ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2012/65

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2012-05-04

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2012-05-04

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2012-05-04

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύριος Κατάλογος Ελαχίστου Εξοπλισμού/Κατάλογος Ελαχίστου Εξοπλισμού των αεροσκαφών του Συνδέσμου Αεροπορικών Αρχών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΜΕΡΟΣ 1 – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Α – Γενικά ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Β – ΜΜΕL ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Γ – ΜΕL ΜΕΡΟΣ 2 – ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (ΑCJ) ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Α – Γενικά ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Β – ΜΜΕL ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Γ – ΜΕL ΜΕΡΟΣ 1 – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣΤΜΗΜΑ Α – ΓΕΝΙΚΑJΑR-ΜΜΕL/ΜΕL.001Εφαρμογή (α) Όριο εφαρμογής του ΜΕL. Ο ΜΕL έχει εφαρμογή μέχρι την έναρξη της πτήσεως. (Βλέπε το ΑCJ-ΜΜΕL/ΜΕL.001(α).) (β) Οδηγίες Πτητικής Ικανότητας και άλλες Υποχρεωτικές Απαιτήσεις. Όταν υπάρχει σύγχυση μεταξύ του ΜΜΕL ή ΜΕL και μιας Οδηγίας Πτητικής Ικανότητας και άλλης Υποχρεωτικής Απαίτησης, τα στοιχεία ή πληροφορίες που περιέχονται στην Οδηγία Πτητικής Ικανότητας ή την Υποχρεωτική Απαίτηση (π.χ. απαίτηση Συνεχόμενης Πτητικής Ικανότητας) πρέπει να υπερισχύσουν. JΑR-ΜΜΕL/ΜΕL.002Θέση σε ισχύ Οι τροποποιήσεις του JΑR-ΜΜΕL/ΜΕL τίθενται σε ισχύ 6 μήνες μετά τη δημοσίευση. JΑR-ΜΜΕL/ΜΕL.003Συμμόρφωση (Βλέπε το ΑCJ-ΜΜΕL/ΜΕL.003) Το παρόν JΑR δεν θα εφαρμοσθεί αναδρομικά. Οι ΜΜΕL και ΜΕL που υπήρχαν πριν από την 1η Μαΐου 2000 θα συνεχίσουν να ισχύουν και να εφαρμόζονται. JΑR-ΜΜΕL/ΜΕL.005Ορολογία Όροι και συντμήσεις που χρησιμοποιούνται στο JΑR-ΜΜΕL/ΜΕL έχουν την ακόλουθη έννοια: (α) «Όπως απαιτείται από τις απαιτήσεις λειτουργίας». Το καταχωρημένο στοιχείο εξοπλισμού υπόκειται σε ορισμένες προβλέψεις (περιοριστικές ή επιτρεπόμενες) που εκφράζονται στις ισχύουσες επιχειρησιακές απαιτήσεις. (β) «Εγκεκριμένο από την Αρχή» σημαίνει τεκμηριωμένο από την Αρχή ως κατάλληλο για τον προτιθέμενο σκοπό (Αναφερθείτε στο JΑR-1 σελίδα 1-2). (γ) «Αρχή». Ο κατάλληλος φορέας που είναι υπεύθυνος για τον κανονισμό ασφαλείας και την επίβλεψη της Πολιτικής Αεροπορίας. Στο πλαίσιο του Τμήματος Β του JΑR-ΜΜΕL/ΜΕL, σημαίνει την Αρχή του Κράτους Σχεδιασμού. Στο πλαίσιο του Τμήματος Γ του JΑR-ΜΜΕL/ΜΕL, σημαίνει την Αρχή του Κράτους του Αερομεταφορέα. (δ) «Ημερολογιακή ημέρα». Περίοδος 24 ωρών από μεσάνυχτα σε μεσάνυχτα που βασίζεται, είτε στον UΤC, είτε στην τοπική ώρα, όπως επιλέγεται από τον αερομεταφορέα. (ε) «Έναρξη πτήσεως». Το σημείο κατά το οποίο ένα αεροσκάφος αρχίζει να κινείται με τη δική του ισχύ με σκοπό την προετοιμασία για απογείωση. (στ) «Ημέρα ανακάλυψης». Η ημερολογιακή ημέρα που καταγράφηκε μια δυσλειτουργία στο αρχείο συντήρησης/μητρώο του αεροσκάφους. (ζ) «Εξοπλισμός» σημαίνει στοιχείο, λειτουργία, εξάρτημα ή σύστημα. (η) «Ημέρα Πτήσεως» σημαίνει μια περίοδο 24 ωρών (από μεσάνυχτα σε μεσάνυχτα) είτε UΤC είτε τοπικής ώρας, όπως ορίζεται από τον αερομεταφορέα, κατά τη διάρκεια της οποίας αρχίζει τουλάχιστον μια πτήση για το επηρεαζόμενο αεροσκάφος. (θ) «Εάν είναι εγκατεστημένο» σημαίνει ότι ο εξοπλισμός, είτε είναι προαιρετικός, είτε δεν απαιτείται να εγκατασταθεί σε όλα τα αεροσκάφη που καλύπτονται από τον ΜΜΕL. (ι) «Εκτός λειτουργίας» σημαίνει, ότι ο εξοπλισμός δεν εκπληρώνει τον προτιθέμενο σκοπό ή δεν λειτουργεί συνεχώς εντός των σχεδιασμένων λειτουργικών ορίων ή ανοχών του. Ορισμένοι εξοπλισμοί έχουν σχεδιαστεί να είναι ανεκτικοί σε ελάττωμα και παρακολουθούνται από υπολογιστές οι οποίοι εκπέμπουν μηνύματα ελαττώματος προς ένα κεντρικό υπολογιστή για σκοπούς συντήρησης. Η παρουσία μηνύματος αυτής της κατηγορίας δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ο εξοπλισμός είναι εκτός λειτουργίας. (ια) «JΑΑ ΜΜΕL» σημαίνει τον ΜΜΕL (που περιλαμβάνει το Συμπλήρωμα του ΜΜΕL) ο οποίος συνιστάται από την JΑΑ για αποδοχή από την Αρχή. (ιβ) «ΜΕL». Σύντμηση για τον Κατάλογο Ελάχιστου Εξοπλισμού. (ιγ) «ΜΜΕL». Σύντμηση για τον Κύριο Κατάλογο Ελάχιστου Εξοπλισμού. (ιδ) «Συμπλήρωμα του ΜΜΕL». Κατάλογος σχετιζόμενος με τους ΜΜΕL για αεροσκάφη για τα οποία η αίτηση για πρώτη πιστοποίηση τύπου γίνεται σε Αρχή που δεν ανήκει στο JΑΑ. Το Συμπλήρωμα προσδιορίζει οποιεσδήποτε διαφορές από τον ΜΜΕL που εγκρίθηκε από το Κράτος Σχεδιασμού. Ο ΜΜΕL που εγκρίθηκε από το Κράτος Σχεδιασμού και το Συμπλήρωμα αποτελούν τον JΑΑ ΜΕL. (ιε) «Διάστημα αποκατάστασης». Περιορισμός στη διάρκεια των πτητικών λειτουργιών με εξοπλισμό εκτός λειτουργίας. (ιστ) «RΙΕ». Σύντμηση για την Παράταση του Διαστήματος Αποκατάστασης. (ιζ) «Συμπληρωματικό Πιστοποιητικό Τύπου» ορίζεται στο JΑR 21.41/ΕΑSΑ ΙR Μέρος 21. (ιη) «Κάτοχος Συμπληρωματικού Πιστοποιητικού Τύπου» είναι ο κάτοχος, ή ο αιτών, Συμπληρωματικού Πιστοποιητικού Τύπου. (ιθ) «Πιστοποιητικό Τύπου» καθορίζεται στο JΑR 21.41/ΕΑSΑ ΙR Μέρος 21, ως το έντυπο που «θεωρείται ότι περιλαμβάνει το σχεδιασμό του τύπου, τους περιορισμούς λειτουργίας, το φύλλο στοιχείων του πιστοποιητικού τύπου, τις εφαρμόσιμες απαιτήσεις στις οποίες η Αρχή επιδεικνύει συμμόρφωση και οποιουσδήποτε άλλους όρους και περιορισμούς που περιγράφονται για το προϊόν στην εφαρμόσιμη απαίτηση». (κ) «Κάτοχος Πιστοποιητικού Τύπου» είναι ο κάτοχος, ή ο αιτών, Πιστοποιητικού Τύπου. ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Β – ΜΜΕLJΑR-ΜΜΕL/ΜΕL.010Γενικά (α) Ο ΜΜΕL είναι ένα έντυπο που καταγράφει τον εξοπλισμό ο οποίος μπορεί να είναι προσωρινά εκτός λειτουργίας, υπό τον όρο συγκεκριμένων συνθηκών, ενώ διατηρεί ένα αποδεκτό επίπεδο ασφάλειας όπως σχεδιάζεται στην ισχύουσα απαίτηση JΑR ή άλλη ισοδύναμη. Κάθε ΜΜΕL είναι συγκεκριμένος για ένα τύπο αεροσκάφους. (β) Όλα τα στοιχεία που σχετίζονται με την πτητική ικανότητα του αεροσκάφους και δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο, αυτομάτως απαιτείται να είναι σε λειτουργία. (γ) Εξοπλισμός που δεν σχετίζεται με την ασφάλεια, όπως είναι ο εξοπλισμός ενδιαίτησης και τα αντικείμενα άνεσης των επιβατών, δεν υπάρχει ανάγκη να καταγράφεται (βλέπε το ΑCJ-ΜΜΕL/ΜΕL.010(γ). JΑR-ΜΜΕL/ΜΕL.015Τύποι Πτητικών Λειτουργιών Ο ΜΜΕL πρέπει να καλύπτει τους τύπους πτητικής λειτουργίας για τους οποίους είναι πιστοποιημένος ο τύπος του αεροσκάφους. JΑR-ΜΜΕL/ΜΕL.020Προετοιμασία του ΜΜΕL (α) Ο αρχικός JΑΑ ΜΜΕL ή ο Συμπληρωματικός JΑΑ ΜΜΕL πρέπει να εκδίδεται από τον Κάτοχο του Πιστοποιητικού Τύπου. (β) Τροποποιήσεις στον JΑΑ ΜΜΕL ή τον Συμπληρωματικό JΑΑ ΜΜΕL πρέπει να εκδίδεται από τον Κάτοχο του Πιστοποιητικού Τύπου ή τον Κάτοχο του Συμπληρωματικού Πιστοποιητικού Τύπου, κατά περίπτωση. (γ) Αιτήσεις για αρχική αποδοχή ενός ΜΜΕL πρέπει να προέρχονται από τον Κάτοχο του Πιστοποιητικού Τύπου. (δ) Αιτήσεις για την αποδοχή αλλαγών σε έναν ήδη αποδεκτό ΜΜΕL πρέπει να προέρχονται, είτε από τον Κάτοχο του Πιστοποιητικού Τύπου, είτε από τον Κάτοχο του Συμπληρωματικού Πιστοποιητικού Τύπου, κατά περίπτωση. JΑR-ΜΜΕL/ΜΕL.025Μορφή και γλώσσα του ΜΜΕL (Βλέπε το ΑCJ-ΜΜΕL/ΜΕL.025) (α) Ο ΜΜΕL πρέπει να εφοδιάζεται με Πρόλογο, Ορισμούς και, εάν απαιτείται, διευκρινιστικές Σημειώσεις οι οποίες πρέπει να αντανακλούν επαρκώς το εύρος, έκταση και σκοπό του Καταλόγου. (β) Ο ΜΜΕL πρέπει να είναι γραμμένος σε γλώσσα αποδεκτή από την Αρχή. JΑR-ΜΜΕL/ΜΕL.030Πολλαπλές Καταστάσεις Εκτός Ενεργείας (Βλέπε το ΑCJ-ΜΜΕL/ΜΕL.030) Ο ΜΜΕL πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις επιδράσεις πολλαπλών καταστάσεων εκτός ενεργείας. JΑR-ΜΜΕL/ΜΕL.035Επιχειρησιακές Διαδικασίεςκαι Διαδικασίες Συντήρησης (α) Οι Επιχειρησιακές Διαδικασίες και Διαδικασίες Συντήρησης είναι αναγκαίες για να υποστηρίζουν συγκεκριμένα στοιχεία του ΜΜΕL. Αυτές οι Διαδικασίες πρέπει να εκπονούνται και δημοσιεύονται από τον Κάτοχο του Πιστοποιητικού Τύπου ή τον Κάτοχο του Συμπληρωματικού Πιστοποιητικού Τύπου, κατά περίπτωση. Οι διαδικασίες πρέπει να τροποποιούνται ανάλογα, οποτεδήποτε επανεξετάζεται ο ΜΜΕL. (β) Ο σκοπός αυτών των διαδικασιών πρέπει να αναγνωρίζεται κατά την ανάπτυξη του ΜΜΕL. Όμως, οι διαδικασίες καθαυτές δεν θα υπόκεινται σε έγκριση. (γ) Οι διαδικασίες αυτές πρέπει να αναφέρονται στον ΜΜΕL και να δημοσιεύονται ταυτόχρονα με τον ΜΜΕL. JΑR-ΜΜΕL/ΜΕL.040Διαστήματα Αποκατάστασης (Βλέπε το ΑCJ-ΜΜΕL/ΜΕL.040/.080) Ο ΜΜΕL πρέπει να προβλέπει Διαστήματα Αποκατάστασης των κατηγοριών Α, Β, Γ, Δ. Η κατηγορία κάθε στοιχείου εκτός λειτουργίας πρέπει να προσδιορίζεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καθορίζονται παρακάτω: (α) Κατηγορία Α: (i) Δεν καθορίζεται τυποποιημένο διάστημα, αλλά τα στοιχεία αυτής της κατηγορίας πρέπει να επισκευάζονται σύμφωνα με τις συνθήκες που δηλώνονται στον ΜΜΕL. (ii) Όπου καθορίζεται χρονική περίοδος σε ημερολογιακές ημέρες, αυτή πρέπει να αρχίζει στις 00:01 της ημερολογιακής ημέρας που ακολουθεί την ημέρα ανακάλυψης. (β) Κατηγορία Β: Στοιχεία αυτής της κατηγορίας πρέπει να επισκευάζονται εντός τριών συνεχόμενων ημερολογιακών ημερών, εξαιρουμένης της ημέρας ανακάλυψης. (γ) Κατηγορία Γ: Στοιχεία αυτής της κατηγορίας πρέπει να επισκευάζονται εντός δέκα συνεχόμενων ημερολογιακών ημερών, εξαιρουμένης της ημέρας ανακάλυψης. (δ) Κατηγορία Δ: Στοιχεία αυτής της κατηγορίας πρέπει να επισκευάζονται εντός εκατόν είκοσι συνεχόμενων ημερολογιακών ημερών, εξαιρουμένης της ημέρας ανακάλυψης. JΑR-ΜΜΕL/ΜΕL.045Αποδοχή του ΜΜΕL (α) Νέοι JΑΑ ΜΜΕL και τροποποιήσεις σε υφιστάμενους JΑΑ ΜΜΕL θα γίνονται αποδεκτοί μόνον σύμφωνα με το παρόν JΑR-ΜΜΕL/ΜΕL Τμήμα Β. (β) Ο JΑΑ ΜΜΕL (που περιλαμβάνει Συμπληρωματικό ΜΜΕL) πρέπει να προτείνεται στις Αρχές για την αποδοχή τους. Είναι ευθύνη της κάθε Αρχής να αποδέχεται τον ΜΜΕL για χρήση από τους αερομεταφορείς της. JΑR-ΜΜΕL/ΜΕL.046Αναθεωρήσεις Ο Κάτοχος Πιστοποιητικού Τύπου ή Συμπληρωματικού Πιστοποιητικού Τύπου, κατά περίπτωση, πρέπει κατηγορηματικά να πληροφορεί όλους τους γνωστούς αερομεταφορείς, όταν δημοσιεύεται μια αναθεώρηση του JΑΑ ΜΜΕL (που περιλαμβάνει Συμπληρωματικό ΜΜΕL). ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Γ – ΜΕLJΑR-ΜΜΕL/ΜΕL.050Γενικά (α) Ο ΜΕL είναι ένα έντυπο που καταγράφει τον εξοπλισμό ο οποίος μπορεί να είναι προσωρινά εκτός λειτουργίας, υπό τον όρο συγκεκριμένων συνθηκών, κατά την έναρξη της πτήσεως. Αυτό το έντυπο εκπονείται από τον αερομεταφορέα για τα δικά του συγκεκριμένα αεροσκάφη λαμβάνοντας υπόψη τη διαμόρφωση των αεροσκαφών του και τις σχετικές επιχειρησιακές συνθήκες και συνθήκες συντήρησης σύμφωνα με μια διαδικασία εγκεκριμένη από την Αρχή. (β) Όλα τα στοιχεία που σχετίζονται με την πτητική ικανότητα του αεροσκάφους και δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο, αυτομάτως απαιτείται να είναι σε λειτουργία. (γ) Εξοπλισμός που δεν σχετίζεται με την ασφάλεια, όπως είναι ο εξοπλισμός ενδιαίτησης και τα αντικείμενα άνεσης των επιβατών, δεν υπάρχει ανάγκη να καταγράφονται. Οι αερομεταφορείς πρέπει να καθιερώσουν μια αποτελεσματική διαδικασία λήψης αποφάσεων για αστοχίες που δεν καταγράφονται, ώστε να καθορίζουν εάν αυτές σχετίζονται με την πτητική ικανότητα και απαιτούνται για ασφαλή πτητική λειτουργία (βλέπε το ΑCJ-ΜΜΕL/ΜΕL.010(γ). (δ) Ο ΜΕL μπορεί να περιλαμβάνει πρόσθετη συμβουλευτική ύλη ή τροποποιημένες επιχειρησιακές διαδικασίες και διαδικασίες συντήρησης. JΑR-ΜΜΕL/ΜΕL.055Τύποι Πτητικών Λειτουργιών (Βλέπε το ΑCJ-ΜΜΕL/ΜΕL.055) Με τη σύμφωνη γνώμη της Αρχής, ο ΜΕL μπορεί να περιλαμβάνει ιδιαίτερες προβλέψεις για συγκεκριμένους τύπους πτητικής λειτουργίας που διεξάγονται από τον αερομεταφορέα (π.