ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2012/78

ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2012-06-14

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2012-03-15

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2012-06-14

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 49/2005 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2002/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2002 “Δημιουργία κοινοτικού συστήματος παρακολούθησης της κυκλοφορίας των πλοίων και ενημέρωσης”» (Α΄ 66), σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2011/15/ΕΕ της Επιτροπής, της 23ης Φεβρουαρίου 2011.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σκοπός"
1.  
  Σκοπός του παρόντος είναι η τροποποίηση του Π.Δ. 49/2005 (Α΄ 66) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2002/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2002 “Δημιουργία κοινοτικού συστήματος παρακολούθησης της κυκλοφορίας των πλοίων και ενημέρωσης”», όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 17/2011 (Α΄ 37) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2002/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2002 «Δημιουργία κοινοτικού συστήματος παρακολούθησης της κυκλοφορίας των πλοίων και ενημέρωσης» (Α΄ 66), σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2009/17/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009» για την εναρμόνιση προς την Οδηγία 2011/15/ΕΕ της Επιτροπής, της 23ης Φεβρουαρίου 2011, «σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 2002/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη δημιουργία κοινοτικού συστήματος παρακολούθησης της κυκλοφορίας των πλοίων και ενημέρωσης». (ΕΕ L 49/33 της 24.2.2011).
Άρθρο 2 "Στο Π.Δ. 49/2005 (Α΄ 66), επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:"
1.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 2, αντικαθίσταται ως εξής: Το παρόν εφαρμόζεται σε πλοία ολικής χωρητικότητας ίσης ή μεγαλύτερης των 300 Ο.Χ. (G.Τ.), εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά .
2.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής: Κάθε πλοίο που καταπλέει σε ελληνικό λιμένα υποχρεούται να διαθέτει, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο παράρτημα ΙΙ, μέρη ΙΙ και ΙΙΙ, σύστημα αυτόματης αναγνώρισης (ΑΙS) που συνάδει με τα πρότυπα απόδοσης του ΙΜΟ.
3.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 6α αντικαθίσταται ως εξής: Κάθε αλιευτικό σκάφος ολικού μήκους άνω των 15 μέτρων που φέρει την ελληνική σημαία, ή αναπτύσσει δραστηριότητα στα εσωτερικά ύδατα ή στα χωρικά ύδατα της Ελλάδας, ή εκφορτώνει το αλίευμά του σε ελληνικό λιμένα, εξοπλίζεται με σύστημα αυτόματης αναγνώρισης (ΑΙS) (κατηγορίας Α) το οποίο ανταποκρίνεται στα πρότυπα απόδοσης του ΙΜΟ, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του παραρτήματος ΙΙ μέρος Ι.
4.  
  Το εδάφιο β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 12 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 1 για τις ουσίες που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι της σύμβασης ΜΑRΡΟL, το φύλλο δεδομένων ασφαλείας όπου αναφέρονται τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά των προϊόντων, συμπεριλαμβανομένου κατά περίπτωση του ιξώδους τους σε cSt στους 50 °C και της πυκνότητάς τους στους 15 °C καθώς και τα άλλα δεδομένα που περιέχονται στο φύλλο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το ψήφισμα ΜSC.286(86) του ΙΜΟ? .
5.  
  Το παράρτημα ΙΙ αντικαθίσταται ως ακολούθως: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙσχύουσες προδιαγραφές εξοπλισμού πλοίων Ι. ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ Τα αλιευτικά σκάφη ολικού μήκους άνω των 15 μέτρων είναι εξοπλισμένα με σύστημα αυτόματης αναγνώρισης (ΑΙS) όπως προβλέπεται στο άρθρο 6α, σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα — αλιευτικά σκάφη με ολικό μήκος ίσο ή μεγαλύτερο από 24 μέτρα και μικρότερο από 45 μέτρα το αργότερο στις 31 Μαΐου 2012, — αλιευτικά σκάφη με ολικό μήκος ίσο ή μεγαλύτερο από 18 μέτρα και μικρότερο από 24 μέτρα το αργότερο στις 31 Μαΐου 2013, — αλιευτικά σκάφη με ολικό μήκος μεγαλύτερο από 15 μέτρα και μικρότερο από 18 μέτρα το αργότερο στις 31 Μαΐου 2014, — τα νεότευκτα αλιευτικά σκάφη με ολικό μήκος άνω των 15 μέτρων υπόκεινται στην υποχρέωση εξοπλισμού που προβλέπει το άρθρο 6α από τις 30 Νοεμβρίου 2010 ΙΙ ΠΛΟΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΛΟΩΝ Τα επιβατηγά πλοία, ανεξαρτήτως του μεγέθους τους και όλα τα πλοία πλην των επιβατηγών πλοίων ολικής χωρητικότητας ίσης ή μεγαλύτερης των 300 Ο.Χ. (G.Τ.), που εκτελούν διεθνείς πλόες και καταπλέουν σε ελληνικό λιμένα, πρέπει να είναι εξοπλισμένα με σύστημα αυτόματης αναγνώρισης (ΑΙS) το οποίο πληροί τα τεχνικά πρότυπα και τα πρότυπα απόδοσης που καθορίζονται στο κεφάλαιο V της σύμβασης SΟLΑS Τα επιβατηγά πλοία, ανεξαρτήτως του μεγέθους τους και όλα τα πλοία, πλην των επιβατηγών πλοίων ολικής χωρητικότητας ίσης ή μεγαλύτερης των 3000 Ο.Χ. (G.Τ.), που εκτελούν διεθνείς πλόες και καταπλέουν σε ελληνικό λιμένα, πρέπει να είναι εξοπλισμένα με σύστημα καταγραφής δεδομένων ταξιδιού (VDR), το οποίο πληροί τα τεχνικά πρότυπα και τα πρότυπα απόδοσης που καθορίζονται στο κεφάλαιο V της σύμβασης SΟLΑS Για τα φορτηγά πλοία, τα οποία κατασκευαστήκαν πριν την 1η Ιουλίου 2002, το VDR μπορεί να είναι ένα απλουστευμένο σύστημα καταγραφής δεδομένων ταξιδιού (S-VDR), το οποίο πληροί τα τεχνικά πρότυπα και τα πρότυπα απόδοσης που καθορίζονται στο κεφάλαιο V της σύμβασης SΟLΑS ΙΙΙ ΠΛΟΙΑ ΜΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΛΟΩΝ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ) 1 Συστήματα αυτόματης αναγνώρισης (ΑΙS) Επιβατηγά πλοία ανεξαρτήτως του μεγέθους τους και όλα τα άλλα πλοία ολικής χωρητικότητας ίσης ή μεγαλύτερης των 300 Ο.Χ. (G.Τ.), τα οποία εκτελούν πλόες εσωτερικού, είναι εξοπλισμένα με σύστημα αυτόματης αναγνώρισης (ΑΙS), το οποίο πληροί τα τεχνικά πρότυπα και τα πρότυπα απόδοσης που καθορίζονται στο κεφάλαιο V της σύμβασης SΟLΑS. 2 Συστήματα καταγραφής δεδομένων ταξιδιού (VDR) 1 Τα επιβατηγά πλοία ανεξαρτήτως του μεγέθους τους και τα πλοία, πλην των επιβατηγών πλοίων, ολικής χωρητικότητας ίσης ή μεγαλύτερης των 3 000 Ο.Χ. (G.Τ.), που έχουν ναυπηγηθεί την 1η Ιουλίου 2002, ή μεταγενέστερα, τα οποία εκτελούν πλόες εσωτερικού, εξοπλίζονται με σύστημα καταγραφής δεδομένων ταξιδιού (VDR), το οποίο πληροί τα τεχνικά πρότυπα και τα πρότυπα απόδοσης που καθορίζονται στο κεφάλαιο V της σύμβασης SΟLΑS. 2 Τα φορτηγά πλοία ολικής χωρητικότητας ίσης ή μεγαλύτερης των 3000 Ο.Χ (GΤ), που έχουν κατασκευαστεί πριν από την 1η Ιουλίου 2002, τα οποία εκτελούν πλόες εσωτερικού, εξοπλίζονται με σύστημα καταγραφής δεδομένων ταξιδιού (VDR) ή με ένα απλουστευμένο σύστημα καταγραφής δεδομένων ταξιδιού (S-VDR) το οποίο πληροί τα τεχνικά πρότυπα και τα πρότυπα απόδοσης που καθορίζονται στο κεφάλαιο V της σύμβασης SΟLΑS ΙV ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ 1 Απαλλαγή από την απαίτηση εξοπλισμού του πλοίου με ΑΙS Τα επιβατηγά πλοία με ολικό μήκος κάτω των 15 μέτρων ή με ολική χωρητικότητα μικρότερη των 300 Ο.Χ. (G.Τ.), που εκτελούν μη διεθνείς πλόες, απαλλάσσονται από την εφαρμογή των απαιτήσεων σχετικά με το ΑΙS που καθορίζονται στο παρόν παράρτημα. 2 Απαλλαγές από την απαίτηση εξοπλισμού του πλοίου με VDR ή S-VDR Απαλλάσσονται από την απαίτηση εξοπλισμού με VDR ή S-VDR πλοία σε μια από τις ακόλουθες περιπτώσεις 1 επιβατηγά πλοία εκτός εκείνων που εκτελούν πλόες i Σε θαλάσσιες διαδρομές που εντάσσονται στην κατηγορία Α, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 του Π.Δ 103/99 (Α΄ 110). ii Σε θαλάσσιες διαδρομές που εντάσσονται στην κατηγορία Β, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 του Π.Δ 103/99 (Α΄ 110), με ολική χωρητικότητα άνω των 500 ΚΟΧ και έχουν ημερομηνία κατασκευής την ή μετά την 01-07-2002. iii Βραχείς διεθνείς εκτός προστατευμένων ή ειδικά προστατευμένων περιοχών, όπως ορίζονται στο Π.Δ 177/2000 (Α’ 164), σε όμορα με την Ελλάδα κράτη. iν. Βραχείς διεθνείς, και στα οποία δεν έχουν χορηγηθεί απαλλαγές δυνάμει των κανονισμών V/1 ή V/3 του Κεφαλαίου V της Σύμβασης SΟLΑS. 2 πλοία, πλην των επιβατηγών πλοίων RΟ/RΟ, τα οποία έχουν κατασκευαστεί πριν από την 1η Ιουλίου 2002 εφόσον αποδειχθεί ότι είναι παράλογη και ανέφικτη η διασύνδεση του VDR με τον υπάρχοντα εξοπλισμό του πλοίου Στην περίπτωση αυτή τα πλοία θα πρέπει να φέρουν σχετική βεβαίωση από τον φορέα έκδοσης των κυβερνητικών πιστοποιητικών τους. 3 επιβατηγά τουριστικά πλοία που υπάγονται στις διατάξεις του ν. 2743/1999 (Α΄ 211), μήκους - ως αυτό ορίζεται στο άρθρο 2 του Π.Δ. 103/99 (Α΄ 110) - κάτω των 45 μέτρων, ως πλοία μη υπαγόμενα στο άρθρο 2 του Π.Δ. 49/2005 (Α΄ 66). 6 Το παράρτημα ΙV αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙVΜέτρα που μπορούν να λαμβάνονται σε περίπτωση απειλής κατά της ασφάλειας στη θάλασσακαι για την προστασία του περιβάλλοντος(δυνάμει άρθρου 19 παράγραφος 1) Όταν ύστερα από κάποιο συμβάν ή περιστάσεις που περιγράφονται στο άρθρο 17 και επηρεάζουν πλοίο, η αρμόδια αρχή κρίνει ότι, στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, είναι αναγκαίο να προληφθεί, να μετριασθεί ή να αποφευχθεί σοβαρή και άμεση απειλή για τις ακτές ή τα σχετικά συμφέροντα της Χώρας, την ασφάλεια άλλων πλοίων και των πληρωμάτων και των επιβατών τους ή ατόμων στην ξηρά ή για να προστατευθεί το θαλάσσιο περιβάλλον, η εν λόγω αρχή δύναται ειδικότερα 1 να περιορίσει τις κινήσεις του πλοίου ή να του επιβάλει συγκεκριμένη πορεία Η απαίτηση αυτή δεν θίγει την ευθύνη του πλοιάρχου για ασφαλή διακυβέρνηση του πλοίου του? 2 να ειδοποιήσει τον πλοίαρχο του πλοίου ώστε να θέσει τέρμα στην απειλή κατά του περιβάλλοντος ή της ασφάλειας στη θάλασσα? 3 να αποστείλει στο πλοίο ομάδα αξιολόγησης με έργο να εκτιμήσει το βαθμό του κινδύνου, να παράσχει βοήθεια στον πλοίαρχο προκειμένου να αντιμετωπίσει την κατάσταση και να κρατά ενήμερο σχετικά το αρμόδιο παράκτιο κέντρο? 4 να διατάξει τον πλοίαρχο να πλεύσει σε καταφύγιο σε περίπτωση άμεσου κινδύνου ή να επιβάλει την πλοήγηση ή τη ρυμούλκηση του πλοίου Σε περίπτωση πλοίου που ρυμουλκείται βάσει συμφωνίας ρυμούλκησης ή διάσωσης, τα μέτρα που λαμβάνει η αρμόδια αρχή βάσει των στοιχείων α) και δ) δύναται να έχουν ως αποδέκτες και τις εμπλεκόμενες εταιρείες παροχής βοήθειας, διάσωσης και ρυμούλκησης.
Άρθρο 3 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την 15η Μαρτίου 2012. Στα πλοία που μέχρι την ημερομηνία αυτή υπέκειντο σε απαλλαγή από την απαίτηση εξοπλισμού τους με ΑΙS, VDR ή S-VDR και μετά τη θέση του παρόντος σε ισχύ υπόκεινται σε υποχρέωση εξοπλισμού τους με ΑΙS, VDR ή S-VDR, επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 27 του Π.Δ. 49/2005 (Α΄ 66), μετά την παρέλευση τριών (03) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος. Η δημοσίευση του παρόντος ανατίθεται στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και η εκτέλεσή του στους Υπουργούς Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Προστασίας του Πολίτη.
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 65/2011 (Α΄ 147) «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών, και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς».
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας - Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας - Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄ 123).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α΄ 221).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 24/2010 «Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και Τροποποιήσεις του Π.Δ. 189/2009» (Α΄ 56).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/2010 «Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του Π.Δ. 189/2009» (Α΄ 64).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 50/2010 «Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων - Τροποποιήσεις του Π.Δ. 189/2009» (Α΄ 89).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 96/2010 «Σύσταση Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α΄ 170).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 127/2010 «Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων, Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Προστασίας του Πολίτη και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας» (Α΄ 214).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 67/2011 «Οργάνωση των Υπηρεσιών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής» (Α΄ 149).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 71/2012 «Διορισμός Υπουργών» (Α΄ 124).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. 95/2012 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά πρόταση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Προστασίας του Πολίτη,
 • Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 1338/1983 (Α΄ 34), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του Ν. 1892/1990 (Α΄ 101), και του άρθρου 4 του ιδίου νόμου, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 παρ. 4 του Ν. 1440/1984 (Α΄ 70) και τροποποιήθηκε με τα άρθρα 7 του Ν. 1775/1988 (Α΄ 101), 31 του Ν. 2076/1992 (Α΄ 130), 19 του Ν. 2367/1995 (Α΄ 261), 22 του Ν. 2789/2000 (Α΄ 21) και 48 του Ν. 3427/2005 (Α΄ 312) και άρθρο 91 του Ν. 3862/2010 (Α΄ 113).
 • Τις διατάξεις του Ν. 3922/2011 «Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 35).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (Α΄ 213).
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1988/1775 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1775 1988
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις. 1992/2076 1992
Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις. 1995/2367 1995
ΝΟΜΟΣ 2000/2789 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2789 2000
Φόρος προστιθέμενης αξίας στις νέες οικοδομές, μεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις. 2005/3427 2005
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις Οδηγίες 2007/64/ΕΚ, 2007/44/ΕΚ και 2010/16/ΕΕ που αφορούν υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, προληπτική αξιολόγηση προτάσεων απόκτησης συμμετοχής σε επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις. 2010/3862 2010
Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις. 2011/3922 2011
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2002/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2002 «Δημιουργία κοινοτικού συστήματος παρακολούθησης της κυκλοφορίας των πλοίων και ενημέρωσης». 2005/49 2005
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισµός των αρµοδιοτήτων του. 2009/184 2009
Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονοµικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών µε τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και µετονοµασία του σε «Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι[...]" 2009/185 2009
Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων 2009/189 2009
Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων, Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Προστασίας του Πολίτη και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας. 2010/127 2010
Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του π.δ. 189/2009. 2010/24 2010
Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του π.δ. 189/2009 2010/28 2010
Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του π.δ. 189/2009. 2010/50 2010
Σύσταση Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων. 2010/96 2010
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 49/2005 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2002/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2002 «Δημιουργία κοινοτικού συστήματος παρακολούθησης της κυκλοφορίας των πλοίων και ενημέρωσης» (Α΄ 66), σ[...]" 2011/17 2011
Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θα[...]" 2011/65 2011
Οργάνωση των Υπηρεσιών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής. 2011/67 2011
Διορισμός Υπουργών 2012/71 2012