Εφαρμογή απαιτήσεων για ικανότητα τήρησης φυλακής των ναυτικών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Οργάνωση χρόνου εργασίας και ανάπαυσης"
1.  
  Τα χρονικά διαστήματα ανάπαυσης του προσωπικού που εκτελεί φυλακές και εκείνων που τους έχουν ανατεθεί καθήκοντα τα οποία σχετίζονται με την ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένων ειδικών καθηκόντων που αναλαμβάνονται σε περίπτωση συμβάντος έκτακτης ανάγκης, την πρόληψη της ρύπανσης και την ασφάλεια από έκνομες ενέργειες (security), καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του τμήματος Α-VΙΙΙ/1 του Μέρους Α του Κώδικα της Διεθνούς Σύμβασης για Πρότυπα Εκπαίδευσης, Έκδοσης Πιστοποιητικών και Τήρησης Φυλακών των Ναυτικών (S.Τ.C.W.), υπό την επιφύλαξη απαιτήσεων της νομοθεσίας περί μεγίστου χρόνου απασχόλησης πληρωμάτων Ε/Γ και Ε/Γ-Ο/Γ ταχυπλόων πλοίων, που εκτελούν πλόες εσωτερικού και εμπίπτουν στην εφαρμογή του Κώδικα Ταχυπλόων Πλοίων του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) ή του Κώδικα Δυναμικώς Υποστηριζόμενων Σκαφών του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ).
2.  
  Συγκεκριμένα, σε όλα τα πρόσωπα στα οποία ανατίθενται καθήκοντα αξιωματικού υπεύθυνου φυλακής ή μέλους πληρώματος που αποτελεί μέρος φυλακής και σε εκείνα που τους έχουν ανατεθεί καθήκοντα, τα οποία σχετίζονται με την ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένων ειδικών καθηκόντων που αναλαμβάνονται σε περίπτωση συμβάντος έκτακτης ανάγκης, την πρόληψη της ρύπανσης και την ασφάλεια από έκνομες ενέργειες (security), χορηγείται χρονικό διάστημα ανάπαυσης που δεν είναι λιγότερο από:
 1. δέκα (10) ώρες σε οποιαδήποτε περίοδο είκοσι τεσσάρων (24) ωρών και
 2. εβδομήντα επτά (77) ώρες σε οποιαδήποτε περίοδο επτά (07) ημερών
3.  
  Οι ώρες ανάπαυσης δεν διαιρούνται σε περισσότερες από δύο περιόδους, η μία από τις οποίες διαρκεί τουλάχιστον έξι (06) ώρες και τα χρονικά διαστήματα μεταξύ διαδοχικών περιόδων ανάπαυσης δεν υπερβαίνουν τις δεκατέσσερις (14) ώρες
4.  
  Οι απαιτήσεις για τις περιόδους ανάπαυσης, που καθορίζονται στην παράγραφο 2 και 3, δεν είναι απαραίτητο να τηρούνται σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης ή άλλων υπερισχύουσων επιχειρησιακών συνθηκών. Τα απαιτούμενα από τους εθνικούς νόμους και κανονισμούς και από τα διεθνή όργανα γυμνάσια στο πλοίο διεξάγονται κατά τρόπο ώστε να ελαχιστοποιείται η διακοπή των περιόδων ανάπαυσης και να μην προξενείται κόπωση.
5.  
  Όταν ναυτικός ευρίσκεται σε άμεση διάθεση, όπως στην περίπτωση αστελέχωτου μηχανοστασίου, λαμβάνει επαρκή αντισταθμιστική περίοδο ανάπαυσης, εάν η κανονική περίοδος ανάπαυσής του διαταράσσεται από κλήσεις για εργασία
Άρθρο 2 "Πίνακας και αρχείο οργάνωσης χρόνου εργασίας και ανάπαυσης"
1.  
  Σε ευπρόσιτο μέρος στο πλοίο, τοποθετείται με μέριμνα του πλοιάρχου πίνακας, στον οποίο εμφαίνεται η οργάνωση του χρόνου εργασίας και περιλαμβάνεται για κάθε θέση εργασίας τουλάχιστον:
 1. το χρονοδιάγραμμα της υπηρεσίας όταν το πλοίο είναι στη θάλασσα και όταν το πλοίο είναι σε λιμένα και
 2. το ελάχιστο σύνολο ωρών ανάπαυσης, όπως καθορίζεται στο παρόν ή με Συλλογική Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας που εφαρμόζεται.
 3. Ο πίνακας που αναφέρεται στην παράγραφο αυτή συντάσσεται, σύμφωνα με το πρότυπο που παρατίθεται στο Παράρτημα Α ή στις εκάστοτε ισχύουσες διεθνείς οδηγίες, στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.
2.  
  Με μέριμνα του πλοιάρχου τηρείται για χρονικό διά­στημα τουλάχιστον ενός μηνός επί του πλοίου αρχείο των καθημερινών ωρών ανάπαυσης των ναυτικών και είναι διαθέσιμο για έλεγχο από αρμόδιες αρχές, ώστε να εξασφαλίζεται η τήρηση των διατάξεων του παρόντος διατάγματος. Το αρχείο συντάσσεται σύμφωνα με το πρότυπο που καθορίζεται στο Παράρτημα Β ή στις εκάστοτε ισχύουσες διεθνείς οδηγίες, στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα. Οι ναυτικοί λαμβάνουν αντίγραφο των στοιχείων του αρχείου που τους αφορούν, υπογεγραμμένο από τον πλοίαρχο ή από μέλος πληρώματος εξουσιοδοτημένο από αυτόν και από τους ναυτικούς.
3.  
  Για πλοία που εκτελούν πλόες σε περιοχές που ισχύει η ίδια τοπική ώρα, οι ώρες και τα χρονικά δια­στήματα του παρόντος άρθρου καταχωρούνται σε τοπική ώρα και για πλοία που εκτελούν πλόες σε περιοχές όπου η τοπική ώρα αλλάζει, καταχωρούνται σε “παγκόσμιο χρόνο συντονισμού” (UΤC)
4.  
  Η τήρηση του πίνακα και του αρχείου καλύπτουν τις απαιτήσεις τήρησης του προγράμματος και του αρχείου που προβλέπονται στο π.δ. 152/2003 (Α΄ 124).
Άρθρο 3 "Αναστολή προγράμματος χρόνου ανάπαυσης"
1.  
  Ο πλοίαρχος έχει το δικαίωμα να απαιτεί από ναυτικό να εκτελεί όσες ώρες εργασίας απαιτούνται για την άμεση ασφάλεια του πλοίου, των ατόμων που επιβαίνουν σε αυτό ή του φορτίου ή για την παροχή βοήθειας σε άλλο πλοίο ή άτομα που ευρίσκονται σε κατάσταση κινδύνου στη θάλασσα. Στις περιπτώσεις αυτές, ο πλοίαρχος μπορεί να αναστείλει την ισχύ του προγράμματος ωρών ανάπαυσης και να απαιτήσει από ναυτικό να εκτελέσει όσες ώρες εργασίας απαιτούνται μέχρις ότου αποκατασταθεί η ομαλή κατάσταση. Μόλις καταστεί δυνατό μετά την αποκατάσταση των κανονικών συνθηκών, ο πλοίαρχος εξασφαλίζει τη χορήγηση επαρκούς περιόδου ανάπαυσης σε όλους τους ναυτικούς που εκτέλεσαν εργασία στη διάρκεια περιόδου ανάπαυσης, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υπηρεσίας.
2.  
  Σε περίπτωση κατά την οποία ναυτικός που μετέχει σε φυλακές συμμετέχει ή απασχολείται σε περιστατικό:
 1. επείγουσας ανάγκης (emergency), (β) γυμνασίου (driΙΙ), (γ) υπερισχυουσών επιχειρησιακών συνθηκών, (ονerriding οperatiοnal cοnditiοns), δηλαδή ουσιωδών εργασιών επί του πλοίου, οι οποίες για λόγους ασφάλειας, προστα­σίας του θαλασσίου περιβάλλοντος, δημοσίου συμφέροντος δεν είναι δυνατό να καθυστερήσουν ή οι οποίες δεν μπορούσαν να προβλεφθούν κατά την έναρξη του πλου, καταχωρείται σχετική εγγραφή σε στήλη παρατηρήσεων της μερίδας του αρχείου που αφορά στο ναυτικό αυτό.
 2. Η εγγραφή αυτή περιέχει το χρόνο έναρξης και πέρατος της απασχόλησης, ενώ η σχετική καταχώρηση, γίνεται σε εύλογο χρονικό διάστημα μετά τη λήξη του περιστατικού.
Άρθρο 4 "Εξαιρέσεις"
1.  
  Με Συλλογικές Συμβάσεις Ναυτικής Εργασίας επιτρέπεται να ορίζονται εξαιρέσεις από τα όρια της παραγράφου 2β και 3 του άρθρου 1, υπό την προϋπόθεση ότι το χρονικό διάστημα ανάπαυσης δεν είναι μικρότερο από εβδομήντα (70) ώρες σε οποιαδήποτε περίοδο επτά (07) ημερών. Εξαιρέσεις από την εβδομαδιαία περίοδο ανάπαυσης που προβλέπεται στην παράγραφο 2β του άρθρου 1 δεν επιτρέπονται για περισσότερες από δύο διαδοχικές εβδομάδες. Τα χρονικά διαστήματα μεταξύ δύο περιόδων εξαιρέσεων επί πλοίου δεν είναι μικρότερα από το διπλάσιο της χρονικής διάρκειας της εξαίρεσης. Οι ώρες ανάπαυσης που παρέχονται στην παράγραφο 2α του άρθρου 1 δεν μπορεί να διαιρούνται σε περισσότερες από τρεις περιόδους, η μία εκ των οποίων έχει διάρκεια τουλάχιστον έξι (06) ώρες και καμία από τις άλλες δύο περιόδους δεν έχει διάρκεια μικρότερη από μία (01) ώρα. Τα χρονικά διαστήματα μεταξύ των διαδοχικών περιόδων ανάπαυσης δεν υπερβαίνουν τις δεκατέσσερις (14) ώρες. Εξαιρέσεις δεν πρέπει να επεκτείνονται πέραν δύο περιόδων είκοσι τεσσάρων (24) ωρών σε οποιαδήποτε περίοδο επτά (07) ημερών.
2.  
  Οι παραπάνω εξαιρέσεις τηρούν, κατά το δυνατό, τα πρότυπα που καθορίζονται με το παρόν διάταγμα, μπορούν όμως να λαμβάνουν υπόψη συχνότερες ή μεγαλύτερες περιόδους άδειας ή να προβλέπουν τη χορήγηση αντισταθμιστικής άδειας για ναυτικούς που μετέχουν σε φυλακές γέφυρας ή μηχανοστασίου ή για ναυτικούς που εργάζονται σε πλοία που εκτελούν βραχείς πλόες
3.  
  Οι παραπάνω εξαιρέσεις λαμβάνουν υπόψη, κατά το δυνατό, τις οδηγίες σχετικά με την πρόληψη της κόπωσης του Τμήματος Β-VΙΙΙ/1 του Μέρους Β της Διεθνούς Σύμβασης S.Τ.C.W.
Άρθρο 5 "Οργάνωση φυλακών"
1.  
  Με μέριμνα του πλοιάρχου τα συστήματα τήρησης φυλακών ρυθμίζονται κατά τρόπο, ώστε η αποδοτικότητα όλου του προσωπικού που τηρεί φυλακή να μην μειώνεται λόγω κόπωσης και οι υπηρεσίες να οργανώνονται κατά τρόπο, ώστε ο εκτελών την πρώτη φυλακή κατά την έναρξη του πλου και οι εκτελούντες τις επόμενες φυλακές να έχουν επαρκώς αναπαυθεί και είναι από κάθε άποψη ικανοί για την άσκηση καθηκόντων
2.  
  Επιπρόσθετα, ο πλοίαρχος διασφαλίζει ότι η οργάνωση φυλακών είναι επαρκής, ώστε να τηρείται ασφαλής φυλακή ή φυλακές, λαμβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες συνθήκες και καταστάσεις και ότι, υπό τη γενική διοίκησή του:
 1. οι αξιωματικοί που έχουν αναλάβει φυλακή ναυσιπλοΐας είναι υπεύθυνοι για την ασφαλή ναυσιπλοΐα του πλοίου κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους, όταν είναι οι ίδιοι παρόντες στη γέφυρα ναυσιπλοΐας ή σε άμεσα γειτνιάζοντα χώρο, όπως το δωμάτιο χαρτών ή το κέντρο ελέγχου της γέφυρας, σε κάθε χρόνο,
 2. οι χειριστές ραδιοεπικοινωνιών είναι υπεύθυνοι για την τήρηση συνεχούς φυλακής ραδιοεπικοινωνιών σε κατάλληλες συχνότητες κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της υπηρεσίας τους,
 3. οι αξιωματικοί που έχουν αναλάβει φυλακή μηχανοστασίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα SΤCW και υπό τη διοίκηση του πρώτου μηχανικού, είναι άμεσα διαθέσιμοι και σε ετοιμότητα για παρακολούθηση των χώρων μηχανοστασίου και, όταν απαιτείται, είναι παρόντες στο χώρο μηχανοστασίου κατά τη διάρκεια της περιόδου ευθύνης τους,
 4. κατάλληλη και αποτελεσματική φυλακή ή φυλακές τηρούνται πάντοτε με σκοπό την ασφάλεια, όταν το πλοίο είναι αγκυροβολημένο ή ελλιμενισμένο και, εάν το πλοίο μεταφέρει επικίνδυνο φορτίο, για την οργάνωση τέτοιας φυλακής ή φυλακών λαμβάνεται πλήρως υπόψη η φύση, ποσότητα, συσκευασία και στοιβασία του επικίνδυνου φορτίου και οι οποιεσδήποτε ειδικές συνθήκες επικρατούν στο πλοίο, στη θαλάσσια περιοχή ή στη ξηρά, και
 5. κατά περίπτωση, κατάλληλη και αποτελεσματική φυλακή ή φυλακές τηρούνται με σκοπό την ασφάλεια από έκνομες ενέργειες
Άρθρο 6 "Νυκτερινή εργασία"
1.  
  Ναυτικοί που εκτελούν φυλακές, για τους οποίους πιστοποιείται από ιατρό ότι έχουν προβλήματα υγείας που οφείλονται στο γεγονός ότι εκτελούν εργασία τη νύκτα, μεταφέρονται εφόσον είναι δυνατό, σε εργασία την ημέρα για την οποία είναι κατάλληλοι. Νύκτα για το σκοπό του παρόντος σημαίνει το χρονικό διάστημα τουλάχιστον εννέα (09) ωρών, που δεν αρχίζει αργότερα από τα μεσάνυχτα και δεν τελειώνει νωρίτερα από τις 5 π.μ.
2.  
  Εφόσον ζητηθεί από δημόσια αρχή, οι πλοιοκτήτες πρέπει να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με ναυτικούς που εργάζονται κατά τη νύκτα
Άρθρο 7 "Εκτέλεση υπηρεσίας υπό την επίδραση οινοπνεύματος"
1.  
  Η υπηρεσία από τον πλοίαρχο, αξιωματικό ή άλλο μέλος πληρώματος κατά την εκτέλεση καθορισμένων καθηκόντων ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων ειδικών καθηκόντων που αναλαμβάνονται σε περίπτωση συμβάντος έκτακτης ανάγκης, ασφάλειας από έκνομες ενέργειες και εκείνων που σχετίζονται με το θαλάσσιο περιβάλλον, απαγορεύεται όταν βρίσκεται υπό την επίδραση οινοπνεύματος
2.  
  Πλοίαρχος, αξιωματικός ή άλλο μέλος πληρώματος κατά την εκτέλεση καθορισμένων καθηκόντων ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων ειδικών καθηκόντων που αναλαμβάνονται σε περίπτωση συμβάντος έκτακτης ανάγκης, ασφάλειας από έκνομες ενέργειες και εκείνων που σχετίζονται με το θαλάσσιο περιβάλλον, θεωρείται ότι βρίσκεται υπό την επίδραση οινοπνεύματος, όταν το ποσοστό συγκέντρωσης του οινοπνεύματος στο αίμα είναι άνω του 0,05% (ΒΑC) ή όταν το ποσοστό συγκέντρωσης του οινοπνεύματος στον εκπνεόμενο αέρα είναι άνω των 0,25 χιλιοστών του γραμμαρίου ανά λίτρο (mg/l)
3.  
  Με κοινή Απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και Αιγαίου και των καθ’ ύλην συναρμόδιων Υπουργών μπορεί να καθορίζονται μέθοδοι και διαδικασίες ελέγχου κατανάλωσης οινοπνεύματος, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια
4.  
  Σε ναυτικό που βρίσκεται υπό την επίδραση οινοπνεύματος, δεν επιτρέπεται η ανάληψη καθηκόντων με μέριμνα του πλοιάρχου, λαμβάνοντας υπόψη και την πολιτική - πρόγραμμα του πλοιοκτήτη, καθώς και τις διεθνείς οδηγίες σχετικά με την προστασία της υγείας και την πρόληψη υπερκατανάλωσης οινοπνεύματος
Άρθρο 8 "Λήψη μέτρων"
1.  
  Ο πλοιοκτήτης λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα συμπεριλαμβανομένης της παροχής στον πλοίαρχο των απαραίτητων πόρων για τη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με το παρόν διάταγμα
2.  
  Ο πλοίαρχος λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίζει την εφαρμογή των απαιτήσεων που απορρέουν από το παρόν διάταγμα και συνεργάζεται για το σκοπό αυτό με τον πλοιοκτήτη και με το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή πρόσωπα, σύμφωνα με τον Διεθνή Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης για την ασφαλή λειτουργία των πλοίων και για την πρόληψη ρύπανσης του περιβάλλοντος (ΙSΜ Cοde)
Άρθρο 9
1.  
  Αντίγραφο του παρόντος διατάγματος και της οικείας Συλλογικής Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας τηρούνται επί του πλοίου ώστε να είναι εύκολα προσιτά στο πλήρωμα
Άρθρο 10 "Παραρτήματα"
1.  
  Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος τα πιο κάτω Παραρτήματα Α και Β
Άρθρο 11 "Καταργούμενες Διατάξεις"
1.  
  Με την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται οι διατάξεις του π.δ. 281/1998 (Α΄ 202), καθώς και κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στις απαιτήσεις των διατάξεων του παρόντος.
Άρθρο 12 "Έναρξη Ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) των άρθρων 4, 8 παρ. 2 και 9 του ν. 1314/1983 για την κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης «για πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών, 1978 (S.Τ.C.W.) (Α΄ 2)». β) της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3922/2011 «Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 35). γ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98). δ) του π.δ. 242/1999 «Οργανισμός Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας» (Α΄ 201), όπως ισχύει. ε) του π.δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (Α΄ 213). στ) του άρθρου 2 του π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας?Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας – Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας – Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (Α΄ 123). ζ) των άρθρων 4 παρ. 4, 10, 11, και 12 του π.δ. 189/ 2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α΄ 221). η) του π.δ. 50/2010 «Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του π.δ. 189/ 2009» (Α΄ 89). θ) των άρθρων 1, 4 και 5 του π.δ. 96/2010 «Σύσταση Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισμός αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α΄ 170). ι) των άρθρων 2, 3, 4 και 5 του π.δ. 127/2010 «Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων, Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Προστασίας του Πολίτη και Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας» (Α΄ 214). ια) του άρθρου 4 του π.δ. 65/ 2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς» (Α΄ 147). ιβ) του άρθρου 3 του π.δ. 73/2011 «Μετονομασία της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης, ανακατανομή των υπαγομένων σε αυτές υπηρεσιών, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού στον Πρωθυπουργό, σύσταση Γενικής Γραμματείας Ναυτιλίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και ρύθμιση άλλων συναφών θεμάτων» (Α΄ 178). ιγ) του άρθρου 5 του π.δ. 85/ 2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 94/2012 «Τροποποίηση π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών (Α΄ 141)» (Α΄ 149) και ισχύει.
 • Τις διατάξεις του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δι­καίου, που κυρώθηκε με το ν.δ. 187/1973 (Α΄ 261).
 • Τις διατάξεις του π.δ. 79/ 2012 «Αποδοχή τροποποιή­σεων της Διεθνούς Σύμβασης «Για πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών, 1978», η οποία κυρώθηκε με το ν. 1314/1983, όπως αυτή τροποποιήθηκε» (Α΄ 137).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ­πολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. 320/ 2012 Γνωμοδότηση του Συμβου­λίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2013-06-11 Εφαρμογή απαιτήσεων για ικανότητα τήρησης φυλακής των ναυτικών.
Τροποποίηση Τύπος
A/2013/138
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1983/1314 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1314 1983
Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις. 2011/3922 2011
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/187 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/187 1973
Εφαρμογή απαιτήσεων για τήρηση φυλακής των ναυτικών. 1998/281 1998
Οργανισμός Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. 1999/242 1999
Περί οργάνωσης του χρόνου εργασίας των ναυτικών, σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 1999/63/ ΕΚ και 1999/ 95/ ΕΚ. 2003/152 2003
Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισµός των αρµοδιοτήτων του. 2009/184 2009
Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονοµικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών µε τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και µετονοµασία του σε «Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι[...]" 2009/185 2009
Αποδοχή τροποποιήσεων της Διεθνούς Σύμβασης «Για πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών, 1978», η οποία κυρώθηκε με το ν. 1314/1983, όπως αυτή τροποποιήθηκε. 2012/79 2012