ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2012/77

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2012-06-14

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2011-11-01

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2012-06-14

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προσαρμογή στις διατάξεις του ν. 4024/2011 του βαθμολογικού και μισθολογικού καθεστώτος του προσωπικού της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η παράγραφος 2 του αναριθμημένου (με το άρθρο μόνο παρ. 9β του π.δ. 179/2004, Α΄ 156) άρθρου 10 του π.δ. 32/2004 «Σύσταση και Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης» (Α΄ 28), όπως η παράγραφος αυτή κωδικοποιήθηκε στην παράγραφο 2 του άρθρου 82 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005), αντικαθίσταται ως εξής: Με την επιφύλαξη του άρθρου 3 (άρθρου 74 του π.δ. 63/2005), οι διοριζόμενοι στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης ως μετακλητοί υπάλληλοι των κατηγοριών ΥΕ, ΔΕ, ΤΕ και ΠΕ κατατάσσονται και εξελίσσονται στους βαθμούς ΣΤ έως και Β. Η κατάταξη και η εξέλιξή τους στους βαθμούς και τα μισθολογικά κλιμάκια διέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 6, 7 και 12 του ν. 4024/2011 .
2.  
  Οι υπηρετούντες ως μετακλητοί υπάλληλοι στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης κατατάσσονται αυτοδικαίως, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν, στους βαθμούς και στα μισθολογικά κλιμάκια που προβλέπονται στα άρθρα 28 και 29 του ν. 4024/2011 με βάση τα έτη υπηρεσίας τα οποία αντιστοιχούν στο μισθολογικό κλιμάκιο που ήδη κατέχουν.
Άρθρο 2
1.  
  Στους υπαλλήλους που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο καταβάλλονται τα προβλεπόμενα στα άρθρα 16 και 17 του ν. 4024/2011 επιδόματα, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στα άρθρα αυτά.
Άρθρο 3 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από την 1η Νοεμβρίου 2011. Στον Πρωθυπουργό αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 86 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του σχεδίου αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Το 99/2012 πρακτικό επεξεργασίας του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Πρωθυπουργού,