Τροποποίηση του Π.Δ. 60/2006 (Α΄ 65) «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2006 (Α΄ 65) «Αξιολόγηση των μαθητών Ενιαίου Λυκείου» ως ακολούθως: 1) Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 του Π.Δ. 60/2006 αντικαθίσταται ως εξής: 1Τα μαθήματα της Α΄ τάξης του Ημερήσιου και Α΄ τάξης [...]"
3.  
  Όπου στις διατάξεις του παρόντος Π.Δ. αναφέρεται Γραφείο Δ.Ε., νοείται Διεύθυνση Δ.Ε. και όπου αναφέρεται προϊστάμενος Γραφείου Δ.Ε. νοείται Διευθυντής της Διεύθυνσης Δ.Ε. (άρθρο 32 παρ. 7 περ. α και β του ν. 4027/2011)».
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του παρόντος, αρχίζει από το σχολικό έτος 2011-2012. Στον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
 • Το γεγονός ότι το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 72102/Γ2/28-06-2011 έγγραφό του ζήτησε από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο την εισήγησή του σχετικά με την αξιο­λόγηση των μαθητών του γενικού Λυκείου και πέρασε άπρακτη η καταληκτική ημερομηνία αποστολής της.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 20, παρ. 33, 21 περ. α, 60 παρ. 1 και 61 παρ. 1 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις».
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
 • Την υπ’ αριθμ. 27528/ΣΤ5/15-03-2012 (ΦΕΚ Β΄ 763) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με θέμα: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Παρασκευή Χριστοφιλοπούλου».
 • Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 72102/Γ2/28-06-2011 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων προς το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού για το τρέχον και τα επόμενα οικονομικά έτη.
 • Τις 67/2012 και 53/2012 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Επικρατείας, μετά από πρόταση της Υφυπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
 • Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 9 και 11 του ν. 2525/1997 (Α΄ 188) «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις» όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2909/2001 (Α΄ 90).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 9 περ. στ και του άρθρου 32 παρ. 6 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
 • Τις διατάξεις της παραγρ. 13 του άρθρου 26 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167).
 • Τις διατάξεις του ν. 3699/2008 (Α΄ 199).
 • Τις διατάξεις του ν. 4024/2011 (Α΄ 226) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-15».
 • Τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 4027/2011 (Α΄ 233) «Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό και άλλες διατάξεις».
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2012-04-27 Τροποποίηση του Π.Δ. 60/2006 (Α΄ 65) «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου».
Τροποποίηση Τύπος
A/2012/97
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2012/27528/ΣΤ5 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2012/27528_ΣΤ5 2012
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις. 1997/2525 1997
Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις 2001/2909 2001
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 2008/3699 2008
Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις. 2011/3966 2011
Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξειςεφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015. 2011/4024 2011
Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικόκαι άλλες διατάξεις. 2011/4027 2011
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005