χ. εκπαίδευση πληρώματος, πτήσεις μεταφοράς, πτήσεις επίδειξης κλπ.) JΑR-ΜΜΕL/ΜΕL.060Προετοιμασία του ΜΕL (α) Ο ΜΕL, που περιλαμβάνει τον Πρόλογο και τους Ορισμούς, πρέπει να βασίζεται στον, αλλά όχι λιγότερο περιοριστικά από τον, σχετικό ΜΜΕL (εφόσον υφίσταται) που έχει γίνει αποδεκτός από την Αρχή. (β) Εφόσον δεν υφίσταται τέτοιος ΜΜΕL, ο ΜΕL μπορεί να βασίζεται σε εναλλακτικό ΜΜΕL κατόπιν συμφωνίας με την Αρχή (βλέπε το ΑCJ-ΜΜΕL/ΜΕL.060(β)). (γ) Όταν εκδίδεται μια αναθεώρηση του ΜΜΕL, ο αερομεταφορέας θα έχει 90 ημέρες από την ημερομηνία της αναθεώρησης για να υποβάλλει τον αναθεωρημένο ΜΕL στην Αρχή. (δ) Ενδέχεται να απαιτούνται μειωμένα χρονοδιαγράμματα για εφαρμογή των αναθεωρήσεων που σχετίζονται με την ασφάλεια. JΑR-ΜΜΕL/ΜΕL.065Μορφή του ΜΕL (Βλέπε το ΑCJ-ΜΜΕL/ΜΕL.065) (α) Ο ΜΕL πρέπει να περιέχει σχετικό Πρόλογο, Ορισμούς και, εάν απαιτείται, διευκρινιστικές Σημειώσεις οι οποίες πρέπει να αντανακλούν επαρκώς το εύρος, έκταση και σκοπό του Καταλόγου. (β) Στον ΜΕL πρέπει να σημειώνεται η κατάσταση αναθεώρησης του ΜΜΕL, επί του οποίου στηρίζεται. (γ) Ο Πρόλογος πρέπει να περιέχει καθοδήγηση για τα πληρώματα διακυβέρνησης και το προσωπικό συντήρησης που χρησιμοποιεί τον ΜΕL. JΑR-ΜΜΕL/ΜΕL.070Πολλαπλές Καταστάσεις Εκτός Ενεργείας Ο αερομεταφορέας πρέπει να εξασφαλίσει, ότι ο ΜΕL που περιλαμβάνει τον Πρόλογο, αντανακλά την καθοδήγηση που δίνεται στον ΜΜΕL σχετικά με τις επιδράσεις πολλαπλών καταστάσεων εκτός ενεργείας. JΑR-ΜΜΕL/ΜΕL.075Επιχειρησιακές Διαδικασίεςκαι Διαδικασίες Συντήρησης (Βλέπε το ΑCJ-ΜΜΕL/ΜΕL.075) (α) Οι αερομεταφορείς πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις Επιχειρησιακές Διαδικασίες και Διαδικασίες Συντήρησης, που αναφέρονται στον ΜΜΕL, όταν προετοιμάζουν τον ΜΕL. Ο αερομεταφορέας πρέπει να είναι προετοιμασμένος να παρουσιάσει αυτές τις διαδικασίες στην Αρχή κατά τη διαδικασία έγκρισης του ΜΕL. (β) Οι Επιχειρησιακές Διαδικασίες πρέπει να φέρονται εις πέρας κατά το σχεδιασμό για ή/και την πτητική εκμετάλλευση με το καταγραφέν στοιχείο εκτός λειτουργίας. Φυσιολογικά, αυτές οι διαδικασίες εκτελούνται από το πλήρωμα διακυβέρνησης. Όμως, άλλο προσωπικό μπορεί να έχει τα προσόντα και να είναι εξουσιοδοτημένο να εκτελεί συγκεκριμένες λειτουργίες. Η ικανοποιητική ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών, ανεξάρτητα από το ποιος τις εκτελεί, αποτελεί ευθύνη του αερομεταφορέα. Ανάλογες διαδικασίες απαιτείται να δημοσιευθούν ως μέρος του εγχειριδίου του αερομεταφορέα ή του ΜΕL. (γ) Οι Διαδικασίες Συντήρησης πρέπει να φέρονται εις πέρας πριν από την πτητική εκμετάλλευση με το καταγραφέν στοιχείο εκτός λειτουργίας. Φυσιολογικά, αυτές οι διαδικασίες εκτελούνται από το προσωπικό συντήρησης. Όμως, άλλο προσωπικό μπορεί να έχει τα προσόντα και να είναι εξουσιοδοτημένο να εκτελεί συγκεκριμένες λειτουργίες. Η ικανοποιητική ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών συντήρησης, ανεξάρτητα από το ποιος τις εκτελεί, αποτελεί ευθύνη του αερομεταφορέα. Ανάλογες διαδικασίες απαιτείται να δημοσιευθούν ως μέρος του εγχειριδίου του αερομεταφορέα ή του ΜΕL. (δ) Οι διαδικασίες καθαυτές, ή σύμβολα που δηλώνουν την ανάγκη τους και αναφορά στη θέση τους, απαιτούνται στον ΜΕL του αερομεταφορέα. (ε) Ο ΜΕL πρέπει να τροποποιείται ανάλογα, οποτεδήποτε αναθεωρούνται οι ισχύουσες λειτουργικές διαδικασίες ή οι διαδικασίες συντήρησης, όπως αναφέρονται στον ΜΜΕL. (στ) Ένα στοιχείο εκτός ενεργείας δεν μπορεί να αφαιρεθεί από το αεροσκάφος, εκτός από την περίπτωση που επιτρέπεται ρητώς. JΑR-ΜΜΕL/ΜΕL.080Διαστήματα Αποκατάστασης (Βλέπε το ΑCJ-ΜΜΕL/ΜΕL.040/.080) (α) Ο αερομεταφορέας, όταν προετοιμάζει τον ΜΕL, πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα Διαστήματα Αποκατάστασης που δίνονται στον ΜΜΕL. Το Διάστημα Αποκατάστασης στον ΜΕL δεν πρέπει να είναι λιγότερο περιοριστικό από το αντίστοιχο Διάστημα Αποκατάστασης στον ΜΜΕL. (β) Ο αερομεταφορέας είναι υπεύθυνος για την καθιέρωση αποτελεσματικού προγράμματος επισκευών, που περιλαμβάνει την παρακολούθηση των εκτός λειτουργίας στοιχείων και των σχετικών ανταλλακτικών, προσωπικού, ευκολιών και διαδικασιών που απαιτούνται για διασφάλιση έγκαιρης αποκατάστασης. (γ) Δεν επιτρέπεται πτητική εκμετάλλευση του αεροσκάφους μετά την παρέλευση του Διαστήματος Αποκατάστασης που καθορίζεται στον ΜΕL, εκτός εάν: (i) Έχει επισκευασθεί το ελάττωμα, ή (ii) Παραταθεί το Διάστημα Αποκατάστασης σύμφωνα με το JΑR-ΜΜΕL/ΜΕL.081 JΑR-ΜΜΕL/ΜΕL.081Παράταση Διαστήματος Αποκατάστασης (RΙΕ) (Βλέπε το ΑCJ-ΜΜΕL/ΜΕL.081) Υπό την επιφύλαξη της έγκρισης από την Αρχή, ο αερομεταφορέας μπορεί να χρησιμοποιήσει μια διαδικασία για την παράταση των ισχυόντων Διαστημάτων Αποκατάστασης Β, Γ και Δ, και για την ίδια χρονική περίοδο που καθορίζεται στον ΜΕL, υπό την προϋπόθεση ότι: (α) Καθιερώνεται, από τον αερομεταφορέα, περιγραφή συγκεκριμένων καθηκόντων και ευθυνών για τον έλεγχο των παρατάσεων και γίνεται αποδεκτή από την Αρχή, και (β) Μόνον ο αερομεταφορέας χορηγεί παράταση για μια φορά ως προς το ισχύον Διάστημα Αποκατάστασης, και (γ) Η Αρχή ενημερώνεται για οποιαδήποτε παράταση χορηγήθηκε, εντός χρονοδιαγράμματος αποδεκτού από την Αρχή, που δεν θα υπερβαίνει τον ένα μήνα, και (δ) Η επισκευή ολοκληρώνεται το συντομότερο. JΑR-ΜΜΕL/ΜΕL.085Αποδοχή του ΜΕL Νέοι ΜΕL και τροποποιήσεις σε υφιστάμενους ΜΕL θα εγκρίνονται μόνον σύμφωνα με το παρόν JΑR-ΜΜΕL/ΜΕL Τμήμα Γ. JΑR-ΜΜΕL/ΜΕL.090Πτητικές Λειτουργίες Εκτός του Εύρους του ΜΕL Παρά το JΑR-ΜΜΕL/ΜΕL.081, υπό την επιφύλαξη της έγκρισης από την Αρχή, ο αερομεταφορέας μπορεί να εξαιρεθεί από τη συμμόρφωση με τον διατιθέμενο ΜΕL, με την προϋπόθεση ότι η εξαίρεση αυτή συμμορφώνεται με τους ισχύοντες περιορισμούς του ΜΜΕL. ΜΕΡΟΣ 2 –ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (ΑCJ)ΑCJ – ΤΜΗΜΑ Α ΑCJ-ΜΜΕL/ΜΕL.001(α)Όριο εφαρμογής του ΜΕL Βλέπε JΑR-ΜΜΕL/ΜΕL.001(α) Εάν συμβεί μια βλάβη κατά τη φάση τροχοδρόμησης πριν από την τροχοδρόμηση για απογείωση, οποιαδήποτε απόφαση να συνεχισθεί η πτήση θα πρέπει να υπόκειται στην κρίση του χειριστή και την καλή αεροπορική τέχνη. Ο κυβερνήτης μπορεί να προσφύγει στον ΜΕL πριν ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση για συνέχιση της πτήσεως. Ο ΜΕL του αερομεταφορέα θα πρέπει να περιλαμβάνει διαδικασίες που πραγματεύονται οποιαδήποτε βλάβη η οποία συμβαίνει μεταξύ της έναρξης τροχοδρόμησης και της απελευθέρωσης των φρένων για απογείωση. ΑCJ-ΜΜΕL/ΜΕL.003Συμμόρφωση Βλέπε JΑR-ΜΜΕL/ΜΕL.003 Για τύπους αεροσκαφών σε πτητική εκμετάλλευση πριν από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος JΑR, ο αερομεταφορέας μπορεί, σε εθελοντική βάση, να συμμορφωθεί με το Τμήμα Γ του JΑR-ΜΜΕL/ΜΕL, σε συντονισμό με την Αρχή του. ΑCJ – ΤΜΗΜΑ ΒΑCJ-ΜΜΕL/ΜΕL.010(γ)Γενικά Βλέπε JΑR-ΜΜΕL/ΜΕL.010(γ) Εξοπλισμός που δεν σχετίζεται με την ασφάλεια παραπέμπει σε εξοπλισμό που δεν απαιτείται για λόγους πτητικής ικανότητας ή επιχειρησιακούς λόγους. Προκειμένου ο εκτός λειτουργίας εγκατεστημένος εξοπλισμός να θεωρηθεί ότι δεν σχετίζεται με την ασφάλεια, θα πρέπει να εξετασθούν τα ακόλουθα κριτήρια: (α) Η πτητική λειτουργία του αεροσκάφους δεν επηρεάζεται δυσμενώς έτσι ώστε να παρεμποδίζονται οι τυποποιημένες διαδικασίες λειτουργίας που σχετίζονται με το προσωπικό εδάφους, το εν πτήσει προσωπικό ή/και το προσωπικό πτήσεων. (β) Η κατάσταση του αεροσκάφους δεν επηρεάζεται δυσμενώς, έτσι ώστε να τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των επιβατών ή/και του προσωπικού. (γ) Η κατάσταση του αεροσκάφους διαμορφώνεται, ώστε να ελαχιστοποιήσει την πιθανότητα επακόλουθης βλάβης που ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό σε επιβάτες/προσωπικό ή/και να προκαλέσει ζημιά στο αεροσκάφος. (δ) Η κατάσταση δεν περιλαμβάνει τη χρήση του απαιτούμενου εξοπλισμού έκτακτης ανάγκης και δεν έχει αντίκτυπο στις διαδικασίες ανάγκης έτσι, ώστε το προσωπικό να μην μπορεί να τις εκτελέσει. ΑCJ-ΜΜΕL/ΜΕL.025Μορφή του ΜΜΕL Βλέπε JΑR-ΜΜΕL/ΜΕL.025 1. Προτιμάται το σύστημα αρίθμησης Προδιαγραφών ΑΤΑ 100/2200. 2. Στο Προσάρτημα 1 στο ΑCJ-ΜΜΕL/ΜΕL.025 φαίνεται η προτεινόμενη μορφή πέντε στηλών για τις τεχνικές σελίδες του ΜΜΕL. 3. Το Προσάρτημα 2 στο ΑCJ-ΜΜΕL/ΜΕL.025 μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υπόδειγμα για τον Πρόλογο. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΤΟ ΑCJ-ΜΜΕL/ΜΕL.025 (ΔΕΙΓΜΑ) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝΚΥΡΙΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ(ΤΥΠΟΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ) ΠΡΟΛΟΓΟΣ Τα ακόλουθα έχουν εφαρμογή για κατόχους εγκεκριμένων πιστοποιητικών που επιχειρούν σύμφωνα με τις Λειτουργικές Απαιτήσεις των Αρχών (JΑR-ΟΡS). Το JΑR απαιτεί όπως όλος ο εξοπλισμός που είναι εγκατεστημένος σε αεροσκάφος, σύμφωνα με τα Πρότυπα Πτητικής Ικανότητας και τις Λειτουργικές Απαιτήσεις, πρέπει να είναι σε λειτουργία. Όμως, οι Απαιτήσεις επιτρέπουν επίσης τη χρήση του Καταλόγου Ελάχιστου Εξοπλισμού (ΜΕL), όπου δεν είναι αναγκαία η συμμόρφωση με απαιτήσεις συγκεκριμένου εξοπλισμού, χάριν της ασφάλειας υπό όλες τις συνθήκες πτητικής εκμετάλλευσης. Η πείρα έχει δείξει, ότι με όλα τα επίπεδα πλεονασμού που έχουν σχεδιαστεί στα αεροσκάφη, η λειτουργία κάθε συστήματος ή εγκατεστημένου εξαρτήματος μπορεί να μην είναι αναγκαία, όταν ο υπόλοιπος εν λειτουργία εξοπλισμός μπορεί να παρέχει ένα αποδεκτό επίπεδο ασφάλειας. Ο Κύριος Κατάλογος Ελάχιστου Εξοπλισμού (ΜΜΕL) του JΑΑ εκπονείται από τον Κάτοχο του Πιστοποιητικού Τύπου για να βελτιώσει τη χρησιμοποίηση των αεροσκαφών και ως εκ τούτου να παρέχει πιο άνετες και οικονομικές αεροπορικές μεταφορές για το κοινό. Ο ΜΜΕL του JΑΑ περιλαμβάνει εκείνα τα στοιχεία του εξοπλισμού που σχετίζονται με την πτητική ικανότητα και τις απαιτήσεις πτητικής εκμετάλλευσης καθώς και άλλα στοιχεία εξοπλισμού, τα οποία ο JΑΑ θεωρεί, ότι μπορούν να είναι εκτός ενεργείας και να διατηρείται ακόμα ένα αποδεκτό επίπεδο ασφάλειας με κατάλληλες συνθήκες και περιορισμούς. Δεν περιλαμβάνει τα προφανώς απαιτούμενα στοιχεία όπως είναι οι πτέρυγες, τα πτερύγια καμπυλότητας και τα πηδάλια διευθύνσεως. Ο ΜΜΕL είναι η βάση για την εκπόνηση των ΜΕL κατ’ ιδίαν αερομεταφορέα, οι οποίοι λαμβάνουν υπόψη τη διαμόρφωση εξοπλισμού συγκεκριμένου αεροσκάφους του αερομεταφορέα και τις επιχειρησιακές συνθήκες. Ο ΜΕL ενός αερομεταφορέα μπορεί να διαφέρει στη μορφή από τον ΜΜΕL, αλλά δεν μπορεί να είναι λιγότερο περιοριστικός από τον ΜΜΕL. Ο ΜΕL του κατ’ ιδίαν αερομεταφορέα, όταν εγκριθεί, επιτρέπει πτητική εκμετάλλευση του αεροσκάφους με εξοπλισμό εκτός ενεργείας. Εξοπλισμός που δεν απαιτείται από την πτητική λειτουργία που διεξάγεται, καθώς και εξοπλισμός επιπλέον των απαιτήσεων του JΑR, περιλαμβάνονται στον ΜΕL με ανάλογες συνθήκες και περιορισμούς. Ο ΜΕL δεν πρέπει να παρεκκλίνει από τις Οδηγίες Πτητικής Ικανότητας ή οποιαδήποτε άλλη Υποχρεωτική Απαίτηση. Είναι σημαντικό να ενθυμείστε ότι όλος ο εξοπλισμός που σχετίζεται με την πτητική ικανότητα και τις απαιτήσεις πτητικής εκμετάλλευσης του αεροσκάφους, που δεν καταγράφεται στον ΜΜΕL, πρέπει να είναι εν λειτουργία. Κατάλληλες συνθήκες και περιορισμοί με τη μορφή αφισών, διαδικασίες συντήρησης, διαδικασίες λειτουργίας πληρώματος και άλλοι περιορισμοί, κατά περίπτωση, καθορίζονται στον ΜΕL προκειμένου να διασφαλισθεί, ότι διατηρείται ένα αποδεκτό επίπεδο ασφάλειας. Ο ΜΕL έχει σκοπό να επιτρέπει πτητική εκμετάλλευση με στοιχεία εξοπλισμού εκτός ενεργείας για χρονική περίοδο μέχρις ότου μπορούν να ολοκληρωθούν οι επισκευές. Είναι σημαντικό να ολοκληρωθούν οι επισκευές το ταχύτερο δυνατόν. Προκειμένου να διατηρηθεί ένα αποδεκτό επίπεδο ασφάλειας και αξιοπιστία, ο ΜΜΕL καθιερώνει περιορισμούς ως προς τη διάρκεια και τις συνθήκες για πτητική εκμετάλλευση με εξοπλισμό εκτός ενεργείας. Ο ΜΕL προβλέπει αποδέσμευση του αεροσκάφους για πτήση με εξοπλισμό εκτός ενεργείας. Όταν ένα στοιχείο του εξοπλισμού αποκαλυφθεί, ότι είναι εκτός ενεργείας, αναφέρεται κάνοντας μια εγγραφή στο Αρχείο/Μητρώο Συντήρησης Αεροσκάφους, όπως ορίζεται από το JΑR. Το στοιχείο αυτό είτε επισκευάζεται είτε μπορεί να αναβληθεί σύμφωνα με τον ΜΕL ή άλλα μέσα έγκρισης αποδεκτά από την αρμόδια Αρχή πριν από την περαιτέρω πτητική εκμετάλλευση. Οι συνθήκες και περιορισμοί του ΜΕL δεν απαλλάσσουν τον αερομεταφορέα από το να καθορίσει, ότι το αεροσκάφος είναι σε κατάσταση για ασφαλή πτητική λειτουργία με στοιχεία εξοπλισμού εκτός ενεργείας. Όταν πληρούνται αυτές οι απαιτήσεις, εκδίδεται Αποδέσμευση Πτητικής Ικανότητας, εγγραφή στο Αρχείο/Μητρώο Συντήρησης Αεροσκάφους, ή άλλη εγκεκριμένη τεκμηρίωση, όπως ορίζεται από το JΑR. Αυτή η τεκμηρίωση απαιτείται πριν από την πτητική εκμετάλλευση με οποιοδήποτε στοιχείο του εξοπλισμού εκτός ενεργείας. Οι αερομεταφορείς είναι υπεύθυνοι για την άσκηση του απαιτούμενου επιχειρησιακού ελέγχου ώστε να διασφαλίσουν ότι διατηρείται ένα αποδεκτό επίπεδο ασφαλείας. Πρέπει επίσης να εξετασθεί η έκθεση σε πρόσθετες βλάβες κατά τη διάρκεια συνεχούς πτητικής εκμετάλλευσης με συστήματα ή εξαρτήματα εκτός ενεργείας. Οποτεδήποτε είναι δυνατόν, έχουν ληφθεί υπόψη σε αυτόν τον ΜΜΕL τα πολλαπλά στοιχεία εκτός ενεργείας. Όμως, δεν είναι πιθανό ότι όλοι οι δυνατοί συνδυασμοί αυτής της φύσεως έχουν ληφθεί υπόψη. Ως εκ τούτου, κατά την πτητική εκμετάλλευση με πολλαπλά στοιχεία εκτός ενεργείας, πρέπει να εξετάζονται οι αλληλεξαρτήσεις μεταξύ αυτών των στοιχείων καθώς και η επίδραση στην πτητική εκμετάλλευση του αεροσκάφους και το φόρτο εργασίας του πληρώματος. Οι αερομεταφορείς πρέπει να εκπονήσουν ένα ελεγχόμενο και σωστό πρόγραμμα επισκευών, που περιλαμβάνει τα ανταλλακτικά, προσωπικό, ευκολίες, διαδικασίες και χρονοδιαγράμματα για να διασφαλισθεί η έγκαιρη αποκατάσταση. Το πρόγραμμα αυτό πρέπει να προσδιορίζει τις ενέργειες που απαιτούνται για μηνύματα διαφορών στη Συντήρηση. ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Ο ΜΕL, ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΗΛΩΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΤΟΥ ΠΡΟΛΟΓΟΥ, ΤΟΥΣ ΟΡΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΜΕL. ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Επιπλέον του Προλόγου, που διατάσσεται και συντάσσεται σύμφωνα με τις οδηγίες του παρόντος Δείγματος, ο ΜΜΕL θα πρέπει να περιέχει, ως τμήμα του Προλόγου, επαρκείς Ορισμούς και Επεξηγηματικές Σημειώσεις ώστε να παρέχουν στο χρήστη (αυτός είναι κυρίως ο αερομεταφορέας όταν συντάσσει τον ΜΕL) πλήρη και κατάλληλη κατανόηση της πρόθεσης και του σκοπού των στοιχείων που περιέχει. Αν και πολλοί από τους Ορισμούς που χρησιμοποιούνται θα είναι κοινοί για όλους τους ΜΜΕL, άλλοι θα είναι συγκεκριμένοι για ιδιαίτερους και ατομικούς τύπους αεροσκαφών. Οι κάτοχοι Πιστοποιητικού Τύπου θα πρέπει, όταν προετοιμάζουν τον ΜΜΕL, να εξασφαλίζουν ότι περιλαμβάνονται όλοι οι σχετικοί Ορισμοί. Ομοίως, θα πρέπει να παρέχονται Επεξηγηματικές Σημειώσεις με επαρκείς λεπτομέρειες, οποτεδήποτε η πρόθεση και ο σκοπός ενός όρου ή φράσης ή σύντμησης κ.λπ. είναι αναγκαία ή ενδεδειγμένα. Οι κάτοχοι Πιστοποιητικού Τύπου πρέπει να προβλέπουν στους ΜΜΕL που προετοιμάζουν, τους ακόλουθους Ορισμούς για τις Κατηγορίες Χρονικών Διαστημάτων Αποκατάστασης. Κατηγορία Α Δεν καθορίζεται τυποποιημένο διάστημα, όμως, τα στοιχεία αυτής της κατηγορίας πρέπει να επισκευάζονται σύμφωνα με τις συνθήκες που δηλώνονται στη στήλη (5) «Παρατηρήσεις ή Εξαιρέσεις» του ΜΜΕL. Όταν καθορίζεται χρονική περίοδος σε ημερολογιακές ημέρες, θα πρέπει να αρχίζει στις 00:01 της ημερολογιακής ημέρας που έπεται της ημέρας ανακάλυψης. Κατηγορία Β Στοιχεία αυτής της κατηγορίας πρέπει να επισκευάζονται εντός τριών (3) συνεχόμενων ημερολογιακών ημερών, εξαιρουμένης της ημέρας ανακάλυψης. Κατηγορία Γ Στοιχεία αυτής της κατηγορίας πρέπει να επισκευάζονται εντός δέκα (10) συνεχόμενων ημερολογιακών ημερών, εξαιρουμένης της ημέρας ανακάλυψης. Κατηγορία Δ Στοιχεία αυτής της κατηγορίας πρέπει να επισκευάζονται εντός εκατό είκοσι (120) συνεχόμενων ημερολογιακών ημερών, εξαιρουμένης της ημέρας ανακάλυψης. ΑCJ-ΜΜΕL/ΜΕL.030Πολλαπλές Καταστάσεις Εκτός Λειτουργίας Βλέπε JΑR-ΜΜΕL/ΜΕL.030 1. Οι Πρόλογοι των ΜΜΕL πρέπει να καθιστούν σαφές, ότι δεν εξετάζονται όλοι οι συνδυασμοί καταστάσεων εκτός λειτουργίας. 2. Ο ΜΜΕL δεν μπορεί να περιλαμβάνει όλους τους συνδυασμούς καταστάσεων εκτός λειτουργίας. Ως εκ τούτου, πρέπει να γίνει αποδεκτό ότι ένεκα της ποικιλίας των πολλαπλών καταστάσεων εκτός λειτουργίας οι οποίες ενδέχεται να ανακύψουν, είναι πιθανόν ότι πολλές δεν θα καλύπτονται στον ΜΜΕL. ΑCJ-ΜΜΕL/ΜΕL.040/.80Χρονικά διαστήματα Αποκατάστασης Βλέπε JΑR-ΜΜΕL/ΜΕL.040 και JΑR-ΜΜΕL/ΜΕL.080 1. Ο ΜΜΕL/ΜΕL έχει σκοπό να επιτρέπει πτητικές λειτουργίες με στοιχεία του εξοπλισμού εκτός ενεργείας για εκείνη τη χρονική περίοδο που είναι αναγκαία για να οργανωθούν οι επισκευές. 2. Ο ΜΜΕL/ΜΕL δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως εργαλείο για παρατεταμένη ή μόνιμη πτητική εκμετάλλευση αεροσκαφών με διαμόρφωση που αποκλίνει από την κατάσταση πιστοποίησής τους. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό ότι οι επισκευές πρέπει να ολοκληρώνονται το ταχύτερο δυνατόν, προκειμένου το επηρεαζόμενο αεροσκάφος να μπορεί να επιστρέψει στην κατάσταση πιστοποίησής του. Για να διατηρηθεί αυτό το επίπεδο, ο ΜΜΕL καθιερώνει περιορισμούς ως προς τη διάρκεια πτητικής εκμετάλλευσης με εξοπλισμό εκτός ενεργείας. Αυτοί αποκαλούνται Χρονικά Διαστήματα Αποκατάστασης και ορίζονται ως Α, Β, Γ, ή Δ. 3. Η Κατηγορία Χρονικού Διαστήματος Αποκατάστασης για κάθε στοιχείο στον ΜΜΕL δηλώνεται στη στήλη 2. (Βλέπε το Προσάρτημα 1 στο ΑCJ-ΜΜΕL/ΜΕL.025). Η κατηγορία κάθε στοιχείου εκτός ενεργείας θα καθορίζεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές στο JΑR-ΜΜΕL/ΜΕL.040. 4. Ένα αεροσκάφος μπορεί να έχει εγκατεστημένο εξοπλισμό, τον οποίο ο αερομεταφορέας θεωρεί ότι δεν είναι αναγκαίος για την πτητική του εκμετάλλευση και ενδέχεται να θέλει να καθυστερήσει την αποκατάσταση τέτοιων στοιχείων για απεριόριστο χρόνο. Σε τέτοιες περιπτώσεις, αρμόζει η τροποποίηση του αεροσκάφους και η απενεργοποίηση, αναστολή ή αφαίρεση του συστήματος θα πρέπει να ολοκληρωθεί με μια κατάλληλη εγκεκριμένη διαδικασία τροποποίησης. ΑCJ – ΤΜΗΜΑ ΓΑCJ-ΜΜΕL/ΜΕL.055Τύποι Πτητικών Λειτουργιών Βλέπε JΑR-ΜΜΕL/ΜΕL.055 Ο ΜΕL θα πρέπει να περιλαμβάνει τους όρους διάθεσης που σχετίζονται με πτήσεις που διεξάγονται σύμφωνα με τον κατάλογο Ειδικών Εξουσιοδοτήσεων που φαίνεται στο Πιστοποιητικό του Αερομεταφορέα π.χ. RVSΜ, RΝΑV, ΕΤΟΡS κλπ. ΑCJ-ΜΜΕL/ΜΕL.060(β)Προετοιμασία του ΜΕL Βλέπε JΑR-ΜΜΕL/ΜΕL.060(β) Εάν ο ΜΜΕL για συγκεκριμένο τύπο αεροσκάφους δεν έχει εγκριθεί από την Αρχή, τότε ο αερομεταφορέας μπορεί να χρησιμοποιεί έναν ΜΜΕL που εκπονήθηκε από τον Κάτοχο Πιστοποιητικού Τύπου και εγκρίθηκε από την Αρχή του Κράτους Σχεδιασμού. Εάν αυτό δεν υφίσταται, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένας εναλλακτικός ΜΜΕL που εκπονήθηκε από άλλη Αρχή του JΑΑ ή Αρχή που δεν ανήκει στον JΑΑ (π.χ. FΑΑ, ΤCCΑ). Η χρήση εναλλακτικού ΜΜΕL υπόκειται σε συμφωνία με την Αρχή του αερομεταφορέα. ΑCJ-ΜΜΕL/ΜΕL.065Μορφή του ΜΕL Βλέπε JΑR-ΜΜΕL/ΜΕL.065 1. Προτιμάται το σύστημα αρίθμησης Προδιαγραφών ΑΤΑ 100/2200. 2. Στο Προσάρτημα 1 στο ΑCJ-ΜΜΕL/ΜΕL.025 φαίνεται μια πρόταση για μορφή πέντε στηλών για όλους τους ΜΕL. 3. Το Προσάρτημα 1 στο ΑCJ-ΜΜΕL/ΜΕL.065 μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υπόδειγμα για τον Πρόλογο. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 1 στο ΑCJ-ΜΜΕL/ΜΕL.065(ΔΕΙΓΜΑ)ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ(ΟΝΟΜΑ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΑ)ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ(ΤΥΠΟΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ) ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό το Δείγμα Προλόγου παρατίθεται μόνον ως παράδειγμα του τι απαιτείται και οι αερομεταφορείς μπορεί, με τη σύμφωνη γνώμη της Αρχής τους, να διαφοροποιούν τη μορφή και το περιεχόμενο των Προλόγων των ΜΕL τους για να ταιριάζουν με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις τους. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Κατάλογος Ελάχιστου Εξοπλισμού (ΜΕL) βασίζεται στον Κύριο Κατάλογος Ελάχιστου Εξοπλισμού (ΜΜΕL) (της Πιστοποιούσας Αρχής) (Αναθεώρηση, ημερομηνία). Αυτός ο ΜΕL λαμβάνει υπόψη το συγκεκριμένο εξοπλισμό του αεροσκάφους (του αερομεταφορέα), συνθήκες διαμόρφωσης και επιχειρησιακές συνθήκες, διαδρομές που θα καλυφθούν καθώς και απαιτήσεις που τέθηκαν από την αρμόδια Αρχή. Αυτός ο ΜΕL δεν θα αποκλίνει από οποιαδήποτε ισχύουσα Οδηγία Πτητικής Ικανότητας ή οποιαδήποτε άλλη Υποχρεωτική Απαίτηση και δεν θα είναι λιγότερο περιοριστικός από τον ΜΜΕL. Ο ΜΕL έχει σκοπό να επιτρέπει πτητικές λειτουργίες με στοιχεία του εξοπλισμού εκτός ενεργείας για μια χρονική περίοδο μέχρις ότου μπορεί να ολοκληρωθεί η επισκευή. Οι επισκευές πρέπει να ολοκληρώνονται το ταχύτερο δυνατόν. Οι Συνθήκες και οι Περιορισμοί του ΜΕL δεν απαλλάσσουν τον Κυβερνήτη από το να καθορίσει ότι το αεροσκάφος είναι στην πρέπουσα κατάσταση για ασφαλή πτητική λειτουργία με τις καθορισμένες καταστάσεις εκτός ενεργείας να επιτρέπονται από τον ΜΕL. Οι προβλέψεις του ΜΕL έχουν εφαρμογή μέχρις ότου το αεροσκάφος αρχίσει την πτήση. Οποιαδήποτε απόφαση να συνεχισθεί η πτήση μετά από βλάβη ή κατάσταση εκτός ενεργείας η οποία γίνεται φανερή μετά την έναρξη της πτήσεως πρέπει να υπόκειται στην κρίση του χειριστή και την καλή αεροπορική τέχνη. Ο Κυβερνήτης μπορεί να συνεχίσει να αναφέρεται και να χρησιμοποιεί τον ΜΕL κατά περίπτωση. Η Αρχή, με την έγκριση του ΜΕL, επιτρέπει τη διάθεση του αεροσκάφους για πτήσεις με αμοιβή, αυτομεταφοράς ή εκπαιδευτικές με ορισμένα στοιχεία ή εξαρτήματα εκτός ενεργείας, με την προϋπόθεση ότι διατηρείται ένα αποδεκτό επίπεδο ασφάλειας με τη χρήση ανάλογων επιχειρησιακών διαδικασιών ή διαδικασιών συντήρησης, με τη μεταφορά της λειτουργίας σε ένα άλλο εξάρτημα που λειτουργεί, ή με αναφορά σε άλλα όργανα ή εξαρτήματα που παρέχουν τις απαιτούμενες πληροφορίες. Σημείωση: Για διάθεση με ελλείποντα τμήματα του σκάφους ή του κινητήρα, αναφερθείτε στον ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ (CDL). 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΜΕL Ο ΜΕL περιλαμβάνει μόνον εκείνα τα στοιχεία που απαιτούνται από τους Κανονισμούς Πτητικής Εκμετάλλευσης, ή εκείνα τα στοιχεία που είναι σημαντικά για την πτητική ικανότητα, τα οποία μπορεί να είναι εκτός ενεργείας πριν από τη διάθεση, με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι κατάλληλοι περιορισμοί και διαδικασίες. Εξοπλισμός προφανώς βασικός για την πτητική ικανότητα αεροσκάφους, όπως είναι οι πτέρυγες, πηδάλια διευθύνσεως, πτερύγια καμπυλότητας, κινητήρες, σύστημα προσγειώσεως κ.λπ. δεν καταγράφονται στον κατάλογο και πρέπει να είναι εν ενεργεία για όλες τις πτήσεις. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι: ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΤΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ, ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΩΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ. 3. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ Η απόφαση του Κυβερνήτη της πτήσεως να επιδιορθώσει τα επιτρεπτά εκτός ενεργείας στοιχεία πριν από την πτήση θα έχει προτεραιότητα έναντι των διατάξεων που περιέχονται στον ΜΕL. Ο Κυβερνήτης μπορεί να ζητήσει απαιτήσεις πάνω από τις ελάχιστες που καταγράφονται, οποτεδήποτε κατά την κρίση του ο πρόσθετος αυτός εξοπλισμός είναι απαραίτητος για την ασφάλεια συγκεκριμένης πτήσεως υπό τις ειδικές συνθήκες που επικρατούν κατά τη στιγμή αυτή. Ο ΜΕL δεν μπορεί να λαμβάνει υπόψη όλες τις πολλαπλές καταστάσεις εκτός ενεργείας. Ως εκ τούτου, πριν από τη διάθεση αεροσκάφους με πολλαπλά στοιχεία του ΜΕL εκτός ενεργείας, πρέπει να εξασφαλισθεί ότι οποιαδήποτε αλληλεπίδραση ή αλληλεξάρτηση μεταξύ των εκτός ενεργείας στοιχείων δεν θα έχει σαν αποτέλεσμα την υποβάθμιση του επιπέδου ασφάλειας ή/και μια υπερβολική αύξηση του φόρτου εργασίας του πληρώματος. Ιδιαιτέρως σε αυτήν την περιοχή των πολλαπλών διαφορών και ειδικά διαφορών σε σχετιζόμενα στοιχεία, πρέπει να χρησιμοποιείται η καλή κρίση, που βασίζεται στις περιστάσεις της περιπτώσεως, και περιλαμβάνει κλιματολογικές συνθήκες και συνθήκες διαδρομής. 4. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Πρέπει να γίνεται κάθε προσπάθεια από τη Συντήρηση για να διορθώσει όλα τα τεχνικά ελαττώματα όσο το δυνατόν συντομότερα και ότι το αεροσκάφος θα αποδεσμευτεί από ένα σταθμό συντήρησης σε πλήρως επιχειρησιακή κατάσταση. Ο Κυβερνήτης πρέπει να ενημερώνεται από τη Συντήρηση το ταχύτερο δυνατόν, εφόσον είναι αδύνατον να επισκευασθεί το εκτός ενεργείας στοιχείο πριν από την αναχώρηση. Οποτεδήποτε ένα αεροσκάφος αποδεσμεύεται από τη Συντήρηση για διάθεση με στοιχεία εκτός ενεργείας, απαιτούνται τα ακόλουθα: Το τεχνικό μητρώο επί του αεροσκάφους πρέπει να περιλαμβάνει λεπτομερή περιγραφή των εκτός ενεργείας στοιχείων, ειδικές συμβουλές για το πλήρωμα διακυβέρνησης, εάν απαιτούνται, και πληροφορίες σχετικά με τη διορθωτική ενέργεια που έγινε. Όταν αυτά είναι προσιτά στο πλήρωμα κατά την πτήση, τα χειριστήρια ελέγχου ή/και οι ενδείκτες που σχετίζονται με τα εκτός ενεργείας στοιχεία ή εξαρτήματα πρέπει να έχουν εμφανή πινακίδια. Σημείωση: Στην έκταση που είναι εφικτό, τα πινακίδια θα πρέπει να τοποθετούνται δίπλα από το χειριστήριο ελέγχου ή τον ενδείκτη του επηρεαζόμενου στοιχείου. Όμως, το κείμενο του πινακιδίου και η θέση θα πρέπει να προσδιορίζεται από τον αερομεταφορέα, εκτός εάν άλλως καθορίζεται. Εφόσον μια απρόσεκτη λειτουργία θα μπορούσε να προξενήσει κίνδυνο, ο εξοπλισμός αυτός πρέπει να καθίσταται ανενεργός (φυσικά) όπως καθορίζεται στην ανάλογη Διαδικασία Συντήρησης. Οι σχετικές Επιχειρησιακές Διαδικασίες και οι Διαδικασίες Συντήρησης περιέχονται στο (αναφέρετε το συγκεκριμένο Εγχειρίδιο, Τμήμα, Κεφάλαιο ή Μέρος κ.λπ. που είναι εγκεκριμένο από την αρμόδια Αρχή). 5. ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Στοιχεία ή εξαρτήματα εκτός ενεργείας, που αναστέλλονται σύμφωνα με τον ΜΕL, πρέπει να επισκευαστούν στα ή πριν από τα χρονικά διαστήματα αποκατάστασης που καθιερώνονται με τα ακόλουθα ενδεικτικά γράμματα που δίνονται στη στήλη «Κατηγορία Χρονικών Διαστημάτων Αποκατάστασης» του ΜΕL. Κατηγορία Α Δεν καθορίζεται τυποποιημένο χρονικό διάστημα, όμως, τα στοιχεία αυτής της κατηγορίας πρέπει να επισκευάζονται σύμφωνα με τις συνθήκες που δηλώνονται στη στήλη (5) «Παρατηρήσεις ή Εξαιρέσεις» του ΜΜΕL. Όταν καθορίζεται χρονική περίοδος σε ημερολογιακές ημέρες, πρέπει να αρχίζει στις 00:01 της ημερολογιακής ημέρας που έπεται της ημέρας ανακάλυψης. Κατηγορία Β Στοιχεία αυτής της κατηγορίας πρέπει να επισκευάζονται εντός τριών (3) συνεχόμενων ημερολογιακών ημερών, εξαιρουμένης της ημέρας ανακάλυψης. Κατηγορία Γ Στοιχεία αυτής της κατηγορίας πρέπει να επισκευάζονται εντός δέκα (10) συνεχόμενων ημερολογιακών ημερών, εξαιρουμένης της ημέρας ανακάλυψης. Κατηγορία Δ Στοιχεία αυτής της κατηγορίας πρέπει να επισκευάζονται εντός εκατό είκοσι (120) συνεχόμενων ημερολογιακών ημερών, εξαιρουμένης της ημέρας ανακάλυψης. 6. ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Υπό την επιφύλαξη της έγκρισης από την Αρχή, ο αερομεταφορέας μπορεί να χρησιμοποιεί μια διαδικασία για την παράταση των ισχυόντων Χρονικών Διαστημάτων Αποκατάστασης Β, Γ και Δ, για την ίδια διάρκεια όπως καθορίζεται στον ΜΕL σύμφωνα με το JΑR-ΜΜΕL/ΜΕL.081. 7. ΟΡΙΣΜΟΙ Για τους σκοπούς του παρόντος ΜΕL θα ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: (α) «Μετεωρολογικές Συνθήκες Όψεως» (VΜC) σημαίνει ότι το ατμοσφαιρικό περιβάλλον είναι τέτοιο που θα επιτρέπει σε μια πτήση να εξελιχθεί υπό τους Κανόνες Πτήσεως εξ Όψεως που έχουν εφαρμογή στην πτήση. Αυτό δεν εμποδίζει πτητική εκμετάλλευση υπό Κανόνες Πτήσεως δι’ Οργάνων. (β) Πτητική λειτουργία «Ημέρας» είναι οποιαδήποτε πτήση διεξάγεται από το σημείο απογείωσης μέχρι την προσγείωση εντός 30 λεπτών πριν από την ανατολή και 30 λεπτών μετά τη δύση. (γ) Η «Παύλα (-)» στις στήλες 3 και 4 δηλώνει μια μεταβαλλόμενη ποσότητα. (δ) «Συνθήκη Παγοποίησης» – το ατμοσφαιρικό περιβάλλον είναι τέτοιο, ώστε μπορεί να σχηματισθεί πάγος στο αεροσκάφος ή εντός των κινητήρων. (ε) «Έναρξη πτήσεως». Το σημείο όπου ένα αεροσκάφος αρχίζει να κινείται με τη δική του ισχύ με σκοπό προετοιμασίας για απογείωση. (στ) «Εκτός ενεργείας» σημαίνει ότι ο εξοπλισμός λειτουργεί ανώμαλα, στην έκταση που δεν εκπληρώνει τον προτιθέμενο σκοπό του ή δεν λειτουργεί συνεχώς εντός των σχεδιαστικών του λειτουργικών ορίων ή ανοχών. Ορισμένοι εξοπλισμοί έχουν σχεδιαστεί ώστε να ανέχονται βλάβες και παρακολουθούνται από υπολογιστές, οι οποίοι εκπέμπουν μηνύματα βλάβης σε έναν κεντρικό υπολογιστή για σκοπούς συντήρησης. Η παρουσία αυτής της κατηγορίας μηνύματος δεν σημαίνει, ότι ο εξοπλισμός είναι εκτός ενεργείας. (ζ) «Εύφλεκτο Υλικό» είναι υλικό το οποίο έχει τη δυνατότητα να πιάνει φωτιά και να καίγεται. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτός δεν είναι ένας εξαντλητικός κατάλογος και οι αερομεταφορείς μπορούν να περιλαμβάνουν στους δικούς τους ΜΕL οποιοδήποτε ορισμό που θεωρείται ότι είναι σχετικός. 8. ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ (εφόσον είναι κατάλληλο) Το αεροσκάφος αυτό είναι εξοπλισμένο με σύστημα (όπως είναι το ΕCΑΜ/ΕΙCΑS) το οποίο παρέχει διαφορετικά επίπεδα μηνυμάτων πληροφοριών του συστήματος (Προειδοποίησης–Warning, Προσοχής–Cautiοn, Συμβουλευτικά-Αdνisοry, Κατάστασης-Status, Συντήρησης-Μaintenance κλπ). Οποιοδήποτε μήνυμα διαφοράς του αεροσκάφους που επηρεάζει τη διάθεση θα είναι κανονικά στο επίπεδο του μηνύματος κατάστασης ή υψηλότερα. Ως εκ τούτου, οι καταστάσεις των συστημάτων που καταλήγουν μόνον σε ένα Μήνυμα Συντήρησης δεν περιλαμβάνονται κανονικά στον ΜΕL καθώς αυτά, καθαυτά, δεν απαγορεύουν τη διάθεση του αεροσκάφους. Όμως, τα μηνύματα διαφορών συντήρησης πρέπει να καταγράφονται και να διορθώνονται σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα συντήρησης. 9. ΠΤΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΟΥ ΜΕL Εκείνοι οι αερομεταφορείς οι οποίοι είναι εξουσιοδοτημένοι από την αρμόδια Αρχή, σύμφωνα με το JΑR-ΜΜΕL/ΜΕL.090, να επιχειρούν εκτός των συνθηκών του ΜΕL θα πρέπει να παραθέσουν στον Πρόλογο του ΜΕL τις ρυθμίσεις και διαδικασίες για τέτοιες πτητικές λειτουργίες, όπως έχει συμφωνηθεί με την Αρχή τους. ΑCJ-ΜΜΕL/ΜΕL.075Επιχειρησιακές Διαδικασίεςκαι Διαδικασίες Συντήρησης Βλέπε JΑR-ΜΜΕL/ΜΕL.075 (α) Οι επιχειρησιακές διαδικασίες και οι διαδικασίες συντήρησης είναι τμήμα του ΜΕL. Αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των αντισταθμιστικών συνθηκών που απαιτούνται για να διατηρηθεί ένα αποδεκτό επίπεδο ασφάλειας, δίνοντας τη δυνατότητα στην Αρχή να εγκρίνει τον ΜΕL. Η Αρχή μπορεί να ζητήσει παρουσίαση των συγκεκριμένων διαδικασιών (ιε) ή/και (ιγ) στην πορεία της διαδικασίας έγκρισης του ΜΕL. (β) Τα εγχειρίδια του αερομεταφορέα μπορεί να περιλαμβάνουν το Εγχειρίδιο Πτητικής Εκμετάλλευσης, το Εγχειρίδιο Συντήρησης ή άλλα έντυπα αποδεκτά από την Αρχή. ΑCJ-ΜΜΕL/ΜΕL.081Παράταση Χρονικού Διαστήματος Αποκατάστασης (RΙΕ) Βλέπε JΑR-ΜΜΕL/ΜΕL.081 1. Ο αερομεταφορέας πρέπει να διασφαλίσει ότι οι επισκευές ολοκληρώνονται το ταχύτερο δυνατόν. Οι RΙΕ εισάγονται για να επιτρέψουν στους αερομεταφορείς να συνεχίσουν να εκμεταλλεύονται ένα αεροσκάφος μετά την εκπνοή του Χρονικού Διαστήματος Αποκατάστασης εφόσον η επισκευή δεν κατέστη δυνατή. Μπορεί να ζητηθεί από έναν αερομεταφορέα που χρησιμοποιεί RΙΕ να αναφέρει αναδρομικά στην Αρχή όλες αυτές τις χρήσεις, μαζί με τους λόγους. Η Αρχή είναι βασικά υπεύθυνη για την επίβλεψη των RΙΕ. 2. Η Αρχή ενδέχεται να απορρίψει οποιαδήποτε αίτηση που γίνεται από αερομεταφορέα, για τη χρησιμοποίηση των RΙΕ, ο οποίος θεωρείται ότι δεν έχει την απαραίτητη επιχειρησιακή και μηχανολογική επάρκεια. Ο αερομεταφορέας πρέπει να παρέχει στην Αρχή λεπτομέρειες για το όνομα και τη θέση του ορισμένου προσώπου που είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο της διαδικασίας RΙΕ της εταιρείας καθώς και λεπτομέρειες των συγκεκριμένων καθηκόντων και ευθυνών που καθιερώθηκαν από τον αερομεταφορέα για να ελέγχει τη χρησιμοποίηση των RΙΕ. Το εξουσιοδοτούν προσωπικό, το οποίο πρέπει να είναι επαρκώς εκπαιδευμένο στον τεχνικό ή/και επιχειρησιακό τομέα γνώσεων, θα πρέπει να γράφεται σε κατάλογο με το διορισμό και το όνομα. Η Αρχή θα πρέπει να εξετάσει την μηχανολογική επάρκεια του αερομεταφορέα και την αποδοχή των εξουσιοδοτούντων προσώπων. Όταν ο αερομεταφορέας χρησιμοποιεί ευκολίες συντήρησης που έχει λήξει η σύμβαση, η Αρχή θα πρέπει να κρίνει εάν η σχέση μεταξύ ενός αερομεταφορέα και ενός ανεξάρτητου εργολάβου συντήρησης είναι επαρκής για τους σκοπούς των RΙΕ. 3. Η ευθύνη για την παρακολούθηση της προσκόλλησης ενός αερομεταφορέα στους κανόνες που διέπουν τη χρησιμοποίηση των RΙΕ ανήκει στην Αρχή η οποία θα πρέπει να παρέχει ένα κατάλληλο Έντυπο Αναφοράς RΙΕ που ζητά λεπτομέρειες του αρχικού ελαττώματος, το λόγο για τη RΙΕ και λόγους γιατί η επισκευή δεν εκτελέσθηκε εντός του αρχικού Χρονικού Διαστήματος Αποκατάστασης. Οι αερομεταφορείς θα πρέπει να προωθήσουν το έντυπο στην Αρχή εντός χρονοδιαγράμματος αποδεκτού από αυτήν. 4. Η Αρχή θα πρέπει να περιγράφει λεπτομερώς τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν όταν έχει να κάνει με την εφαρμογή και χρήση των RΙΕ. Είναι σημαντικό να ακολουθούνται κατάλληλες διαδικασίες. Στην περίπτωση που αερομεταφορείς δεν συμμορφώνονται με τις καθορισμένες διαδικασίες, η Αρχή θα πρέπει να αναλάβει δράση με προειδοποιητικές επιστολές και βασικά με αφαίρεση της εξουσιοδότησης να χρησιμοποιούν RΙΕ, είτε σε προσωρινή, είτε σε μόνιμη βάση. Άρθρο ΤρίτοΠαραπομπές Για την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού χρησιμοποιείται συμβουλευτικά το εγχειρίδιο «Διαχειριστική και Καθοδηγητική ύλη» του Συνδέσμου Αεροπορικών Αρχών (JΑΑ), μέρος 4ο (Sectiοn 4, Αdministratiνe and Guidance Μaterial). Άρθρο ΤέταρτοΚαταργούμενες Διατάξεις Από δημοσιεύσεως του παρόντος καταργούνται όσες διατάξεις είναι αντίθετες με τις διατάξεις αυτού. Άρθρο ΠέμπτοΈναρξη Ισχύος Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από της δημοσιεύσεώς του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 191α του «Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου» που κυρώθηκε με το Ν. 1815/1988 «Κύρωση του Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου» (Α΄ 250/1988) όπως προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 2898/2001 «Σύσταση και Λειτουργία Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, όροι οικονομικής συμφωνίας μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 71/2001) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 του Ν. 3270/2004 «Αρμοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού» (Α΄ 187/2004). β. Την απόφαση του Πρωθυπουργού 2876/2009 περί «Αλλαγής τίτλου Υπουργείων» (Β΄ 2234). γ. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98). δ. Το Π.Δ. 110/2011 (Α΄ 243) Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.
  • Το γεγονός, ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού.
  • Τις με αριθμό 46/2012 και 176/2010 Γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2009/2876 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2009/2876 2009
ΝΟΜΟΣ 1988/1815 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1815 1988
Σύσταση και λειτουργία Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, όροι οικονομικής συμφωνίας μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις 2001/2898 2001
Αρμοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού. 2004/3270 2004
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. 2011/110 2011
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία