ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2012/49

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2012-04-27

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2011-12-31

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2012-04-25

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του Π.Δ/τος 352/2003 «Τροποποίηση των διατάξεων που αφορούν την Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) για την μελέτη και κατασκευή Οδικών Σηράγγων και Λοιπών Υπογείων Έργων (ΕΥΔΕ/ΟΣΥΕ)» (ΦΕΚ Α΄ 317), όπως τροποποιημένο ισχύει.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Η διάρκεια λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για τη μελέτη και κατασκευή Οδικών Σηράγγων και Λοιπών Υπογείων Έργων (ΕΥΔΕ/ΟΣΥΕ), όπως αυτή ορίσθηκε με το Π.Δ. 352/2003 (ΦΕΚ Α΄ 317), παρατείνεται από τη λήξη της για πέντε έτη, ήτοι μέχρι 31.12.2016.
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος Διατάγματος αρχίζει από 31 Δεκεμβρίου 2011. Στον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α. Της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Ν. 679/1977, «Περί αυξήσεως θέσεων προσωπικού του Υπουργείου Δημοσίων Έργων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 245), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του Ν. 1418/1984 (ΦΕΚ Α΄ 23). β. Του άρθρου 8 του Ν. 679/1977 (ΦΕΚ Α΄ 245), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 5 του Ν. 2229/1994 (ΦΕΚ Α΄ 138), σύμφωνα με τις οποίες θα καλυφθεί η προκαλούμενη από το διάταγμα δαπάνη. γ. Της παραγράφου 3 του άρθρου 22 του Ν. 2362/1995 «περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 247). δ. Της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 38). ε. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98). στ. Του Π.Δ/τος 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α΄ 221). ζ. Του άρθρου 4 του Π.Δ/τος 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς» (Α΄ 147). 2 α. Το Π.Δ. 31/21-03-2012 «Διορισμός Υπουργού Οικονομικών» (Α΄ 62). β. Το Π.Δ. 22/07-03-2012 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργού» (Α΄47). γ. Την υπ’ αριθμ. 12966/19-03-2012 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Αθανάσιο Μωραΐτη» (Β΄ 810).
  • Την υπ’ αριθμ. ΟΙΚ773/Γ.Θ.10/7.4.2011 απόφαση του Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. «Ορισμός αποφαινομένων οργάνων για έργα οδοποιίας στους οδικούς άξονες Λάρισας - Κοζάνης, Λάρισας - Φαρσάλων, Τρικάλων - Άρτας, Καρδίτσας - Άρτας και σύνδεση Ιονίας Οδού με Αστακό» (ΦΕΚ Β΄ 937).
  • Το υπ’ αριθμ. ΟΙΚ.784/ΓΘ.24/8-4-2011 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Οδικών Σηράγγων και λοιπών Υπογείων Έργων (ΕΥΔΕ/ΟΣΥΕ) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων, του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος, προκαλούνται οι ακόλουθες δαπάνες: α. Επί του Τακτικού προυπολογισμού: δαπάνη ύψους 27.200 ευρώ, ετησίως από το 2012 έως και το 2016 η οποία θα καλύπτεται από τις πιστώσεις του Προυπολογισμού, της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων, του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Ε.Φ. 39-130/Κ.Α.Ε.0215). β. Επί του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) δαπάνη ύψους 320.000,00 ευρώ περίπου ετησίως, για τα έτη 2012 - 2016, η οποία θα καλύπτεται από τις πιστώσεις των οικείων έργων του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) (ΣΑΕ 064/ΕΕ1994-ΣΕ06400001)
  • Την γνωμοδότηση αριθμ. Δ63/2012 του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Οικονομικών, του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2011/ΟΙΚ773/Γ.Θ.10 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2011/ΟΙΚ773_Γ_Θ_10 2011
ΝΟΜΟΣ 1977/679 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/679 1977
ΝΟΜΟΣ 1984/1418 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1418 1984
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 1418/1984 και άλλες διατάξεις. 1994/2229 1994
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2003/352 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2003/352 2003
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων 2009/189 2009
Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θα[...]" 2011/65 2011
Διορισμός Υπουργού Οικονομικών. 2012/31 2012
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία