ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2012/54

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2012-05-02

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2012-05-02

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2012-04-25

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση Τμήματος Μεταγωγών Νιγρίτας Σερρών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Ίδρυση - Έδρα"
1.  
  Στην Αστυνομική Διεύθυνση Σερρών ιδρύεται Τμήμα Μεταγωγών Νιγρίτας με έδρα την δημοτική ενότητα Νιγρίτης του δήμου Βισαλτίας
Άρθρο 2 "Υπαγωγή - Διάρθρωση - Αρμοδιότητες"
1.  
  Το Τμήμα Μεταγωγών του προηγουμένου άρθρου είναι ισότιμο με Αστυνομικό Τμήμα, υπάγεται διοικητικά στην οικεία Αστυνομική Διεύθυνση και διαρθρώνεται ως εξής: α. Σε Γραφείο Μεταγωγών Κρατουμένων, το οποίο είναι αρμόδιο για την ασφαλή μεταγωγή κρατουμένων, από και προς τα Καταστήματα Κράτησης που λειτουργούν στο νομό Σερρών, κρατουμένων οι οποίοι προορίζονται ή προέρχονται από εκτός ορίων του Νομού αυτού Καταστήματα Κράτησης, Δικαστήρια και Θεραπευτικά Ιδρύματα, καθώς και για την φρούρηση των καταδίκων και υποδίκων. β. Σε Γραφείο Γραμματείας, το οποίο είναι αρμόδιο για το χειρισμό θεμάτων προσωπικού, τη διαχείριση του χρηματικού και υλικού, την εξασφάλιση της γραμματειακής εξυπηρέτησης και της εσωτερικής λειτουργίας του Τμήματος, την τήρηση του αρχείου και τη διεκπεραίωση αιτημάτων διοικητικής φύσεως.
Άρθρο 3
1.  
  Ο διοικητής του Τμήματος Μεταγωγών του άρθρου 1 του παρόντος διατάγματος, είναι Αστυνομικός Υποδιευθυντής ή Αστυνόμος Α΄ και έχει τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 24 του π.δ.141/1991 (Α΄ 58). Επίσης, συντάσσει τις εκθέσεις αξιολόγησης των αξιωματικών της Υπηρεσίας του και γνωματεύει στις εκθέσεις ικανότητας που συντάσσει ο υποδιοικητής αυτού για το λοιπό προσωπικό.
2.  
  Ο Υποδιοικητής του Τμήματος Μεταγωγών είναι Αστυνόμος Α΄ ή κατώτερος αξιωματικός και έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
 1. Είναι άμεσος βοηθός του διοικητή και αναπληρώνει αυτόν σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος
 2. Επιβλέπει τη διεξαγωγή των εργασιών και συντονίζει τη δράση στους τομείς ευθύνης που του ανατίθενται
 3. Ενημερώνεται για τα προβλήματα των τομέων ευθύνης του, αξιολογεί αυτά και συμμετέχει στο σχεδιασμό διάταξης της υπηρεσίας, για την αντιμετώπισή τους
 4. Λαμβάνει γνώση της εισερχόμενης αλληλογραφίας και προσυπογράφει όλα τα έγγραφα τα οποία υπογράφει ο διοικητής, ανάλογα με τους τομείς ευθύνης του
 5. Συντάσσει τις εκθέσεις ικανότητας του προσωπικού του Τμήματος
 6. Εκτελεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που ανατίθεται σ’ αυτόν από τον οργανισμό και κανονισμούς της Ελληνικής Αστυνομίας ή από ειδικές διατάξεις
Άρθρο 4 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Το άρθρο 11 παρ. 1 περιπτ. α΄, β΄ και στ΄ του ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄ 152), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 1590/1986 (Α΄ 49).
 • Τα άρθρα 14 παρ. 7 και 28 παρ. 1 του ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 41).
 • Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
 • Το π.δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (Α΄ 213).
 • Το άρθρο 22 παρ. 3 του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄ 247).
 • Την υπ’ αριθμ. ΕΜ/2/39 από 14-3-2012 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Προστασίας του Πολίτη Εμμανουήλ Όθωνα και Ελευθέριο Οικονόμου» (Β΄ 762).
 • Το υπ’ αριθμ. 7001/2/321-στ’ από 30-11-2011 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας ότι οι προκαλούμενες δαπάνες για τα έτη 2012 και τα επόμενα έτη είναι εντός των δεσμεύσεων και των στόχων του εγκριθέντος με το ν. 3895/2011 Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Προσαρμογής.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται δαπάνες σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 251.420 ευρώ, περίπου, για το έτος 2012 και 129.700 ευρώ, περίπου, για το έτος 2013 και καθένα από τα επόμενα έτη. Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται για το σκοπό αυτό στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (Ε.Φ. 43 - 110 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ» ΚΑ.Ε. 0823, 0824, 0831, 0832, 0851, 0861, 0869, 0875, 0899, 1111, 1211, 1231, 1311, 1321, 1329, 1424, 1431, 1511, 1512, 1699, 1711, 1712, 1713, 1723, 1725, 1729, 1921 και 1924).
 • Την υπ’ αριθμ. 42/2012 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Οικονομικών και του’ Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2012-05-02 Ίδρυση Τμήματος Μεταγωγών Νιγρίτας Σερρών.
Τροποποίηση Τύπος
A/2012/107
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 1939/ΕΜ/2 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1939/ΕΜ_2 1939
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1986/1590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1590 1986
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 2000/2800 2000
Αρµοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και θέµατα οργάνωσης Υπηρεσιών. 1991/141 1991
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισµός των αρµοδιοτήτων του. 2009/184 2009
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία