Μετονομασία Τμήματος και ίδρυση-συγκρότηση, κατάργηση και ανασυγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Μετονομασία Τμήματος"
1.  
  Το προβλεπόμενο στο ΠΔ 148/1990 (Α΄ 56) Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μετονομάζεται σε Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής
2.  
  Η απαιτούμενη διάρκεια φοίτησης για την απόκτηση πτυχίου στο μετονομαζόμενο Τμήμα ορίζεται εφεξής σε δέκα εξάμηνα. Η διάρκεια φοίτησης των εισαχθέντων μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 παραμένει η ισχύουσα πριν από τη δημοσίευση του παρόντος.
Άρθρο 2 "Έναρξη εκπαιδευτικής λειτουργίας Τμήματος"
1.  
  Η εκπαιδευτική λειτουργία του προβλεπόμενου στο π.δ. 173/2009 (Α΄ 206) Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων αρχίζει από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.
Άρθρο 3 "Κατάργηση Σχολής"
1.  
  Η προβλεπόμενη στο π.δ. 182/2002 (Α΄ 170) Σχολή Επιστημών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων καταργείται. Τα τμήματα, που υπάγονται σε αυτή, εντάσσονται ως ακολούθως:.
 1. Το Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών στη Σχολή Επιστημών Υγείας, η οποία ιδρύεται με το επόμενο άρθρο
 2. Το Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών στη Σχολή Θετικών Επιστημών
2.  
  Με πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κατανέμονται το διοικητικό προσωπικό, ο εξοπλισμός και το αρχείο της καταργούμενης Σχολής και ρυθμίζεται κάθε λεπτομερειακό ζήτημα που προκύπτει από την κατάργηση
Άρθρο 4 "Ίδρυση-συγκρότηση και ανασυγκρότηση Σχολών"
1.  
 1. Στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ιδρύονται οι ακόλουθες Σχολές:
 2. i) Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, στην οποία εντάσσεται το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, ii) Επιστημών Υγείας, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα Ιατρικής και Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, iii) Καλών Τεχνών, στην οποία εντάσσεται το Τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης, και iν) Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, με το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
 3. Η γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη των ιδρυομένων Σχολών πραγματοποιείται από τα τμήματα που τις συγκροτούν
 4. Η συγκρότηση και ανάδειξη των οργάνων διοίκησης των ιδρυόμενων Σχολών ολοκληρώνεται μέχρι την 30.11.2013.
 5. Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών συγκρότησης και ανάδειξης των κατά τα ως άνω οργάνων διοίκησης εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη από τον Πρύτανη του ιδρύματος.
 6. Η ακαδημαϊκή λειτουργία των ιδρυόμενων με το παρόν Διάταγμα Σχολών αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014
2.  
  Ύστερα από τις ανωτέρω μεταβολές, οι Σχολές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ανασυγκροτούνται και ορίζονται εφεξής ως ακολούθως:
 1. Φιλοσοφική Σχολή με έδρα τα Ιωάννινα και Τμήματα:
 2. i) Φιλολογίας, ii) Ιστορίας και Αρχαιολογίας και iii) Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
 3. Σχολή Θετικών Επιστημών με έδρα τα Ιωάννινα και Τμήματα:
 4. i) Μαθηματικών, ii) Φυσικής, iii) Χημείας, iν) Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής και ν) Μηχανικών Επιστήμης Υλικών
 5. Σχολή Επιστημών Αγωγής με έδρα τα Ιωάννινα και Τμήματα:
 6. i) Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης και ii) Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών
 7. Σχολή Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών με έδρα τα Ιωάννινα και Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
 8. Σχολή Επιστημών Υγείας με έδρα τα Ιωάννινα και Τμήματα:
 9. i) Ιατρικής και ii) Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών
 10. Σχολή Καλών Τεχνών με έδρα τα Ιωάννινα και Τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης
 11. Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, με το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Άρθρο 5 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) του άρθρου 7 του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α΄ 195), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4076/2012 «Ρυθμίσεις Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 159), την παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4132/2013 «Κατεπείγουσες διατάξεις του Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 59) και την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 4142/2013 «Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)» (Α΄ 83). β) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98), γ) του π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α΄ 194), δ) της υπ’ αρ. Υ48/9-7-2012 απόφασης του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β΄ 2105),
 • Το αριθμ. 1257/6-2-2013 έγγραφο του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Υπουργού στην Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.).
 • Τη γνώμη της Α.ΔΙ.Π. (αποφάσεις 8/3/2013 και 14/3/2013 της Ολομέλειας, που απεστάλησαν αντίστοιχα με τα αριθμ. 461/8-3-2013 και 538/18-3-2013 έγγραφα) καθώς και το αριθμ. 2134/30-11-2012 έγγραφο.
 • Το αριθμ. 1232/6-2-2013 έγγραφο του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, για τη διατύπωση γνώμης επί των προτεινόμενων μεταβολών στο ίδρυμα, όπως συμπληρώθηκε με το όμοιο αριθμ. 3297/1-3-2013.
 • Τη γνώμη του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (συνεδρίαση 2α/28-2-2013) και της Συγκλήτου του ιδρύματος (συνεδρίαση 992/1/12-2-2013).
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη ύψους 7.560 € από την καταβολή εξόδων παράστασης, η οποία για το τρέχον οικονομικό έτος και για το τελευταίο τρίμηνο, περιορίζεται στα 1890 € και θα βαρύνει τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του εκτελούμενου προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. (απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 153961/ΙΒ/6.12.2012, ΑΔΑ: Β4Μ99-ΙΕΞ). Για την επόμενη πενταετία θα ληφθεί μέριμνα για την εγγραφή απαιτούμενων πιστώσεων στους προϋπολογισμούς αντίστοιχων ετών. Η ανωτέρω δαπάνη αντιρροπείται κατά το ποσό των 2520 ΕΥΡΩ σε ετήσια βάση και κατά 630 ΕΥΡΩ κατά το τρέχον οικονομικό έτος από τη μη καταβολή των αντιστοίχων εξόδων παράστασης της καταργούμενης Σχολής. Επιπρόσθετα από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού προκαλείται επιβάρυνση του εκτελούμενου προϋπολογισμού του Ιδρύματος λόγω σφραγίδων, πινακίδων κ.λπ., ύψους 950 ΕΥΡΩ περίπου, η οποία θα καλυφθεί από τις εγγραμμένες πιστώσεις του (απόφαση ανάληψης υποχρέωσης αριθμ. 11490/11.4.2013, ΑΔΑ:ΒΕΑΥ469Β7Η-2Α0).
 • Την αριθμ. 150/2013 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2012/Υ48 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2012/Υ48 2012
Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. 2011/4009 2011
Ρυθμίσεις θεμάτων Ανωτάτων ΕκπαιδευτικώνΙδρυμάτων και άλλες διατάξεις. 2012/4076 2012
Κατεπείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις. 2013/4132 2013
Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.). 2013/4142 2013
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1990/148 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/148 1990
Ίδρυση Σχολής Επιστημών και Τεχνολογιών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων . 2002/182 2002
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
΄Ιδρυση Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στο Πανεπι­στήμιο Ιωαννίνων. 2009/173 2009
Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες. 2010/113 2010