ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2012/75

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2012-06-13

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2012-06-13

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2012-06-12

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση διατάξεων π.δ. 14/2001 (Α΄ 12).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η περίπτωση ε΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του π.δ. 14/2001, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του π.δ. 107/2005 (Α΄ 162), αντικαθίσταται ως εξής:
 1. Οι Διευθύνσεις Διαχείρισης Χρηματικού, Διαχείρισης Υλικού, Τεχνικών Εφαρμογών και Οικονομικής Επιθεώρησης από τον Προϊστάμενο του Κλάδου Οικονομικοτεχνικών και Πληροφορικής του Αρχηγείου
2.  
  Η περίπτωση ε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 9Β του ιδίου ως άνω π.δ. όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 1 του π.δ. 189/2006 (Α΄ 194) και αναριθμήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 1 του π.δ. 26/2011 (Α΄ 75), αντικαθίσταται ως εξής: 1 Η εξασφάλιση της ανταλλαγής πληροφοριών στο πλαίσιο των Γραφείων Συνδέσμου (ΒDL)
3.  
  Η περίπτωση στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ιδίου ως άνω π.δ., η οποία προστέθηκε με τη παράγραφο 8 του άρθρου 1 του π.δ. 189/2006 (Α΄ 194) και καταργήθηκε με τη περίπτωση α΄ του άρθρου 6 του π.δ. 82/2011(Α΄ 198), επαναφέρεται σε ισχύ και αντικαθίσταται ως εξής: 1 6ο Τμήμα Οικονομικού Προελέγχου
4.  
  Η παράγραφος 7 του άρθρου 15 του ιδίου ως άνω π.δ., η οποία προστέθηκε με τη παράγραφο 10 του άρθρου 1 του π.δ. 189/2006 και καταργήθηκε με τη περίπτωση β΄ του άρθρου 6 του π.δ. 82/2011, επαναφέρεται σε ισχύ και αντικαθίσταται ως εξής: 7 Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Οικονομικού Προελέγχου είναι οι ακόλουθες 1 Ο προέλεγχος της πληρότητας, κανονικότητας και νομιμότητας των δαπανών της Ελληνικής Αστυνομίας που πληρώνονται από την Πάγια Προκαταβολή ή με Τακτικά Χρηματικά Εντάλματα που εκδίδονται από την Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη σε βάρος του εκτελούμενου Προϋπολογισμού Εξόδων της Ελληνικής Αστυνομίας. 2 Ο προέλεγχος των δαπανών που αφορούν τις πάσης φύσεως αποδοχές, τα οδοιπορικά έξοδα και τις λοιπές αποζημιώσεις και αμοιβές του προσωπικού, τις δαπάνες μετακίνησης στο εξωτερικό του Υπουργού, του Υφυπουργού και του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και τις αποζημιώσεις των διδασκόντων στις Αστυνομικές Σχολές. 3 Ο έλεγχος των βιβλίων υλικού των διαχειρίσεων υλικού της Ελληνικής Αστυνομίας .
5.  
  Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ιδίου ως άνω π.δ., αντικαθίσταται ως εξής: 1 Τον έλεγχο της λειτουργίας των οικονομικών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας
6.  
  Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 20 του ιδίου ως άνω π.δ., αντικαθίσταται ως εξής: Ο έλεγχος των Υπηρεσιών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας ενεργείται, αποκλειστικά, από το Διευθυντή της Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης
7.  
  Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του ιδίου π. δ., αντικαθίσταται ως εξής: 1 4ο Τμήμα Διαχείρισης Τηλεπικοινωνιακών Μέσων και Γενικών Εφοδίων
8.  
  Η παράγραφος 5 του άρθρου 24 του ιδίου π.δ., αντικαθίσταται ως εξής: 5 Το Τμήμα Διαχείρισης Τηλεπικοινωνιακών Μέσων και Γενικών Εφοδίων είναι αρμόδιο για την παραλαβή, αποθήκευση, φύλαξη, διαχείριση και αποστολή στις Υπηρεσίες των τηλεπικοινωνιακών και λοιπών τεχνικών μέσων και των ανταλλακτικών τους, του φωτογραφικού υλικού, των χαρτικών, των επίπλων, των διοπτρών, των ειδών φωτισμού και γενικά κάθε άλλου εφοδίου αναγκαίου για τη λειτουργία των Υπηρεσιών
9.  
  Η παράγραφος 4 του άρθρου 25 του ιδίου ως άνω π.δ., όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του π.δ. 202/2005(Α΄ 244), αντικαθίσταται ως εξής: 4 Επίσης, το Τμήμα Διαχείρισης Χρηματικού – Υλικού εξυπηρετεί, εποπτεύει και ελέγχει τις μερικές διαχειρίσεις που λειτουργούν στις Διευθύνσεις Διαχείρισης Χρηματικού, Διαχείρισης Υλικού, Υγειονομικού, Εσωτερικών Υποθέσεων, Οικονομικής Επιθεώρησης, στην Υπηρεσία Εναέριων Μέσων Ελληνικής Αστυνομίας, στα Ασφαλιστικά Ταμεία του προσωπικού, καθώς και στη Διεύθυνση Παλλαϊκής Άμυνας – Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης (Π.ΑΜ. – Π.Σ.Ε.Α.) .
10.  
  Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 29 του ιδίου π. δ., όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 107/2007 (Α΄ 136) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 2 του π. δ. 99/2009 (Α΄ 125), προστίθεται εδάφιο ως εξής: Επίσης, είναι αρμόδιο για την εξασφάλιση της ανταλλαγής πληροφοριών στο πλαίσιο της Αστυνομικής Ομάδας Εργασίας για την Τρομοκρατία (ΡWGΤ)
11.  
  Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 48 του ιδίου ως άνω π.δ., όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 2 του π.δ. 20/2002(Α΄ 10), αντικαθίσταται ως εξής: Ως διευθυντές των Διευθύνσεων Πολιτικού Προσωπικού, Δημοσίων Σχέσεων και Διαχείρισης Υλικού τοποθετούνται πολιτικοί υπάλληλοι που έχουν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται προς τούτο στο νόμο
12.  
  Οι περιπτώσεις γ΄ και ζ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 48 του ιδίου ως άνω π.δ., αντικαθίστανται ως εξής: 1 Του 5ου Τμήματος Αποδοχών και Ασφάλισης Πολιτικού Προσωπικού και του 6ου Τμήματος Οικονομικού Προελέγχου της Διεύθυνσης Οικονομικών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας».« 2 Του 1ου Τμήματος Διαχείρισης Ατομικών Εφοδίων και του 4ου Τμήματος Διαχείρισης Τηλεπικοινωνιακών Μέσων και Γενικών Εφοδίων της Διεύθυνσης Διαχείρισης Υλικού .
Άρθρο 2 "Κατάργηση διατάξεων"
1.  
  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος προεδρικού διατάγματος καταργούνται η περίπτωση ε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1, το άρθρο 21, η περίπτωση ε΄ της παραγράφου 1 και η παράγραφος 6 του άρθρου 24 του π.δ. 14/2001.
Άρθρο 3 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Το άρθρο 11 παρ. 1 περ. α΄ και β΄ του ν.1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄ 152), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν.1590/1986 (Α΄ 49).
 • Το άρθρο 28 παρ. 1 του ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 41).
 • Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
 • Το π.δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (Α΄ 213).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλούνται δαπάνες σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Τις υπ΄ αριθμ. 83/2012 και 41/2012 Γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2012-06-13 Τροποποίηση διατάξεων π.δ. 14/2001 (Α΄ 12).
Τροποποίηση Τύπος
A/2012/131
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1986/1590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1590 1986
Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 2000/2800 2000
Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας. 2001/14 2001
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2002/20 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/20 2002
Αναδιάρθρωση Αστυνομικών Υπηρεσιών, κατά τροποποίηση των διατάξεων του π.δ. 14/2001 (Α~- 12), π.δ. 1/2001 (Α~- 1) και του π.δ.161/1988 (Α~- 74) και άλλες διατάξεις. 2005/107 2005
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2005/202 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/202 2005
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Αναδιάρθρωση Διευθύνσεων του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας κατά τροποποίηση διατάξεων του π. δ/τος 14/2001 (Α΄ - 12) - Τροποποίηση των π.δ/των 332/2000 (Α΄- 269) και 224/2001 (Α΄- 173). 2006/189 2006
Τροποποίηση του π.δ/τος 14/2001 (Α΄ - 12) - Αναδιάρθρωση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας και αύξηση οργανικών θέσεων. 2007/107 2007
Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισµός των αρµοδιοτήτων του. 2009/184 2009
Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης της Ελληνικής Αστυνομίας. 2009/99 2009
Τροποποίηση διατάξεων π.δ. 14/2001 (Α΄ – 12). 2011/26 2011
Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (άρθρο 3 ν. 3938/2011). 2011/82 2011
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία