ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2012/66

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2012-05-04

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2012-05-04

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2012-04-25

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κανονισμός Πρόσθετων Απαιτήσεων ΠτητικήςΙκανότητας για Πτητικές Λειτουργίες.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο ΠρώτοΣκοπός – Ορισμοί – Αντιστοίχιση 1.Σκοπός του παρόντος είναι η ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία του «Κανονισμού Πρόσθετων Απαιτήσεων Πτητικής Ικανότητας για Πτητικές Λειτουργίες» του Συνδέσμου Αεροπορικών Αρχών (Jοint Ανiatiοn Αuthοrities), καθώς και η εναρμόνιση της νομοθεσίας με τις απαιτήσεις της Σύμβασης του Σικάγου. 2.Οι Ορισμοί και οι συντμήσεις όρων οι οποίοι χρησιμοποιούνται στον παρόντα Κανονισμό είναι οι αναγραφόμενοι στο Κεφάλαιο Ι του Παραρτήματος Ι, της Σύμβασης Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας που υπογράφηκε στο Σικάγο και κυρώθηκε με το ν.211/1947 (Α΄35), το οποίο παράρτημα έχει ενσωματωθεί στην εσωτερική έννομη τάξη, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 11 του ν. 2898/2001, με την ΥΠΑ/Δ2/Β/2006 απόφαση του Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και στο JΑR-1 (Jοint Ανiatiοn Requirements - 1) «Ορισμοί και Συντμήσεις» του Συνδέσμου Αεροπορικών Αρχών. 3.Ορισμοί και συντμήσεις όρων, οι οποίοι χρησιμοποιούνται ειδικά στα επιμέρους Τμήματα του Κανονισμού, αναφέρονται είτε σε αυτά, είτε σε εξαιρετικές περιπτώσεις, στα αντίστοιχα εγχειρίδια της παραγράφου 1, του άρθρου τρίτου του παρόντος 4.Στο κυρίως κείμενο του Κανονισμού, όπως αυτό καταχωρίζεται στο άρθρο δεύτερο του παρόντος, διατηρείται η αρίθμηση του πρωτοτύπου, ώστε να υπάρχει ομοιομορφία και αντιστοιχία με ίδιους Κανονισμούς των άλλων Κρατών Μελών του JΑΑ. Άρθρο ΔεύτεροΚανονισμός Οι Πρόσθετες Απαιτήσεις Πτητικής Ικανότητας για Πτητικές Λειτουργίες αποτελούν μετάφραση από την Αγγλική Γλώσσα του εγχειριδίου JΑR-26 (3η τροποποίηση, Δεκέμβριος 2005) του Συνδέσμου Αεροπορικών Αρχών. Στην περίπτωση που θα διαπιστωθούν διαφορές μεταξύ του πρωτοτύπου Αγγλικού κειμένου και της Ελληνικής μετάφρασης, θα υπερισχύσει το πρωτότυπο Αγγλικό κείμενο. Οι Πρόσθετες απαιτήσεις Πτητικής Ικανότητας για Πτητικές Λειτουργίες έχουν ως εξής: Άρθρο ΤρίτοΠαραπομπές Για την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού χρησιμοποιείται συμβουλευτικά το εγχειρίδιο «Διαχειριστική και Καθοδηγητική ύλη» του Συνδέσμου Αεροπορικών Αρχών (JΑΑ), μέρος 4ο (Sectiοn 4, Αdministratiνe and Guidance Μaterial). Άρθρο ΤέταρτοΚαταργούμενες Διατάξεις Από δημοσιεύσεως του παρόντος καταργούνται όσες διατάξεις είναι αντίθετες με τις διατάξεις αυτού, χωρίς να θίγονται διατάξεις που έχουν θεσπιστεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρθρο ΠέμπτοΈναρξη Ισχύος Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από της δημοσιεύσεώς του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 191α του Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου, ο οποίος κυρώθηκε με τον Ν. 1815/1988 (Α΄ 250/1988), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 11 παρ. 1 του Ν. 2898/2001 (Α΄ 71/2001) και τροποποιήθηκε στη συνέχεια με το άρθρο 9 του Ν. 3270/2004 (Α΄ 187/2004). β. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98). γ. Το Π.Δ. 110/2011 (Α΄ 243) Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋ­πολογισμού.
  • Τις αριθ. 47/2012 και 189/2010 Γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2012-05-04 Κανονισμός Πρόσθετων Απαιτήσεων ΠτητικήςΙκανότητας για Πτητικές Λειτουργίες.
Τροποποίηση Τύπος
A/2012/116