ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2013/118

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2013-06-25

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2013-06-25

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2013-06-25

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 (Α΄ 141) - Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων - Μετονομασία του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Το άρθρο 1 του π.δ. 85/2012 (Α΄141) όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
  Άρθρο 1
  1.  
   Άρθρο 1 Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και μετονομασία του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μετονομάζεται σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
  2.  
   Το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων συγκροτείται από τις υπηρεσίες του πρώην Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που ανήκουν στο μετονομαζόμενο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, με τις αρμοδιότητες, όργανα, θέσεις και προσωπικό, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί κατά την έκδοση του παρόντος, και με τους εποπτευόμενους από αυτό φορείς.
  3.  
   Όλες οι λοιπές υπηρεσίες του μετονομαζόμενου Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, με τις αρμοδιότητες, όργανα, θέσεις και προσωπικό, όπως είναι διαμορφωμένες κατά την έκδοση του παρόντος, και με τους εποπτευόμενους από αυτές φορείς, εκτός από τις υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους φορείς που ανήκουν στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου, παραμένουν και λειτουργούν στο μετονομαζόμενο με το παρόν, Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
  4.  
   Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται Υπουργός αρμόδιος για θέματα που υπάγονται στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και για τα θέματα και τις αρμοδιότητες της παραγράφου 2, νοείται εφεξής ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
  5.  
   Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται Υπουργός αρμόδιος για θέματα που υπάγονται στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου, νοείται εφεξής ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
  6.  
   Έως ότου συγκροτηθούν υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, το προσωπικό του συνιστώμενου Υπουργείου και των υπηρεσιών που υπάγονται σ’ αυτό εξακολουθεί να υπάγεται στα υπηρεσιακά συμβούλια και στα πειθαρχικά συμβούλια στα οποία υπάγονταν έως τη δημοσίευση του παρόντος.
  7.  
   Οι δαπάνες λειτουργίας του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων βαρύνουν έως 31/12/2013 τους προϋπολογισμούς που έχουν εγκριθεί για το μετονομαζόμενο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, οι πιστώσεις των οποίων μεταφέρονται στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κατά το μέρος που αφορούν τις υπαγόμενες σε αυτό υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους φορείς
Άρθρο 2
1.  
  Ίδρυση Υπουργείου Πολιτισμού και ΑθλητισμούΜετονομασία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Το άρθρο 3 του π.δ. 85/2012 (Α΄141), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
  Άρθρο 3
  1.  
   Άρθρο 3 Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού μετονομάζεται σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.
  2.  
   Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού συγκροτείται
  1. από το σύνολο των υπηρεσιών, αρμοδιοτήτων, οργάνων, θέσεων και προσωπικού που ανήκαν στο μετονομαζόμενο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και με τους φορείς που αυτό επόπτευε, κατά το μέρος που αφορά τις υπαγόμενες σ’ αυτό υπηρεσίες (πρώην Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού), πλην των υπηρεσιών του κατά τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος τομέα Τουρισμού και των φορέων που αυτές επόπτευαν και των υπηρεσιών, αρμοδιοτήτων, οργάνων, θέσεων και προσωπικού που είχαν μεταφερθεί στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού με τα π.δ. 189/2009 (άρθρο 3) και 96/2010 (άρθρο 2 παρ. 1 ε, Α΄ 170).
  2. από τις διευθύνσεις.αα) Ανάπτυξης Αθλητισμού Ατόμων με Αναπηρία, η οποία συστάθηκε με το άρθρο 3 π.δ. 77/1985 (Α΄/28), μεταφέρθηκε στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (άρθρο 2 παρ. 1 περ. δ΄ π.δ. 96/2010) και μετονομάστηκε σε Διεύθυνση Ανάπτυξης Αθλητισμού Ατόμων με Αναπηρία (άρθρο 50 παρ. 2 περ. ζ΄ ν. 3918/2011, Α΄/31), ββ) «Άθλησης για Όλους», η οποία συστάθηκε με το άρθρο 39 ν. 2725/1999 (Α/121) και μεταφέρθηκε στο πρώην Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (άρθρο 2 παρ. 1 περ. δ΄ π.δ. 96/2010) και γγ) Υποστήριξης Άθλησης και Διατροφής, η οποία με το άρθρο 13 παρ. 3 (περ. ζ΄, η΄, θ΄) ν. 3370/2005 (Α΄/176), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 50 παρ. 2 ν. 3918/2011 (Α/31), συστάθηκε και υπήχθη στη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής του πρώην Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
  3. Οι ανωτέρω Διευθύνσεις, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί κατά την έκδοση του παρόντος, μεταφέρονται, με τις αρμοδιότητες, όργανα, θέσεις και το προσωπικό τους και με τους φορείς που αυτές επόπτευαν, από το πρώην Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, υπαγόμενες στη Γενική Διεύθυνση Αθλητισμού.
  3.  
   Όλες οι λοιπές υπηρεσίες του μετονομαζόμενου Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τις αρμοδιότητες, όργανα, θέσεις και προσωπικό, όπως είναι διαμορφωμένες κατά την έκδοση του παρόντος και με τους εποπτευόμενους από αυτές φορείς, εκτός από τις υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους φορείς που ανήκουν στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου, παραμένουν και λειτουργούν στο μετονομαζόμενο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.
  4.  
   Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται Υπουργός αρμόδιος για θέματα που υπάγονται στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και για θέματα και αρμοδιότητες της παραγράφου 2 νοείται εφεξής ο Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού.
  5.  
   Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται Υπουργός αρμόδιος για θέματα που υπάγονται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου, νοείται εφεξής ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων.
  6.  
   Έως ότου συγκροτηθούν υπηρεσιακά συμβούλια και πειθαρχικά συμβούλια του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, το προσωπικό του ιδρυόμενου Υπουργείου και των υπηρεσιών που υπάγονται σ’ αυτό εξακολουθεί να υπάγεται στα υπηρεσιακά συμβούλια και πειθαρχικά συμβούλια στα οποία υπάγονταν έως τη δημοσίευση του παρόντος.
  7.  
   Οι δαπάνες λειτουργίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού βαρύνουν έως 31/12/2013 τον προϋπολογισμό που έχει εγκριθεί για το μετονομαζόμενο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι πιστώσεις του οποίου μεταφέρονται στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, κατά το μέρος που αφορούν τις υπαγόμενες σ’ αυτό υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους φορείς.
Άρθρο 3
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Πρωθυπουργό αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 24 παρ. 4 του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 137), β) του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, γ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την αριθμ. 178/2013 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Πρωθυπουργού,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις. 1999/2725 1999
Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις. 2005/3370 2005
Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις. 2011/3918 2011
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/77 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/77 1985
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων 2009/189 2009
Σύσταση Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων. 2010/96 2010
Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών. 2012/85 2012
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ειδική Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου για την υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων, των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων ακινήτων για την κατασκευή του έργου «ΟΔΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΚΤΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΥΤΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΒΟΡΡΑ-[...]" 2014/9_27-3-2014 2014
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/70/Ευρατόμ του Συμβουλίου της 19ης Ιουλίου 2011 περί θεσπίσεως κοινοτικού πλαισίου για την υπεύθυνη και ασφαλή διαχείριση αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων (ΕΕ L 199/02.08.2011). 2013/122 2013
Τροποποίηση και συμπλήρωση των π.δ. 102/2013 (Α΄ 136), 95/2013 (Α΄ 133), 94/2013 (Α΄ 132), 82/2013 (Α΄ 123), 69/2013 (Α΄ 119), 83/2013 (Α΄ 123), 100/2013 (Α΄ 135), 87/2013 (Α΄ 129), 90/2013 (Α΄ 130), 91/2013 (Α΄ 131). 2013/127 2013
Τροποποίηση - συμπλήρωση των π.δ. 75/2013 (Α΄ 119), 89/2013 (Α΄ 130), 96/2013 (Α΄ 133) και 99/2013 (Α΄ 134). 2013/128 2013
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Απόφαση-Πλαίσιο 2006/960/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για την απλούστευση της ανταλλαγής πληροφοριών και στοιχείων μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης [...]" 2013/135 2013
Τροποποίηση των π.δ. 308/2000 (Α΄ 252), 420/1993 (Α΄ 179), 178/2005 (Α΄ 229) και 32/2007 (Α΄ 30), όπως ισχύουν, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2013/20/ΕΕ του Συμβουλίου (ΕΕ L 158 της 10/06/2013 σ. 234), λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατία[...]" 2013/146 2013
Τροποποίηση του Π.Δ/τος 151/2005 (Α΄211) «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) για τη μελέτη και κατασκευή τμημάτων του Διευρωπαϊκού Δικτύου Πελοποννήσου (ΕΥΔΕ/ ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ)», όπως τροποποιημένο ισχύει. 2013/162 2013
Τροποποίηση του π.δ. 212/1982 «Αναγνώριση οίνων με ονομασία προελεύσεως Σάμος ελεγχόμενη» (Α΄ 32), όπως ισχύει, για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 607/2009 της Επιτροπής (ΕΕ L 193, 24.7.2009, σ. 60). 2013/165 2013
Εφαρμογή της απόφασης 1961 (2010) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2013/166 2013
Εφαρμογή της απόφασης 1970 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2013/167 2013
Εφαρμογή της απόφασης 2021 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2013/168 2013
Ρύθμιση χρήσης διχτυών στην αλιεία. 2013/174 2013
Μετονομασία της Ενορίας του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου, της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας, η οποία ευρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Πλαγιάς, της Δημοτικής Ενότητας Παλαίρου, του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας, του Νομού Αιτωλοακαρνανίας, σε Ενορία[...]" 2013/175 2013
Μετατροπή της Γυναικείας Ιεράς Κοινοβιακής Μονής Αναλήψεως Χριστού, της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσογαίας και Λαυρεωτικής, η οποία ευρίσκεται στην περιοχή «Λάκκα-Μάλι», της Δημοτικής Κοινότητας Κερατέας, της Δημοτικής Ενότητας Κερατέας, του Δήμου Λαυρεωτικ[...]" 2013/176 2013
Χρήση του όρου «Επιμελητήριο» από το σωματείο με τίτλο «ΕΛΛΗΝΟ-ΠΟΛΩΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ». 2014/10 2014
Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. 2014/104 2014
Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. 2014/114 2014
Καθορισμός προϋποθέσεων αντικατάστασης της επαγγελματικής εμπειρίας με παρακολούθηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και έγκρισης φορέων επαγγελματικής κατάρτισης για το σκοπό αυτό, στο πλαίσιο της αδειοδότησης φυσικών προσώπων για την άσκηση [...]" 2014/122 2014
Αναγνώριση εκκαθαριστριών εταιριών που αναλαμβάνουν τη λογιστική τακτοποίηση λογαριασμών της κινητής ναυτικής και της κινητής ναυτικής δορυφορικής υπηρεσίας των ελληνικών εμπορικών πλοίων. 2014/137 2014
Πειθαρχική ευθύνη των μελών της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) – Πειθαρχική διαδικασία. 2014/140 2014
Τροποποίηση του Π.Δ/τος 151/2005 (Α΄211) «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) για τη μελέτη και κατασκευή τμημάτων του Διευρωπαϊκού Δικτύου Πελοποννήσου (ΕΥΔΕ/ ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ)», όπως τροποποιημένο ισχύει. 2014/142 2014
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις Οδηγίες 2009/13/ΕΚ (L 124) και 2013/54/ΕΕ (L 329). 2014/171 2014
Εφαρμογή των αποφάσεων 1897 (2009), 1910 (2010) και 1916 (2010) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2014/18 2014
Εφαρμογή της απόφασης 1975 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2014/19 2014
Εφαρμογή της απόφασης 2023 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2014/20 2014
Τροποποίηση του π.δ. 363/1998 «Πιστοποιητικό ελληνομάθειας, τύπος, προϋποθέσεις απόκτησης, διαδικασία και περιεχόμενο εξετάσεων, προϋποθέσεις συμμετοχής και ρύθμιση σχετικών λεπτομερειών (Α΄242)» όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 60/2010 (Α΄98). 2014/21 2014
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Π.Δ. 205/2001 (Α΄ 160) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» όπως ισχύει, σε συμμόρφωση προς τις Οδ[...]" 2014/22 2014
Ελάχιστες απαιτήσεις για την έγκριση σφαγείων μικρής δυναμικότητος σε ελληνικά νησιά με έκταση μικρότερη από εξακόσια τετραγωνικά χιλιόμετρα, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 περ. α΄ υποπερ. ii του άρθρου 10 του Κανονισμού (ΕΚ) 853/2004, και άλλες διατάξεις 2014/23 2014
Μεταθέσεις υπεράριθμων εκπαιδευτικών της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 2014/28 2014
΄Ελεγχος επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στους ν. 3299/2004 (Α΄ 261) και ν.3908/2011 (Α΄ 83) από Πιστοποιημένους Φορείς. 2014/35 2014
Τροποποίηση του Π.Δ/τος 180/1983 (Α΄71) «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) για την εκτέλεση του έργου Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων Μείζονος Πρωτεύουσας», όπως τροποποιημένο ισχύει. 2014/38 2014
Περί εφαρμογής της απόφασης 1973 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2014/44 2014
Εφαρμογή της απόφασης 1980 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) σχετικά με την ακτή του Ελεφαντοστού. 2014/50 2014
Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Καταναλωτή». 2014/55 2014
Χρήση του όρου «Επιμελητήριο» από το σωματείο με τίτλο «ΕΛΛΗΝΟ ΑΖΕΡΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ» 2014/56 2014
Ρυθμιστικά μέτρα για την αλιεία του αχινού του είδους Ρaracentrοtus liνidus. 2014/65 2014
Τροποποίηση του Π.Δ/τος 102/2000 «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για τη μελέτη και κατασκευή του Αυτοκινητόδρομου Πάτρας - Αθηνών - Θεσσαλονίκης - Ευζώνων (ΕΥΔΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΘΕ)» (Α΄ 99), όπως τροποποιημένο ισχύει. 2014/66 2014
Τροποποίηση του Π.Δ/τος 394/1994 (Α΄219) «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για τη μελέτη και κατασκευή των Μεγάλων Έργων Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιημένο ισχύει. 2014/67 2014
Ίδρυση Ενορίας Ιερού Ναού Αγίου Χαραλάμπους, της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Σμύρνης, του Δήμου Νέας Σμύρνης, του Νομού Αττικής. 2014/7 2014
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2011/82/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011 για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής ανταλλαγής πληροφοριών για τροχαίες παραβάσεις που έχουν σχέση με την οδική ασφάλεια. 2014/70 2014
Αναθεώρηση Οργανισμού Σώματος Ελλήνων Προσκόπων (ΣΕΠ). 2014/71 2014
Εφαρμογή της απόφασης 1929 (2010) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2014/8 2014
Εφαρμογή της απόφασης 2040 (2012) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2014/80 2014
Χρήση του όρου «Επιμελητήριο» από το σωματείο με τίτλο «ΕΛΛΗΝΟ-ΚΑΖΑΧΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ». 2014/9 2014
Αντικατάσταση του άρθρου 4 του π.δ. 472/1985 (Α΄168) που κωδικοποιήθηκε στο άρθρο 109 της κωδικοποίησης νομοθεσίας κατασκευής των δημοσίων έργων η οποία κυρώθηκε με το ν. 3669/2008 (Α΄ 116). 2014/90 2014
Τροποποίηση του π.δ. 246/2006 (Α΄ 261) «Γενικός Κανονισμός Προσωπικού των Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. και των ΚΤΕΛ του ν. 2963/2001». 2014/94 2014
Εφαρμογή της απόφασης 1989 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. 2015/14 2015
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2014/28/ΕΕ της 26ης Φεβρουαρίου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί της διαθεσιμότητας στην αγορά και του ελέγχου των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσης (αναδιατύπωση). 2016/128 2016