ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2013/126

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2013-09-12

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2013-09-12

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2013-09-04

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Θέση σε κυκλοφορία δύο νέων αναμνηστικών κερμάτων κυκλοφορίας 2 € κοπής 2013 με αφορμή τον εορτασμό α) των «2.400 χρόνων από την ίδρυση της Ακαδημίας Πλάτωνος» β) των «100 χρόνων από την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα» και καθορισμός των κύριων γνωρισμάτων τους.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Τίθενται σε κυκλοφορία νέα αναμνηστικά μεταλλικά κέρματα κυκλοφορίας των 2 €, σε δύο παραστάσεις, με διπλή θεματολογία, με αφορμή α) τον εορτασμό των «2.400 χρόνων από την ίδρυση της Ακαδημίας Πλάτωνος» (387 π.χ.-2013 μ.Χ.) και β) τον εορτασμό των «100 χρόνων από την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα» (1913-2013).
2.  
  Τα κέρματα αυτά κόπτονται - τυπώνονται εφάπαξ σε ποσότητα 750.000 τεμαχίων ανά θέμα, με την παράσταση της εθνικής όψης διαφορετικής από τα κυκλοφορούντα ελληνικά κέρματα της αξίας αυτής. Η παράσταση επί της κοινής όψης και της στεφάνης και των δύο ως άνω κερμάτων είναι ίδια με τα κυκλοφορούντα ελληνικά κέρματα της αξίας αυτής με έτος κοπής το 2013.
3.  
  Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των κερμάτων είναι αυτά των κυκλοφορούντων κερμάτων των 2 €, όπως έχουν καθορισθεί στις διατάξεις του Κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 975/1998 της 3ης Μαΐου 1998 για την ονομαστική αξία και τις τεχνικές προδιαγραφές των κερμάτων σε ευρώ, όπως τροποποιημένες ισχύουν. Τα ειδικά χαρακτηριστικά των παραστάσεων, ανά θεματολογία, είναι:.
 1. ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟ ΚΕΡΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 2 € ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΩΝ 2.400 ΧΡΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΠΛΑΤΩΝΟΣ - Περιμετρικά στο Δακτύλιο του κέρματος τίθενται τα 12 αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. - Στον εσωτερικό κύκλο του κέρματος (πυρήνα) απεικονίζεται πορτραίτο του Πλάτωνα (σε προφίλ).
 2. Περιμετρικά και στην αριστερή όψη, αναγράφεται σε αρχαϊκή γραφή:
 3. 2.400 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - Εντός του πυρήνα και δεξιά, εμφανίζεται το έτος κοπής 2013 και το ανθέμιο (έμβλημα) του Ελληνικού Νομισματοκοπείου. - Η ονομαστική αξία του νομίσματος αναγράφεται μόνο στην κοινή όψη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 975/1998 της 3ης Μαΐου 1998 για την ονομαστική αξία και τις τεχνικές προδιαγραφές των κερμάτων σε ευρώ, όπως τροποποιημένες ισχύουν.
 4. ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟ ΚΕΡΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 2 € ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΩΝ 100 ΧΡΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - Περιμετρικά στο Δακτύλιο του κέρματος τίθενται τα 12 αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. - Όλο τον χώρο του εσωτερικού κύκλου του νομίσματος (πυρήνα) καταλαμβάνει ένα σχέδιο στο οποίο απεικονίζεται συμβολικά ο αγώνας της Κρήτης για την ένωση με την Ελλάδα, με την ύψωση της ελληνικής σημαίας από Κρήτες αγωνιστές. - Περιμετρικά και επάνω αναγράφεται:
 5. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - Περιμετρικά και κάτω αναγράφεται:
 6. 100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - Εντός του πυρήνα και δεξιά εμφανίζεται το ανθέμιο (έμβλημα) του Ελληνικού Νομισματοκοπείου και 1913-2013.
 7. Η ονομαστική αξία του νομίσματος αναγράφεται μόνο στην κοινή όψη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 975/1998 της 3ης Μαΐου 1998 για την ονομαστική αξία και τις τεχνικές προδιαγραφές των κερμάτων σε ευρώ, όπως τροποποιημένες ισχύουν.
Άρθρο 2
1.  
  Τις ποσότητες των εν λόγω κερμάτων το Ελληνικό Δημόσιο θα παραδίδει στην Τράπεζα της Ελλάδος. Το προϊόν από τη διάθεση των κερμάτων θα μεταφέρεται σε πίστωση του σχετικού λογαριασμού που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργού Οικονομικών.
Άρθρο 3
1.  
  Στο παρόν προσαρτάται παράρτημα στο οποίο απεικονίζονται οι νέες παραστάσεις της εθνικής όψης. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΕΘΝΙΚΗΣ ΟΨΗΣ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ ΚΕΡΜΑΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2 € ΚΟΠΗΣ 2013 ΓΙΑ ΤΑ: «2.400 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΠΛΑΤΩΝΟΣ» «100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ».
Άρθρο 4
1.  
  Η κυκλοφορία των υφισταμένων κερμάτων δεν επηρεάζεται από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος
Άρθρο 5
1.  
  Η ισχύς αυτού αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Οικονομικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Την υπ’ αριθ. 208/2013 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας μετά από πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών,
 • Τις διατάξεις των άρθρων 1 (παρ. 1) και 2 της υπ’ αριθ. Υ48/9.7.2012 απόφασης του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταΐκούρα» (Β΄ 2105).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Π.Δ/τος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών, έτους 2013, φορέας 23-200, ΚΑΕ 3326, το ύψος της οποίας θα ανέλθει στο ποσό των 528.337 € περίπου.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 128 (παρ. 2) της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το κείμενο της οποίας ενοποιήθηκε με την Συνθήκη της Λισσαβόνας που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3671/2008 (Α΄ 129) και αποδόθηκε ενοποιημένα στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C 83/30.3.2010).
 • Τις διατάξεις του Κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 975/1998 της 3ης Μαΐου 1998 «για την ονομαστική αξία και τις τεχνικές προδιαγραφές των κερμάτων σε ευρώ που πρόκειται να κυκλοφορήσουν» (ΕΕ L 139 της 11.5.1998, σελ. 6), όπως έχει τροποποιηθεί με τον Κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 423/1999 της 22.2.1999 (ΕΕ L 52 της 27.2.1999, σελ. 2) και τον Κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 566/2012 της 18.6.2012 (ΕΕ l 169 της 29.6.2012, σελ. 8).
 • Τις διατάξεις του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου αριθ. 651/2012 «σχετικά με την έκδοση κερμάτων ευρώ» της 4.7.2012 (ΕΕ L 201 της 27.7.2012, σελ 135).
 • Την από 29.11.2012 απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, σχετικά με την έγκριση της ποσότητας των κερμάτων που πρόκειται να εκδοθούν το 2013 (ΕΚΤ/2012/26).
 • Την από 29.5.2013 έγκριση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕCΟFΙΝ 427/UΕΜ137/30.5.2013).
 • Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 4 (παρ. 1) και 6 (παρ. 1) του ν. 2948/2001 «Κυκλοφορία τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ και φορολογικές ρυθμίσεις για την εισαγωγή του ευρώ» (Α΄ 242).
 • Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου (παράγρ. 2) του ν.δ. 488/1974 «Περί κυρώσεως της μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Τραπέζης της Ελλάδος υπογραφείσης την 21ην Ιουνίου 1973 Συμβάσεως δι’ ής ρυθμίζονται τα της κοπής μεταλλικών κερμάτων του Δημοσίου, και άλλων τινών διατάξεων» (Α΄ 203).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2012/Υ48 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2012/Υ48 2012
Κυκλοφορία τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ και φορολογικές ρυθμίσεις για την εισαγωγή του ευρώ. 2001/2948 2001
Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισμένες συναφείς πράξεις. 2008/3671 2008
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1974/488 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1974/488 1974
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία