ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2012/5

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2012-01-19

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2012-01-19

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2011-12-31

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην έδρα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Η αποζημίωση των υπαλλήλων του Ελεγκτικού Συνεδρίου που θα απασχοληθούν υπερωριακά στην έδρα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τη διενέργεια κατασταλτικού ελέγχου της οικονομικής διαχειριστικής χρήσης του έτους 2009, βαρύνει εξ ολοκλήρου τον προϋπολογισμό της εν λόγω Επιτροπής. Η σχετική δαπάνη ορίζεται στο ποσό των 6.250 Ευρώ.
2.  
    Ο έλεγχος της παραπάνω χρήσης θα πραγματοποιηθεί σε δύο (2) μήνες με υπερωριακή απασχόληση τεσσάρων (4) υπαλλήλων του Ελεγκτικού Συνεδρίου που θα οριστούν από τον Πρόεδρο αυτού
Άρθρο 2 "Έναρξη ισχύος"
1.  
    Η ισχύς το παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Οικονομικών αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α) του άρθρου 89 του π.δ/τος 774/1980 «περί κωδικοποίησης εις ενιαίον κείμενον των περί Ελεγκτικού Συνεδρίου ισχυουσών διατάξεων υπό τον τίτλον Οργανισμός Ελεγκτικού Συνεδρίου» (ΦΕΚ Α΄/189). β) Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄/98).
  • Την αριθμ. 36225/Β΄/1819/24-8-2010 (ΦΕΚ Β΄/1469/6-9-2010) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων «Παράταση της κατ’ εξαίρεση διενέργειας του κατασταλτικού ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην έδρα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που αποφασίστηκε με την 26720/Β΄/1103/2.7.2009 κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δικαιοσύνης (Β΄/1070) και για το έτος 2009» (ΦΕΚ Β΄/1469).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη ύψους 6.250 € σε βάρος του προϋπολογισμού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για το έτος 2011, η οποία θα καλυφθεί από σχετική πίστωση του προϋπολογισμού της (ΚΑ 0261).
  • Την αριθμ. 87/2011 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2010/36225/Β΄/1819 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2010/36225_Β΄_1819 2010
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1980/774 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/774 1980
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία