ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2013/128

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2013-09-17

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2013-09-17

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2013-09-10

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση - συμπλήρωση των π.δ. 75/2013 (Α΄ 119), 89/2013 (Α΄ 130), 96/2013 (Α΄ 133) και 99/2013 (Α΄ 134).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Τροποποίηση του π.δ. 75/2013 (Α΄ 119)"
1.  
  Το π.δ. 75/2013 «Ίδρυση Σχολών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο» (Α΄ 119) τροποποιείται ως εξής: Η περ. γ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως ακολούθως: γ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών .
Άρθρο 2 "Τροποποίηση - συμπλήρωση του π.δ. 89/2013 (Α΄ 130) Το π.δ. 89/2013 «Κατάργηση του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας» (Α΄ 130), τροποποιείται και συμπληρώνεται ως εξής:"
1.  
  Μετά την παράγραφο 13 του άρθρου 1 προστίθεται παράγραφος 14 ως ακολούθως: 14 Το Πανεπιστήμιο Πατρών καθίσταται καθολικός διάδοχος του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας και υπεισέρχεται αυτοδίκαια από της ισχύος του παρόντος και χωρίς άλλη διατύπωση σε όλα τα ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του καταργούμενου ιδρύματος Οι εκκρεμείς δίκες του καταργούμενου πανεπιστημίου συνεχίζονται αυτοδίκαια στο Πανεπιστήμιο Πατρών χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για κάθε μία από αυτές
2.  
  Οι παράγραφοι 14, 15, 16, 17 και 18 του ιδίου αναριθμούνται αντιστοίχως σε 15, 16, 17, 18 και 19
Άρθρο 3 "Τροποποίηση - συμπλήρωση του π.δ. 96/2013 (Α΄ 133) Το π.δ. 96/2013 «Κατάργηση - συγχώνευση τμημάτων – Μετονομασία Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης», (Α΄ 133) τροποποιείται και συμπληρώνεται ως εξής:"
1.  
  Η περίπτωση ιβ της παρ. 3 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 1 Η συγκρότηση και ανάδειξη των οργάνων διοίκησης του τμήματος όπως προκύπτει μετά τη συγχώνευση, πρέπει να γίνει μέχρι την 30-11-2013 Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάδειξης των οργάνων διοίκησης του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών η διοίκησή του ασκείται από τα όργανα διοίκησης του Τμήματος Μαθηματικών Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών συγκρότησης και ανάδειξης των νέων οργάνων διοίκησης, εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη. 2 Μετά την περ. ιβ. της παρ. 3 του άρθρου 1, προστίθεται περίπτωση ιγ ως ακολούθως:« 1 Διαδικαστικές και άλλες εκκρεμότητες που αφορούν ζητήματα που προκύπτουν από την ανωτέρω συγχώνευση και δεν ρυθμίζονται με το παρόν διάταγμα, ρυθμίζονται με απόφαση της Συγκλήτου .
3.  
  Στην περ. γ της παρ. 3 του άρθρου 1 προστίθεται η φράση «και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών», πριν από τη φράση μετά τη συγχώνευση. Στην περ. δ της ίδιας ως άνω παραγράφου προστίθεται η φράση «και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών», πριν από την φράση στην Κατεύθυνση Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Στην περ. ια της ίδιας ως άνω παραγράφου προστίθεται η φράση «και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών», μετά τη φράση του νέου Τμήματος Μαθηματικών.
Άρθρο 4 "Τροποποίηση - συμπλήρωση του π.δ. 99/2013 (Α΄ 134) Το π.δ. 99/2013 «Κατάργηση Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας»: (Α΄ 134) τροποποιείται και συμπληρώνεται ως εξής:"
1.  
  Μετά την περ. β της παρ. 1 του άρθρου 1 προστίθεται περίπτωση γ ως ακολούθως: 1 Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας καθίσταται καθολικός διάδοχος του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας και υπεισέρχεται αυτοδίκαια από της ισχύος του παρόντος και χωρίς άλλη διατύπωση σε όλα τα ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του καταργούμενου ιδρύματος Οι εκκρεμείς δίκες του καταργούμενου πανεπιστημίου συνεχίζονται αυτοδίκαια στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για κάθε μία από αυτές
2.  
  Η περ. γ της ίδιας ως άνω παραγράφου, αναριθμείται σε δ.
Άρθρο 5 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος ξεκινά από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις α. Του άρθρου 7 του ν. 4009/2011 «Δομή, Λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίησης των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α΄ 195), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4076/2012 «Ρυθμίσεις θεμάτων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 159) και το άρθρο 6 παρ. 2 του ν. 4132/2013 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 59) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 7 παρ. 4 του ν. 4142/2013 «Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.ΔΕ)» (Α΄ 83). β. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98).
 • Το άρθρο 2 του π.δ. 118/2013 (Α΄ 152).
 • Το π.δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 153).
 • Την υπ’ αριθμ. Υ48/9-7-2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα (Β΄ 2105).
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την αριθμ. 255/2013 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Παιδείας και Θρησκευμάτων, και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2013-09-17 Τροποποίηση - συμπλήρωση των π.δ. 75/2013 (Α΄ 119), 89/2013 (Α΄ 130), 96/2013 (Α΄ 133) και 99/2013 (Α΄ 134).
Τροποποίηση Τύπος
A/2013/195
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2012/Υ48 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2012/Υ48 2012
Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. 2011/4009 2011
Ρυθμίσεις θεμάτων Ανωτάτων ΕκπαιδευτικώνΙδρυμάτων και άλλες διατάξεις. 2012/4076 2012
Κατεπείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις. 2013/4132 2013
Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.). 2013/4142 2013
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 (Α΄ 141) - Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμ[...]" 2013/118 2013
Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. 2013/119 2013
Ίδρυση Σχολών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. 2013/75 2013
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία