ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2013/115

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2013-06-21

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2013-06-21

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2013-06-20

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού για την κατάταξη μονίμων Αξιωματικών Στρατιωτικών Δικαστικών Γραμματέων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Υποψήφιοι – Προσόντα – Κωλύματα – Δικαιολογητικά
Άρθρο 1 "Υποψήφιοι"
1.  
  Ο αριθμός του Μονίμων Αξιωματικών, που κατατάσσονται στο Σώμα των Στρατιωτικών Δικαστικών Γραμματέων προς πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων, καθορίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας
2.  
  Οι ως άνω κενές οργανικές θέσεις πληρούνται κατόπιν διαγωνισμού που προκηρύσσεται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, μετά από εισήγηση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας
3.  
  Οι επιτυχόντες στο διαγωνισμό, μέχρι του αριθμού των θέσεων που προκηρύχθηκαν, κατατάσσονται στο Σώμα αυτό, με το βαθμό του Ανθυπολοχαγού
Άρθρο 2 "Προσόντα"
1.  
  Οι υποψήφιοι για κατάταξη στο Σώμα των Στρατιωτικών Δικαστικών Γραμματέων (ΣΔΓ) πρέπει να:
 1. Έχουν την ελληνική ιθαγένεια ή να είναι ομογενείς αλλοδαποί, οι οποίοι αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια με την κατάταξή τους, όπως ορίζει ο Κώδικας Ελληνικής Ιθαγένειας
 2. Μην έχουν υπερβεί το εικοστό ένατο (29ο) έτος της ηλικίας τους την 31η Δεκεμβρίου του έτους λήξης της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών για συμμετοχή στο σχετικό διαγωνισμό.
 3. Η ηλικία αποδεικνύεται από το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή, σε περίπτωση αμφισβήτησης, από τη ληξιαρχική πράξη γέννησης που έχει συνταχθεί μέσα σε ενενήντα (90) ημέρες από τη γέννηση.
 4. Αν δεν υπάρχει τέτοια πράξη, η ηλικία αποδεικνύεται από το μητρώο αρρένων για τους άνδρες και από το γενικό μητρώο για τις γυναίκες.
 5. Αν υπάρχουν περισσότερες εγγραφές στο οικείο μητρώο επικρατεί η πρώτη χρονολογικά εγγραφή.
 6. Διόρθωση της εγγραφής, με οποιονδήποτε τρόπο, δεν λαμβάνεται υπόψη.
 7. Έχουν ανάστημα που καθορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις περί κρίσης της σωματικής ικανότητας των στρατιωτικών που αφορούν στους Αξιωματικούς που κατατάσσονται απ’ ευθείας στα μόνιμα στελέχη
 8. Είναι κατάλληλοι, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί κρίσης της σωματικής ικανότητας των στρατιωτικών που αφορούν στους Αξιωματικούς που κατατάσσονται απ’ ευθείας στα μόνιμα στελέχη
 9. Κριθούν κατάλληλοι στις ψυχοτεχνικές εξετάσεις και κριθούν επιτυχόντες στις αθλητικές δοκιμασίες, κατ’ άρθρο 7 του παρόντος
 10. Έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, εφόσον είναι άρρενες και έχουν την ελληνική ιθαγένεια.
 11. Δεν γίνονται δεκτοί όσοι έχουν αναγνωριστεί ως αντιρρησίες συνείδησης.
 12. Είναι πτυχιούχοι Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πανεπιστημιακού Τομέα, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, αναγνωρισμένου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
 13. Γνωρίζουν την αγγλική ή τη γαλλική ή τη γερμανική γλώσσα σε επίπεδο τουλάχιστον καλό, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις που καθορίζουν τα προσόντα διορισμού σε θέσεις φορέων του Δημοσίου Τομέα
 14. Έχουν γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή, όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις που καθορίζουν τα προσόντα διορισμού σε θέσεις φορέων του Δημοσίου Τομέα
2.  
  Τα προσόντα του άρθρου αυτού, πλην του προσόντος της περίπτωσης β΄ της προηγούμενης παραγράφου για το οποίο καθορίζεται διαφορετικά, πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας κατάθεσης των δικαιολογητικών, όσο και κατά την ημερομηνία κατάταξης των επιτυχόντων
Άρθρο 3 "Κωλύματα"
1.  
  Δεν κατατάσσονται στο Σώμα όσοι:
 1. Στερήθηκαν τα πολιτικά τους δικαιώματα, με αμετάκλητη καταδίκη και μετά τη λήξη του χρόνου στερήσεως
 2. Απολύθηκαν ή αποβλήθηκαν από Ανώτατο Στρατιωτικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΣΕΙ) ή Ανώτερη Στρατιωτική Σχολή Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) για οποιαδήποτε αιτία
 3. Καταδικάστηκαν αμετάκλητα σε ποινή στερητική της ελευθερίας μεγαλύτερη από τρεις μήνες για έγκλημα εκ δόλου
 4. Καταδικάστηκαν αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή, για κλοπή, απάτη, απάτη με υπολογιστή, υπεξαίρεση κοινή ή στην υπηρεσία, εκβίαση, πλαστογραφία, πλαστογραφία πιστοποιητικών, πλαστογραφία και κατάχρηση ενσήμων, υφαρπαγή ψευδούς βεβαιώσεως, υπεξαγωγή εγγράφων, ψευδή βεβαίωση και νόθευση, προσβολή συμβόλων του ελληνικού κράτους, ψευδορκία και ψευδή ανώμοτη κατάθεση, παραπλάνηση σε ψευδορκία, ψευδή καταμήνυση, απιστία δικηγόρων, απιστία σχετική με την υπηρεσία, παθητική και ενεργητική δωροδοκία, καταπίεση, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμηση, παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου, εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παραβίαση του απορρήτου της τηλεφωνικής επικοινωνίας και της προφορικής συνομιλίας, παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, λαθρεμπορίας, όπλων, πυρομαχικών, τυχερών παιχνιδιών, εκδόσεως ακάλυπτης επιταγής, καθώς και για ανυποταξία, λιποταξία στο εσωτερικό, προσβολή σημαίας ή στρατού, δυσφήμηση ανωτέρου ή κατωτέρου, κλοπή ή υπεξαίρεση στρατιωτικών πραγμάτων και πλαστογραφία, ψευδή βεβαίωση, νόθευση
 5. Έχουν τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση
 6. Έχουν απολυθεί από θέση δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή υπαλλήλου του ευρύτερου δημοσίου τομέα, λόγω αμετάκλητης ποινικής καταδίκης ή για πειθαρχικούς λόγους
 7. Έχουν παραπεμφθεί για πλημμέλημα από εκείνα που αναφέρονται στην περίπτωση δ΄ της παρούσης παραγράφου ή για κακούργημα.
 8. Το κώλυμα αυτό ισχύει μέχρις ότου εκδοθεί αμετάκλητο απαλλακτικό βούλευμα ή αμετάκλητη αθωωτική απόφαση.
 9. Έχουν τιμωρηθεί με καταστατική πειθαρχική ποινή κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους στις Ένοπλες Δυνάμεις
 10. Είναι δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή υπάλληλοι του ευρύτερου δημόσιου τομέα και έχουν τιμωρηθεί με καταστατική πειθαρχική ποινή
2.  
  Η παραγραφή πλημμελήματος από εκείνα που αναφέρονται στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού ή κακουργήματος δεν αίρει το κώλυμα, εφόσον ο υποψήφιος έχει παραπεμφθεί αμετακλήτως στο ακροατήριο
3.  
  Η παραγραφή της ποινής ή η άρση των συνεπειών της αμετάκλητης καταδικαστικής αποφάσεως για κάποιο από τα εγκλήματα της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου δεν αίρουν το κώλυμα
4.  
  Τα κωλύματα του άρθρου αυτού πρέπει να μην συντρέχουν τόσο κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας κατάθεσης των δικαιολογητικών, όσο και κατά την ημερομηνία κατάταξης των επιτυχόντων, πλην των κωλυμάτων των περιπτώσεων ε΄ και ζ΄ της παραγράφου 1, τα οποία θα πρέπει να μην συντρέχουν κατά την ημερομηνία κατάταξης των επιτυχόντων
Άρθρο 4 "Δικαιολογητικά"
1.  
  Όσοι έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό και να καταταγούν στο Σώμα των Στρατιωτικών Δικαστικών Γραμματέων πρέπει να υποβάλλουν, με ποινή αποκλεισμού, τα παρακάτω δικαιολογητικά:
 1. Υποψήφιοι που έχουν την ελληνική ιθαγένεια:
  • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση υποψηφίου, στην οποία να αναγράφονται απαραιτήτως ο Αριθμός Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητος, όλα τα ληξιαρχικά στοιχεία (επώνυμο, όνομα, όνομα πατρός, επώνυμο πατρός, όνομα μητρός, επώνυμο μητρός, ημερομηνία γέννησης, τόπος γέννησης), η πλήρης διεύθυνση μονίμου κατοικίας και τηλέφωνο επικοινωνίας, ο οικείος Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού εγγραφής σε Μητρώα Αρρένων οι άντρες ή δημοτολόγια οι γυναίκες, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του υποψηφίου από αρμόδια Αρχή.
  • Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες κεφαλής, εμπρόσθιας όψης του υποψηφίου διαστάσεων 3x4 εκατοστά
  • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας του υποψηφίου
  • Πιστοποιητικό οικείου Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού, με φωτογραφία του υποψηφίου, από το οποίο να προκύπτει ότι έχουν την ελληνική ιθαγένεια, ο τρόπος κτήσης της, τα ληξιαρχικά τους στοιχεία, ο Δήμος εγγραφής σε Μητρώα Αρρένων (οι άντρες) ή Δημοτολόγια (οι γυναίκες), με ένδειξη αρχικής ή διορθωμένης εγγραφής, το έτος γέννησης και η ακριβής ημερομηνία γέννησης.
  • Οι άντρες, πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης της αρμόδιας Στρατολογικής Υπηρεσίας, στο οποίο να εμφαίνεται η στρατολογική τους κατάσταση.
  • Οι γυναίκες, πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης της αρμόδιας Στρατολογικής Υπηρεσίας, στο οποίο να εμφαίνεται η στρατολογική τους κατάσταση, ή βεβαίωση της Στρατολογικής Υπηρεσίας του οικείου Δήμου στου οποίου τα δημοτολόγια είναι εγγεγραμμένες, από την οποία να προκύπτει ότι δεν διαθέτουν στρατολογική μερίδα.
  • Όσοι υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις, ως μόνιμοι ή εθελοντές, πλήρες Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου τους από την αρμόδια Διεύθυνση του οικείου Κλάδου στην οποία τηρούνται τα ατομικά έγγραφά τους
  • Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, στην οποία να αναγράφουν:
  • α. αν εκκρεμεί ή όχι σε βάρος τους ποινική δίωξη για κακούργημα ή κάποιο από τα πλημμελήματα της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του παρόντος, β. αν έχουν καταδικαστεί ή όχι για κάποιο από τα ανωτέρω πλημμελήματα, γ. αν έχουν καταδικαστεί ή όχι σε ποινή στερητική της ελευθερίας μεγαλύτερη από τρεις μήνες για έγκλημα εκ δόλου, δ. αν έχουν τεθεί ή όχι σε δικαστική συμπαράσταση και ε. αν έχουν ή όχι απολυθεί από θέση δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή υπαλλήλου του ευρύτερου δημόσιου τομέα, λόγω αμετάκλητης ποινικής καταδίκης ή για πειθαρχικούς λόγους.
  • Με την ίδια υπεύθυνη δήλωση πρέπει να εξουσιοδοτούν την υπηρεσία να αναζητήσει αυτεπάγγελτα Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας Εισαγγελίας από το οποίο να προκύπτει ότι δεν εκκρεμεί σε βάρος τους ποινική δίωξη για κακούργημα ή κάποιο από τα εγκλήματα της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του παρόντος και πιστοποιητικό περί μη θέσης σε δικαστική συμπαράσταση, προκειμένου να καταταγούν στο Σώμα, σε περίπτωση επιτυχίας τους στο διαγωνισμό.
  • Πρωτότυπο ή επικυρωμένο αντίγραφο του τίτλου σπουδών.
  • Οι τίτλοι σπουδών αλλοδαπής πρέπει να συνοδεύοντα από πιστοποιητικό αναγνώρισης για την ισοτιμία, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
  • Πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα του τίτλου ή του πιστοποιητικού που αποδεικνύει τη γνώση της ξένης γλώσσας και τη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις που καθορίζουν τα προσόντα διορισμού σε θέσεις φορέων του Δημοσίου Τομέα
 2. Υποψήφιοι Έλληνες και Ελληνίδες το γένος, που κατάγονται από την αλλοδαπή και δεν έχουν την ελληνική ιθαγένεια:
  • Τα δικαιολογητικά που αναγράφονται στην παράγραφο 1 περίπτωση α΄ υποπερίπτωση αα, ββ, ζζ, ηη και θθ του παρόντος άρθρου
  • Πιστοποιητικό της αρμόδιας ελληνικής Προξενικής Αρχής, στο οποίο να αναγράφεται ότι είναι Έλληνας το γένος και η ημερομηνία γεννήσεως
  • Πιστοποιητικό διαμονής από τον αντίστοιχο Δήμο της χώρας, εάν τα τελευταία έτη διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα ή από το Δήμο στον οποίο προτίθεται να εγγραφεί, εφόσον καταταγεί στο Σώμα
  • Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής από τη χώρα προέλευσης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα και ότι δεν εκκρεμεί σε βάρος τους ποινική δίωξη, για κακούργημα ή πλημμέλημα
  • Αρμοδίως επικυρωμένο αντίγραφο της ταυτότητος ομογενούς
2.  
  Η αρχή που καθορίζεται με την προκήρυξη, πριν την έκδοση του π.δ. ονομασίας σε Αξιωματικό των επιτυχόντων που καλούνται για κατάταξη, αναζητά αυτεπάγγελτα, αναφορικά με αυτούς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, τα εξής πιστοποιητικά: α. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Δικαστικής Χρήσης, β. Πιστοποιητικό της αρμόδιας Εισαγγελίας, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν εκκρεμεί σε βάρος τους ποινική δίωξη για κακούργημα ή για κάποιο από τα εγκλήματα της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του παρόντος και γ. Πιστοποιητικό περί μη θέσης σε δικαστική συμπαράσταση.
3.  
  Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι πλήρη και κανονικά συνταγμένα. Σε διαφορετική περίπτωση δε γίνονται δεκτά και οι υποψήφιοι αποκλείονται του διαγωνισμού. Πρωτότυπα δικαιολογητικά που έχουν συνταχθεί σε ξένη γλώσσα, πρέπει να είναι, με ποινή αποκλεισμού, επικυρωμένα για τη γνησιότητά τους και επίσημα μεταφρασμένα σύμφωνα με τις ειδικές κείμενες διατάξεις. Αντίγραφα των επικυρωμένων και μεταφρασμένων πρωτοτύπων εγγράφων γίνονται δεκτά μόνο αν είναι επικυρωμένα κατά την κείμενη νομοθεσία ως ακριβή από τα πρωτότυπα αντίγραφα.
4.  
  Τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατίθενται ή να αποστέλλονται με συστημένη επιστολή στην Αρχή που καθορίζεται με την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων του Υπουργού Εθνικής Άμυνας του άρθρου 5 του παρόντος, εντός των προθεσμιών που καθορίζονται με αυτήν, οι οποίες είναι αποκλειστικές. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής των δικαιολογητικών, ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται εκείνη της κατάθεσης της επιστολής στην ταχυδρομική υπηρεσία.
5.  
  Οι αρμόδιες επιτροπές και το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας δικαιούνται να επαληθεύουν τη γνησιότητα όλων των δικαιολογητικών. Αν αποδειχθεί ότι υποψήφιοι του διαγωνισμού κατατάχθηκαν στο Σώμα με βάση ψευδή ή ανακριβή στοιχεία, ανακαλείται το π.δ. ονομασίας σε Αξιωματικό και απολύονται από το Σώμα.
6.  
  Οι αποτυχόντες μπορούν με αίτησή τους να παραλάβουν τα δικαιολογητικά που κατέθεσαν για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις, με δική τους ευθύνη, εντός δύο μηνών από την ανακοίνωση των τελικών αποτελεσμάτων. Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων που δεν συμμετείχαν στο διαγωνισμό, καθώς και των αποτυχόντων και των γραπτών τούτων, καταστρέφονται μετά παρέλευση διετίας από την ημερομηνία ανακοίνωσης των τελικών αποτελεσμάτων. Τέλος, τα γραπτά των επιτυχόντων στο διαγωνισμό, καταστρέφονται μετά παρέλευση πενταετίας από την ημερομηνία ανακοίνωσης των τελικών αποτελεσμάτων. Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση άσκησης ενδίκου βοηθήματος, τα ανωτέρω γραπτά και δικαιολογητικά καταστρέφονται μετά την έκδοση αμετάκλητης απόφασης.
7.  
  Με την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων του άρθρου 5 του παρόντος καθορίζονται όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου και μπορεί να καθορίζονται υποδείγματα για τα προβλεπόμενα από το παρόν άρθρο δικαιολογητικά
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Προκήρυξη – Διενέργεια του Διαγωνισμού
Άρθρο 5
1.  
  Ο διαγωνισμός για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων στο Σώμα των Στρατιωτικών Δικαστικών Γραμματέων προκηρύσσεται τουλάχιστον δυο μήνες πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών
2.  
  Η προκήρυξη πλήρωσης των κενών οργανικών θέσεων περιλαμβάνει:
 1. Τον αριθμό των προς πλήρωση κενών οργανικών θέσεων
 2. Τα προσόντα των υποψηφίων
 3. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, την προθεσμία και τον τρόπο υποβολής τους
 4. Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο διεξαγωγής της υγειονομικής και ψυχοτεχνικής εξέτασης και αθλητικής δοκιμασίας των υποψηφίων, τη σειρά με την οποία αυτές διεξάγονται, τα αθλήματα και οι απαιτούμενες επιδόσεις σ αυτά
 5. Τις αρμόδιες υγειονομικές Επιτροπές στις οποίες παραπέμπονται για εξέταση οι υποψήφιοι
 6. Τον τόπο και τον χρόνο διεξαγωγής του γραπτού διαγωνισμού
 7. Τα εξεταστέα μαθήματα, καθώς και την εξεταστέα ύλη αυτών
 8. Κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος
3.  
  Περίληψη της παραπάνω εγκυκλίου δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σε τρία συνεχή φύλλα δύο ημερήσιων εφημερίδων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, τοιχοκολλάται στον πίνακα ανακοινώσεων του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου, κοινοποιείται στα Γραφεία Ενημερώσεως Κοινού, ανακοινώνεται από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και αναρτάται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας
Άρθρο 6 "Έλεγχος Δικαιολογητικών"
1.  
  Με διαταγή του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, συγκροτείται πενταμελής Επιτροπή Ελέγχου Δικαιολογητικών, αποτελούμενη από ανώτερους Αξιωματικούς που υπηρετούν στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας και στα Στρατιωτικά Δικαστήρια. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται Αξιωματικός Όπλου, βαθμού Συνταγματάρχη Στρατού Ξηράς ή αντιστοίχων των λοιπών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και μέλη της Επιτροπής ένας Αξιωματικός του Σώματος Στρατολογικού-Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων και τρεις Αξιωματικοί του Σώματος Στρατιωτικών Δικαστικών Γραμματέων. Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται κατώτερος Αξιωματικός Στρατιωτικός Δικαστικός Γραμματέας (ΣΔΓ). Με τη διαταγή συγκρότησης της εν λόγω Επιτροπής ορίζονται και οι αναπληρωτές του Προέδρου, των μελών και του Γραμματέα αυτής.
2.  
  Μετά παρέλευση πενθημέρου από την ημερομηνία λήξης υποβολής των δικαιολογητικών, η ως άνω Επιτροπή προβαίνει στον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών και αποφασίζει για την αποδοχή ή την απόρριψη αυτών, συντάσσοντας χωριστούς Πίνακες. Η απόφαση για την απόρριψη δικαιολογητικών πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη.
3.  
  Ο Πρόεδρος της Επιτροπής υποβάλλει και τους δύο Πίνακες στον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, δια της Διευθύνσεως Στρατιωτικών Δικαστικών Γραμματέων του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, προς κύρωση, οι οποίοι ακολούθως, μετά την κύρωσή τους, τοιχοκολλούνται στον πίνακα ανακοινώσεως του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου, κοινοποιούνται στα Γραφεία Ενημερώσεως Κοινού και αναρτώνται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, προκειμένου να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι με δική τους ευθύνη
Άρθρο 7 "Προκαταρκτικές Εξετάσεις"
1.  
  Οι υποψήφιοι που γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών τους, ενημερώνονται με δική τους ευθύνη, όπως καθορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 6 του παρόντος. Οι ως άνω παραπέμπονται ενώπιον των αρμόδιων Επιτροπών με διαταγή του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Με την ίδια διαταγή καθορίζονται και οι Επιτροπές ενώπιον των οποίων διενεργούνται οι προκαταρκτικές εξετάσεις.
2.  
  Οι προκαταρκτικές εξετάσεις είναι υποχρεωτικές για όλους τους υποψήφιους και γίνονται σύμφωνα με τον προγραμματισμό που καθορίζεται στην προκήρυξη πλήρωσης θέσεων του άρθρου 5 του παρόντος
3.  
  Οι υγειονομικές εξετάσεις γίνονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί κρίσεων της σωματικής ικανότητας των στρατιωτικών που αφορούν στους Αξιωματικούς που κατατάσσονται απ’ ευθείας στα μόνιμα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων
4.  
  Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε ψυχοτεχνικές δοκιμασίες, για τη διαπίστωση της καταλληλότητάς τους για σταδιοδρομία στις Ένοπλες Δυνάμεις, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την εισαγωγή και κατάταξη σπουδαστών – σπουδαστριών στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) και στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ). Οι δοκιμασίες αυτές συνίστανται σε γραπτές (τεστ προσωπικότητας) και προφορικές για τις οποίες τηρούνται πρακτικά.
5.  
  Επίσης, υποβάλλονται σε αθλητικές δοκιμασίες σε αγωνίσματα και κατάλληλοι θεωρούνται όσοι έφεραν επίδοση, όπως παρακάτω καθορίζεται:
 1. Δρόμος εκατό (100) μέτρων.
 2. Κατάλληλοι είναι οι υποψήφιοι που έφεραν χρόνο κατώτερο ή ίσο των δεκαοκτώ δευτερολέπτων (18’’).
 3. Δρόμος χιλίων (1.000) μέτρων.
 4. Κατάλληλοι είναι οι υποψήφιοι που έφεραν χρόνο κατώτερο ή ίσο των τεσσάρων λεπτών και πενήντα δευτερολέπτων (4’ 50’’).
 5. Άλμα σε ύψος με φόρα.
 6. Κατάλληλοι είναι οι υποψήφιοι που πέτυχαν άλμα τουλάχιστον ενός (1) μέτρου.
 7. Άλμα σε μήκος με φόρα.
 8. Κατάλληλοι είναι οι υποψήφιοι που πέτυχαν άλμα τουλάχιστον τριών μέτρων και πενήντα εκατοστών (3,50 μ).
 9. Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ).
 10. Κατάλληλοι είναι οι υποψήφιοι που έριξαν, κατά μέσο όρο, με το δεξί και το αριστερό χέρι, τουλάχιστον τέσσερα μέτρα (4,00 μ).
6.  
  Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα για τους δρόμους μιας προσπάθειας και για τα άλματα και τις ρίψεις τριών (3) προσπαθειών
7.  
  Στη ρίψη σφαίρας, ως τελική επίδοση υποψηφίων ορίζεται ο μέσος όρος του αθροίσματος της καλύτερης επιμέρους επίδοσης με το αριστερό και με το δεξί χέρι, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις για όλους τους υποψήφιους
8.  
  Η αθλητική περιβολή των υποψήφιων αποτελεί αποκλειστική δική τους επιλογή και ευθύνη
9.  
  Η σειρά διεξαγωγής των αγωνισμάτων καθορίζεται με την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων
10.  
  Όσοι επιτύχουν στο διαγωνισμό και καταταγούν στο Σώμα, υποβάλουν με την κατάταξή τους υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/ 1986, στην οποία δηλώνουν ότι αποδέχονται να υποβληθούν σε έλεγχο για χρήση ναρκωτικών ουσιών. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων είναι επώνυμα και διασφαλίζονται απόλυτα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.
11.  
  Οι υποψήφιοι πρέπει να φέρουν μαζί τους, υποχρεωτικά, προκειμένου να συμμετέχουν στις προκαταρκτικές εξετάσεις, την αστυνομική τους ταυτότητα
12.  
  Οι αποφάσεις των Επιτροπών Προκαταρκτικών Εξετάσεων είναι ανέκκλητες και δεν γίνονται δεκτές ενστάσεις των υποψηφίων
13.  
  Οι υποψήφιοι που αποτυγχάνουν ή διακόπτουν ή δεν παρουσιάζονται σε οποιοδήποτε στάδιο των προκαταρκτικών εξετάσεων, θεωρούνται ως κριθέντες ακατάλληλοι
14.  
  Τα Πρακτικά ή οι Πίνακες που συντάσσονται από τις Επιτροπές, υποβάλλονται στους αρμόδιους φορείς, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
15.  
  Με διαταγή του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, καλούνται όσοι από τους υποψήφιους κρίθηκαν κατάλληλοι να λάβουν μέρος στο γραπτό διαγωνισμό. Η διαταγή αυτή κοινοποιείται, όπως καθορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 3 του παρόντος και οι υποψήφιοι ενημερώνονται με δική τους ευθύνη.
Άρθρο 8 "Εξεταστέα Μαθήματα"
1.  
  Τα εξεταστέα μαθήματα γραπτής δοκιμασίας και η ύλη ενός εκάστου καθορίζονται ως εξής: α. Λεκτικές Δεξιότητες και Κατανόηση Κειμένου β. Στοιχεία Ποινικού Δικαίου Ποινικός Κώδικας (ΠΚ) Άρθρα 1 – 120, 134 – 152, 202 – 206, 216 – 263α, 299 – 315Α, 322 – 353, 361 – 406Α γ. Στοιχεία Κώδικα Ποινικής Δικονομίας Κώδικας Ποινικής Δικονομίας (ΚΠΔ) Άρθρα 1 - 13, 27- 376, 417- 426, 432 - 435, 462 - 530 δ. Στοιχεία Στρατιωτικού Ποινικού Δικαίου Στρατιωτικός Ποινικός Κώδικας (ΣΠΚ) Άρθρα 1 – 107, 140 – 155, 167 – 228.
Άρθρο 9 "Επιτροπές Διενέργειας του Διαγωνισμού Για τη διενέργεια του γραπτού διαγωνισμού συγκροτούνται οι παρακάτω Επιτροπές:"
1.  
  Με διαταγή του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας η Συντονιστική Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού. Αυτή αποτελείται από έναν Ανώτατο Αξιωματικό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, ως Πρόεδρο και τρεις ανώτερους Αξιωματικούς βαθμού Συνταγματάρχη ή Αντισυνταγματάρχη ή αντιστοίχων των λοιπών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετούν στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, ο ένας εκ των οποίων ανήκει στο Σώμα των Στρατιωτικών Δικαστικών Γραμματέων (ΣΔΓ). Η ανωτέρω Συντονιστική Επιτροπή συνεπικουρείται από ανάλογο αριθμό ανωτέρων ή κατωτέρων Αξιωματικών Στρατιωτικών Δικαστικών Γραμματέων (ΣΔΓ), ως επιτηρητών των αιθουσών εξετάσεων, ανάλογα με τον αριθμό των υποψηφίων. Επικεφαλής των Επιτηρητών είναι ο ανώτερος ή αρχαιότερος εξ αυτών. Καθήκοντα Γραμματέα της Επιτροπής εκτελεί κατώτερος Αξιωματικός Στρατιωτικός Δικαστικός Γραμματέας (ΣΔΓ) που ορίζεται με την ως άνω διαταγή.
2.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας τριμελείς Εξεταστικές Επιτροπές, μία για κάθε μάθημα, οι οποίες αποτελούνται από:
 1. Έναν καθηγητή Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ίδιας επιστήμης, για τα μαθήματα των Λεκτικών Δεξιοτήτων και Κατανόησης Κειμένου, των Στοιχείων Ποινικού Δικαίου και των Στοιχείων Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, βαθμού τουλάχιστον Επίκουρου, ως εξεταστή.
 2. Για το μάθημα των Στοιχείων Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα, έναν εκ των Αντιπροέδρων του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου, ως εξεταστή.
 3. Έναν ανώτατο Αξιωματικό του Σώματος Στρατολογικού - Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων (ΣΣΝΣ) πτυχιούχο Νομικής και
 4. Έναν ανώτερο Αξιωματικό του Σώματος Στρατιωτικών Δικαστικών Γραμματέων πτυχιούχο Νομικής ή του Σώματος Στρατολογικού - Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων (ΣΣΝΣ) πτυχιούχο Νομικής, ως μέλη
3.  
  Για κάθε μία από τις παραπάνω Επιτροπές ορίζεται και αντίστοιχος αριθμός αναπληρωματικών εξεταστών και μελών
Άρθρο 10 "Γραπτή εξέταση - Βαθμολογία Γραπτών Εξαγωγή Τελικών Αποτελεσμάτων"
1.  
  Υπεύθυνη για την άρτια οργάνωση και διεξαγωγή των γραπτών εξετάσεων είναι η Συντονιστική Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού
2.  
  Ο Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής καταρτίζει και κοινοποιεί, όπως στο άρθρο 6 παράγραφος 3 του παρόντος καθορίζεται, το πρόγραμμα διενέργειας του γραπτού διαγωνισμού, για το οποίο ενημερώνονται οι υποψήφιοι με δική τους ευθύνη
3.  
  Η Εξεταστική Επιτροπή κάθε μαθήματος, αφού συνέλθει σε ιδιαίτερη συνεδρίαση σε χώρο που υποδεικνύεται από τη Συντονιστική Επιτροπή, μία ώρα πριν την έναρξη της γραπτής δοκιμασίας κάθε μαθήματος, καταρτίζει κατά τρόπο σαφή από το σύνολο της εξεταστέας ύλης, τέσσερα ισοδύναμα θέματα, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν περισσότερα από ένα ζητήματα. Από τα παραπάνω θέματα κληρώνονται δύο σε μία από τις αίθουσες που πραγματοποιείται η γραπτή δοκιμασία, παρουσία εκπροσώπων των διαγωνιζομένων.
4.  
  Οι υποψήφιοι πρέπει να φέρουν μαζί τους, υποχρεωτικά, προκειμένου να συμμετέχουν στο γραπτό διαγωνισμό, την αστυνομική τους ταυτότητα
5.  
  Μετά την υπαγόρευση και των θεμάτων αρχίζει η γραπτή δοκιμασία, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρονικό διάστημα των τριών (3) ωρών από τη στιγμή έναρξης, μετά την παρέλευση των οποίων οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να παραδώσουν τα γραπτά τους. Δεν επιτρέπεται η χρήση κωδικών.
6.  
  Ο εξεταστής δύναται να διευκρινίσει σημεία των θεμάτων, εάν αυτό το κρίνει αναγκαίο
7.  
  Η ανάπτυξη των θεμάτων γίνεται σε ειδικό φύλλο, που χορηγείται από την Εξεταστική Επιτροπή. Το φύλλο αυτό περιλαμβάνει ειδικό τμήμα, στο οποίο αναγράφονται τα ληξιαρχικά στοιχεία του υποψηφίου.
8.  
  Κατά την παράδοση των γραπτών από τους εξεταζόμενους, ο επικεφαλής των επιτηρητών διαπιστώνει την ταυτότητα του εξεταζόμενου, ελέγχει τις ακριβείς ενδείξεις των ληξιαρχικών του στοιχείων, που έχουν γραφεί στο οικείο τμήμα και μεριμνά, ενώπιον του υποψηφίου, για τη σφράγιση με αδιαφανές επικάλυμμα επί των ληξιαρχικών στοιχείων και μονογράφει την τελευταία σελίδα των απαντήσεων των θεμάτων
9.  
  Μετά τη συγκέντρωση του συνόλου των γραπτών ο επικεφαλής των Επιτηρητών, παρουσία του Προέδρου της Συντονιστικής Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, αναμιγνύει αυτά και τα αριθμεί με κόκκινο στυλογράφο και στη συνέχεια αυτά μονογράφονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής
10.  
  Τα γραπτά παραδίδονται από τη Συντονιστική Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού στην αντίστοιχη Εξεταστική Επιτροπή κάθε μαθήματος, η οποία, αφού τα παραλάβει, είναι υπεύθυνη για την ασφάλεια αυτών σε χώρο που υποδεικνύεται από τη Συντονιστική Επιτροπή
11.  
  Με το τέλος της γραπτής δοκιμασίας των υποψηφίων σε κάθε μάθημα, ο εξεταστής και τα μέλη κάθε Εξεταστικής Επιτροπής προβαίνουν στη βαθμολόγηση κάθε γραπτού. Η βαθμολόγηση γίνεται σε χώρο που υποδεικνύεται από τη Συντονιστική Επιτροπή.
12.  
  Η κλίμακα της βαθμολογίας καθορίζεται από 0 έως 100 μονάδες, και ως βάση για όλα τα μαθήματα ορίζεται ο βαθμός εξήντα (60)
13.  
  Τα γραπτά βαθμολογεί αρχικά ο εξεταστής και στη συνέχεια κάθε μέλος της αντίστοιχης Εξεταστικής Επιτροπής, κατ’ ιδίαν. Ο καθένας απ’ αυτούς αναγράφει τη βαθμολογία σε ξεχωριστή κατάσταση έναντι του αύξοντα αριθμού αυτής, ο οποίος αντιστοιχεί στον αύξοντα αριθμό κάθε γραπτού. Μετά το τέλος της κατ’ ιδίαν βαθμολογίας των γραπτών, η Εξεταστική Επιτροπή συντάσσει Πρακτικό Βαθμολογίας εις τριπλούν και αντιγράφει τη βαθμολογία των εξεταστών κάθε γραπτού, εξάγοντας και το μέσο όρο.
14.  
  Σε περίπτωση που εμφανίζεται διακύμανση στη βαθμολογία των γραπτών, μεγαλύτερη των δέκα (10) μονάδων η Εξεταστική Επιτροπή συνέρχεται για την αναβαθμολόγηση του γραπτού, ώστε να μειωθεί η απόκλιση της βαθμολογίας
15.  
  Μετά τη σύνταξη του Πρακτικού Βαθμολογίας του μαθήματος, η Εξεταστική Επιτροπή αναγράφει στο αντίστοιχο γραπτό το μέσο όρο του εξαχθέντος βαθμού, όπως αναγράφηκε στο Πρακτικό Βαθμολογίας. Το γραπτό, μετά την αναγραφή επ’ αυτού της βαθμολογίας, όπως παραπάνω καθορίζεται, υπογράφεται από τον εξεταστή και τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής του μαθήματος. Διόρθωση επί της αναγραφείσης στο γραπτό βαθμολογίας απαγορεύεται.
16.  
  Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω διαδικασιών, η Εξεταστική Επιτροπή κάθε μαθήματος παραδίδει με Πρωτόκολλο στη Συντονιστική Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού τα Πρακτικά Βαθμολογίας μετά των γραπτών των υποψηφίων
17.  
  Η Συντονιστική Επιτροπή παραλαμβάνει με το ως άνω Πρωτόκολλο από την Εξεταστική Επιτροπή κάθε μαθήματος τα γραπτά και τα Πρακτικά Βαθμολογίας και αφού συνέλθει με παρόντα τον Πρόεδρο, τα μέλη και το Γραμματέα, προβαίνει στην αποκάλυψη των στοιχείων των υποψηφίων
18.  
  Μετά την αποκάλυψη των στοιχείων των υποψηφίων, η Συντονιστική Επιτροπή καταρτίζει:
 1. Γενικό Πίνακα με αλφαβητική σειρά όλων των υποψηφίων με το βαθμό που πέτυχαν σε κάθε μάθημα και το βαθμό ολικής ικανότητας του υποψηφίου, ο οποίος είναι ο αριθμός που προκύπτει από το άθροισμα των βαθμών όλων των μαθημάτων διαιρούμενο δια του αριθμού αυτών
 2. Πίνακα Επιτυχόντων κατά σειρά επιτυχίας.
 3. Επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος που έλαβε σε κάθε μάθημα βαθμολογία από εξήντα (60) μονάδες και πάνω.
 4. Πίνακα Αποτυχόντων
19.  
  Οι Πίνακες αυτοί υπογράφονται από τη Συντονιστική Επιτροπή και τοιχοκολλώνται στον πίνακα ανακοινώσεων του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου, ανακοινώνονται στα Γραφεία Ενημέρωσης Κοινού και αναρτώνται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, απ’ όπου οι υποψήφιοι λαμβάνουν γνώση με δική τους ευθύνη
20.  
  Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι υποψήφιοι επιτύχουν τον ίδιο βαθμό γενικής σειράς επιτυχίας, η μεταξύ τους σειρά επιτυχίας καθορίζεται με βάση το βαθμό που πέτυχαν στο μάθημα των Στοιχείων Στρατιωτικού Ποινικού Δικαίου και σε περίπτωση ισοβαθμίας και στο μάθημα αυτό η σειρά επιτυχίας καθορίζεται με βάση το βαθμό που πέτυχαν κατά σειρά στα μαθήματα των Στοιχείων του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, Στοιχείων Ποινικού Δικαίου και Λεκτικών Δεξιοτήτων και Κατανόησης Κειμένου
21.  
  Ο Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού μετά το πέρας αυτού, υποβάλλει με σχετική έκθεσή του στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, δια της Διευθύνσεως Στρατιωτικών Δικαστικών Γραμματέων του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, τους Πίνακες Επιτυχόντων και Αποτυχόντων, προς κύρωση. Οι σχετικοί Πίνακες κυρώνονται μέσα σ’ ένα (1) μήνα από την υποβολή τους στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Άρθρο 11 "Κατάταξη Επιτυχόντων - Εκπαίδευση - Ονομασία"
1.  
  Με π.δ., που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας μέσα σ ένα μήνα από την κύρωση του Πίνακα Επιτυχόντων και δημοσιεύεται περιληπτικά στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ονομάζονται Μόνιμοι Ανθυπολοχαγοί Στρατιωτικοί Δικαστικοί Γραμματείας (ΣΔΓ) από τον Πίνακα Επιτυχόντων του διαγωνισμού ισάριθμοι προς τις οριζόμενες στην εγκύκλιο διαταγή θέσεις, κατά φθίνουσα σειρά επιτυχίας. Αντίγραφο του π.δ. κοινοποιείται στους ενδιαφερομένους από τη Διεύθυνση των Στρατιωτικών Δικαστικών Γραμματέων του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.
2.  
  Οι παραπάνω καλούνται με διαταγή του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας για κατάταξη, ορκωμοσία, βασική στρατιωτική εκπαίδευση και εκπαίδευση της ειδικότητας σε Σχολείο, διάρκειας τριών (3) μηνών. Με την ίδια διαταγή καθορίζονται ο τόπος, και η ημερομηνία κατατάξεως, το πρόγραμμα εκπαιδεύσεως, ο τρόπος λειτουργίας του Σχολείου, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά σ αυτό. Η διαταγή αυτή κοινοποιείται από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, όπως στην παράγραφο 3 του άρθρου 6 του παρόντος καθορίζεται και ενημερώνονται οι επιτυχόντες προς κατάταξη με δική τους ευθύνη.
3.  
  Δεν επιτρέπεται η πρόσκληση για κατάταξη επιτυχόντων πέρα από τον αριθμό που καθορίστηκε με την εγκύκλιο διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και η τροποποίηση του αριθμού αυτού μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών για συμμετοχή στο διαγωνισμό
4.  
  Η σειρά επιτυχίας τους στο διαγωνισμό αποτελεί τη σειρά αρχαιότητάς τους στο Σώμα των Στρατιωτικών Δικαστικών Γραμματέων
5.  
  Σε περίπτωση που οι επιτυχόντες που κλήθηκαν, δεν παρουσιασθούν για κατάταξη εντός διημέρου από την καθορισθείσα ημερομηνία, ανακαλείται το π.δ. ονομασίας, μόνον ως προς αυτούς και εκδίδεται π.δ. με το οποίο ονομάζονται Μόνιμοι Ανθυπολοχαγοί Στρατιωτικοί Δικαστικοί Γραμματείας (ΣΔΓ), ισάριθμοι επιλαχόντες προς τις θέσεις που έμειναν κενές, από τον Πίνακα Επιτυχόντων του διαγωνισμού, ο οποίος ισχύει για ένα (1) μήνα από την καθορισθείσα ημερομηνία της αρχικής κατάταξης. Αντίγραφο του π.δ. κοινοποιείται στους ενδιαφερομένους από τη Διεύθυνση των Στρατιωτικών Δικαστικών Γραμματέων του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Με διαταγή του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας οι ανωτέρω καλούνται για κατάταξη, κατά τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 12 "Καταργούμενες Διατάξεις"
1.  
  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται: α. Το Β.Δ. 794/1970 (ΦΕΚ Α΄ 266) «Περί τρόπου διενεργείας διαγωνισμού προς πλήρωσιν κενών θέσεων Ανθυπασπιστών Δικαστικών Γραμματέων Δικαστικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων», β. Κάθε γενική και ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος ή ρυθμίζει τα ίδια θέματα με διαφορετικό τρόπο.
Άρθρο 13 "Έναρξη Ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.
 • Το άρθρο 61 του ν. 3883/2010 «Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, Θέματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 167).
 • Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται οικονομική επιβάρυνση σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την εισήγηση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.
 • Την υπ’ αριθ. 1/2013 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1986/1599 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1599 1986
Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων - Θέματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις. 2010/3883 2010
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/794 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/794 1970
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία