Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3907/2011 «Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ “σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη - μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών» και λοιπές διατάξεις” (Α΄ 7) και του π.δ. 104/2012 « Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη” (Α΄ 104)».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 1 του ν. 3907/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
  Η παράγραφος 4 του άρθρου 1 του ν. 3907/2011 αντικαθίσταται ως εξής.«Η Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου διαρθρώνεται στα εξής τμήματα.
 1. Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού, Νομοθετικού Έργου και Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Συνεργασίας, το οποίο μελετά, αξιολογεί προτάσεις, σχεδιάζει την πολιτική του ασύλου, υποβάλλει προτάσεις για τις αναγκαίες τροποποιήσεις και βελτιώσεις, καταρτίζει σχέδια νομοθετικών και εν γένει κανονιστικών κειμένων και εγκυκλίων, και μεριμνά για την εκπροσώπηση της χώρας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
 2. Τμήμα Συντονισμού, το οποίο συντονίζει τις ενέργειες των Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου, μεριμνά για την επικοινωνία και συνεργασία με τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Πρώτης Υποδοχής και με άλλες συναρμόδιες υπηρεσίες του Δημοσίου και με ανεξάρτητες αρχές, καθώς και με φορείς της κοινωνίας των πολιτών και νομικά πρόσωπα, τηρεί καταλόγους πιστοποιημένων φορέων και διερμηνέων, παρακολουθεί την υλοποίηση της πολιτικής ασύλου της χώρας από τα όργανα της Υπηρεσίας Ασύλου και τους συναρμόδιους φορείς και αρχές και συντάσσει σχετικές εκθέσεις προς τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και τη Διυπουργική Επιτροπή Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης.
 3. Επίσης, δέχεται και διαβιβάζει αιτήματα ανάληψης ευθύνης, μεριμνά για την εφαρμογή του Κανονισμού 343/2003 του Συμβουλίου της Ε.Ε. (L 50/25.2.2003) ή άλλης συναφούς νομοθεσίας και συνεργάζεται με τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Πρώτης Υποδοχής και άλλες συναρμόδιες κρατικές υπηρεσίες όσον αφορά στη λήψη, καταχώριση και τήρηση αρχείων δακτυλικών αποτυπωμάτων των αιτούντων διεθνή προστασία.
 4. Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού, το οποίο διαχειρίζεται τα θέματα προσωπικού της Υπηρεσίας.
 5. Τμήμα Εκπαίδευσης, Διασφάλισης Ποιότητας και Τεκμηρίωσης, το οποίο οργανώνει την εκπαίδευση και συνεχή επιμόρφωση του προσωπικού της Υπηρεσίας και μεριμνά για τη διασφάλιση της ποιότητας των διαδικασιών και παρεχόμενων υπηρεσιών ασύλου.
 6. Επίσης, αναζητεί, συλλέγει, αξιολογεί και τηρεί πληροφορίες σχετικά με την πολιτική, κοινωνική και οικονομική κατάσταση στις χώρες προέλευσης των αλλοδαπών σε συνεργασία με άλλες συναρμόδιες αρχές ή αντίστοιχες αρχές κρατών-μελών Ε.Ε.
 7. Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, το οποίο αναλαμβάνει τη γραμματειακή υποστήριξη της Κεντρικής Υπηρεσίας Ασύλου.
 8. Συλλέγει, επεξεργάζεται και τηρεί στατιστικά δεδομένα από τα Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου, οργανώνει και παρακολουθεί το σύστημα μηχανοργάνωσης της Υπηρεσίας Ασύλου και μεριμνά για την κατάλληλη διασύνδεσή του με αρχεία τηρούμενα από άλλες υπηρεσίες του ίδιου ή άλλων Υπουργείων ή και άλλων αντίστοιχων αρχών κρατών-μελών της Ε.Ε., στο πλαίσιο σχετικών συμφωνιών.
 9. Τμήμα Οικονομικών, το οποίο συντάσσει και εκτελεί τον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας Ασύλου, διερευνά, συντάσσει προτάσεις και διαχειρίζεται τα Ευρωπαϊκά και άλλα προγράμματα χρηματοδότησης στον τομέα του ασύλου και διαχειρίζεται τις προμήθειες υλικού της Υπηρεσίας Ασύλου.
Άρθρο 2
1.  
  Στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 του π.δ. 104/2012 η φράση «κέντρων πρώτης υποδοχής» αντικαθίσταται με τη φράση «περιφερειακών υπηρεσιών πρώτης υποδοχής».
2.  
  Η περίπτωση β) του άρθρου 3 του π.δ. 104/2012 αντικαθίσταται ως εξής: 1 τη συγκέντρωση και αξιολόγηση πληροφοριών σχετικά με την οικονομική, κοινωνική και πολιτική κατάσταση που επικρατεί στις χώρες προέλευσης των αιτούντων διεθνή προστασία και τη διαρκή παρακολούθηση των εξελίξεων στις χώρες αυτές, σε συνεργασία με αρμόδιες για το σκοπό αυτό άλλες ελληνικές αρχές ή αρχές της αλλοδαπής, ή ευρωπαϊκούς ή διεθνείς οργανισμούς, ιδίως στο πλαίσιο διεθνών συμφωνιών
3.  
  Το άρθρο 4 του π.δ. 104/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
  Άρθρο 4
  1.  
   Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού, Νομοθετικού Έργου και Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Συνεργασίας.
  2.  
   Τμήμα Συντονισμού.
  3.  
   Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού.
  4.  
   Τμήμα Εκπαίδευσης, Διασφάλισης Ποιότητας και Τεκμηρίωσης.
  5.  
   Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης.
  6.  
   Τμήμα Οικονομικών.
  1.  
   Η Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου αποτελεί ενιαία Υπηρεσία και διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τμήματα
4.  
  Το άρθρο 5 του π.δ. 104/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
  Άρθρο 5
  1.  
   συγκεντρώνει, μελετά και αξιολογεί όλα τα απαραίτητα στοιχεία και προτάσεις για την υποστήριξη του σχεδιασμού και της χάραξης της ασκούμενης πολιτικής της χώρας, αναφορικά με τη χορήγηση ασύλου ή άλλων μορφών διεθνούς προστασίας, καθώς και τη συνεχή βελτίωση αυτής,
  2.  
   προετοιμάζει και καταρτίζει όλα τα απαραίτητα νομοθετικά και εν γένει κανονιστικά κείμενα και εγκυκλίους για την υλοποίηση της ως άνω πολιτικής,
  3.  
   μεριμνά για την εκπροσώπηση της χώρας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, αναφορικά με τα ζητήματα αρμοδιότητας της Υπηρεσίας Ασύλου.
  1.  
   Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού, Νομοθετικού Έργου και Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Συνεργασίας Το Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού, Νομοθετικού Έργου και Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Συνεργασίας έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες
5.  
  Το άρθρο 6 του π.δ. 104/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
  Άρθρο 6
  1.  
   συντονίζει τις ενέργειες των περιφερειακών υπηρεσιών ασύλου, μεριμνά για την επικοινωνία και συνεργασία με την Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής, άλλες συναρμόδιες υπηρεσίες του Δημοσίου, ανεξάρτητες αρχές, φορείς της κοινωνίας των πολιτών και νομικά πρόσωπα. Προς τούτο, καταρτίζει, τηρεί και ενημερώνει καταλόγους πιστοποιημένων φορέων της κοινωνίας των πολιτών για τους σκοπούς του άρθρου 2 παρ. 7 του ν. 3907/2011 και καταλόγους διερμηνέων, .
  2.  
   παρακολουθεί την υλοποίηση της πολιτικής ασύλου της χώρας, από τα αρμόδια όργανα της Υπηρεσίας Ασύλου και τους συναρμόδιους φορείς και αρχές, συντάσσοντας προς τούτο σχετικές εκθέσεις προς τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και τη Διυπουργική Επιτροπή Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης,
  3.  
   δέχεται και διαβιβάζει αιτήματα ανάληψης ευθύνης, μεριμνά για την εφαρμογή του Κανονισμού 343/2003 του Συμβουλίου της Ε.Ε. (L 50/25.2.2003) ή άλλης συναφούς νομοθεσίας και συνεργάζεται με τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Πρώτης Υποδοχής και άλλες συναρμόδιες κρατικές υπηρεσίες όσον αφορά στη λήψη, καταχώριση και τήρηση αρχείων δακτυλικών αποτυπωμάτων των αιτούντων διεθνή προστασία, .
  4.  
   συντονίζει την έκδοση των προβλεπόμενων νομιμοποιητικών και ταξιδιωτικών εγγράφων των δικαιούχων διεθνούς προστασίας και των μελών των οικογενειών τους.
  1.  
   Τμήμα Συντονισμού Το Τμήμα Συντονισμού έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες
6.  
  Το άρθρο 7 του π.δ. 104/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
  Άρθρο 7
  1.  
   Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού χειρίζεται τα θέματα διορισμού, εντάξεων, μετατάξεων, διαθεσιμότητων, προσόντων, αξιολόγησης, προαγωγών, αδειών, ασθενειών, ηθικών αμοιβών, πειθαρχικών υποθέσεων, απολύσεων, μεταθέσεων, αποσπάσεων και κάθε άλλο θέμα που αφορά το προσωπικό της Υπηρεσίας Ασύλου και της Αρχής Προσφυγών σε συνεργασία με αυτήν και μεριμνά για την έκδοση των σχετικών διοικητικών πράξεων.
7.  
  Το άρθρο 8 του π.δ. 104/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
  Άρθρο 8
  1.  
   μεριμνά για την οργάνωση της εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης και διαρκούς επιμόρφωσης του ως άνω προσωπικού,
  2.  
   μεριμνά για τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών από τις υπηρεσίες ασύλου,
  3.  
   αναζητά, συλλέγει, αξιολογεί και τηρεί πληροφορίες σχετικά με την πολιτική, κοινωνική και οικονομική κατάσταση στις χώρες προέλευσης των αιτούντων διεθνή προστασία. Προς τούτο συνεργάζεται με άλλες αρμόδιες για το σκοπό αυτό ελληνικές αρχές ή αρχές της αλλοδαπής, ή ευρωπαϊκούς ή διεθνείς οργανισμούς, ιδίως στο πλαίσιο διεθνών συμφωνιών, συναρμόδιες αρχές κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης Ασύλου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
  1.  
   Τμήμα Εκπαίδευσης, Διασφάλισης Ποιότητας και Τεκμηρίωσης Το Τμήμα Εκπαίδευσης, Διασφάλισης Ποιότητας και Τεκμηρίωσης έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες
8.  
  Η περίπτωση δ του άρθρου 9 του π.δ. 104/2012 καταργείται. Η επόμενη περίπτωση ε του άρθρου 9 αναριθμείται σε δ και αντικαθίσταται ως εξής: 1 παρέχει την αναγκαία διοικητική υποστήριξη στην Αρχή Προσφυγών, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.
9.  
  Προστίθεται άρθρο 11 ως εξής: Γραμματεία Διευθυντή και Γραφείο Δημόσιων Σχέσεων» Ο Διευθυντής υποστηρίζεται από Γραμματεία, στο πλαίσιο της οποίας λειτουργεί αυτοτελές Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Ενημέρωσης, το οποίο αναλαμβάνει και διεκπεραιώνει τα ζητήματα επικοινωνίας, ενημέρωσης του κοινού και δημοσίων σχέσεων.
10.  
  Τα άρθρα 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 και 23 του π.δ. 104/2012 αναριθμούνται σε 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 και 24 αντιστοίχως.
11.  
 1. Οι περιπτώσεις γ, δ, ε, στ, ζ και η της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του π.δ. 104/2012, όπως αυτό αναριθμείται με την παράγραφο 10 του παρόντος, αντικαθίστανται ως εξής:
 2. 2 Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Ν. Έβρου με τοπική αρμοδιότητα την εδαφική περιφέρεια των Δήμων Αλεξανδρούπολης, Σουφλίου και Σαμοθράκης της περιφερειακής ενότητας Έβρου. 3 Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Β. Έβρου με τοπική αρμοδιότητα την εδαφική περιφέρεια των δήμων Διδυμοτείχου και Ορεστιάδας της περιφερειακής ενότητας Έβρου. 4 Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Ηπείρου με τοπική αρμοδιότητα την εδαφική περιφέρεια της περιφέρειας Ηπείρου και της περιφερειακής ενότητας Κέρκυρας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 5 Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Θεσσαλίας με τοπική αρμοδιότητα την εδαφική περιφέρεια της Περιφέρειας Θεσσαλίας. 6 Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Πάτρας με τοπική αρμοδιότητα την εδαφική περιφέρεια των περιφερειών Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων πλην της περιφερειακής ενότητας Κέρκυρας. 7 Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Κρήτης με τοπική αρμοδιότητα την εδαφική περιφέρεια της Περιφέρειας Κρήτης.
 3. Στο άρθρο 14 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
 4. 4 Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ορίζεται η έδρα των Περιφερειακών Γραφείων ασύλου
12.  
  Το άρθρο 15 του π.δ. 104/2012, όπως αυτό αναριθμείται με την παράγραφο 10 του παρόντος, αντικαθίσταται ως εξής:
  Άρθρο 15
  1.  
   τη λήψη των δακτυλικών αποτυπωμάτων των αιτούντων διεθνούς προστασίας στο πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού 2725/2000 του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2000 σχετικά με τη θέσπιση του «Εurοdac» και χορήγησης νομιμοποιητικών και ταξιδιωτικών εγγράφων,
  2.  
   την παραλαβή και εξέταση των αιτήσεων διεθνούς προστασίας,
  3.  
   την παραλαβή των ενδικοφανών προσφυγών κατά το άρθρο 5 παράγραφος 5 του ν. 3907/2011 και τη διαβίβασή τους στην Αρχή Προσφυγών, .
  4.  
   την ενημέρωση των αιτούντων διεθνή προστασία όσον αφορά τη διαδικασία εξέτασης των αιτήσεών τους, καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους,
  5.  
   τον εφοδιασμό των αιτούντων διεθνή προστασία αλλοδαπών καθώς και των δικαιούχων διεθνούς προστασίας με τα προβλεπόμενα νομιμοποιητικά και ταξιδιωτικά έγγραφα,
  6.  
   τη διευκόλυνση των αιτούντων σε ό,τι αφορά τις συνθήκες υποδοχής σε συνεργασία με άλλους συναρμόδιους φορείς,
  7.  
   την άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που ανατίθεται σε αυτούς από τις ισχύουσες διατάξεις.
  1.  
   Τα Περιφερειακά Γραφεία ασύλου και τα αυτοτελή κλιμάκια ασύλου έχουν ως αποστολή, μέσα στα όρια της τοπικής τους αρμοδιότητας, την εφαρμογή της νομοθεσίας περί διεθνούς προστασίας και ειδικότερα
13.  
  Στο άρθρο 20 η υφιστάμενη παράγραφος αριθμείται ως 2, ενώ προστίθεται παράγραφος 1 ως ακολούθως: 1 1 Στο Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού, Νομοθετικού Έργου και Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Συνεργασίας προΐσταται υπάλληλος κλάδων ΕΕΠ ή ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού με αντίστοιχη προϋπηρεσία και πολύ καλή γνώση αγγλικών και, ελλείψει αυτών, υπάλληλος κλάδων ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Οικονομικού με διοικητικές ικανότητες και πολύ καλή γνώση αγγλικών. 2 Στο Τμήμα Συντονισμού προΐσταται υπάλληλος κλάδων ΕΕΠ ή ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού με αντίστοιχη προϋπηρεσία και πολύ καλή γνώση αγγλικών και, ελλείψει αυτών, υπάλληλος κλάδων ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Οικονομικού με διοικητικές ικανότητες και πολύ καλή γνώση αγγλικών. 3 Στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού προΐσταται υπάλληλος κλάδων ΕΕΠ ή ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού με αντίστοιχη προϋπηρεσία και καλή γνώση αγγλικών και, ελλείψει αυτών, υπάλληλος κλάδων ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Οικονομικού με διοικητικές ικανότητες και καλή γνώση αγγλικών. 4 Στο Τμήμα Εκπαίδευσης, Διασφάλισης Ποιότητας και Τεκμηρίωσης προΐσταται υπάλληλος κλάδων ΕΕΠ ή ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού με αντίστοιχη προϋπηρεσία και πολύ καλή γνώση αγγλικών και, ελλείψει αυτών, υπάλληλος κλάδων ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Οικονομικού με διοικητικές ικανότητες και πολύ καλή γνώση αγγλικών. 5 Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης προΐσταται υπάλληλος κλάδων ΕΕΠ ή ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού με αντίστοιχη προϋπηρεσία και, ελλείψει αυτών, υπάλληλος κλάδων ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ΠΕ Διοικητικού, ΠΕ Οικονομικού ή ΠΕ Πληροφορικής με διοικητικές ικανότητες. 6 Στο Τμήμα Οικονομικών προΐσταται υπάλληλος κλάδων ΕΕΠ ή ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού με αντίστοιχη προϋπηρεσία και πολύ καλή γνώση αγγλικών και ελλείψει αυτών υπάλληλος κλάδων ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Οικονομικού με διοικητικές ικανότητες και πολύ καλή γνώση αγγλικών Πρόσθετα προσόντα δύναται να προσδιορίζονται με την προκήρυξη Καθήκοντα προϊσταμένου μπορούν να ανατεθούν και σε προερχόμενους από απόσπαση υπαλλήλους.
14.  
  Η περίπτωση ζ΄ της άρθρου 20 του π.δ. 104/2012 αντικαθίσταται ως εξής: 1 επιπλέον ασκούν κάθε άλλη αρμοδιότητα που ανατίθεται σε αυτούς με σχετική απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας Ασύλου ή προβλέπεται από τους νόμους και τους κανονισμούς που διέπουν τη λειτουργία της Υπηρεσίας και καθορίζουν την αποστολή της.
15.  
  Στο άρθρο 21 η υφιστάμενη παράγραφος αριθμείται σε 2, ενώ προστίθεται παράγραφος 1 ως ακολούθως: 1 Στα Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου προΐσταται υπάλληλος κλάδων ΕΕΠ ή ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού με αντίστοιχη προϋπηρεσία και πολύ καλή γνώση αγγλικών, ελλείψει αυτών υπάλληλος κλάδων ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Οικονομικού με διοικητικές ικανότητες, ελλείψει αυτών ΤΕ Διοικητικού –Λογιστικού με διοικητικές ικανότητες και ελλείψει αυτού ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού με διοικητικές ικανότητες Πρόσθετα προσόντα δύναται να προσδιορίζονται με την προκήρυξη Καθήκοντα προϊσταμένου μπορούν να ανατεθούν και σε προερχόμενους από απόσπαση υπαλλήλους.
Άρθρο 3 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Οι διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος τίθενται σε ισχύ από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Το άρθρο 5 παρ. 2 του ν. 3907/2011 «Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ «σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη - μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών» και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 7).
 • Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
 • Το π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141), το π.δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 141) και το π.δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 153).
 • Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Υ48 από 9-7-2012 απόφασης του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β΄ 2105).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Τις υπ’ αριθμ. 22/2012, 85/2012, 128/2012, 175/2013 και 244/2013 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 2000/2725 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2725 2000
΄Ιδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ «σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη - μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκό[...]" 2011/3907 2011
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. 2012/104 2012
Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών. 2012/85 2012
Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. 2012/86 2012
Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. 2013/119 2013