Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2010/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Ιουλίου 2010, περί πλαισίου ανάπτυξης των Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών στον τομέα των οδικών μεταφορών και των διεπαφών με άλλους τρόπους μεταφοράς (ΕΕ L 207/1 της 06. 08. 2010).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Σκοπός του παρόντος διατάγματος είναι η εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 2010/40/ΕΕ ΕΕ L 207/1 της 06. 08. 2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Ιουλίου 2010 περί πλαισίου ανάπτυξης των Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών στον τομέα οδικών μεταφορών και των διεπαφών με άλλους τρόπους μεταφοράς.
2.  
  Ειδικότερα, θεσπίζεται το πλαίσιο για τη στήριξη της συντονισμένης και συνεκτικής ανάπτυξης και χρήσης συστημάτων ευφυών μεταφορών (ΙΤS) εντός της Ένωσης, ιδίως διαμέσου των συνόρων μεταξύ των κρατών μελών και τον καθορισμό των αναγκαίων γενικών όρων
3.  
  Με το παρόν διάταγμα αναπτύσσονται προδιαγραφές για δράσεις εντός των τομέων προτεραιότητας που καθορίζονται στο άρθρο 2, καθώς και για την ανάπτυξη, ενδεχομένως των απαραίτητων προτύπων
4.  
  Το παρόν διάταγμα ισχύει για εφαρμογές και υπηρεσίες συστημάτων ευφυών μεταφορών (ΙΤS) στον τομέα των οδικών μεταφορών και στις διεπαφές τους με άλλους τρόπους μεταφοράς, με την επιφύλαξη των θεμάτων που αφορούν την εθνική ασφάλεια ή είναι αναγκαία για τον τομέα της άμυνας
Άρθρο 2
1.  
  Για τους σκοπούς του παρόντος οι κάτωθι τομείς αποτελούν τομείς προτεραιότητας για την ανάπτυξη και χρήση προδιαγραφών και προτύπων: — Ι. Βέλτιστη χρήση δεδομένων σχετικά με το οδικό δίκτυο, την κυκλοφορία και τις μετακινήσεις? — ΙΙ. Αδιάλειπτη παροχή των υπηρεσιών συστημάτων ευφυών μεταφορών (ΙΤS) για τη διαχείριση της κυκλοφορίας και των εμπορευματικών μεταφορών? — ΙΙΙ. Εφαρμογές συστημάτων ευφυών μεταφορών (ΙΤS) σχετικά με την οδική ασφάλεια και την προστασία? — ΙV. Σύνδεση του οχήματος με την υποδομή μεταφορών.
2.  
  Το εύρος των τομέων προτεραιότητας προσδιορίζεται στο παράρτημα Ι του άρθρου 12
Άρθρο 3 "Δράσεις προτεραιότητας(άρθρο 3 της Οδηγίας 2010/40/ΕΕ)"
1.  
  Οι τομείς προτεραιότητας, που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος προεδρικού διατάγματος, εξειδικεύονται στις παρακάτω δράσεις προτεραιότητας για την ανάπτυξη και χρήση προδιαγραφών και προτύπων, όπως αναφέρονται στο άρθρο 12 παράρτημα Ι: α) η παροχή σε επίπεδο Ένωσης υπηρεσιών πληροφόρησης για τις πολυτροπικές μετακινήσεις? β) η παροχή σε επίπεδο Ένωσης υπηρεσιών πληροφόρησης για την κυκλοφορία σε πραγματικό χρόνο? γ) δεδομένα και διαδικασίες για τη δωρεάν, ενδεχομένως, παροχή στους χρήστες ελάχιστων καθολικών πληροφοριών για την κυκλοφορία σχετικών με την οδική ασφάλεια? δ) η παροχή διαλειτουργικού eCall σε επίπεδο Ένωσης? ε) η παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης για ασφαλείς και προστατευμένες θέσεις στάθμευσης φορτηγών και εμπορικών οχημάτων? στ) η παροχή υπηρεσιών κράτησης θέσεων για ασφαλείς και προστατευμένες θέσεις στάθμευσης φορτηγών και εμπορικών οχημάτων
Άρθρο 4 "Ορισμοί(άρθρο 4 της Οδηγίας 2010/40/ΕΕ)"
1.  
  Για τους σκοπούς του παρόντος, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 1) «Συστήματα Ευφυών Μεταφορών (ΙΤS)»: τα συστήματα στα οποία εφαρμόζονται τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών στον τομέα των οδικών μεταφορών, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής, των οχημάτων και των χρηστών, και στους τομείς της διαχείρισης της κυκλοφορίας και της κινητικότητας, καθώς και οι διεπαφές με άλλους τρόπους μεταφοράς? 2) «διαλειτουργικότητα»: η ικανότητα των συστημάτων και των υποκείμενων επιχειρηματικών διεργασιών να ανταλλάσσουν δεδομένα, πληροφορίες και γνώσεις? 3) «εφαρμογή ΙΤS»: λειτουργικό μέσο για την εφαρμογή των ΙΤS? 4) «υπηρεσία ΙΤS»: η παροχή εφαρμογής ΙΤS μέσω καλά καθορισμένου οργανωτικού και λειτουργικού πλαισίου, που σκοπό έχει να συμβάλλει στην ασφάλεια του χρήστη, την απόδοση, την άνεση ή/και να διευκολύνει ή να υποστηρίζει τις δραστηριότητες μεταφορών και μετακινήσεων? 5) «πάροχος υπηρεσιών ΙΤS»: οποιοσδήποτε φορέας παροχής υπηρεσίας ΙΤS, δημόσιος ή ιδιωτικός? 6) «χρήστης ΙΤS»: κάθε χρήστης εφαρμογών ή υπηρεσιών ΙΤS, συμπεριλαμβανομένων των ταξιδιωτών, των ευάλωτων χρηστών του οδικού δικτύου, των χρηστών και των φορέων εκμετάλλευσης υποδομής οδικών μεταφορών, των διαχειριστών στόλου και των διαχειριστών υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης? 7) «ευάλωτοι χρήστες του οδικού δικτύου»: όσοι δεν χρησιμοποιούν μηχανοκίνητα οχήματα όπως οι πεζοί και οι ποδηλάτες, καθώς και οι μοτοσικλετιστές και τα άτομα με αναπηρία ή με μειωμένη κινητικότητα και προσανατολισμό? 8) «νομαδική συσκευή»: φορητή συσκευή επικοινωνιών ή πληροφοριών που μπορεί να μεταφέρεται εντός του οχήματος προς στήριξη του καθήκοντος οδήγησης και/ή των μεταφορικών δραστηριοτήτων? 9) «πλατφόρμα»: μονάδα επί του οχήματος ή στο εξωτερικό του που καθιστά δυνατή την ανάπτυξη, παροχή, αξιοποίηση και ολοκλήρωση των εφαρμογών και υπηρεσιών ΙΤS? 10) «αρχιτεκτονική»: ο κατασκευαστικός σχεδιασμός που καθορίζει τη δομή, τη συμπεριφορά και την ενσωμάτωση ενός δεδομένου συστήματος στο οικείο πλαίσιο? 11) «διεπαφή»: εγκατάσταση μεταξύ συστημάτων που παρέχει τα εφόδια μέσω των οποίων αυτά μπορούν να συνδεθούν και να αλληλεπιδράσουν? 12) «συμβατότητα»: η γενική ικανότητα συσκευής ή συστήματος να λειτουργεί μαζί με άλλη συσκευή ή σύστημα χωρίς να υποστεί μετατροπή? 13) «αδιάλειπτη παροχή υπηρεσιών»: η ικανότητα να εξασφαλίζονται συνεχώς και αδιαλείπτως υπηρεσίες σε δίκτυα μεταφορών σε όλη την Ένωση? 14) «δεδομένα σχετικά με το οδικό δίκτυο»: δεδομένα σχετικά με τα χαρακτηριστικά των υποδομών του οδικού δικτύου, περιλαμβανομένων των σταθερών οδικών σημάτων ή των ρυθμιστικών χαρακτηριστικών ασφαλείας? 15) «δεδομένα σχετικά με την κυκλοφορία»: ιστορικά δεδομένα και δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για τα χαρακτηριστικά οδικής κυκλοφορίας? 16) «δεδομένα μετακίνησης»: βασικά δεδομένα (όπως χρονοδιαγράμματα δημοσίων μεταφορών και τιμολόγια), απαραίτητα για την παροχή πληροφοριών για τις πολυτροπικές μετακινήσεις πριν και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού ώστε να διευκολύνεται ο σχεδιασμός της μετακίνησης, η κράτηση θέσεων και η προσαρμογή? 17) «προδιαγραφή»: δεσμευτικό μέτρο που θεσπίζει διατάξεις οι οποίες προβλέπουν απαιτήσεις, διαδικασίες ή άλλους τυχόν συναφείς κανόνες? 18) «πρότυπο»: πρότυπο όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 8 του π.δ. 39/2001 (Α΄ 28) όπως αυτό ισχύει, με το οποίο εναρμονίστηκε η ελληνική νομοθεσία προς την οδηγία 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Ιουνίου 1998, για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και κανονισμών [16] (ΕΕ L 204/37 της 21.7.98).
Άρθρο 5
1.  
  Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σε συνεργασία με τις κατά περίπτωση συναρμόδιες Αρχές, εξασφαλίζουν ότι οι προδιαγραφές που θεσπίζονται από την Επιτροπή κατά το άρθρο 6 της Οδηγίας 2010/40/ΕΕ, προς την οποία η ελληνική νομοθεσία εναρμονίζεται με το παρόν διάταγμα, εφαρμόζονται στις εφαρμογές και υπηρεσίες ΙΤS, όταν αυτές αναπτυχθούν, σύμφωνα με τις βασικές αρχές του παραρτήματος Ι. Δεν θίγεται το δικαίωμα να λαμβάνονται αποφάσεις για την ανάπτυξη αυτών των εφαρμογών και υπηρεσιών στο έδαφος της Χώρας, έως ότου να θεσπιστεί νομοθετική πράξη ως αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο της Οδηγίας 2010/40/ΕΕ. Με αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ή και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών, εγκρίνονται, όπου απαιτείται, οι προδιαγραφές αυτές.
2.  
  Το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων δύναται να συνεργάζεται με τις Αρχές των άλλων κρατών μελών στους τομείς προτεραιότητας του άρθρου 2 του παρόντος προεδρικού διατάγματος, ενόσω δεν έχουν εγκριθεί προδιαγραφές του άρθρου 6 της Οδηγίας 2010/40/ΕΕ
Άρθρο 6 "Προδιαγραφές(άρθρο 6 της Οδηγίας 2010/40/ΕΕ)"
1.  
  Με αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ή και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών, μπορούν να θεσπίζονται, εφ’ όσον απαιτείται, πρόσθετοι κανόνες, πέραν αυτών που προβλέπονται στο άρθρο 6 της Οδηγίας 2010/40/ΕΕ, για την παροχή υπηρεσιών ΙΤS σε ολόκληρο ή τμήμα του εδάφους, με βάση τους όρους που καθορίζουν οι προδιαγραφές και με την επιφύλαξη των διατάξεων του π.δ 39/2001 (Α΄28) (Οδηγία 98/34/ΕΚ), όπως αυτό ισχύει. Οι πρόσθετοι κανόνες, δεν παρεμποδίζουν τη διαλειτουργικότητα και κοινοποιούνται στην Επιτροπή.
Άρθρο 7 "Πρότυπα(άρθρο 8 της Οδηγίας 2010/40/ΕΕ)"
1.  
  Τα αναγκαία πρότυπα που πρέπει να προβλεφθούν για τη διαλειτουργικότητα, τη συμβατότητα και τη συνέχεια για την ανάπτυξη και λειτουργική χρήση των ΙΤS αναπτύσσονται στους τομείς προτεραιότητας και για τις δράσεις προτεραιότητας
Άρθρο 8
1.  
  Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο της λειτουργίας των εφαρμογών και υπηρεσιών ΙΤS πραγματοποιείται σύμφωνα με τον ν. 2472/1997 (Α΄ 50) για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Οδηγία 95/46/ΕΚ, ΕΕ L 281/31 της 23.11.95), τον ν. 3471/2006 (Α΄ 133) για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ιδιωτική ζωή στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Οδηγία 2002/58/ΕΚ, ΕΕ L 201/37 της 31.7.2002) και τον ν. 3917/2011 (Α΄ 22) για τη διατήρηση δεδομένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση με την παροχή διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημόσιων δικτύων επικοινωνιών, χρήση συστημάτων επιτήρησης με τη λήψη ή καταγραφή ήχου ή εικόνας σε δημόσιους χώρους και συναφείς διατάξεις (Οδηγία 2006/24/ΕΚ, ΕΕ L 105/54 της 13.4.2006 που τροποποίησε την Οδηγία 2002/58/ΕΚ), όπως ισχύουν.
2.  
  Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, προκειμένου να διασφαλισθεί η ιδιωτική ζωή, γίνεται χρήση, εφ’ όσον τούτο είναι εφικτό, ανώνυμων δεδομένων στο πλαίσιο λειτουργίας των εφαρμογών και υπηρεσιών ΙΤS. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 2472/1997 (Α΄ 50) (Οδηγία 95/46/ΕΚ) όπως ισχύει, τα προσωπικά δεδομένα υπόκεινται σε επεξεργασία μόνον εάν τούτο είναι απαραίτητο για την καλή λειτουργία των εφαρμογών και υπηρεσιών ΙΤS.
3.  
  Για την επεξεργασία των ειδικών κατηγοριών προσωπικών δεδομένων, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 2472/1997 (Α΄ 50) (Οδηγία 95/46/ΕΚ), όπως ισχύει.
4.  
  Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα (Οδηγία 2003/98/ΕΚ, ΕΕ L 345/90 της 31.12.2003) εφαρμόζεται ο ν. 3448/2006 (Α΄ 57), όπως ισχύει.
Άρθρο 9 "Κανόνες περί ευθύνης(άρθρο 11 της Οδηγίας 2010/40/ΕΕ)"
1.  
  Για τα θέματα που αφορούν στην ευθύνη για την ανάπτυξη και χρήση των εφαρμογών και υπηρεσιών ΙΤS και που περιλαμβάνονται στις προδιαγραφές που εγκρίνονται σύμφωνα με το άρθρο 6 της Οδηγίας 2010/40/ΕΕ, εφαρμόζεται ο ν. 1961/1991 (Α΄ 132) για την προστασία του καταναλωτή (Οδηγία 85/374/ΕΟΚ, ΕΕ L 210/29 της 7. 8. 85), όπως ισχύει.
Άρθρο 10 "(άρθρο 15 της Οδηγίας 2010/40/ΕΕ)Διαδικασία επιτροπής"
1.  
  Το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ορίζει εκπρόσωπο στην Επιτροπή ΙΤS (ΕΙC), του άρθρου 15 της Οδηγίας 2010/40/ΕΕ, η οποία συγκροτείται από την Ευρ. Επιτροπή.
Άρθρο 11
1.  
  Το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων υποβάλλει στην Επιτροπή το αργότερο στις 27 Αυγούστου 2012 πληροφορίες για εθνικές δράσεις ΙΤS που έχουν σχεδιαστεί για την επόμενη πενταετία. Κατευθυντήριες γραμμές για την υποβολή εκθέσεων από τα κράτη μέλη εγκρίνονται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία του άρθρου 15 παράγραφος 2 της Οδηγίας 2010/40/ΕΕ.
2.  
  Το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων υποβάλλει έκθεση ανά τρία έτη, σχετικά με την πρόοδο που επιτελέστηκε για την ανάπτυξη των δράσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 17 της Οδηγίας 2010/40/ΕΕ
Άρθρο 12 "Προσαρτώνται και είναι αναπόσπαστο μέρος του παρόντος προεδρικού διατάγματος το Παράρτημα Ι «Τομείς και Δράσεις Προτεραιότητας» και το Παράρτημα ΙΙ «Βασικές Αρχές για τις προδιαγραφές και την ανάπτυξη των ΙΤS” της Οδηγίας 2010/40/ΕΕ. Παραρτήματα:ΠΑΡΑ [...]"
1.  
  2. Καθορισμό των ελάχιστων αναγκαίων απαιτήσεων για την αδιάλειπτη παροχή υπηρεσιών ΙΤS για τη διαχείριση κατά μήκος ευρωπαϊκών διαδρόμων μεταφορών και με διάφορους τρόπους μεταφοράς, με βάση: Προδιαγραφές για τη δράση προτεραιότητας ε) Καθορισμό των απαραίτητων μέτρων για την παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης που βασίζονται στα ΙΤS για ασφαλείς και προστατευμένες θέσεις στάθμευσης φορτηγών και εμπορικών οχημάτων, ιδίως σε παρόδιες εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης και ανάπαυσης, με βάση: Καθορισμό των αναγκαίων μέτρων κατά την υλοποίηση των εφαρμογών ΙΤS (κυρίως για την παρακολούθηση και τον εντοπισμό του φορτίου κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του και με κάθε τρόπο μεταφοράς) για την εφοδιαστική αλυσίδα εμπορευματικών μεταφορών (eFreight), με βάση: — τη διαθεσιμότητα των σχετικών τεχνολογιών ΙΤS στους φορείς ανάπτυξης εφαρμογών ΙΤS και της χρήσης των εν λόγω τεχνολογιών από αυτούς, — την ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων εντοπισμού στα εργαλεία και κέντρα διαχείρισης κυκλοφορίας. 1.5. Καθορισμό των απαραίτητων διεπαφών για την εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας και συμβατότητας μεταξύ της αστικής αρχιτεκτονικής ΙΤS και της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής ΙΤS με βάση: — τη διαθεσιμότητα δεδομένων σχετικά με τις δημόσιες μεταφορές, τον προγραμματισμό μετακινήσεων, τη ζήτηση μεταφορών, την κυκλοφορία και τη στάθμευση, στα αστικά κέντρα ελέγχου και στους παρόχους υπηρεσιών, — τη διευκόλυνση της ηλεκτρονικής ανταλλαγής, μεταξύ των διαφορετικών αστικών κέντρων ελέγχου και των παρόχων υπηρεσιών, των δεδομένων σχετικά με δημόσιες ή ιδιωτικές μεταφορές και με όλους τους πιθανούς τρόπους μεταφοράς, — την ενσωμάτωση όλων των σχετικών δεδομένων και πληροφοριών σε ενιαία αρχιτεκτονική. — Τομέας προτεραιότητας ΙΙΙ: Εφαρμογές ΙΤS σχετικά με την ασφάλεια και προστασία του οδικού δικτύου Οι προδιαγραφές για τις εφαρμογές ΙΤS σχετικά με την οδική ασφάλεια και την προστασία του οδικού δικτύου περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:.
2.  
  Καθορισμό των απαραίτητων απαιτήσεων ώστε ακριβή δεδομένα σχετικά με το οδικό δίκτυο, την κυκλοφορία και τις υπηρεσίες μεταφορών που χρησιμοποιούνται για ψηφιακούς χάρτες να διατίθενται, ει δυνατόν, στους παραγωγούς ψηφιακών χαρτών και τους παρόχους υπηρεσιών, με βάση: — τη διαθεσιμότητα και δυνατότητα πρόσβασης σε υφιστάμενα και ακριβή δεδομένα σχετικά με το οδικό δίκτυο και την κυκλοφορία σε πραγματικό χρόνο, που χρησιμοποιούνται για την πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο σχετικά με την κυκλοφορία σε παρόχους υπηρεσιών ΙΤS, τηρουμένων των περιορισμών ασφαλείας και διαχείρισης των μεταφορών, — τη διευκόλυνση της διασυνοριακής ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ των οικείων δημόσιων αρχών και ενδιαφερομένων παραγόντων και των οικείων παρόχων υπηρεσιών ΙΤS σε διασυνοριακό επίπεδο, — την έγκαιρη επικαιροποίηση των διαθέσιμων δεδομένων σχετικά με το οδικό δίκτυο και την κυκλοφορία, τα οποία χρησιμοποιούνται για την πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο από τις οικείες δημόσιες αρχές και τους ενδιαφερόμενους παράγοντες, — την έγκαιρη επικαιροποίηση των πληροφοριών σχετικά με την κυκλοφορία σε πραγματικό χρόνο, από τους παρόχους υπηρεσιών ΙΤS
3.  
  Προδιαγραφές αναγκαίες για τις δράσεις προτεραιότητας α) και β) — τη διαθεσιμότητα πληροφοριών στους χρήστες σχετικά με παρόδιες εγκαταστάσεις στάθμευσης, — τη διευκόλυνση της ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ παρόδιων εγκαταστάσεις στάθμευσης, κέντρων και οχημάτων, — την ενσωμάτωση σχετικών τεχνολογιών ΙΤS, τόσο σε οχήματα όσο και σε παρόδιες εγκαταστάσεις στάθμευσης, για την επικαιροποίηση των πληροφοριών σχετικά με διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης για σκοπούς κράτησης
4.  
  2. Καθορισμό των αναγκαίων μέτρων για τη βελτίωση της ασφαλείας και της άνεσης των ευάλωτων χρηστών του οδικού δικτύου για όλες τις εφαρμογές ΙΤS. Αδιάλειπτη παροχή των υπηρεσιών ΙΤS για τη διαχείριση της κυκλοφορίας και των εμπορευματικών μεταφορών Οι προδιαγραφές και τα πρότυπα για τη συνέχεια και τη διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών διαχείρισης κυκλοφορίας και εμπορευματικών μεταφορών περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:. 1. Προδιαγραφές για άλλες δράσεις: 1. 1. Καθορισμό των απαραίτητων μέτρων για την ενσωμάτωση διαφόρων εφαρμογών ΙΤS σε ανοικτή πλατφόρμα εντός του οχήματος, με βάση: — τον προσδιορισμό των λειτουργικών απαιτήσεων υφιστάμενων ή προγραμματισμένων εφαρμογών ΙΤS, — τον καθορισμό αρχιτεκτονικής ανοικτού συστήματος που ορίζει τις δυνατότητες λειτουργίας και τις διεπαφές οι οποίες είναι απαραίτητες για τη διαλειτουργικότητα/διασύνδεση με συστήματα υποδομής και εγκαταστάσεις — την ενσωμάτωση μελλοντικών νέων ή αναβαθμισμένων εφαρμογών ΙΤS τύπου «plug and play» (τοποθέτησης και άμεσης λειτουργίας), σε ανοικτή πλατφόρμα εντός του οχήματος, — τη χρήση διαδικασίας τυποποίησης για την υιοθέτηση της αρχιτεκτονικής και προδιαγραφές της ανοικτής πλατφόρμας εντός του οχήματος. 1. 2. Καθορισμό των απαραίτητων μέτρων για την περαιτέρω πρόοδο της ανάπτυξης και εφαρμογής συνεργατικών συστημάτων (μεταξύ οχημάτων, μεταξύ οχήματος και υποδομής, μεταξύ υποδομών), με βάση: — τη διευκόλυνση της ανταλλαγής δεδομένων και πληροφοριών μεταξύ οχημάτων, μεταξύ υποδομών και μεταξύ οχήματος και υποδομής, — τη διαθεσιμότητα στα αντίστοιχα μέρη (υποδομή οχήματος ή οδική υποδομή) των σχετικών δεδομένων ή πληροφοριών που πρόκειται να ανταλλάσσονται, — τη χρήση τυποποιημένης μορφής μηνύματος για αυτή την ανταλλαγή δεδομένων ή πληροφοριών μεταξύ του οχήματος και της υποδομής, — τον καθορισμό υποδομής επικοινωνίας για την ανταλλαγή δεδομένων ή πληροφοριών μεταξύ οχημάτων, μεταξύ υποδομών και μεταξύ οχήματος και υποδομής, — τη χρήση τυποποιημένων μεθόδων για την υιοθέτηση των αντίστοιχων αρχιτεκτονικών. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΤS(όπως προβλέπονται στα άρθρα 5, 6 και 8της Οδηγίας 2010/40/ΕΕ) Η έγκριση προδιαγραφών, η έκδοση εντολών για πρότυπα, και η επιλογή και ανάπτυξη εφαρμογών και υπηρεσιών ΙΤS βασίζονται σε εκτίμηση των αναγκών όλων των ενδιαφερομένων παραγόντων τηρουμένων των κάτωθι αρχών. Αυτά τα μέτρα είναι:.
 1. Αποτελεσματικά:
 2. συμβάλλουν αισθητά στην αντιμετώπιση βασικών προκλήσεων που επηρεάζουν τις οδικές μεταφορές στην Ευρώπη (π. χ. περιορισμός της κυκλοφοριακής συμφόρησης, μείωση των εκπομπών, βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, επίτευξη υψηλότερων επιπέδων ασφαλείας και προστασίας, μεταξύ άλλων για τους ευάλωτους χρήστες του οδικού δικτύου)?.
 3. Οικονομικώς αποδοτικά:
 4. βελτιστοποιούν τον λόγο του κόστους προς το αποτέλεσμα σε σχέση με την επίτευξη των στόχων?
 5. Αναλογικά:
 6. παρέχουν, ενδεχομένως, διάφορα επίπεδα εφικτής ποιότητας και ανάπτυξης υπηρεσιών, λαμβανομένων υπόψη των τοπικών, περιφερειακών, εθνικών και ευρωπαϊκών ιδιαιτεροτήτων?
 7. Στηρίζουν την αδιάλειπτη παροχή των υπηρεσιών:
 8. εξασφαλίζουν την παροχή συνεχώς και αδιαλείπτως υπηρεσιών σε ολόκληρη την Ένωση, ιδίως στο διευρωπαϊκό δίκτυο, και εφόσον είναι δυνατόν στα εξωτερικά της σύνορα, κατά την ανάπτυξη υπηρεσιών ΙΤS.
 9. Η αδιάλειπτη παροχή υπηρεσιών πρέπει να γίνεται σε επίπεδο προσαρμοσμένο στα χαρακτηριστικά των μεταφορικών δικτύων που συνδέουν της χώρες μεταξύ τους και, ενδεχομένως, τις περιφέρειες μεταξύ τους και τις πόλεις με την ύπαιθρο?.
 10. Παρέχουν διαλειτουργικότητα:
 11. εξασφαλίζουν ότι τα συστήματα και οι υποκείμενες επιχειρηματικές διεργασίες έχουν την ικανότητα να ανταλλάσσουν δεδομένα, πληροφορίες και γνώσεις ούτως ώστε να καθίσταται δυνατή η αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών ΙΤS?
 12. Τηρούν την οπισθόδρομη συμβατότητα:
 13. εξασφαλίζουν, ενδεχομένως, την ικανότητα των συστημάτων ΙΤS να λειτουργούν με υπάρχοντα συστήματα τα οποία επιδιώκουν έναν κοινό σκοπό χωρίς να παρεμποδίζεται η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών?
 14. Σέβονται τις υπάρχουσες εθνικές υποδομές και τα χαρακτηριστικά των δικτύων:
 15. λαμβάνουν υπόψη τις εγγενείς διαφορές των χαρακτηριστικών των δικτύων μεταφορών, ιδίως τα μεγέθη του όγκου κυκλοφορίας και τις καιρικές συνθήκες στο οδικό δίκτυο?
 16. Προωθούν ισότητα κατά την πρόσβαση:
 17. δεν παρεμποδίζουν ή δημιουργούν διακρίσεις κατά την πρόσβαση στις εφαρμογές και υπηρεσίες ΙΤS για ευάλωτους χρήστες του οδικού δικτύου?
 18. Στηρίζουν την ωριμότητα:
 19. αποδεικνύουν, ύστερα από κατάλληλη αξιολόγηση των κινδύνων, την ευρωστία των καινοτόμων συστημάτων ΙΤS, μέσω ενός επαρκούς επιπέδου τεχνικής ανάπτυξης και επιχειρησιακής αξιοποίησης?
 20. Παρέχουν ποιότητα χρονισμού και εντοπισμού:
 21. χρήση υποδομών που βασίζονται σε δορυφόρους ή οποιασδήποτε τεχνολογίας που παρέχει ισοδύναμο επίπεδο ακρίβειας για τους σκοπούς εφαρμογών και υπηρεσιών ΙΤS για τις οποίες απαιτούνται παγκόσμιες, συνεχείς, ακριβείς και εγγυημένες υπηρεσίες χρονισμού και εντοπισμού?
 22. Καθιστούν εφικτή τη διατροπικότητα:
 23. λαμβάνουν υπόψη το συντονισμό διαφόρων τρόπων μεταφοράς, ενδεχομένως, κατά την ανάπτυξη των ΙΤS?
 24. Τηρούν τη συνοχή:
 25. λαμβάνουν υπόψη τους ισχύοντες κανόνες, πολιτικές και δραστηριότητες της Ένωσης που άπτονται του τομέα των ΙΤS, ειδικότερα όσον αφορά την τυποποίηση
Άρθρο 13 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από την 27η Φεβρουαρίου 2012. Στον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 3 του ν. 1338/1983 (Α΄ 34), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101) και του άρθρου 4 του ν. 1338/1983, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 παρ. 4 του ν. 1440/1984 (Α΄ 70) και τροποποιήθηκε, διαδοχικά, με τα άρθρα 7 του ν. 1775/1988 (Α΄ 101), 31 του ν. 2076/1992 (Α΄ 130), 19 του ν. 2367/1995 (Α΄ 261), 22 του ν. 2789/2000 (Α΄ 21) 48 του ν. 3427/2005 (Α΄ 312) και του άρθρου 91 του ν. 3862/2010 (Α΄ 113). β) Του άρθρου δευτέρου του ν. 3671/2008 «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβόνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισμένες συναφείς πράξεις» (Α΄ 129). γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για τη Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
 • Το π.δ. 184/2009 (Α΄ 213) «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του».
 • Το π.δ 189/2009 (Α΄ 221) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
 • Το π.δ. 96/2010 (Α΄ 170) «Σύσταση Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή των Υπουργείων».
 • Το π.δ. 65/2011 (Α΄ 147) «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών καιβ) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς.
 • Το π.δ. 22/2012 (Α΄ 47) «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργού».
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αρ. 64/2012 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Προστασίας του Πολίτη,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1931/95/46/ΕΚΕΕL281 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1931/95_46_ΕΚΕΕL281 1931
ΑΠΟΦΑΣΗ 1990/2003/98/ΕΚΕΕL345 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/2003_98_ΕΚΕΕL345 1990
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/2010/40/ΕΕΕΕL207 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/2010_40_ΕΕΕΕL207 2001
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1988/1775 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1775 1988
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
ΝΟΜΟΣ 1991/1961 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1961 1991
Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις. 1992/2076 1992
Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις. 1995/2367 1995
Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 1997/2472 1997
ΝΟΜΟΣ 2000/2789 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2789 2000
Φόρος προστιθέμενης αξίας στις νέες οικοδομές, μεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις. 2005/3427 2005
Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. 2006/3448 2006
Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν. 2472/1997. 2006/3471 2006
Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισμένες συναφείς πράξεις. 2008/3671 2008
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις Οδηγίες 2007/64/ΕΚ, 2007/44/ΕΚ και 2010/16/ΕΕ που αφορούν υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, προληπτική αξιολόγηση προτάσεων απόκτησης συμμετοχής σε επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις. 2010/3862 2010
Διατήρηση δεδομένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση με την παροχή διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημόσιων δικτύων επικοινωνιών, χρήση συστημάτων επιτήρησης με τη λήψη ή καταγραφή ήχου ή εικόνας σε[...]" 2011/3917 2011
Καθιέρωση μίας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 98/34/ΕΚ και 98/48/ΕΚ. 2001/39 2001
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισµός των αρµοδιοτήτων του. 2009/184 2009
Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων 2009/189 2009
Σύσταση Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων. 2010/96 2010
Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θα[...]" 2011/65 2011
Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργού. 2012/22 2012
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία