Αξιολόγηση των μαθητών των Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων των Γυμνασίων για την πιλοτική εφαρμογή του Νέου Προγράμματος Σπουδών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Τα μαθήματα που διδάσκονται στα Γυμνάσια που εφαρμόζουν πιλοτικά τα νέα προγράμματα σπουδών κατατάσσονται σε δύο ομάδες. Η πρώτη ομάδα (Ομάδα Α΄) περιλαμβάνει τα μαθήματα: α) Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (Γλωσσική Διδασκαλία, Νεοελληνική Λογοτεχνία), β) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (Αρχαία Ελληνική Γλώσσα, Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση), γ) Μαθηματικά, δ) Φυσική, ε) Χημεία, στ) Βιολογία, ζ) Γεωγραφία, η) Ιστορία, θ) Θρησκευτικά, ι) Αγγλικά και ια) Δεύτερη Ξένη Γλώσσα. Η δεύτερη ομάδα (Ομάδα Β΄) περιλαμβάνει τα μαθήματα: α) Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών, β) Μουσική – Καλλιτεχνικά, γ) Φυσική Αγωγή, δ) Τεχνολογία, ε) Οικιακή Οικονομία, στ) Σχολική και Κοινωνική Ζωή – Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Σ.Κ.Ζ. – Π.Ε.Α.Α.), ζ) Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή και η) Τοπική Ιστορία και Π.Ε.Α.Α. – Σ.Κ.Ζ. και Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός (Σ.Ε.Π.).
Άρθρο 2
1.  
  Το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας διακρίνεται στα εξής διδακτέα αντικείμενα – κλάδους: α) Γλωσσική Διδασκαλία και β) Νεοελληνική Λογοτεχνία
2.  
  Το μάθημα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας διακρίνεται στα εξής διδακτέα αντικείμενα – κλάδους: α) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και β) Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση
3.  
  Το μάθημα Μουσική – Καλλιτεχνικά διακρίνεται στα εξής διδακτέα αντικείμενα – κλάδους: α) Μουσική και β) Καλλιτεχνικά
4.  
  Κάθε διδακτέο αντικείμενο – κλάδος βαθμολογείται χωριστά. Ο τελικός βαθμός για κάθε μάθημα με διδακτέα αντικείμενα – κλάδους είναι ο μέσος όρος των τελικών βαθμών των κλάδων του.
Άρθρο 3 "Γραπτές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις"
1.  
  Στα μαθήματα της Ομάδας Α΄, μετά τη λήξη της διδασκαλίας των μαθημάτων, διεξάγονται γραπτές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του π.δ. 409/94 (Α΄ 226).
Άρθρο 4
1.  
  Στα μαθήματα της Ομάδας Β΄ δεν διεξάγονται γραπτές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις. Στα μαθήματα της Ομάδας Β΄ ο βαθμός ετήσιας επίδοσης κάθε μαθητή υπολογίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του π.δ. 409/94.
2.  
  Σε περίπτωση που μαθητής απορρίπτεται σε ένα ή περισσότερα από τα μαθήματα της Τεχνολογίας ή της Οικιακής Οικονομίας ή της Σ.Κ.Ζ. – Π.Ε.Α.Α. ή της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής ή της Τοπικής Ιστορίας και Π.Ε.Α.Α. – Σ.Κ.Ζ. και Σ.Ε.Π. της Ομάδας Β΄, ο διδάσκων εκπαιδευτικός, μετά την έκδοση των τελικών αποτελεσμάτων, ορίζει το θέμα της ατομικής συνθετικής εργασίας, την οποία ο μαθητής υποβάλλει προς αξιολόγηση στις παραπεμπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου.
Άρθρο 5
1.  
  Στα μαθήματα της Αγγλικής και της Δεύτερης Ξένης Γλώσσας οι εξετάσεις περιλαμβάνουν τις εξής ενότητες: α) Κατανόηση γραπτού λόγου, β) Κατανόηση προφορικού λόγου και γ) Παραγωγή γραπτού λόγου
2.  
  Τα θέματα των εξετάσεων είναι για όλες τις τάξεις διαβαθμισμένης δυσκολίας
3.  
  Ο αριθμός των ερωτημάτων που υποβάλλονται στους μαθητές και οι μονάδες βαθμολογίας, ανά ενότητα, έχουν ως εξής:
 1. Κατανόηση γραπτού λόγου, είκοσι ερωτήματα (20) και οκτώ (8) μονάδες βαθμολόγησης
 2. Κατανόηση προφορικού λόγου, δεκαπέντε (15) ερωτήματα και τέσσερις (4) μονάδες βαθμολόγησης
 3. Παραγωγή γραπτού λόγου, δύο έως και πέντε (2-5) ερωτήματα και οκτώ (8) μονάδες βαθμολόγησης
4.  
  Ειδικότερα, για την Αγγλική Γλώσσα, τα θέματα των εξετάσεων προόδου καθώς και των προαγωγικών εξετάσεων στην Α΄ και Β΄ τάξη έχουν ως εξής:
 1. Για την εξέταση στην ενότητα κατανόησης του γραπτού λόγου, οι εξεταζόμενοι καλούνται να διαβάσουν ένα ή περισσότερα αδίδακτα κείμενα συνολικής έκτασης διακοσίων έως και διακοσίων πενήντα (200–250) λέξεων και να απαντήσουν:
  • σε πέντε (5) ερωτήματα επιλογής που αποσκοπούν στον έλεγχο της κατανόησης του κειμένου και τα οποία αξιολογούνται με δύο (2) βαθμολογικές μονάδες κατ’ ανώτατο όριο (5 x 0.4 = 2),.
  • σε δέκα (10) ερωτήματα επιλογής που αποσκοπούν στον έλεγχο της κατανόησης του κειμένου και της γνώσης της ορθής και κατάλληλης χρήσης της γλώσσας στο πλαίσιο μιας πρότασης ή ενός κειμένου (γλωσσική επίγνωση) και τα οποία αξιολογούνται με τρεις (3) βαθμολογικές μονάδες κατ’ ανώτατο όριο (10 x 0.3 = 3),.
  • σε πέντε (5) ερωτήματα συμπλήρωσης με στόχο τον έλεγχο της κατανόησης σύντομων κειμένων και της γλωσσικής επίγνωσης και τα οποία αξιολογούνται με τρεις (3) βαθμολογικές μονάδες κατ’ ανώτατο όριο (5 x 0.6 = 3),.
 2. Για την εξέταση στην ενότητα κατανόησης του προφορικού λόγου, οι εξεταζόμενοι καλούνται να ακούσουν, δύο φορές αδίδακτα κείμενα, όπως αναγγελίες, διαλόγους μεταξύ φίλων ή συνεργατών, τηλεφωνικά μηνύματα, συνολικής διάρκειας έξι (6) λεπτών, από μηχάνημα, όπως ηλεκτρονικό υπολογιστή ή κασετόφωνο, ή από καθηγητή ο οποίος τα διαβάζει με φυσικότητα και να απαντήσουν:
  • σε δέκα (10) ερωτήματα επιλογής που αποσκοπούν στον έλεγχο της κατανόησης του προφορικού λόγου και τα οποία αξιολογούνται με δύο (2) βαθμολογικές μονάδες κατ’ ανώτατο όριο (10 x 0.2 = 2),.
  • σε πέντε (5) ερωτήματα συμπλήρωσης που αποσκοπούν στον έλεγχο της κατανόησης του προφορικού λόγου και τα οποία αξιολογούνται με δύο (2) βαθμολογικές μονάδες κατ’ ανώτατο όριο (5 x 0.4 = 2),.
 3. Για την εξέταση στην ενότητα παραγωγής του γραπτού λόγου, οι εξεταζόμενοι καλούνται να:
  • συμπληρώσουν τέσσερα ημιτελή σύντομα κείμενα τα οποία αξιολογούνται με δύο (2) βαθμολογικές μονάδες κατ’ ανώτατο όριο (4 x 0.5 = 2) και.
  • να γράψουν ένα (1) σύντομο κείμενο αυθεντικού λόγου, όπως ηλεκτρονικό μήνυμα σε φίλο ή γνωστό ή κείμενο πληροφοριακού εντύπου ή αφίσας ή προσωπικό ημερολόγιο, συνολικής έκτασης ογδόντα (80), τουλάχιστον, λέξεων και το οποίο αξιολογείται με έξι (6) βαθμολογικές μονάδες κατ’ ανώτατο όριο
5.  
  Ειδικότερα, για τη δεύτερη Ξένη Γλώσσα, τα θέματα των εξετάσεων προόδου καθώς και των προαγωγικών εξετάσεων στην Α΄ και Β΄ τάξη έχουν ως εξής:
 1. Για την εξέταση στην ενότητα κατανόησης του γραπτού λόγου, οι εξεταζόμενοι καλούνται να διαβάσουν σύντομα αδίδακτα κείμενα συνολικής έκτασης έως και εκατόν πενήντα (150) λέξεων και να απαντήσουν:
  • σε πέντε (5) ερωτήματα επιλογής που αποσκοπούν στον έλεγχο της κατανόησης του κειμένου και τα οποία αξιολογούνται με δύο (2) βαθμολογικές μονάδες κατ’ ανώτατο όριο (5 x 0.4 = 2),.
  • σε δέκα (10) ερωτήματα επιλογής που αποσκοπούν στον έλεγχο της κατανόησης του κειμένου και της γνώσης της ορθής και κατάλληλης χρήσης της γλώσσας στο πλαίσιο μιας πρότασης ή ενός κειμένου και τα οποία αξιολογούνται με τρεις (3) βαθμολογικές μονάδες κατ’ ανώτατο όριο (10 x 0.3 = 3),.
  • σε πέντε (5) ερωτήματα συμπλήρωσης με στόχο τον έλεγχο της κατανόησης σύντομων κειμένων και της γλωσσικής επίγνωσης και τα οποία αξιολογούνται με τρεις (3) βαθμολογικές μονάδες κατ’ ανώτατο όριο (5 x 0.6 = 3),.
 2. Για την εξέταση στην ενότητα κατανόησης του προφορικού λόγου, οι εξεταζόμενοι καλούνται να ακούσουν, έως και τρεις φορές, αδίδακτα κείμενα με περιεχόμενο, μεταξύ άλλων, παρακλήσεις για να κάνει κάποιος κάτι, καταφατικές ή αρνητικές δηλώσεις για ένα ζήτημα, ερωτήσεις για διάφορες πληροφορίες και παραγγελίες φαγητού, συνολικής διάρκειας πέντε (5) λεπτών, από μηχάνημα, όπως ηλεκτρονικό υπολογιστή ή κασετόφωνο, ή από καθηγητή ο οποίος τα διαβάζει με φυσικότητα και να απαντήσουν:
  • σε δέκα (10) ερωτήματα επιλογής που αποσκοπούν στον έλεγχο της κατανόησης του προφορικού λόγου και τα οποία αξιολογούνται με δύο (2) βαθμολογικές μονάδες κατ’ ανώτατο όριο (10 x 0.2 = 2),.
  • σε πέντε (5) ερωτήματα συμπλήρωσης που αποσκοπούν στον έλεγχο της κατανόησης του προφορικού λόγου και τα οποία αξιολογούνται με δύο (2) βαθμολογικές μονάδες κατ’ ανώτατο όριο (5 x 0.4 = 2),.
 3. Για την εξέταση στην ενότητα παραγωγής του γραπτού λόγου, οι εξεταζόμενοι καλούνται να:
  • συμπληρώσουν πέντε (5) ημιτελή σύντομα κείμενα τα οποία αξιολογούνται με δύο (2) βαθμολογικές μονάδες κατ’ ανώτατο όριο (5 x 0.4 = 2) και.
  • να γράψουν ένα (1) σύντομο κείμενο αυθεντικού λόγου, όπως σημείωμα σε φίλο ή γνωστό ή συνταγή ή ανακοίνωση, συνολικής έκτασης εξήντα (60), τουλάχιστον, λέξεων και το οποίο αξιολογείται με έξι (6) βαθμολογικές μονάδες κατ’ ανώτατο όριο
6.  
  Ειδικότερα, για την Αγγλική Γλώσσα τα θέματα των εξετάσεων προόδου καθώς και των απολυτήριων εξετάσεων στη Γ΄ τάξη έχουν ως εξής:
 1. Για την εξέταση στην ενότητα κατανόησης του γραπτού λόγου, οι εξεταζόμενοι καλούνται να διαβάσουν ένα ή περισσότερα αδίδακτα κείμενα συνολικής έκτασης τριακοσίων πενήντα (350), περίπου, λέξεων και να απαντήσουν:
  • σε πέντε (5) ερωτήματα επιλογής που αποσκοπούν στον έλεγχο της κατανόησης του κειμένου και τα οποία αξιολογούνται με δύο (2) βαθμολογικές μονάδες κατ’ ανώτατο όριο (5 x 0.4 = 2),.
  • σε δέκα (10) ερωτήματα επιλογής που αποσκοπούν στον έλεγχο της κατανόησης του κειμένου και της γνώσης της ορθής και κατάλληλης χρήσης της γλώσσας στο πλαίσιο μιας πρότασης ή ενός κειμένου και τα οποία αξιολογούνται με τρεις (3) βαθμολογικές μονάδες κατ’ ανώτατο όριο (10 x 0.3 = 3),.
  • σε πέντε (5) ερωτήματα συμπλήρωσης με στόχο τον έλεγχο της κατανόησης σύντομων κειμένων και της γλωσσικής επίγνωσης και τα οποία αξιολογούνται με τρεις (3) βαθμολογικές μονάδες κατ’ ανώτατο όριο (5 x 0.6 = 3),.
 2. Για την εξέταση στην ενότητα κατανόησης του προφορικού λόγου, οι εξεταζόμενοι καλούνται να ακούσουν, δύο φορές, αδίδακτα κείμενα, όπως αφηγήσεις, συζητήσεις μεταξύ φίλων ή συνεργατών και οδηγίες χρήσης, συνολικής διάρκειας οκτώ (8) λεπτών, από μηχάνημα, όπως ηλεκτρονικό υπολογιστή ή κασετόφωνο, και να απαντήσουν:
  • σε δέκα (10) ερωτήματα επιλογής που αποσκοπούν στον έλεγχο της κατανόησης του προφορικού λόγου και τα οποία αξιολογούνται με δύο (2) βαθμολογικές μονάδες κατ’ ανώτατο όριο (10 x 0.2 = 2),.
  • σε πέντε (5) ερωτήματα συμπλήρωσης που αποσκοπούν στον έλεγχο της κατανόησης του προφορικού λόγου και τα οποία αξιολογούνται με δύο (2) βαθμολογικές μονάδες κατ’ ανώτατο όριο (5 x 0.4 = 2),.
 3. Για την εξέταση στην ενότητα παραγωγής του γραπτού λόγου, οι εξεταζόμενοι καλούνται να γράψουν δύο (2) κείμενα αυθεντικού λόγου με περιεχόμενο, για παράδειγμα, ένα μήνυμα σε ηλεκτρονική πλατφόρμα συζήτησης ή ένα άρθρο σχολικής εφημερίδας ή μία αγγελία για συμμετοχή σε οργάνωση ή σε δράση ή μία επιστολή, συνολικής έκτασης διακοσίων έως και διακοσίων πενήντα (200 – 250) λέξεων έπειτα από:
  • πληροφορίες ή παροτρύνσεις (που παρέχονται στην αγγλική γλώσσα) για την παραγωγή του πρώτου κειμένου και το οποίο αξιολογείται με τέσσερις (4) βαθμολογικές μονάδες κατ’ ανώτατο όριο και
  • κείμενο-ερέθισμα στην ελληνική γλώσσα, για την παραγωγή του δεύτερου κειμένου και το οποίο αξιολογείται με τέσσερις (4) βαθμολογικές μονάδες κατ’ ανώτατο όριο
7.  
  Ειδικότερα, για τη δεύτερη Ξένη Γλώσσα τα θέματα των εξετάσεων προόδου καθώς και των απολυτήριων εξετάσεων στη Γ΄ τάξη έχουν ως εξής:
 1. Για την εξέταση στην ενότητα κατανόησης του γραπτού λόγου, οι εξεταζόμενοι καλούνται να διαβάσουν ένα ή περισσότερα αδίδακτα κείμενα συνολικής έκτασης εκατό έως και εκατόν πενήντα (100–150), λέξεων και να απαντήσουν:
  • σε πέντε (5) ερωτήματα επιλογής που αποσκοπούν στον έλεγχο της κατανόησης του κειμένου και τα οποία αξιολογούνται με δύο (2) βαθμολογικές μονάδες κατ’ ανώτατο όριο (5 x 0.4 = 2),.
  • σε δέκα (10) ερωτήματα επιλογής που αποσκοπούν στον έλεγχο της κατανόησης του κειμένου και της γνώσης της ορθής και κατάλληλης χρήσης της γλώσσας στο πλαίσιο μιας πρότασης ή ενός κειμένου και τα οποία αξιολογούνται με τρεις (3) βαθμολογικές μονάδες κατ’ ανώτατο όριο (10 x 0.3 = 3),.
  • σε πέντε (5) ερωτήματα συμπλήρωσης με στόχο τον έλεγχο της κατανόησης σύντομων κειμένων και της γλωσσικής επίγνωσης και τα οποία αξιολογούνται με τρεις (3) βαθμολογικές μονάδες κατ’ ανώτατο όριο (5 x 0.6 = 3),.
 2. Για την εξέταση στην ενότητα κατανόησης του προφορικού λόγου, οι εξεταζόμενοι καλούνται να ακούσουν, δύο φορές, αδίδακτα κείμενα με περιεχόμενο, μεταξύ άλλων, αναγγελίες, διαλόγους μεταξύ φίλων ή συνεργατών και τηλεφωνικά μηνύματα, συνολικής διάρκειας έξι (6) λεπτών, από μηχάνημα, όπως ηλεκτρονικό υπολογιστή ή κασετόφωνο, ή από καθηγητή ο οποίος τα διαβάζει με φυσικότητα και να απαντήσουν:
  • σε δέκα (10) ερωτήματα επιλογής που αποσκοπούν στον έλεγχο της κατανόησης του προφορικού λόγου και τα οποία αξιολογούνται με δύο (2) βαθμολογικές μονάδες κατ’ ανώτατο όριο (10 x 0.2 = 2),.
  • σε πέντε (5) ερωτήματα συμπλήρωσης που αποσκοπούν στον έλεγχο της κατανόησης του προφορικού λόγου και τα οποία αξιολογούνται με δύο (2) βαθμολογικές μονάδες κατ’ ανώτατο όριο (5 x 0.4 = 2),.
 3. Για την εξέταση στην ενότητα παραγωγής του γραπτού λόγου, οι εξεταζόμενοι καλούνται να:
  • συμπληρώσουν πέντε (5) ημιτελή σύντομα κείμενα τα οποία αξιολογούνται με δύο (2) βαθμολογικές μονάδες κατ’ ανώτατο όριο (5 x 0.4 = 2) και.
  • να γράψουν ένα (1) σύντομο κείμενο αυθεντικού λόγου, όπως σημείωμα σε φίλο ή γνωστό ή συνταγή ή ανακοίνωση, συνολικής έκτασης εξήντα (60), τουλάχιστον, λέξεων και το οποίο αξιολογείται με έξι (6) βαθμολογικές μονάδες κατ’ ανώτατο όριο
Άρθρο 6
1.  
  Σε περίπτωση μετεγγραφής μαθητών από σχολείο που εφαρμόζει πιλοτικά το νέο πρόγραμμα σπουδών σε σχολείο το οποίο δεν εφαρμόζει πιλοτικά το νέο πρόγραμμα σπουδών, και αντιστρόφως, οι μαθητές ακολουθούν το πρόγραμμα του σχολείου υποδοχής και λαμβάνεται υπόψη η βαθμολογία του προηγούμενου ή των προηγούμενων τριμήνων
2.  
  Οι μαθητές που μετεγγράφονται σε σχολική μονάδα που δεν εφαρμόζει πιλοτικά το νέο πρόγραμμα σπουδών δεν βαθμολογούνται στα μαθήματα Σ.Κ.Ζ. – Π.Ε.Α.Α. και Τοπική Ιστορία και Π.Ε.Α.Α. – Σ.Κ.Ζ. και Σ.Ε.Π.
Άρθρο 7 "Αξιολόγηση κατ’ ιδίαν διδαχθέντων μαθητών"
1.  
  Οι κατ’ ιδίαν διδαχθέντες μαθητές που είναι εγγεγραμμένοι σε σχολείο που εφαρμόζει πιλοτικά το νέο πρόγραμμα σπουδών αξιολογούνται σε όλα τα μαθήματα της Ομάδας Α΄ καθώς και στα μαθήματα Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών, Μουσική – Καλλιτεχνικά και Φυσική Αγωγή της Ομάδας Β΄
Άρθρο 8
1.  
  Για κάθε σχετικό θέμα, που δεν ρυθμίζεται από τις διατάξεις του παρόντος, εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του π.δ. 409/94.
2.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις της περίπτωσης ε) της παραγράφου 11 του άρθρου 5 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
 • Την υπ’ αριθμ. 97911/Γ1/31-08-2011 υπουργική απόφαση (Β΄ 2121) με θέμα: «Ορισμός των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για την Πιλοτική Εφαρμογή των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών».
 • Την υπ’ αριθμ. 27528/ΣΤ5/15-03-2012 (ΦΕΚ Β΄ 763) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με θέμα: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Παρασκευή Χριστοφιλοπούλου».
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού για το τρέχον και τα επόμενα οικονομικά έτη.
 • Την υπ’ αριθμ. 66/2012 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας, μετά από πρόταση της Υφυπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2012/27528/ΣΤ5 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2012/27528_ΣΤ5 2012
ΑΠΟΦΑΣΗ 2011/97911/Γ1 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2011/97911_Γ1 2011
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
Αξιολόγηση μαθητών του Γυμνασίου. 1994/409 1994
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία