ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2012/79

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2012-06-14

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2012-06-14

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2012-06-13

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Αποδοχή τροποποιήσεων της Διεθνούς Σύμβασης «Για πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών, 1978», η οποία κυρώθηκε με το ν. 1314/1983, όπως αυτή τροποποιήθηκε.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Αποδοχή τροποποιήσεων"
1.  
  Γίνονται αποδεκτά τα κείμενα των αποφάσεων υπ’ αριθμ. SΤCW/CΟΝF.2/33 και SΤCW/CΟΝF.2/34 της Διπλωματικής Διάσκεψης του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΝΤΕRΝΑΤΙΟΝΑL ΜΑRΙΤΙΜΕ ΟRGΑΝΙSΑΤΙΟΝ – Ι.Μ.Ο.) που αφορούν τη Διεθνή Σύμβαση «Για πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών 1978, όπως τροποποιήθηκε» («Standards οn Τraining, Certificatiοn and Watch keeping fοr Seafarers 1978, as amended» – S.Τ.C.W.), καθώς και τον Κώδικα αυτής, η οποία κυρώθηκε με το ν. 1314/1983 (Α΄ 2), οι δε τροποποιήσεις της έγιναν αποδεκτές με τα π.δ. 132/1997 (Α΄ 116), 268/1999 (Α΄ 220), 243/2004 (Α΄ 223), 125/2004 (Α΄ 94), 241/2006 (Α΄ 252) και 109/2008 (Α΄ 168).
2.  
  Τα κείμενα που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο παρατίθενται στο επισυναπτόμενο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, σε μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα ως ΜΕΡΟΣ Α΄ και σε πρωτότυπο στην Αγγλική γλώσσα ως ΜΕΡΟΣ Β΄
3.  
  Σε περίπτωση αμφισβήτησης μεταξύ του Ελληνικού και του Αγγλικού κειμένου των τροποποιήσεων, κατισχύει το Αγγλικό
Άρθρο 2 "Καταργούμενες διατάξεις"
1.  
  Με την έναρξη ισχύος του π.δ/τος αυτού, καταργούνται τα π.δ. 132/1997 (Α΄ 116), 268/1999 (Α΄ 220), 243/2004 (Α΄ 223), 125/2004 (Α΄ 94), 241/2006 (Α΄ 252) και 109/2008 (Α΄ 168).
Άρθρο 3 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος π.δ/τος.
 • Τις διατάξεις: α) του άρθρου 6 του ν. 1314/1983 «Για την κύρωση της διεθνούς σύμβασης «Για πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών, 1978» (Α΄ 2). β) των άρθρων, 76 παρ. 2 και 77 του ν.δ. 187/1973 «Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου (Α΄ 261)». γ) του άρθρου 3 του π.δ. 73/ 2011 «Μετονομασία της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης, ανακατανομή των υπαγομένων σε αυτές υπηρεσιών, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού στον Πρωθυπουργό, σύσταση Γενικής Γραμματείας Ναυτιλίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και ρύθμιση άλλων συναφών θεμάτων» (Α΄ 178). δ) του π.δ. 71/2012 «Διορισμός Υπουργών» (Α΄ 124).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ-πολογισμού.
 • Τις υπ’ αρ. 24 κ’ 94/2012 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Εφαρμογή απαιτήσεων για ικανότητα τήρησης φυλακής των ναυτικών. 2013/106 2013
Προσαρμογή του ελληνικού δικαίου στην Οδηγία 2008/106/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008 για το ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών και της Οδηγίας 2012/35/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίο[...]" 2014/119 2014
Προϋποθέσεις αντικατάστασης Ειδικού Πτυχίου Κυβερνήτη και Ειδικού Πτυχίου Μηχανοδηγού σε Φορτηγά (Φ/Γ) και Επιβατηγά (Ε/Γ) πλοία. 2016/1 2016
Αποδοχή τροποποιήσεων της Διεθνούς Σύμβασης «Για πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών, 1978» η οποία κυρώθηκε με το Ν. 1314/1983 (Α’2), όπως αυτή τροποποιήθηκε. 2016/74 2016