ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2012/57

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2012-05-02

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2012-05-02

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2012-04-30

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Διατήρηση σε ισχύ ειδικού συστήματος αξιολόγησης υπαλλήλων και επιλογής προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Διατήρηση σε ισχύ συστήματος αξιολόγησηςτων Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνωντης Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.)"
1.  
  Διατηρείται σε ισχύ το υφιστάμενο σύστημα αξιολόγησης των Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.), όπως περιγράφεται στις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. Α1 του π.δ. 404/1993, «Οργανισμός της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας» (Α΄ 173), όπως εκάστοτε ισχύει.
Άρθρο 2 "Διατήρηση σε ισχύ συστήματος επιλογήςΠροϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτωντης Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.)"
1.  
  Διατηρείται σε ισχύ το υφιστάμενο σύστημα επιλογής Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.), όπως περιγράφεται στο άρθρο 12 παρ. 2α του π.δ. 404/1993, «Οργανισμός της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας», (Α΄ 173), όπως εκάστοτε ισχύει.
Άρθρο 3
1.  
  Οι διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος ισχύουν από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
 • Την 74/2012 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
 • Την υπ’ αριθμ. 23564/25.11.2011 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Κωνσταντίνο Ρόβλια και Παντελή Τζωρτζάκη» (Β΄ 2741).
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή του παρόντος π.δ. δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 4024/2011, «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο ? βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012?2015» (Α΄ 226) και της παρ. 12 του άρθρου 1 του ν. 4038/2012, «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (Α΄ 14).
 • Το π.δ. 248/1989, «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας» (Α΄ 116) όπως τροποποιήθηκε με τα π.δ. 179/1992 (Α΄ 81), 147/1994 (Α΄ 99) και 128/1997 (Α΄ 115).
 • Το π.δ. 404/1993, «Οργανισμός της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ)» (Α΄ 173).
 • Τις διατάξεις: α) του άρθρου 52 «Σύσταση γενικών γραμματειών» και β) του άρθρου 90 «Έλεγχος των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις» του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» όπως αυτός κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
 • Το π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας?Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας – Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας – Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄ 213).
 • Το π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α΄ 221) όπως αυτό τροποποιήθηκε με το π.δ. 24/2010 «Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του π.δ. 189/2009» (Α΄ 56).
 • Το π.δ. 110/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 243).
 • Το π.δ. 22/2012 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργού» (Α΄ 47).
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2011/23564 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2011/23564 2011
Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξειςεφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015. 2011/4024 2011
Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015. 2012/4038 2012
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/248 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/248 1989
Τροποποίηση του Π.Δ. 248/89 (ΦΕΚ/116 Α) «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Τεχνολογίας του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας». 1992/179 1992
Οργανισμός της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ). 1993/404 1993
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονοµικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών µε τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και µετονοµασία του σε «Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι[...]" 2009/185 2009
Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων 2009/189 2009
Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του π.δ. 189/2009. 2010/24 2010
Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. 2011/110 2011
Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργού. 2012/22 2012
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία