ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2013/13

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2013-02-14

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2013-02-14

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2013-02-12

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Περί εφαρμογής της απόφασης 1874 (2009) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Τα μέτρα του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος 85/2009 (Α΄ 113) εφαρμόζονται επίσης, από την 12η Ιουνίου 2009, ημερομηνία κατά την οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. η απόφαση 1874 (2009), σε όλα τα όπλα και το συναφές υλικό, καθώς και σε οικονομικές συναλλαγές, τεχνική εκπαίδευση, παροχή συμβουλών, υπηρεσίες ή συνδρομή που σχετίζονται με την παροχή, κατασκευή, συντήρηση ή χρήση τέτοιων όπλων ή υλικού.
Άρθρο 2
1.  
  Τα μέτρα του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 85/2009 εφαρμόζονται επίσης, από την 12η Ιουνίου 2009, ημερομηνία κατά την οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. η απόφαση 1874 (2009), σε όλα τα όπλα και το συναφές υλικό, καθώς και σε οικονομικές συναλλαγές, τεχνική εκπαίδευση, παροχή συμβουλών, υπηρεσίες ή συνδρομή που σχετίζονται με την παροχή, κατασκευή, συντήρηση ή χρήση τέτοιων όπλων, εκτός των μικρών και ελαφρών όπλων και του συναφούς υλικού τους.
2.  
  Από την 12η Ιουνίου 2009, ημερομηνία κατά την οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφάλειας του Ο.Η.Ε. η απόφαση 1874 (2009), οι αρμόδιες ελληνικές αρχές επαγρυπνούν σχετικά με την άμεση ή έμμεση προμήθεια, πώληση ή μεταφορά, στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας, μικρών ή ελαφρών όπλων και γνωστοποιούν στην Επιτροπή, η οποία συστήθηκε βάσει της παραγράφου 12 της απόφασης 1718 (2006), τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν, την πώληση, προμήθεια ή μεταφορά μικρών ή ελαφρών όπλων στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας.
Άρθρο 3
1.  
  Από την 12η Ιουνίου 2009, ημερομηνία κατά την οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφάλειας του Ο.Η.Ε. η απόφαση 1874 (2009), οι αρμόδιες ελληνικές αρχές επιθεωρούν, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και σε συμφωνία με το διεθνές δίκαιο, όλα τα φορτία προς και από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας, στο ελληνικό έδαφος, συμπεριλαμβανομένων των λιμένων και αερολιμένων, σε περίπτωση που οι εν λόγω αρχές διαθέτουν πληροφορίες που παρέχουν εύλογους λόγους να θεωρείται ότι το φορτίο περιλαμβάνει αντικείμενα, η προμήθεια, πώληση, μεταφορά ή εξαγωγή των οποίων απαγορεύεται από τα άρθρα 1, 2 ή 3 του προεδρικού διατάγματος 85/2009 ή από τα άρθρα 1 ή 2 του παρόντος, με σκοπό τη διασφάλιση της αυστηρής εφαρμογής των διατάξεων αυτών.
Άρθρο 4
1.  
  Από την 12η Ιουνίου 2009, ημερομηνία κατά την οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφάλειας του Ο.Η.Ε. η απόφαση 1874 (2009), οι αρμόδιες ελληνικές αρχές επιθεωρούν σκάφη, με τη συναίνεση του Κράτους της σημαίας, στην ανοικτή θάλασσα, σε περίπτωση που διαθέτουν πληροφορίες που παρέχουν εύλογους λόγους να θεωρείται ότι το φορτίο των σκαφών αυτών περιλαμβάνει αντικείμενα, η προμήθεια, πώληση, μεταφορά ή εξαγωγή των οποίων απαγορεύεται από τα άρθρα 1, 2 ή 3 του προεδρικού διατάγματος 85/2009 ή από τα άρθρα 1 ή 2 του παρόντος, με σκοπό τη διασφάλιση της αυστηρής εφαρμογής των διατάξεων αυτών.
Άρθρο 5
1.  
  Από την 12η Ιουνίου 2009, ημερομηνία κατά την οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφάλειας του Ο.Η.Ε. η απόφαση 1874 (2009), οι αρμόδιες ελληνικές αρχές συνεργάζονται στις επιθεωρήσεις, οι οποίες λαμβάνουν χώρα σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4 του παρόντος.
2.  
  Σε περίπτωση που το σκάφος, του οποίου ζητείται επιθεώρηση στην ανοικτή θάλασσα, σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος, φέρει ελληνική σημαία και οι αρμόδιες ελληνικές αρχές δεν συναινούν στην επιθεώρησή του στην ανοικτή θάλασσα, δίνουν εντολή στο σκάφος να μεταβεί σε ένα λιμένα που είναι κατάλληλος και εξυπηρετεί, για την απαιτούμενη επιθεώρηση από τις τοπικές αρχές, σύμφωνα με το άρθρο 3 του παρόντος
Άρθρο 6
1.  
  Από την 12η Ιουνίου 2009, ημερομηνία κατά την οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφάλειας του Ο.Η.Ε. η απόφαση 1874 (2009), οι αρμόδιες ελληνικές αρχές κατάσχουν και καταστρέφουν τα αντικείμενα, η προμήθεια, πώληση, μεταφορά ή εξαγωγή των οποίων απαγορεύεται από τα άρθρα 1, 2 ή 3 του προεδρικού διατάγματος 85/2009 ή από τα άρθρα 1 ή 2 του παρόντος, τα οποία εντοπίζονται κατά τις επιθεωρήσεις, σύμφωνα με τα άρθρα 3, 4 ή 5 του παρόντος, κατά τρόπο που δεν είναι ασύμβατος με τις υποχρεώσεις της Ελληνικής Δημοκρατίας, σύμφωνα με τις εφαρμοστέες αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης της απόφασης 1540 (2004), καθώς και με οποιεσδήποτε υποχρεώσεις που απορρέουν από την ιδιότητά της ως μέρους στη Συνθήκη για τη Μη Διασπορά των Πυρηνικών Όπλων, στη Σύμβαση για την Απαγόρευση Αναπτύξεως, Παραγωγής, Αποθηκεύσεως και Χρήσεως Χημικών Όπλων και για την Καταστροφή τους, της 29ης Απριλίου 1997, και στη Σύμβαση για την Απαγόρευση της Αναπτύξεως, Παραγωγής και Αποθηκεύσεως Βακτηριολογικών (Βιολογικών) και Τοξινικών Όπλων και για την Καταστροφή τους, της 10ης Απριλίου 1972.
Άρθρο 7
1.  
  Από την 12η Ιουνίου 2009, ημερομηνία κατά την οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφάλειας του Ο.Η.Ε. η απόφαση 1874 (2009), οι αρμόδιες ελληνικές αρχές, όταν προβαίνουν σε επιθεώρηση σύμφωνα με τα άρθρα 3, 4 ή 5 του παρόντος, ή κατάσχουν και καταστρέφουν φορτίο, σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος, υποβάλλουν χωρίς καθυστέρηση εκθέσεις που περιέχουν σχετικές λεπτομέρειες στην Επιτροπή, η οποία συστήθηκε βάσει της παραγράφου 12 της απόφασης 1718 (2006), αναφορικά με την επιθεώρηση, την κατάσχεση και την καταστροφή.
Άρθρο 8
1.  
  Από την 12η Ιουνίου 2009, ημερομηνία κατά την οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφάλειας του Ο.Η.Ε. η απόφαση 1874 (2009), οι αρμόδιες ελληνικές αρχές, σε περίπτωση που δεν λαμβάνουν τη συνεργασία ενός Κράτους σημαίας, σύμφωνα με τα άρθρα 4 ή 5 του παρόντος, υποβάλλουν χωρίς καθυστέρηση στην Επιτροπή, η οποία συστήθηκε βάσει της παραγράφου 12 της απόφασης 1718 (2006), έκθεση που περιέχει τις σχετικές λεπτομέρειες.
Άρθρο 9
1.  
  Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές απαγορεύουν, από την 12η Ιουνίου 2009, ημερομηνία κατά την οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφάλειας του Ο.Η.Ε. η απόφαση 1874 (2009), την παροχή, από έλληνες υπηκόους ή από το ελληνικό έδαφος, υπηρεσιών ανεφοδιασμού, όπως η παροχή καυσίμων ή προμηθειών, ή άλλης εξυπηρέτησης σκαφών, σε σκάφη της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας, σε περίπτωση που διαθέτουν πληροφορίες που παρέχουν εύλογους λόγους να θεωρείται ότι αυτά μεταφέρουν αντικείμενα, η προμήθεια, πώληση, μεταφορά ή εξαγωγή των οποίων απαγορεύεται από τα άρθρα 1, 2 ή 3 του προεδρικού διατάγματος 85/2009 ή από τα άρθρα 1 ή 2 του παρόντος, εκτός αν η παροχή των εν λόγω υπηρεσιών είναι απαραίτητη για ανθρωπιστικούς σκοπούς ή για όσο χρονικό διάστημα το φορτίο επιθεωρείται, και κατάσχεται και, αν είναι απαραίτητο, καταστρέφεται.
2.  
  Η ανωτέρω παράγραφος δεν έχει σκοπό να θίξει νόμιμες οικονομικές δραστηριότητες
Άρθρο 10
1.  
  Επιπρόσθετα των όσων προβλέπονται στα άρθρα 4 και 5 του προεδρικού διατάγματος 85/2009, απαγορεύεται, από την 12η Ιουνίου 2009, ημερομηνία κατά την οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφάλειας του Ο.Η.Ε. η απόφαση 1874 (2009), η παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών ή η μεταφορά προς, δια μέσου ή από το ελληνικό έδαφος, ή προς ή από έλληνες υπηκόους ή φορείς συσταθέντες σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία (συμπεριλαμβανομένων των υποκαταστημάτων στο εξωτερικό), ή πρόσωπα ή χρηματοοικονομικά ιδρύματα στο ελληνικό έδαφος, οποιωνδήποτε χρηματοοικονομικών ή άλλων στοιχείων ή πόρων που θα μπορούσαν να συμβάλουν σε προγράμματα ή δραστηριότητες της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας που σχετίζονται με πυρηνικά, βαλλιστικούς πυραύλους ή με άλλα όπλα μαζικής καταστροφής, συμπεριλαμβανομένης της δέσμευσης οποιωνδήποτε χρηματοοικονομικών ή άλλων στοιχείων ή πόρων στο ελληνικό έδαφος ή τα οποία εισέρχονται εφεξής στο ελληνικό έδαφος, ή εμπίπτουν στη δικαιοδοσία της Ελληνικής Δημοκρατίας ή τα οποία εμπίπτουν εφεξής στη δικαιοδοσία της Ελληνικής Δημοκρατίας, τα οποία σχετίζονται με τα εν λόγω προγράμματα ή δραστηριότητες.
2.  
  Από την 12η Ιουνίου 2009, ημερομηνία κατά την οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφάλειας του Ο.Η.Ε. η απόφαση 1874 (2009), οι αρμόδιες ελληνικές αρχές ασκούν αυξημένη επίβλεψη προκειμένου να αποτραπούν όλες οι συναλλαγές που περιγράφονται στην παράγραφο 1 ανωτέρω, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
Άρθρο 11
1.  
  Από την 12η Ιουνίου 2009, ημερομηνία κατά την οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφάλειας του Ο.Η.Ε. η απόφαση 1874 (2009), οι αρμόδιες ελληνικές αρχές δεν αναλαμβάνουν νέες δεσμεύσεις για επιχορηγήσεις, οικονομική συνδρομή ή δάνεια με προνομιακούς όρους προς τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας, με εξαίρεση όσα προορίζονται για ανθρωπιστικούς και αναπτυξιακούς σκοπούς για άμεση αντιμετώπιση των αναγκών των πολιτών ή την προώθηση της αποπυρηνικοποίησης. Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές, επίσης, ασκούν αυξημένη επαγρύπνηση, με στόχο τη μείωση των τρεχουσών δεσμεύσεων.
Άρθρο 12
1.  
  Από την 12η Ιουνίου 2009, ημερομηνία κατά την οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφάλειας του Ο.Η.Ε. η απόφαση 1874 (2009), οι αρμόδιες ελληνικές αρχές δεν παρέχουν δημόσια οικονομική υποστήριξη στις εμπορικές συναλλαγές με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας (συμπεριλαμβανομένης της χορήγησης εξαγωγικών πιστώσεων, εγγυήσεων ή ασφάλισης σε έλληνες υπηκόους ή σε ελληνικούς φορείς που εμπλέκονται σε τέτοιες εμπορικές συναλλαγές), στις περιπτώσεις που η εν λόγω οικονομική υποστήριξη θα μπορούσε να συμβάλει στα προγράμματα ή τις δραστηριότητες της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας που σχετίζονται με πυρηνικά ή βαλλιστικούς πυραύλους ή με άλλα όπλα μαζικής καταστροφής.
Άρθρο 13
1.  
  Η συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 1, παράγραφος δ) και του άρθρου 4 του προεδρικού διατάγματος 85/2009 λαμβάνει χώρα μη θιγομένων των δραστηριοτήτων των διπλωματικών αποστολών στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας, σύμφωνα με τη Σύμβαση της Βιέννης περί των Διπλωματικών Σχέσεων, την οποία η Ελλάδα έχει κυρώσει με το ν.δ. 503/1970 (ΦΕΚ Α΄ 108).
Άρθρο 14
1.  
  Από την 12η Ιουνίου 2009, ημερομηνία κατά την οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφάλειας του Ο.Η.Ε. η απόφαση 1874 (2009), τα μέτρα των άρθρων 1, 2 και 3 του προεδρικού διατάγματος 85/2009 εφαρμόζονται επίσης στα αντικείμενα που αναφέρονται στην Ενημερωτική Εγκύκλιο (ΙΝFCΙRC)/254/Reν.9/Μέρος (Ρart) 1a και την Ενημερωτική Εγκύκλιο (ΙΝFCΙRC)/254/Reν.7/Μέρος (Ρart) 2a, τα οποία μπορούν να ανευρεθούν στο διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής που συστήθηκε βάσει της παραγράφου 12 της απόφασης 1718 (2006): http:.
Άρθρο 15
1.  
  Απαγορεύεται η εξειδικευμένη διδασκαλία ή εκπαίδευση υπηκόων της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας, εντός της ελληνικής επικράτειας ή από έλληνες υπηκόους, σε επιστημονικούς κλάδους οι οποίοι θα μπορούσαν να συμβάλουν στις ευαίσθητες, ως προς τη διάδοση, πυρηνικές δραστηριότητες της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας και στην ανάπτυξη συστημάτων μεταφοράς πυρηνικών όπλων. Στον Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση του παρόντος Διατάγματος, στον ίδιο δε Υπουργό και στους Υπουργούς Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Αιγαίου την εκτέλεσή του.
 • Το άρθρο 25 του Καταστατικού Χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.), όπως κυρώθηκε με τον Α.Ν. 585/1945 (Α΄ 242).
 • Το άρθρο 1 παρ. 1 του Α.Ν. 92/1967 «Περί εφαρμογής αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και περί εγκρίσεως και εφαρμογής συστάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύσεως» (Α΄ 139).
 • Το π.δ. 85/2012 (Α΄ 141), όπως ισχύει.
 • Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98).
 • Την από 30 Ιουνίου 2009 απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών Φ.4980/25/ΑΣ 974 «Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1874 (2009) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε. περί Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας» (Α΄ 109).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Τις υπ’ αριθμ. 84/2010, 97/2011 και 16/2013 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών, Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Αιγαίου,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/503 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/503 1970
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1945/585 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1945/585 1945
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1967/92 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1967/92 1967
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1718 (2006) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2009/85 2009
Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών. 2012/85 2012