Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυσης και εκσυγχρονισμού των σφαγείων οπληφόρων ζώων, πουλερικών και λαγόμορφων και θέσπιση των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 853/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με την ίδρυση σφαγείων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σκοπός"
1.  
  Σκοπός του παρόντος διατάγματος είναι ο καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυσης και εκσυγχρονισμού των σφαγείων οπληφόρων ζώων, πουλερικών και λαγόμορφων. Για το σκοπό αυτό θεσπίζονται και τα αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του άρθρου 4, του Κεφαλαίου ΙΙ του Τμήματος Ι και του Κεφαλαίου ΙΙ του Τμήματος ΙΙ του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 και των άρθρων 31 και 54 του Κανονισμού (ΕΚ) 882/2004.
Άρθρο 2
1.  
  Σε κάθε Περιφέρεια συστήνεται και συγκροτείται τριμελής γνωμοδοτική επιτροπή, αποτελούμενη από: 1) Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της οικείας Περιφέρειας, 2) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας και 3) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, της οικείας Περιφέρειας
2.  
  Έργο της γνωμοδοτικής επιτροπής της παρ. 1 είναι:.
 1. Η έκδοση του πρακτικού καταλληλότητας του οικοπέδου, σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 2 του άρθρου 3, στο οποίο ο ενδιαφερόμενος προτίθεται να εγκαταστήσει ή να εκσυγχρονίσει το σφαγείο.
 2. Η γνωμοδότηση σχετικά με τη χορήγηση ή μη, της άδειας ίδρυσης και εκσυγχρονισμού του σφαγείου και
 3. Η διατύπωση σύμφωνης γνώμης για την παράταση της προθεσμίας έναρξης των εργασιών του υπό ίδρυση ή εκσυγχρονισμού, σφαγείου, κατά το άρθρο 5
 4. Η γνωμοδότηση σχετικά με την αναστολή και την ανάκληση της σχετικής άδειας, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 7
3.  
  Ο ορισμός των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της γνωμοδοτικής επιτροπής σε κάθε Περιφέρεια, γίνεται με απόφαση του Περιφερειάρχη της
Άρθρο 3
1.  
  Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004, για τη χορήγηση της κατά το άρθρο 2 του ν. 111/1975 προβλεπόμενης άδειας, για την ίδρυση και εκσυγχρονισμό σφαγείων στη Χώρα, υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο στη Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας στην οποία θα εγκατασταθεί η μονάδα, αίτηση, συνοδευόμενη από τοπογραφικό διάγραμμα 1:500 στο οποίο φαίνεται ο χώρος ίδρυσης του σφαγείου και από τα δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύεται ότι τηρούνται οι όροι του άρθρου 4.
2.  
  Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας διαβιβάζει την αίτηση του ενδιαφερόμενου στη γνωμοδοτική επιτροπή του άρθρου 2, η οποία εκδίδει το πρακτικό καταλληλότητας του οικοπέδου, μετά από την εξέταση των δικαιολογητικών της παρ. 1 και τη διενέργεια, σύμφωνα με την περ. β, παρ. 2 του άρθρου 31 του Κανονισμού (ΕΚ) 882/2004, επιτόπιου ελέγχου του προτεινόμενου, προς ίδρυση ή εκσυγχρονισμό σφαγείου, χώρου.
3.  
  Κατόπιν της έκδοσης του πρακτικού καταλληλότητας του οικοπέδου, η γνωμοδοτική επιτροπή αν το κρίνει απαραίτητο, καλεί ενώπιόν της τον εκπρόσωπο της επιχείρησης για προφορική ανάπτυξη των απόψεών του, και γνωμοδοτεί για τη χορήγηση ή μη της άδειας ίδρυσης και εκσυγχρονισμού του σφαγείου, συντάσσοντας πλήρη και εμπεριστατωμένη έκθεση. Η έκθεση υποβάλλεται στον οικείο Περιφερειάρχη, ο οποίος με απόφασή του, χορηγεί στον αιτούντα την άδεια, ή απορρίπτει την αίτησή του. Η απόφαση κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο και στην Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4.  
  Η άδεια ίδρυσης και εκσυγχρονισμού σφαγείου, περιλαμβάνει απαραίτητα τα εξής στοιχεία:
 1. Την επωνυμία του φορέα ίδρυσης του σφαγείου και
 2. Τη δυναμικότητα, τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό του σφαγείου
Άρθρο 4 "Απαιτούμενοι όροι ίδρυσης και εκσυγχρονισμού σφαγείων"
1.  
  Οι όροι που πρέπει να τηρούνται από τα υπό ίδρυση και εκσυγχρονισμό σφαγεία, είναι οι ακόλουθοι: α) Το γήπεδο στο οποίο πρόκειται να γίνει η εγκατάσταση, πρέπει να είναι εκτός σχεδίου πόλεως, έκτασης τουλάχιστον 5 στρεμμάτων, με συντελεστή κάλυψης 0,15 και να απέχει τουλάχιστον πεντακόσια (500) μέτρα από την τελευταία κατοικία. Απαγορεύεται η έκδοση αδειών οικοδομής εντός της περιοχής των πεντακοσίων (500) μέτρων από τη θέση του σφαγείου. β) Στις βιομηχανικές περιοχές, σύμφωνα με την έννοια της κείμενης νομοθεσίας, η ελάχιστη απαιτούμενη έκταση του οικοπέδου καθορίζεται από τον φορέα διαχείρισης της βιομηχανικής περιοχής, με τρόπο ώστε να ικανοποιούνται οι ανάγκες διαχωρισμού του ακάλυπτου χώρου σε καθαρή και ακάθαρτη περιοχή, με ανεξάρτητη είσοδο και έξοδο των οχημάτων μεταφοράς ζώντων ζώων και κρεάτων αντίστοιχα, καθώς και της απρόσκοπτης εξυπηρέτησης της κίνησης των ανωτέρω οχημάτων. Ως καθαρή περιοχή του ακάλυπτου χώρου του σφαγείου, ορίζεται η περιοχή εκείνη του αύλειου χώρου του, από την οποία διενεργείται, αποκλειστικά και μόνο, η αποστολή εκτός του κτιρίου του σφαγείου, κρέατος ή και προϊόντων κρέατος, τα οποία παρήχθησαν στο σφαγείο. Ως ακάθαρτη περιοχή του ακάλυπτου χώρου του σφαγείου, ορίζεται κάθε άλλη περιοχή του αύλειου χώρου του εκτός της καθαρής περιοχής. Οι ανωτέρω όροι των περ. α) και β) δεν αντικαθιστούν ενδεχόμενους άλλους δεσμευτικότερους όρους δόμησης, οι οποίοι προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις. γ) Η τήρηση των αποστάσεων του οικοπέδου από αρχαιολογικούς χώρους και τουριστικές εγκαταστάσεις, όπως αυτές ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία. δ) Οι περιβαλλοντικοί όροι, όπως αυτοί ορίζονται στην κείμενη εθνική και κοινοτική νομοθεσία. ε) Οι σχετικοί με την κατασκευή, διαρρύθμιση και εξοπλισμό, όροι, όπως αυτοί ορίζονται στο Κεφάλαιο ΙΙ του Τμήματος Ι και στο Κεφάλαιο ΙΙ του Τμήματος ΙΙ του Παραρτήματος ΙΙΙ, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004.
Άρθρο 5
1.  
  Εντός έτους από την έκδοση της άδειας ίδρυσης οφείλει ο αιτών να προβεί στην έναρξη εργασιών ίδρυσης της μονάδας ή τον εκσυγχρονισμό αυτής, βάσει των όρων του άρθρου 4
2.  
  Η προθεσμία έναρξης των εργασιών του υπό ίδρυση ή εκσυγχρονισμό σφαγείου, μπορεί να παραταθεί για ένα έτος με απόφαση του Περιφερειάρχη, μετά από σύμφωνη γνώμη της επιτροπής του άρθρου 2
3.  
  Εφόσον παρέλθουν οι ανωτέρω προθεσμίες, χωρίς να έχουν αρχίσει εργασίες κατασκευής ή εκσυγχρονισμού του σφαγείου, η χορηγηθείσα άδεια ίδρυσης παύει αυτομάτως να ισχύει
Άρθρο 6
1.  
  Κατά της απόφασης του Περιφερειάρχη, με την οποία απορρίφθηκε αίτηση περί χορήγησης αδείας ίδρυσης ή εκσυγχρονισμού σφαγείου, χωρεί ένσταση
2.  
  Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως από τον ενδιαφερόμενο, μέσα σε προθεσμία ενός μήνα από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης, στη Διεύθυνση Κτηνιατρικής της οικείας Περιφέρειας
3.  
  Σε κάθε Περιφέρεια συστήνεται και συγκροτείται πενταμελής επιτροπή εξέτασης των ενστάσεων, αποτελούμενη από:
 1. Έναν κτηνίατρο, έναν γεωπόνο, έναν μηχανικό, υπαλλήλους της οικείας Περιφέρειας, έναν υπάλληλο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης που εδρεύει στην οικεία Περιφέρεια, και
 2. Έναν κτηνίατρο ή γεωπόνο ή μηχανικό, ο οποίος υποδεικνύεται από τον ενιστάμενο.
 3. Ο ορισμός των μελών και των αναπληρωματικών της περ. α), γίνεται με απόφαση του Περιφερειάρχη, αποκλείοντας αυτούς που συμμετείχαν στην τριμελή επιτροπή του άρθρου 2.
4.  
  Η επιτροπή της παρ.3 συνέρχεται εντός τριών (3) ημερών από την υποβολή της ένστασης και αφού προβεί σε έλεγχο όλων των υποβληθέντων στοιχείων, εισηγείται εντός προθεσμίας πέντε ημερών στον Περιφερειάρχη την χορήγηση ή μη της άδειας. Ο Περιφερειάρχης αποφασίζει αιτιολογημένα εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την υποβολή της ένστασης.
Άρθρο 7
1.  
  Οι παραβάτες των διατάξεων του παρόντος διατάγματος τιμωρούνται με αναστολή της άδειας ίδρυσης, σύμφωνα με την περ. στ) της παρ. 2 του άρθρου 54 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004, με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής του άρθρου 2. Η απόφαση κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο. Η αναστολή της άδειας ίδρυσης πραγματοποιείται μέχρι τη συμμόρφωση του ιδιοκτήτη του σφαγείου με τις υποδείξεις της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της οικείας Περιφέρειας.
2.  
  Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του ιδιοκτήτη του σφαγείου, η άδεια ίδρυσης ανακαλείται, σύμφωνα με την περ. στ) της παρ. 2 του άρθρου 54 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004, και οι εργασίες ίδρυσης του σφαγείου διακόπτονται. Για την ανάκληση της άδειας ίδρυσης, απαιτείται απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής του άρθρου 2. Η απόφαση κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο. Στην περίπτωση αυτή, για τη συνέχιση των εργασιών ίδρυσης του σφαγείου, απαιτείται η εκ νέου έκδοση άδειας ίδρυσης, λαμβάνοντας υπόψη τα νέα στοιχεία, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 3.
Άρθρο 8
1.  
  Για την απόκτηση της άδειας λειτουργίας των σφαγείων οπληφόρων ζώων, πουλερικών και λαγόμορφων, εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 79/2007 «Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα αυτά που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και τους κανόνες υγείας και καλής διαβίωσης των ζώων και εναρμόνιση της κτηνιατρικής νομοθεσίας προς την υπ’ αριθμ. 2004/41/ΕΚ Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» (ΦΕΚ Α΄/95).
2.  
  Ο υπεύθυνος λειτουργίας του σφαγείου, ο οποίος μπορεί να είναι και ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, φροντίζει για την τήρηση των ορθών συνθηκών λειτουργίας του, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, και διαπιστώνει τα προβλήματα που τυχόν υπάρχουν. Έχει την εξουσία και τη δυνατότητα να επιβάλλει τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα, σύμφωνα με τις γραπτές υποδείξεις των αρμοδίων κρατικών ελεγκτικών αρχών ή, εφόσον δεν υπάρχουν τέτοιες υποδείξεις, σύμφωνα με την αντίληψή του. Σε περίπτωση αδυναμίας του να επιφέρει διορθώσεις, για λόγους αντικειμενικούς, αυτός τους επισημαίνει γραπτώς στον ιδιοκτήτη του σφαγείου, ο οποίος έχει και την τελική ευθύνη έναντι της ελέγχουσας κτηνιατρικής υπηρεσίας.
Άρθρο 9
1.  
  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος καταργούνται οι διατάξεις του π.δ. 490/1976 «Περί των όρων και προϋποθέσεων χορηγήσεως αδείας σκοπιμότητος ιδρύσεως και λειτουργίας Πτηνοσφαγείων» (ΦΕΚ Α΄/177), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το π.δ. 313/1980 (ΦΕΚ Α΄/90), και του π.δ. 460/1978 «Περί όρων και προϋποθέσεων χορηγήσεως αδείας σκοπιμότητος ιδρύσεως και λειτουργίας Σφαγείων» (ΦΕΚ Α΄/95), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το π.δ. 330/1985 (ΦΕΚ Α΄/115).
2.  
  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος, το άρθρο 5 και η παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ. 79/2007 (ΦΕΚ Α΄/95), δεν τυγχάνουν εφαρμογής στα σφαγεία οπληφόρων ζώων, πουλερικών και λαγόμορφων.
Άρθρο 10
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από 28 Δεκεμβρίου 2009
2.  
  Οι αιτήσεις για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και εκσυγχρονισμού των σφαγείων οπληφόρων ζώων, πουλερικών και λαγόμορφων, που κατατέθηκαν μετά την 28η Δεκεμβρίου του 2009 βάσει των διατάξεων του π.δ. 490/1976 (ΦΕΚ Α΄/177), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το π.δ. 313/1980 (ΦΕΚ Α΄/90), και του π.δ. 460/1978 (ΦΕΚ Α΄/95), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το π.δ. 330/1985 (ΦΕΚ Α΄/115), και εκκρεμούν, εξετάζονται με βάση τις διατάξεις του παρόντος. Οι αιτήσεις για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και εκσυγχρονισμού των σφαγείων οπληφόρων ζώων, πουλερικών και λαγόμορφων, που κατατέθηκαν μετά την 28η Δεκεμβρίου του 2009 βάσει των διατάξεων του προηγούμενου εδαφίου, και απορρίφθηκαν για λόγους που σχετίζονται άμεσα με οικονομικά κριτήρια, όπως αυτά ορίζονταν στις ως άνω καταργούμενες διατάξεις, επανεξετάζονται με βάση τις διατάξεις του παρόντος. Στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 3 του νόμου 111/1975 «Περί ιδρύσεως Σφαγείων και Πτηνοσφαγείων» (ΦΕΚ Α΄/174). β) Του άρθρου 1 παρ. 1, 2, 3 και 4 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού δικαίου» (ΦΕΚ Α΄/34), όπως η παρ. 1 έχει τροποποιηθεί με την διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1 του ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο Κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕURΑΤΟΜ» (ΦΕΚ Α΄/70), καθώς και των άρθρων 3 και 4 του ιδίου ως άνω ν. 1338/1983, όπως το άρθρο 3 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄/101) και το άρθρο 4 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 παρ.4 του ν. 1440/1984 και τροποποιήθηκε διαδοχικά με τα άρθρα 7 του ν. 1775/1988 (ΦΕΚ Α΄/101), 31 του ν. 2076/1992 (ΦΕΚ Α΄/130), 19 του ν. 2367/1995 (ΦΕΚ Α΄/261), 22 του ν. 2789/2000 (ΦΕΚ Α΄/21), 48 του ν. 3427/2005 (ΦΕΚ Α΄/312) και 91 του ν. 3862/2010 (ΦΕΚ Α΄/113). γ) Του άρθρου 15 παρ. 5 του ν. 3844/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄/63). δ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα όπως τέθηκε σε ισχύ με άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄/98).
 • Τους Κανονισμούς (ΕΚ), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν: α) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης»(L 226/25.06.2004). β) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων» (L 165/30.04.2004).
 • Τις διατάξεις των άρθρων 186 παρ. ΙΙ περ. Β υποπερ. γ στοιχ. 35 και 283 παρ.3 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄/87).
 • Το π.δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς» (ΦΕΚ Α΄/147).
 • Την αριθ. Υ17/30.11.2011 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Φωτεινή Γεννηματά» (ΦΕΚ Β΄/2748/2.12.2011).
 • Την αριθμ. 196018/25.11.2011 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ιωάννη Δριβελέγκα και Αστέριο Ροντούλη» (ΦΕΚ Β΄/2741/25.11.2011).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. 3/2012 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2011/196018 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2011/196018 2011
ΑΠΟΦΑΣΗ 2011/Υ17 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2011/Υ17 2011
ΝΟΜΟΣ 1975/111 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1975/111 1975
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1988/1775 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1775 1988
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις. 1992/2076 1992
Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις. 1995/2367 1995
ΝΟΜΟΣ 2000/2789 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2789 2000
Φόρος προστιθέμενης αξίας στις νέες οικοδομές, μεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις. 2005/3427 2005
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις. 2010/3844 2010
Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης. 2010/3852 2010
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις Οδηγίες 2007/64/ΕΚ, 2007/44/ΕΚ και 2010/16/ΕΕ που αφορούν υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, προληπτική αξιολόγηση προτάσεων απόκτησης συμμετοχής σε επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις. 2010/3862 2010
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1976/490 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/490 1976
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1978/460 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1978/460 1978
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1980/313 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/313 1980
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/330 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/330 1985
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, των επίσημων [...]" 2007/79 2007
Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θα[...]" 2011/65 2011