Αναδιάρθρωση Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών κατά τροποποίηση του άρθρου 30 του π.δ. 14/2001 (Α΄ 12).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 30 του π.δ. 14/2001 (Α΄ 12), όπως ισχύει, προστίθεται περίπτωση ζ΄ ως εξής:
 1. την τήρηση των εθνικών αρχείων γενετικών τύπων (DΝΑ) και δακτυλικών αποτυπωμάτων και την εξασφάλιση της ανταλλαγής δεδομένων και πληροφοριών στο πλαίσιο της διασυνοριακής συνεργασίας ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος σύμφωνα με τις αποφάσεις 2008/615/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 23-6-2008 και 2008/616/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 23-6-2008 (CL 210/6-8-2008)
2.  
  Μετά την παράγραφο 1 του άρθρου 30 του π.δ. 14/2001 προστίθεται παράγραφος 1Α ως εξής:
  1Α. Η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών ορίζεται ως εθνικό σημείο επαφής για τους σκοπούς των άρθρων 6 και 11 της απόφασης 2008/615/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 23ης Ιουνίου 2008 .
3.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 30 του π.δ. 14/2001, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 1 του π.δ. 223/2003 (Α΄ 188), αντικαθίσταται ως εξής:
  Η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών διαρθρώνεται ως ακολούθως
 1. Υποδιεύθυνση Βιολογικών και Βιοχημικών Εξετάσεων και Αναλύσεων.
 2. 1ο Τμήμα Εσωτερικών Λειτουργιών.
 3. 2ο Τμήμα Δακτυλοσκοπίας.
 4. 3ο Τμήμα Εξερευνήσεων.
 5. 4ο Τμήμα Εργαστηρίων Πυροβόλων Όπλων και Ιχνών Εργαλείων.
 6. 5ο Τμήμα Εργαστηρίων Δικαστικής Γραφολογίας και Πλαστότητας Εντύπων και Αξιών.
 7. 6ο Τμήμα Χημικών και Φυσικών Εξετάσεων.
 8. 7ο Τμήμα Εξέτασης Ψηφιακών και Ηχητικών Πειστηρίων.
 9. 8ο Τμήμα Μεθοδικοτήτων – Φωτογραφικού.
 10. 9ο Τμήμα Καταδιωκτικών – Στατιστικής.
 11. 10ο Τμήμα Αρχείων
4.  
  Μετά την παράγραφο 2 του άρθρου 30 του π.δ. 14/2001 προστίθενται παράγραφοι 2Α ως 2ΙΑ ως εξής: 2Α. Η Υποδιεύθυνση Βιολογικών και Βιοχημικών Εξετάσεων και Αναλύσεων διαρθρώνεται στα ακόλουθα τμήματα 1 Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας. 2 Τμήμα Ανάλυσης Βιολογικών Υλικών. 3 Τμήμα Εθνικού Αρχείου Δεδομένων Γενετικών Τύπων. 4 Τμήμα Επιστημονικής Υποστήριξης. 2Β. Στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας, το οποίο εξασφαλίζει τη διοικητική υποστήριξη της ως άνω Υποδιεύθυνσης, λειτουργούν 1 Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης το οποίο είναι αρμόδιο για τη διεξαγωγή της αλληλογραφίας της Υποδιεύθυνσης, την τήρηση των υπηρεσιακών βιβλίων και του γενικού αρχείου, συμπεριλαμβανομένων των Εκθέσεων Εργαστηριακής Πραγματογνωμοσύνης Επίσης, είναι αρμόδιο για τη σύνταξη αναλυτικών δελτίων παραγωγικότητας των Τμημάτων, καθώς και για τα θέματα δαπανών της Υποδιεύθυνσης. 2 Γραφείο Παραλαβής και Διαχείρισης Βιολογικών Υλικών, το οποίο είναι αρμόδιο για 1 την παραλαβή, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, των προς εξέταση ιχνών, αντικειμένων, πειστηρίων και βιολογικών υλικών ατόμων, τον χαρακτηρισμό των δειγμάτων ως κατάλληλων ή ακατάλληλων, την επιστροφή των ακατάλληλων στην αποστέλλουσα αρχή και την προώθηση των κατάλληλων στα αρμόδια Τμήματα Κάθε βιολογικό υλικό που παραλαμβάνεται κατά τα ανωτέρω αποτελεί αυτοτελή υπόθεση για την οποία ενεργείται εγγραφή σε ειδικό πρωτόκολλο με μοναδικό αλφαριθμητικό κωδικό Ο ίδιος κωδικός τοποθετείται και επί του υπό ανάλυση υλικού και συνοδεύει αυτό μέχρι τη διεκπεραίωση της υπόθεσης. 2 την καταγραφή σε ειδικό πρωτόκολλο αντικειμένων και βιολογικών υλικών από αγνοούμενα ή αμνήμονα άτομα, που προσκομίζονται από συγγενικά τους πρόσωπα Και στην περίπτωση αυτή εκδίδεται μοναδικός αλφαριθμητικός κωδικός, που συνοδεύει τα υλικά μέχρι τη διεκπεραίωση της υπόθεσης. 3 την παραλαβή των δειγμάτων βιολογικού υλικού που προέρχονται από άτομα και προορίζονται για το Τμήμα Εθνικού Αρχείου Δεδομένων Γενετικών Τύπων Τα δείγματα αυτά εξετάζονται ως προς την καταλληλότητά τους και παραλαμβάνονται από ειδικά εξουσιοδοτημένο υπάλληλο, ο οποίος στη συνέχεια καταχωρεί τα στοιχεία ταυτότητας του ατόμου από το οποίο προέρχεται το δείγμα σε ειδικό πρωτόκολλο καταχώρησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και εκδίδει μοναδικό αλφαριθμητικό κωδικό ανά υπόθεση, ο οποίος δεν περιέχει δεδομένα που να επιτρέπουν την άμεση αναγνώριση του προσώπου στο οποίο αναφέρεται Ο κωδικός αυτός συνοδεύει το δείγμα στο αρμόδιο εργαστήριο για την ανάλυση του υλικού. 2Γ. Το Τμήμα Ανάλυσης Βιολογικών Υλικών επιλαμβάνεται κατόπιν αιτήματος των αρμοδίων διωκτικών αρχών και εξετάζει, αναλύει και συγκρίνει με διεθνώς αποδεκτές επιστημονικές μεθόδους, δείγματα βιολογικής φύσης επί ιχνών, αντικειμένων και πειστηρίων που προέρχονται από εγκληματικές πράξεις, προκειμένου με την επιστημονική εργαστηριακή αξιοποίηση αυτών να διευκολύνεται η διερεύνηση των ως άνω πράξεων Επιπλέον, εξετάζει κατάλληλα βιολογικά υλικά που προέρχονται από σορούς ατόμων ή σκελετικά υπολείμματα με σκοπό τη διακρίβωση της ταυτότητας των ατόμων Περαιτέρω το Τμήμα αυτό, στο πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής του, είναι αρμόδιο για 1 τον έλεγχο της καταλληλότητας των παραλαμβανόμενων ιχνών, αντικειμένων και πειστηρίων για εργαστηριακή εξέταση, τη μέριμνα για την ασφαλή διατήρησή τους και την αποστολή των μη αποδοθέντων γενετικών τύπων στο Τμήμα Εθνικού Αρχείου Δεδομένων Γενετικών Τύπων για σύγκριση με γενετικούς τύπους που ήδη διατηρούνται στο αρχείο του εν λόγω Τμήματος. 2 την αποστολή, κατόπιν σχετικού αιτήματος, εξειδικευμένου προσωπικού στον τόπο τέλεσης εγκληματικής πράξης ή σοβαρού συμβάντος αστυνομικού ενδιαφέροντος ως συμβούλου για την αναζήτηση και περισυλλογή ιχνών για τα οποία απαιτούνται ειδικές γνώσεις, κατόπιν εγκρίσεως του Διευθυντού της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών καθώς και για παροχή επιστημονικής συνδρομής σε κρατικές αρχές επί θεμάτων αρμοδιοτήτων του. 3 τη μέριμνα φύλαξης τυχόν υπολειμμάτων D.Ν.Α. που έχουν παραχθεί κατά τη διαδικασία απομόνωσης αυτού από βιολογικά υλικά μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης για την υπόθεση, καθώς και των υπολειμμάτων προϊόντων που έχουν παραχθεί κατά την αλυσιδωτή αντίδραση της πολυμεράσης για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών. 2Δ. Στο Τμήμα Ανάλυσης Βιολογικών Υλικών λειτουργούν τα ακόλουθα εργαστήρια 1 Εργαστήριο Ανάλυσης D.Ν.Α. Ιχνών – Πειστηρίων το οποίο διενεργεί αναλύσεις πυρηνικού και μιτοχονδριακού Δεοξυριβονουκλεϊκού Οξέος (DΝΑ) που προέρχεται από δείγματα βιολογικών υλικών, επί ιχνών, αντικειμένων και πειστηρίων. 2 Εργαστήριο Τριχών και Υφάνσιμων ινών, το οποίο ενεργεί εξετάσεις τριχών και υφάνσιμων ινών ζωικής προέλευσης. 2Ε. Το Τμήμα Εθνικού Αρχείου Δεδομένων Γενετικών Τύπων, το οποίο είναι αρμόδιο για την οργάνωση και λειτουργία εν γένει του ειδικού (εθνικού) αρχείου γενετικών τύπων, όπου καταχωρούνται και τηρούνται οι γενετικοί τύποι, σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και τις ισχύουσες διατάξεις, με σκοπό τη διερεύνηση εγκληματικών πράξεων, την αναζήτηση σ’ αυτό μη αποδοθέντων (αταυτοποίητων) γενετικών τύπων Επίσης, είναι αρμόδιο για την εφαρμογή των όσων προβλέπονται στα άρθρα 2 έως και 7 της απόφασης 2008/615/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 23-6-2008, σε συνδυασμό με τα Κεφάλαια 2 και 3 της απόφασης 2008/616/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 23-6-2008 Στο Τμήμα αυτό λειτουργούν τα ακόλουθα εργαστήρια 1 Εργαστήριο Ανάλυσης Βιολογικών Υλικών Ατόμων, το οποίο ελέγχει την καταλληλότητα των δειγμάτων βιολογικών υλικών που παραλαμβάνει, τα καταγράφει και μεριμνά για την ασφαλή φύλαξή τους σε κατάλληλους αποθηκευτικούς χώρους Επίσης, ενεργεί όλες τις απαραίτητες εργαστηριακές αναλύσεις Δεοξυριβονουκλεϊκού Οξέος που προέρχεται από βιολογικά υλικά ατόμων, προκειμένου συγκριθούν με τα ευρήματα του Τμήματος Ανάλυσης Βιολογικών Υλικών Η λήψη του βιολογικού υλικού πραγματοποιείται από την Υπηρεσία που διενεργεί την προανάκριση σύμφωνα με τις οδηγίες της Υποδιεύθυνσης Βιολογικών και Βιοχημικών Εξετάσεων και Αναλύσεων. 2 Εργαστήριο Καταχώρησης και Αναζήτησης Γενετικών Τύπων, το οποίο αναζητεί στο εθνικό αρχείο γενετικών τύπων τους γενετικούς τύπους που προέκυψαν από τις εργαστηριακές εξετάσεις που διενεργήθηκαν από το Εργαστήριο Ανάλυσης Βιολογικών Υλικών Ατόμων και από το Τμήμα Ανάλυσης Βιολογικών Υλικών για την ταύτιση των στοιχείων Επίσης, καταχωρεί και αναζητεί τους γενετικούς τύπους που ορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και παρέχει επιστημονική συνδρομή σε κρατικές αρχές για θέματα αρμοδιοτήτων του Επιπροσθέτως, στο εργαστήριο αυτό τηρείται και ανεξάρτητο αρχείο γενετικών τύπων που προκύπτουν από την ανάλυση υλικών που προσκομίζονται εκ μέρους συγγενικών προσώπων αγνοουμένων ή αμνημόνων ατόμων, προς το σκοπό διευκόλυνσης της διαδικασίας αναζήτησης και ανεύρεσής τους. 2ΣΤ Το Τμήμα Επιστημονικής Υποστήριξης είναι αρμόδιο για την παροχή υπηρεσιών επιστημονικής υποστήριξης στα Τμήματα της Υποδιεύθυνσης, την πραγματοποίηση εκπαιδεύσεων επί θεμάτων αρμοδιότητας της Υποδιεύθυνσης, την έρευνα και βελτίωση των υφιστάμενων επιστημονικών μεθόδων και την ανάπτυξη νέων, και μεριμνά για την Πιστοποίηση και τη Διασφάλιση Ποιότητας των εργασιών που εκτελεί η Υποδιεύθυνση Στο Τμήμα αυτό λειτουργούν τα ακόλουθα γραφεία 1 Γραφείο ΄Ερευνας, Ανάπτυξης και Εκπαίδευσης, το οποίο εξετάζει αιτήματα των Τμημάτων της Υποδιεύθυνσης για τη βελτίωση υφισταμένων επιστημονικών διεργασιών και για ανάπτυξη νέων και υποβάλλει προτάσεις για αυτά Επίσης, το Τμήμα αυτό μεριμνά για την εκπαίδευση του προσωπικού της Υποδιεύθυνσης στις νέες τεχνολογίες και του προσωπικού της Διεύθυνσης, αλλά και άλλων Αρχών σε θέματα αρμοδιοτήτων της Υποδιεύθυνσης, κατόπιν εγκρίσεως του Διευθυντή της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών. 2 Γραφείο Διαδικασιών Πιστοποίησης και Διασφάλισης Ποιότητας, το οποίο μεριμνά για την εκδήλωση των ενεργειών που προβλέπονται και απαιτούνται για την Πιστοποίηση των εργασιών που εκτελεί η Υποδιεύθυνση και για τη Διασφάλιση της Ποιότητάς τους. 2Ζ. Πρόσβαση στο πρωτόκολλο καταχώρησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχουν μόνο ο εισαγγελικός λειτουργός του άρθρου 200Α Κ.Π.Δ., ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών και ο Διευθυντής της Υποδιεύθυνσης Βιολογικών και Βιοχημικών Εξετάσεων και Αναλύσεων, εφόσον εξουσιοδοτηθεί με σχετικό έγγραφό του από το Διευθυντή της ανωτέρω Διεύθυνσης Κάθε πρόσβαση στα αρχεία και τα πρωτόκολλα της Υποδιεύθυνσης Βιολογικών και Βιοχημικών Εξετάσεων και Αναλύσεων, καθώς και κάθε εργασία που πραγματοποιείται σε αυτά καταγράφεται. 2Η. Ως προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης Βιολογικών και Βιοχημικών Εξετάσεων και Αναλύσεων τοποθετείται Ταξίαρχος, Αστυνομικός Διευθυντής ή Αστυνομικός Υποδιευθυντής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σε συναφή με το αντικείμενο ειδικότητα, με πολύ καλή γνώση μιας τουλάχιστον ευρωπαϊκής γλώσσας Ως προϊστάμενος μπορεί να τοποθετείται αξιωματικός γενικών καθηκόντων ή ειδικών καθηκόντων Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του αναπληρώνεται από τον ανώτερο κατά βαθμό ή αρχαιότερο αξιωματικό της Υποδιεύθυνσης. 2Θ. Ως προϊστάμενος του Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας της Υποδιεύθυνσης Βιολογικών και Βιοχημικών Εξετάσεων τοποθετείται ανώτερος αξιωματικός γενικών καθηκόντων Ως προϊστάμενοι των λοιπών Τμημάτων της ίδιας Υποδιεύθυνσης τοποθετούνται ανώτεροι αξιωματικοί πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σε συναφή με το αντικείμενο ειδικότητα, με πολύ καλή γνώση μιας ευρωπαϊκής γλώσσας Ως προϊστάμενοι των Τμημάτων του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να τοποθετούνται αξιωματικοί γενικών καθηκόντων ή ειδικών καθηκόντων. 2Ι. Στο προσωπικό των Τμημάτων Ανάλυσης Βιολογικών Υλικών και Εθνικού Αρχείου Γενετικών Τύπων της Υποδιεύθυνσης Βιολογικών και Βιοχημικών Εξετάσεων και Αναλύσεων δύναται να απονέμονται, αναλόγως των ειδικών καθηκόντων που εκτελεί, οι ειδικότητες του Τεχνικού Επεξεργασίας Οστών, του Εξεταστή Πειστηρίων και του Τεχνικού Εισαγωγής Δεδομένων Βάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 111 του π.δ. 342/1977 (Α΄ 109) Κριτήριο για την απονομή των ειδικοτήτων αυτών αποτελεί η διετής, τουλάχιστον, επιτυχής άσκηση των αντίστοιχων καθηκόντων. 2ΙΑ Λεπτομέρειες που αφορούν σε επιμέρους διαδικασίες, όπως ο τρόπος παραλαβής, καταχώρησης, χρέωσης, αποχρέωσης, εσωτερικής διακίνησης και αποστολής των ιχνών, αντικειμένων, πειστηρίων και βιολογικών υλικών, η πρόσβαση στα τηρούμενα αρχεία και η εκτέλεση των καθηκόντων του προσωπικού, εφόσον δεν ρυθμίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, καθορίζονται με διαταγή του Διευθυντή της Διεύθυνσης .
5.  
  Στην παράγραφο 5 του άρθρου 30 του π.δ. 14/2001, όπως η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 1 του π.δ. 223/2003 προστίθεται περίπτωση γ΄, ως εξής:
 1. Είναι αρμόδιο για την εφαρμογή των όσων προβλέπονται από τα άρθρα 8 έως και 11 της απόφασης 2008/615/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 23-6-2008 και τα Κεφάλαια 2 και 4 της απόφασης 2008/616/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 23-6-2008
6.  
  Η παράγραφος 10 του άρθρου 30 του π.δ. 14/2001 όπως η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 1 του π.δ. 223/2003, αντικαθίσταται ως εξής:
  Το Τμήμα Εξέτασης Ψηφιακών και Ηχητικών Πειστηρίων εξετάζει ή αναλύει ψηφιακά, ηλεκτρονικά ή ακουστικά μέσα και τα δεδομένα που περιέχονται σ’ αυτά, τα οποία περισυλλέγονται από τον τόπο του εγκλήματος από το Τμήμα Εξερευνήσεων της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών ή αποστέλλονται με σχετική παραγγελία από ανακριτική, εισαγγελική ή δικαστική αρχή εφόσον επιδέχονται εργαστηριακές εξετάσεις και μπορούν να συμβάλουν στην εξιχνίαση εγκληματικής πράξης. Οι υπηρετούντες στο Τμήμα, εφόσον τους έχει απονεμηθεί σχετική ειδικότητα, σύμφωνα με το άρθρο 111 του π.δ. 342/1977, συντάσσουν εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης για κάθε εργαστηριακή εξέταση, προς χρήση από τις κατά νόμο αρμόδιες Αρχές. Σε περίπτωση κατά την οποία αποστέλλονται πειστήρια ή διατυπώνονται ερωτήματα τα οποία δεν είναι επιδεκτικά εργαστηριακής εξετάσεως ή απαντήσεως ενημερώνεται το ταχύτερο δυνατό η επιληφθείσα αρχή και επιστρέφονται τα πειστήρια. Αν το αποτέλεσμα της εξετάσεως είναι καταφανώς αρνητικό, η συντασσόμενη έκθεση είναι συνοπτική, το δε έγγραφο του Τμήματος είναι δυνατόν να διαβιβάζεται και τηλεομοιοτυπικά. — Το Τμήμα αυτό περιλαμβάνει τα ακόλουθα εργαστήρια.
 1. Εργαστήριο Εξέτασης Πειστηρίων Υπολογιστικών Συστημάτων, το οποίο.(1) Ενεργεί ανάγνωση, ανάκτηση – επαναφορά, εξέταση, αποκρυπτογράφηση, ανάλυση, σύγκριση, επεξεργασία, καταγραφή δεδομένων, ευρισκομένων σε αποθηκευτικούς ψηφιακούς χώρους τοπικών δικτύων, ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών ή άλλων ειδικών σταθερών ή φορητών μέσων ψηφιακής αποθήκευσης δεδομένων.
 2. (2) Αποφαίνεται για τον τρόπο λειτουργίας λογισμικού ή ψηφιακού υλικού και διαπιστώνει την αλληλουχία των ενεργειών χρήσης λογισμικού ή υλικού και ενεργεί εξετάσεις για την εξακρίβωση του δημιουργού ή του χρήστη εφαρμογών ή δεδομένων επί ψηφιακών πειστηρίων, που είναι πρόσφορα προς ανάγνωση.
 3. (3) Ενεργεί εξετάσεις επί ηλεκτρονικών συσκευών ή άλλων ειδικών ηλεκτρονικών διατάξεων, οι οποίες είναι δυνατόν να αποθηκεύουν ψηφιακά δεδομένα.
 4. (4) Ενεργεί εξετάσεις επί κινητών τηλεφώνων και συσκευών εντοπισμού θέσης.
 5. (5) Ενεργεί εξειδικευμένες εξετάσεις, αναγνώσεις, ανακτήσεις και αναλύσεις ψηφιακών δεδομένων επί τραπεζικών ή άλλων καρτών, καθώς και εξετάσεις επί συναφών ειδικών ηλεκτρονικών μέσων (ηλεκτρονικών διαβατηρίων), εφόσον οι εξετάσεις αυτές δεν είναι δυνατόν να διενεργηθούν στο Εργαστήριο Διερεύνησης Παραχάραξης – Κιβδηλείας και Πλαστότητας Εντύπων και Αξιών της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.
 6. (6) Ενεργεί εξετάσεις σε συστήματα τηλεπικοινωνιών, σε συσκευές λήψης δορυφορικού τηλεοπτικού ή άλλου σήματος τα οποία περιέχουν ψηφιακά δεδομένα πρόσφορα προς ανάγνωση.
 7. (7) Συνεργάζεται με τις επιληφθείσες Υπηρεσίες για τη διασφάλιση της κατάσχεσης, ορθής διαχείρισης και ταχύτερης αποστολής των προς εξέταση πειστηρίων, παρέχοντας σε αυτές οδηγίες ασφαλούς μεταφοράς και φύλαξης, ενώ σε εξαιρετικά κρίσιμες περιπτώσεις παρέχει τεχνική συνδρομή στην κατάσχεση, δια της αποστολής εξειδικευμένου κλιμακίου.
 8. Εργαστήριο Εξέτασης Φωνής και Ήχου, το οποίο.(1) Ενεργεί φωνητικές, γλωσσολογικές, εργαστηριακές και συγκριτικές εξετάσεις και αναλύσεις φωνών και λοιπών ηχητικών καταγραφών, με σκοπό τον προσδιορισμό του ομιλούντος ή της πηγής προέλευσης των ήχων.
 9. (2) Ενεργεί εξετάσεις και συγκρίσεις αναλογικής ή ψηφιακής ηχογραφημένης φωνής ή ήχου επί αναλογικής και ψηφιακής ηχογράφησης, προς διαπίστωση αλλοίωσης, επέμβασης, συρραφής ή ασυμβατότητας καθώς και εξετάσεις περί της γνησιότητας του υλικού φορέα και του μέσου εγγραφής.
 10. (3) Ενεργεί βελτιώσεις – αποθορυβοποιήσεις ηχογραφήσεων με σκοπό την κατανόηση των διαλαμβανομένων εντός αυτών ηχογραφημένων συνομιλιών ή άλλων ήχων.
 11. (4) Ενεργεί ειδικές απομαγνητοφωνήσεις ηχογραφήσεων όταν υπάρξει αμφισβήτηση της αρχικώς αποδοθείσης απομαγνητοφώνησης, που έχει διενεργηθεί ως ανακριτική πράξη.
 12. (5) Παρέχει τεχνική συνδρομή στη διαδικασία αναγνώρισης ομιλητή από αυτήκοο μάρτυρα.
 13. (6) Ελέγχει τη λειτουργικότητα κατασχεθέντων μέσων ηχογράφησης και αποφαίνεται για τον τρόπο λειτουργίας αυτών.
 14. (7) Συνεργάζεται με τις επιληφθείσες Υπηρεσίες για τη διασφάλιση της κατάσχεσης, ορθής διαχείρισης και ταχύτερης αποστολής των προς εξέταση πειστηρίων, παρέχοντας σε αυτές οδηγίες ασφαλούς μεταφοράς και φύλαξης, ενώ σε εξαιρετικά κρίσιμες περιπτώσεις παρέχει τεχνική συνδρομή στην κατάσχεση, δια της αποστολής εξειδικευμένου κλιμακίου. — Στο ως άνω Τμήμα λειτουργεί Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης, το οποίο είναι αρμόδιο για.
 15. την προμήθεια εξοπλισμού, υλικών και μέσων προς υποβοήθηση των αιτούμενων εργαστηριακών εξετάσεων, ύστερα από αίτημα των προϊσταμένων των Εργαστηρίων,
 16. την οργάνωση εσωτερικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, για την εξειδίκευση – μετεκπαίδευση του προσωπικού που υπηρετεί σε κάποιο Τομέα ή πρόκειται να μετατεθεί σ’ αυτόν ύστερα από σχετικό αίτημα των προϊσταμένων των Εργαστηρίων,
 17. την εύρεση, οργάνωση και ταξινόμηση της σχετικής βιβλιογραφίας, που αφορά στο αντικείμενο του Τμήματος, ύστερα από σχετικό αίτημα των προϊσταμένων των Εργαστηρίων,
 18. την καταγραφή, συντήρηση, αναβάθμιση και χρέωση του κατεχόμενου ειδικού υπηρεσιακού λογισμικού, υλικού και του εν γένει εξοπλισμού του Τμήματος,
 19. κάθε άλλη ειδική εργασία, συναφή με την αρμοδιότητά του, που του ανατίθεται σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις και διαταγές,
 20. την τήρηση των ηλεκτρονικών ή φυσικών αρχείων και υπηρεσιακών βιβλίων, όπου ενεργούνται οι σχετικές εγγραφές – καταχωρήσεις, για την αποτελεσματικότερη οργάνωση των αρμοδιοτήτων του κάθε Εργαστηρίου,
 21. την παραλαβή, γενική σήμανση και ασφαλή διακίνηση των αποστελλομένων προς εξέταση πειστηρίων
7.  
  Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 16 του άρθρου 30 του π.δ. 14/2001 όπως η παράγραφος τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 1 του π.δ. 223/2003, αντικαθίσταται ως εξής: Το Τμήμα Καταδιωκτικών – Στατιστικής και Αρχείων έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τα άρθρα 55 έως και 59 και 70 έως και 79 του π.δ. 342/1977 (Α΄ 109) και το Τμήμα Εργαστηρίων έχει αρμοδιότητες αντίστοιχες του Τμήματος Εργαστηρίων Πυροβόλων Όπλων και Ιχνών Εργαλείων, του Τμήματος Εργαστηρίων Δικαστικής Γραφολογίας και Πλαστότητας Εντύπων και Αξιών και του Τμήματος Εξέτασης Ψηφιακών και Ηχητικών Πειστηρίων της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών .
Άρθρο 2
1.  
  Τα στοιχεία (2) και (3) της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 30 του π.δ. 14/2001, όπως η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 1 του π.δ. 223/2003 καταργούνται.
2.  
  Το άρθρο 2 του π.δ. 223/2003, καταργείται.
Άρθρο 3 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Το άρθρο 11 παρ. 1 περ. α΄, β΄ και ζ΄ του ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄ 152), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 1590/1986 (Α΄ 49).
 • Τα άρθρα 14 παρ. 7 και 28 παρ. 1 του ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 41).
 • Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
 • Το άρθρο 22 παρ. 3 του ν. 2362/1995 «Περί δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄ 247), όπως ισχύει.
 • Την ΕΜ/2/03 από 25-11-2011 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη Εμμανουήλ Όθωνα» (Β΄ 2741).
 • Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Υ25 από 6-12-2011 απόφασης Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου» (Β΄ 2792).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται εφάπαξ δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 230.000,00 ευρώ περίπου για το έτος 2012. Η εν λόγω δαπάνη αφορά την ίδρυση του νέου Τμήματος Εθνικού Αρχείου Δεδομένων Γενετικών Τύπων και θα αντιμετωπιστεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη Ειδ. Φ.43-110 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ» ΚΑ.Ε. 1729. Η προκαλούμενη δαπάνη, σύμφωνα με την από 1-11-2011 έκθεση κάλυψης δαπάνης της Διεύθυνσης Οικονομικών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, στοιχεί προς τις δεσμεύσεις και τους στόχους του εγκριθέντος με τον ν. 3985/2011 Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Α΄151).
 • Την υπ’ αριθμ. 319/2011 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2003/ΕΜ/2 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2003/ΕΜ_2 2003
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1986/1590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1590 1986
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 2000/2800 2000
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1977/342 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/342 1977
Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας. 2001/14 2001
Τροποποίηση διατάξεων Π.Δ. 14/2001 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄-12) και άλλες διατάξεις. 2003/223 2003
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία