ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2012/98

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2012-08-10

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2012-08-10

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2012-08-09

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄/141).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η περίπτωση γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του π.δ. 85/2012 (Α΄/141) καταργείται.
2.  
  Η παράγραφος 4 του άρθρου 1 του π.δ. 85/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
  Οι δαπάνες λειτουργίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων βαρύνουν έως 31/12/2012 τους προϋπολογισμούς που έχουν εγκριθεί για τα πρώην Υπουργεία Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, οι πιστώσεις των οποίων μεταφέρονται στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κατά το μέρος που αφορούν τις υπαγόμενες σε αυτό υπηρεσίες
Άρθρο 2
1.  
  Η περίπτωση α) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του π.δ. 85/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 88/2012 (Α΄/143), αντικαθίσταται ως εξής: 1 από το σύνολο των υπηρεσιών, αρμοδιοτήτων, οργάνων, θέσεων και προσωπικού που ανήκαν στο πρώην Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και με τους φορείς που αυτό επόπτευε
2.  
  Η περίπτωση γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του π.δ. 85/2012 αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής: 1 από τις διευθύνσεις αα) Ανάπτυξης Αθλητισμού Ατόμων με Αναπηρία, η οποία συστάθηκε με το άρθρο 3 π.δ. 77/1985 (Α΄/28), μεταφέρθηκε στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (άρθρο 2 παρ. 1 περ. δ’ π.δ. 96/2010) και μετονομάστηκε σε Διεύθυνση Ανάπτυξης Αθλητισμού Ατόμων με Αναπηρία (άρθρο 50 παρ. 2 περ. ζ’ ν. 3918/2011, Α΄/31), ββ) «Άθλησης για Όλους», η οποία συστάθηκε με το άρθρο 39 ν. 2725/1999 (Α΄/121) και μεταφέρθηκε στο πρώην Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (άρθρο 2 παρ. 1 περ. δ’ π.δ. 96/2010) και γγ) Υποστήριξης Άθλησης και Διατροφής, η οποία με το άρθρο 13 παρ. 3 (περ. ζ΄, η΄, θ΄) ν. 3370/2005 (Α΄/176), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 50 παρ. 2 ν. 3918/2011 (Α΄/31), συστάθηκε και υπήχθη στη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής του πρώην Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Οι ανωτέρω Διευθύνσεις, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί κατά την έκδοση του παρόντος, μεταφέρονται, με τις αρμοδιότητες, όργανα, θέσεις και το προσωπικό τους και με τους φορείς που αυτές επόπτευαν, από το πρώην Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, υπαγόμενες στη Γενική Διεύθυνση Αθλητισμού .
3.  
  Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του π.δ. 85/2012, αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής: Το προσωπικό των διευθύνσεων Ανάπτυξης Αθλητισμού Ατόμων με Αναπηρία, «Άθλησης για Όλους» και Υποστήριξης Άθλησης και Διατροφής που μεταφέρεται με τις οργανικές του θέσεις από το πρώην Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, υπάγεται στο υπηρεσιακό συμβούλιο και στο πειθαρχικό συμβούλιο της Γενικής Γραμματείας αυτής .
4.  
  Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του π.δ. 85/2012, αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής: Στο Υπουργείο αυτό μεταφέρονται και οι πιστώσεις του προϋπολογισμού του πρώην Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κατά το μέρος που αφορούν τις, μεταφερόμενες στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, διευθύνσεις Ανάπτυξης Αθλητισμού Ατόμων με Αναπηρία, «Άθληση για Όλους» και Υποστήριξης Άθλησης και Διατροφής .
Άρθρο 3
1.  
  Η περίπτωση α) της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του π.δ. 85/2012, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 94/2012 (Α΄/149), αντικαθίσταται ως εξής: α) τις υπηρεσίες που ανήκαν στο πρώην Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μεταφέρθηκαν με τα π.δ. 184/2009 (Α΄/213), 189/2009 (Α΄/221), 50/2010 (Α΄/89) και 127/2010 (Α΄/214) στο πρώην Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (άρθρο 1 του ν. 3922/2011, Α΄/35), το οποίο συστάθηκε με το ν. 1753/1919 (άρθρο 3) και υπήχθη στο ανωτέρω Υπουργείο (άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 3922/2011), της Ελληνικής Υπηρεσίας Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχημάτων και Συμβάντων -ΕΛΥΔΝΑ, η οποία συστάθηκε με το άρθρο 8 παρ. 1 του ν. 4033/2011 (Α΄/264) και υπήχθη στο ανωτέρω αυτό Υπουργείο, καθώς και της Γενικής Γραμματείας Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας (άρθρο 1 παρ. 2 του π.δ. 96/2010, άρθρο 2 παρ. 3 του π.δ. 127/2010), όπως έχουν διαμορφωθεί κατά την έκδοση του παρόντος, με τις αρμοδιότητες, όργανα, θέσεις και προσωπικό τους και τους φορείς που επόπτευαν, .
Άρθρο 4
1.  
  Το άρθρο 6 του π.δ. 85/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
  Άρθρο 6
  1.  
   Ιδρύεται Υπουργείο Τουρισμού. Το Υπουργείο Τουρισμού συγκροτείται από τις υπηρεσίες που ανήκαν στο πρώην Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης κατά τη συγχώνευσή του με το Υπουργείο Πολιτισμού που έγινε με το π.δ. 186/2009 (Α΄/213), με το σύνολο των αρμοδιοτήτων, οργάνων, θέσεων και προσωπικού που ανήκαν σ’ αυτό κατά την κατά τα ανωτέρω συγχώνευσή του και όπως έχουν διαμορφωθεί κατά την έκδοση του παρόντος και με τους φορείς που αυτό επόπτευε.
  2.  
   Στο Υπουργείο Τουρισμού μεταφέρεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού η Γενική Γραμματεία Πολιτιστικής και Τουριστικής Υποδομής (άρθρο 27 ν. 3342/2005, άρθρο 13 ν. 3878/2010) ως σύνολο υπηρεσιών, αρμοδιοτήτων, οργάνων, θέσεων και προσωπικού που ανήκαν σ’ αυτήν κατά την έκδοση του παρόντος και η εποπτεία των φορέων που αυτή επόπτευε, πλην.α) της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για τον προγραμματισμό, τη μελέτη και κατασκευή αθλητικών και λοιπών έργων (ΕΥΔΕ/ΑΟΕΕ) που συστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του π.δ. 220/2000 (Α΄/90), υπήχθη οργανικά στην πρώην Γενική Γραμματεία Ολυμπιακής Αξιοποίησης (άρθρο 2 παρ. 1 ν. 3708/2008) και μετονομάστηκε σε Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων και Εγκαταστάσεων Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης (ΕΥΔΕ/ΕΠΤΑ) με το άρθρο 13 παρ. 2 ν. 3878/2010, η οποία μεταφέρεται ως σύνολο υπηρεσιών, αρμοδιοτήτων, θέσεων, προσωπικού και έργων που ανήκαν σε αυτήν κατά την έκδοση του παρόντος στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και β) της αρμοδιότητας αξιοποίησης της ολυμπιακής κληρονομιάς του άρθρου 27 του ν. 3342/2005, η οποία μεταφέρεται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
  3.  
   Η μεταφερόμενη, κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, Γενική Γραμματεία Πολιτιστικής και Τουριστικής Υποδομής μετονομάζεται σε Γενική Γραμματεία Τουριστικών Υποδομών και Επενδύσεων. Σε αυτήν.α) υπάγεται η Γενική Διεύθυνση Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου Τουρισμού με το σύνολο των αρμοδιοτήτων, οργάνων, θέσεων και προσωπικού που ανήκει σε αυτές, όπως είχαν διαμορφωθεί κατά την έκδοση του παρόντος, καθώς και οι σε αυτήν υπαγόμενες Διευθύνσεις, με το σύνολο των αρμοδιοτήτων, οργάνων, θέσεων και προσωπικού που ανήκει σε αυτές, όπως είχαν διαμορφωθεί κατά την έκδοση του παρόντος και β) μεταφέρεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού η αρμοδιότητα διαχείρισης και συντονισμού των δράσεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Τουρισμού. Οι διατάξεις που αναφέρονται στη Γενική Γραμματεία Πολιτιστικής και Τουριστικής Υποδομής εξακολουθούν να ισχύουν για τη Γενική Γραμματεία Τουριστικών Υποδομών και Επενδύσεων κατά το μέρος που δεν είναι αντίθετες με τις ρυθμίσεις του παρόντος.
  4.  
   Στο Υπουργείο Τουρισμού μεταφέρεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού η αρμοδιότητα άσκησης εποπτείας με τον Υπουργό Οικονομικών επί της εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου ΑΕ», σύμφωνα με το άρθρο 1 της υπ’ αριθμ. Δ6Α 1162069 ΕΞ 2011/28.11.2011 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Πολιτισμού και Τουρισμού (Β΄/2779/2.12.2011).
  5.  
   Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται Υπουργός αρμόδιος για θέματα που υπάγονται στο Υπουργείο Τουρισμού νοείται εφεξής ο Υπουργός Τουρισμού.
  6.  
   Έως ότου συγκροτηθεί υπηρεσιακό συμβούλιο και πειθαρχικό συμβούλιο, το προσωπικό του συνιστώμενου Υπουργείου Τουρισμού και των υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτό εξακολουθεί να υπάγεται στα υπηρεσιακά συμβούλια και στα πειθαρχικά συμβούλια στα οποία υπαγόταν έως τη δημοσίευση του παρόντος.
  7.  
   Οι δαπάνες λειτουργίας του Υπουργείου Τουρισμού βαρύνουν έως 31/12/2012 τον προϋπολογισμό που έχει εγκριθεί για το πρώην Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, οι πιστώσεις του οποίου μεταφέρονται στο Υπουργείο Τουρισμού, κατά το μέρος που αφορούν τις υπαγόμενες σε αυτό υπηρεσίες
Άρθρο 5
1.  
  Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του π.δ. 85/2012 αντικαθίσταται ως εξής: Επανιδρύεται το Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης, το οποίο συγκροτείται από τις υπηρεσίες που ανήκαν στο πρώην Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης, με το σύνολο των αρμοδιοτήτων, οργάνων, θέσεων και προσωπικού, καθώς και με τους φορείς που αυτό επόπτευε πριν τη μετατροπή του σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας - Θράκης (άρθρο 3 π.δ. 185/2009, Α΄/213), η οποία και καταργείται, ήτοι τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) (ν. 2687/1999, Α΄/39), τη ΗΕLΕΧΡΟ Α.Ε. (ν. 2687/1999, Α΄/39), την Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Α.Ε. (ν. 3489/2006, Α΄/205, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4072/2012, Α΄/86), την Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε) (ν. 2651/1998, Α΄/248, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 2937/2001, Α΄/169), την Ε.Υ.Α.Θ. Παγίων (ν. 2651/1998, Α΄/248, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 2937/2001, Α΄/169), το Ευρωπαϊκό Κέντρο Επικοινωνίας, Πληροφόρησης και Πολιτισμού - Εθνικό Κέντρο Χαρτών και Χαρτογραφικής Κληρονομιάς - Εθνική Χαρτοθήκη (Ε.Κ.Ε.Π.Π.-Ε.ΚΕ.Χ.ΧΑ.Κ) (ν. 2466/1997, Α΄/30, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3489/2006, Α΄/205) και το Κέντρο Διαφύλαξης Αγιορείτικης Κληρονομιάς (ΚΕ.Δ.Α.Κ.) (ν. 1198/1981, Α΄/238) .
Άρθρο 6
1.  
  Στο άρθρο 8 του π.δ. 85/2012 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
  Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μεταφέρονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ως σύνολο υπηρεσιών, αρμοδιοτήτων, οργάνων, θέσεων και προσωπικού, όπως έχουν διαμορφωθεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος και με τους οργανισμούς και φορείς που εποπτεύουν
 1. Η Γενική Διεύθυνση Αλιείας (άρθρο 1 π.δ. 356/1990, Α΄/143), .
 2. Οι Ειδικές Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες Αλιείας σε επίπεδο Τμήματος (άρθρο 8 παρ. 1 και 2 π.δ. 398/1990, Α΄/159, άρθρο 247 παρ. 2 ν. 4072/2012, Α΄/86), .
 3. Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αλιείας» (άρθρο 5 παρ. 7 περιπτ. β’ ν. 3614/2007, Α΄/267), .
 4. Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αλιείας» (άρθρο 5 παρ. 7 περιπτ. ε’ ν. 3614/2007, Α΄/267), .
 5. Το Συμβούλιο Αλιείας (άρθρο 5 β.δ. 152/1969, Α΄/43), .
 6. Ο Σταθμός Ελέγχου Αλιευτικών Προϊόντων Αεροδρομίου Αθηνών (άρθρο 206 ν. 4072/2012, Α΄/86).
 7. Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μεταφέρεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων η αρμοδιότητα της εποπτείας του Ταμείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας (άρθρο 12 παρ. 1 και 2 ν. 3889/2010, Α΄/182) κατά το μέρος που ανήκε στο τελευταίο.
 8. Το προσωπικό των υπηρεσιών, οργάνων και φορέων της παρούσας παραγράφου υπάγεται στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
 9. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται Υπουργός αρμόδιος για θέματα που υπάγονται στην αρμοδιότητα των υπηρεσιών και φορέων του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, ως αρμόδιος νοείται εφεξής ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
 10. Οι δαπάνες λειτουργίας των υπηρεσιών και φορέων της παρούσας παραγράφου βαρύνουν ως 31/12/2012 τον προϋπολογισμό που έχει εγκριθεί για το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, οι πιστώσεις του οποίου μεταφέρονται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατά το μέρος που αφορούν τις υπαγόμενες σε αυτό υπηρεσίες και φορείς της παρούσας παραγράφου .
2.  
  Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του π.δ. 85/2012, όπως προστέθηκε με το άρθρο 2 του π.δ. 94/2012 (Α΄/149) καταργείται.
Άρθρο 7
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του. Στον Πρωθυπουργό αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) του άρθρου 24 παρ. 4 του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» (Α΄/137), β) του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄/141), όπως τροποποιήθηκε με τα π.δ. 88/2012 (Α΄/143) και 94/2012 (Α΄/149), γ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄/98).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. 113/2012 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Πρωθυπουργού,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2011/6Α1162069ΕΞ2011 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2011/6Α1162069ΕΞ2011 2011
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις. 1999/2725 1999
Βιώσιμη ανάπτυξη και κοινωνική αξιοποίηση των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων, αδειοδότηση, χρήσεις, λειτουργίες τους - Διάρθρωση, οργάνωση και λειτουργία Γενικής Γραμματείας Ολυμπιακής Αξιοποίησης. 2005/3342 2005
Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις. 2005/3370 2005
Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 –2013. 2007/3614 2007
Καταπολέμηση της βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις και άλλες διατάξεις. 2008/3708 2008
Ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Πολιτισμούκαι Τουρισμού. 2010/3878 2010
Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες δια­τάξεις. 2010/3889 2010
Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις. 2011/3918 2011
Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική μορφή - Σήματα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις. 2012/4072 2012
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/77 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/77 1985
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1990/356 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/356 1990
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1990/398 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/398 1990
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2000/220 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/220 2000
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισµός των αρµοδιοτήτων του. 2009/184 2009
Συγχώνευση των Υπουργείων Πολιτισµού και Τουριστικής Ανάπτυξης. 2009/186 2009
Σύσταση Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων. 2010/96 2010
Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών. 2012/85 2012
Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 «Ιδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών (Α΄ 141). 2012/88 2012
Τροποποίηση π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141). 2012/94 2012
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1969/152 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1969/152 1969
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ανασύνθεση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εξωτερικών και Άμυνας (Κ.Υ.Σ.Ε.Α.) 2012/29_28-8-2012 2012
Καθορισμός των θέσεων Ειδικών Συμβούλων - Ειδικών Συνεργατών, Μετακλητών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων με απόσπαση στο Πολιτικό Γραφείο του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. 2012/34_12-9-2012 2012
Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τουρισμό, αναδιάρθωση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις. 2013/4179 2013
Σύσταση, συγχώνευση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. 2012/117 2012
Τροποποίηση του π.δ. 347/1998 (Α΄231) «Εξοπλισμός των πλοίων σύμφωνα με την Οδηγία 96/98/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 1996», όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίησή του με τα π.δ. 158/1999 (Α΄ 156), 137/2002 (Α΄ 112), 294/2003 (Α΄ 251), 194/20[...]" 2012/121 2012
Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141). 2012/131 2012
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/70/Ευρατόμ του Συμβουλίου της 19ης Ιουλίου 2011 περί θεσπίσεως κοινοτικού πλαισίου για την υπεύθυνη και ασφαλή διαχείριση αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων (ΕΕ L 199/02.08.2011). 2013/122 2013
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Απόφαση-Πλαίσιο 2006/960/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για την απλούστευση της ανταλλαγής πληροφοριών και στοιχείων μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης [...]" 2013/135 2013
Τροποποίηση του π.δ. 347/1998 «Εξοπλισμός των πλοίων σύμφωνα με την Οδηγία 96/98/ΕΚ του Συμβου­λίου της 20ης Δεκεμβρίου 1996» (Α΄ 231), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τα π.δ. 158/1999 (Α΄ 156), 137/2002 (Α΄ 112), 294/2003 (Α΄ 251), 194/2009 [...]" 2013/156 2013
Ρύθμιση χρήσης διχτυών στην αλιεία. 2013/174 2013
Έγκριση Τροποποίησης Οργανισμού του Ιδρύματος με την επωνυμία «Θεραπευτικόν Παιδαγωγικόν Κέντρον Πατρών – Απροσαρμόστων Παίδων «Η ΜΕΡΙΜΝΑ» που κυρώθηκε με το υπ’ αριθ. 244/1973 β.δ. (ΦΕΚ 74/Α΄/31.3.1973) 2013/46 2013
Κύρωση τροποποιήσεων του Πρωτοκόλλου, 1988, που αναφέρεται στη Διεθνή Σύμβαση περί Γραμμών Φορτώσεως 1966, σύμφωνα με την Απόφαση ΜSC 270(85)/04.12.2008 της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας (Μaritime Safety Cοmmittee-ΜSC) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισ[...]" 2013/50 2013
Κύρωση των τροποποιήσεων της Διεθνούς Σύμβασης «Περί ασφαλείας της ανθρωπίνης ζωής στην θάλασσα, (ΠΑΑΖΕΘ – SΟLΑS 1974)», όπως αυτές υιοθετήθηκαν την 4η Δεκεμβρίου 2008 με την Απόφαση ΜSC.269(85)/04-12-2008, της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας (ΜSC) του [...]" 2013/52 2013
Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα ΙΙΙ του Πρωτοκόλλου του 1978 αναφορικά με την Διεθνή Σύμβαση για την Πρόληψη της Ρύπανσης από Πλοία, 1973. (Αναθεωρημένο Παράρτημα ΙΙΙ της Δ.Σ ΜΑRΡΟL 73/78). 2013/59 2013
Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα V του Πρωτοκόλλου του 1978 αναφορικά με τη Διεθνή Σύμβαση για την Πρόληψη της Ρύπανσης από Πλοία, 1973 (Αναθεωρημένο Παράρτημα V της Δ.Σ ΜΑRΡΟL 73/78). 2013/8 2013
Τροποποίηση διατάξεων του β.δ. 160/1970 «Περί Ταμείου Αρωγής Λιμενικού Σώματος». 2014/1 2014
Οργανισμός του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης. 2014/108 2014
Αποδοχή τροποποιήσεων της Διεθνούς Σύμβασης “Περί των Διεθνών Κανονισμών προς Αποφυγήν Συγκρούσεως εν θαλάσση, 1972”, η οποία κυρώθηκε με το Ν.Δ. 93/1974 (Α΄ 293) και τροποποιήθηκε με το Ν. 635/1977 (Α΄ 189), το Π.Δ. 233/1983 (Α΄ 86), το Π.Δ. 116/198[...]" 2014/163 2014
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/38/ΕΕ (ΕΕ L 218/14.8.2013) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου­λίου της 12ης Αυγούστου 2013, τροποποίηση του π.δ. 16/2011 «Έλεγχος των πλοίων από το κράτος λιμένα» (Α΄ 36) και του π.δ. 159/2006 «Ίδρυση Σχολής Επιθεω[...]" 2014/166 2014
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις Οδηγίες 2009/13/ΕΚ (L 124) και 2013/54/ΕΕ (L 329). 2014/171 2014
Τροποποίηση του Προεδρικού διατάγματος 405/1996 «Κανονισμός φόρτωσης, εκφόρτωσης, διακίνησης και παραμονής επικινδύνων ειδών σε λιμένες και μεταφορά αυτών δια θαλάσσης» (Α΄272). 2014/177 2014
Εφαρμογή της απόφασης 2023 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2014/20 2014
Κατάσταση μόνιμης διαθεσιμότητας προσωπικού Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής. 2014/27 2014
Εφαρμογή της απόφασης 2060 (2012) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2014/78 2014
Αναδιάρθρωση Περιφερειακών Διοικήσεων Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) και Λιμενικών Αρχών και ρύθμιση θεμάτων στελέχωσης αυτών. 2014/81 2014
Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Π.δ. 120/1997 (Α΄ 110). 2015/12 2015
Εφαρμογή της απόφασης 1989 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. 2015/14 2015
Τροποποίηση του Π.Δ. 20/2012:«Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 103/1999 «Κανόνες και πρότυπα ασφαλείας για τα επιβατηγά πλοία σύμφωνα με την Οδηγία 98/18/ΕΚ του Συμβουλίου της 17ης Μαρτίου 1998» (Α΄ 110), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τα Π.Δ.[...]" 2015/4 2015
Πρόσθετες διαδικασίες ελέγχου, όροι και προϋποθέσεις για τη δρομολόγηση επιβατηγών (Ε/Γ), επιβατηγών-οχηματαγωγών (Ε/Γ-Ο/Γ) πλοίων μετά τη συμπλήρωση της προβλεπόμενης στις οικείες διατάξεις ηλικίας. 2015/5 2015