1 του π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α΄ 221), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του π.δ. 24/2010 «Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις τουπ.δ. 189/2009» (Α΄ 56).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
 • Το π.δ. 22/2012 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργού» (Α΄ 47).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Τις με αριθμό 236/2009 και 261/2011 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1987/15928/ΕΦΑ/1253 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/15928_ΕΦΑ_1253 1987
ΝΟΜΟΣ 1975/213 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1975/213 1975
ΝΟΜΟΣ 1986/1607 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1607 1986
ΝΟΜΟΣ 1987/1733 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1733 1987
Κύρωση της Τελικής Πράξης που περιλαμβάνει τα αποτελέσματα των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο του Γύρου Ουρουγουάης 1995/2290 1995
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/77 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/77 1988
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων 2009/189 2009
Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του π.δ. 189/2009. 2010/24 2010
Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργού. 2012/22 2012