ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2013/136

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2013-10-03

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2013-10-03

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2013-09-24

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Λειτουργία Λογαριασμού Αλληλοβοηθείας Εθελοντών Πυροσβεστών του Πυροσβεστικού Σώματος.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σκοπός Λειτουργίας"
1.  
  Σκοπός της λειτουργίας του έντοκου λογαριασμού όψεως υπό την επωνυμία «Λογαριασμός Αλληλοβοήθειας Εθελοντών Πυροσβεστών του Πυροσβεστικού Σώματος», που έχει συσταθεί δυνάμει της παρ. 5 του άρθρου 18 του ν. 4029/2011 σε Τράπεζα που δραστηριοποιείται και είναι αναγνωρισμένη στην Ελλάδα, είναι η παροχή οικονομικής βοήθειας στους μετόχους που αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα με δυσβάστακτες οικονομικές επιπτώσεις, σε περιπτώσεις που δεν καλύπτονται επαρκώς α. από τον ασφαλιστικό φορέα τους και β. από το Δημόσιο (για Εθελοντές που είναι ανασφάλιστοι) και οι οποίες οφείλονται: α) σε θάνατο μετόχου β) σε ανικανότητα λόγω τραυματισμού ή πάθησης του μετόχου σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 3 και 4 του π.δ 133/2002 (Α΄/109), γ) σε βαριά νόσο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του π.δ 133/2002 (Α΄/109) του ιδίου ή μέλους της οικογένειάς του, για τη θεραπεία της οποίας απαιτείται μεταφορά στο εξωτερικό ή στο εσωτερικό ή η αντιμετώπισή τους απαιτεί πρόσθετες δαπάνες, πέραν εκείνων που καλύπτονται από τους ασφαλιστικούς φορείς, δ) σε θεομηνίες, σεισμούς ή άλλο σοβαρό ατύχημα, ε) σε χρόνια πάθηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του π.δ 133/2002 (Α΄/109) του ιδίου ή μέλους της οικογένειάς του μόνο στις περιπτώσεις μετόχων που καλύπτονται από ασφαλιστικό φορέα. Ο μέτοχος δύναται να επανέρχεται μετά την αρχική του αίτηση για παροχή οικονομικής βοήθειας μια φορά κατ’ έτος, το δε μέγιστο ύψος της χορηγούμενης οικονομικής ενισχύσεως δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των οκτώ χιλιάδων (8.000) ευρώ. Ο χαρακτηρισμός μιας πάθησης ως χρόνιας, θα αποδεικνύεται από έγγραφη βεβαίωση υπογεγραμμένη από ιατρό του Ασφαλιστικού Φορέα του παθόντος.
Άρθρο 2 "Μέτοχοι"
1.  
  Μέτοχοι του Λογαριασμού δύνανται να γίνουν οι εν ενεργεία εθελοντές του Πυροσβεστικού Σώματος. Οι παραπάνω δύνανται να γίνουν μέτοχοι ύστερα από αίτησή τους από την ημερομηνία σύστασης του Λογαριασμού ή την απόκτηση της ιδιότητας του Εθελοντή Πυροσβέστη, εφόσον η τελευταία είναι μεταγενέστερη. Σε περίπτωση που εν ενεργεία εθελοντής του Πυροσβεστικού Σώματος δεν καταστεί μέτοχος εντός του έτους σύστασης του Λογαριασμού, δύναται να υποβάλει αίτηση σε μεταγενέστερο έτος με την υποχρέωση καταβολής όλων των αναδρομικών εισφορών του και τυγχάνει των ευεργετικών διατάξεων μετά την παρέλευση έξι (6) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης.
Άρθρο 3 "Δικαιούχοι και ύψος οικονομικής ενίσχυσης"
1.  
  Δικαιούχοι της οικονομικής ενισχύσεως είναι ο μέτοχος και σε περίπτωση θανάτου τα μέλη της οικογένειάς του. Ως μέλη οικογένειας του μετόχου προς εφαρμογή της παρούσης νοούνται η σύζυγος και τα προστατευόμενα τέκνα του και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει σύζυγος και τέκνα, οι γονείς αυτού.
2.  
  Η οικονομική ενίσχυση για τα μέλη της οικογένειας του μετόχου, της προηγούμενης παραγράφου, θα παρέχεται μετά τη συμπλήρωση ενός έτους ευδόκιμης εθελοντικής υπηρεσίας από την ημερομηνία της εκ μέρους του απόκτησης της ιδιότητας του εθελοντή πυροσβέστη
3.  
  Το ύψος της χορηγούμενης οικονομικής ενισχύσεως ανέρχεται:
 1. Σε περίπτωση θανάτου του εθελοντή κατά την εκτέλεση υπηρεσίας και ένεκα ταύτης στο ποσό των 10.000 ευρώ.
 2. Σε περίπτωση θανάτου του εθελοντή από άλλα αίτια στο ποσό των 5.000 ευρώ.
 3. Σε περίπτωση τραυματισμού κατά την εκτέλεση υπηρεσίας και ένεκα ταύτης και στις περιπτώσεις γ΄, δ΄ και ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του παρόντος δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 5.000 ευρώ κατά περίπτωση, το οποίο θα καθορίζεται με απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 5 του παρόντος.
5.  
  Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ύστερα από πρόταση της Επιτροπής του άρθρου 5 του παρόντος τα παραπάνω ποσά μπορεί να αναπροσαρμόζονται λαμβάνοντας υπόψη το τρέχον κεφαλαιακό απόθεμα του Λογαριασμού
Άρθρο 4 "Πόροι λογαριασμού"
1.  
  Πόροι του λογαριασμού αποτελούν:
 1. η ετήσια εισφορά των μετόχων ύψους 50 ευρώ,
 2. δωρεές, κληρονομιές ή άλλες χαριστικές πράξεις υπέρ του σκοπού του Λογαριασμού,
 3. τόκοι καταθέσεων,
 4. έσοδα από καλλιτεχνικές ή αθλητικές εκδηλώσεις, λαχνούς κ.λπ.,.
 5. οικονομικές ενισχύσεις χορηγίες από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς
2.  
  Η ετήσια εισφορά των μετόχων συγκεντρώνεται με ευθύνη της Πανελλήνιας Ένωσης Εθελοντών Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Ε.Ε.Π.Σ.) εντός του μηνός Ιανουαρίου έκαστου έτους. Στην συνέχεια κατατίθεται στο Λογαριασμό και η αναλυτική κατάσταση των μετόχων που κατέβαλαν εισφορές αποστέλλεται στην ταμειακή επιτροπή που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος.
3.  
  Η ετήσια εισφορά των μετόχων δύναται να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ύστερα από πρόταση της Π.Ε.Ε.Π.Σ.
4.  
  Τα πρόσωπα (φυσικά και νομικά) που προχωρούν σε δωρεές, κληρονομιές ή άλλες χαριστικές πράξεις υπέρ του σκοπού του Λογαριασμού, τυγχάνουν των εκάστοτε ισχυουσών ευεργετικών διατάξεων περί δωρεάς στο Ελληνικό Δημόσιο
Άρθρο 5 "Διάθεση χρηματικών ποσών"
1.  
  Η διάθεση των χρηματικών ποσών καθώς και η εν γένει διαχείριση ανατίθεται με απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος σε Επιτροπή με διετή θητεία αποτελούμενη από:
 1. Έναν Ανώτερο Αξιωματικό, ως πρόεδρο
 2. Έναν Ανώτερο Αξιωματικό-Υγειονομικό
 3. Έναν Αξιωματικό του Τμήματος Εθελοντισμού της Διεύθυνσης Πυρόσβεσης-Διάσωσης του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος
 4. Έναν Εθελοντή Αρχιπυροσβέστη ή Πυρονόμο (μέτοχο του Λογαριασμού)
 5. Έναν εκπρόσωπο της Π.Ε.Ε.Π.Σ., ως μέλη.
 6. Ως γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται κατώτερος Αξιωματικός του Πυροσβεστικού Σώματος χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 7. Με την ίδια απόφαση ορίζονται αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη.
2.  
  Η Επιτροπή Διαχείρισης συνεδριάζει παρόντων όλων των μελών αυτής ή των αναπληρωτών τους. Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται κατά πλειοψηφία.
Άρθρο 6 "Λογιστική παρακολούθηση"
1.  
  Η λογιστική παρακολούθηση και η εν γένει κίνηση του λογαριασμού ανατίθεται σε Ταμειακή Επιτροπή που καθορίζεται από την επιτροπή διαχείρισης του άρθρου 5 του παρόντος και αποτελείται από δύο εθελοντές Πυροσβέστες, πρόεδρο και διαχειριστή (ταμία), που δεν μετέχουν στην επιτροπή διαχείρισης
2.  
  Οι αναλήψεις μετρητών από τον τηρούμενο σε Τράπεζα λογαριασμό, ενεργούνται κατόπιν απόφασης της Επιτροπής Διαχείρισης δια επιταγών ή εντολών πληρωμής προς την Τράπεζα, σε περιπτώσεις που ο δικαιούχος διαμένει εκτός της έδρας του Ταμείου, υπογραφομένων από τον Πρόεδρο της Ταμειακής Επιτροπής ή το νόμιμο αναπληρωτή του
3.  
  Τηρείται κατάλληλο λογιστικό βιβλίο φυλλομετρημένο και θεωρημένο από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαχείρισης. Στο βιβλίο αυτό καταχωρούνται οι κατ’ έτος εισπραττόμενες εισφορές και οι κατά μήνα ενεργούμενες δαπάνες. Ομοίως τηρείται φάκελος δαπανών και των παραστατικών αυτών.
Άρθρο 7 "Αιτήματα αλληλοβοήθειας-Δικαιολογητικά"
1.  
  Τα αιτήματα αλληλοβοήθειας υποβάλλονται στο Τμήμα Εθελοντισμού της Διεύθυνσης Πυρόσβεσης-Διάσωσης του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος. Στην αίτηση που θα υποβάλλεται θα αναφέρεται η οικονομική και οικογενειακή κατάσταση του αιτούντος και οι λόγοι που επιβάλλουν την οικονομική του ενίσχυση.
2.  
  Την αίτηση συνοδεύουν κατά περίπτωση τα παρακάτω δικαιολογητικά:
 1. πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,
 2. αντίγραφο φορολογικής δήλωσης ή εκκαθαριστικού σημειώματος της αρμόδιας ΔΟΥ,
 3. γνωμάτευση της Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής Πυροσβεστικού Σώματος για τους ανασφάλιστους και για τους ασφαλισμένους αντίστοιχη σχετική γνωμάτευση από τον ασφαλιστικό φορέα τους,
 4. εγκριτική απόφαση του Υπουργείου Υγείας σε περίπτωση ανάγκης μετάβασης στην αλλοδαπή,
 5. αποδεικτικά έγγραφα δαπανών ασθενείας που δεν καλύπτονται από τους ασφαλιστικούς φορείς,
 6. ληξιαρχική πράξη θανάτου, όταν συντρέχει περίπτωση,
 7. βεβαίωση οικείου αστυνομικού τμήματος ή άλλης Δημόσιας Αρχής στις περιπτώσεις θεομηνιών, πυρκαγιών ή άλλων σοβαρών ατυχημάτων,
 8. οποιοδήποτε άλλο σχετικό αποδεικτικό στοιχείο προσκομιστεί από τον ενδιαφερόμενο ή ζητηθεί από την Επιτροπή Διαχείρισης, προς απόδειξη της οικονομικής του δυσχέρειας και ανάγκης
3.  
  Η Επιτροπή Διαχείρισης, κατά την εξέταση των υποβληθέντων αιτημάτων, δύναται να ζητήσει είτε την αυτοπρόσωπη παρουσία των αιτούντων για παροχή περαιτέρω διευκρινήσεων-πληροφοριών, είτε την προσκόμιση οποιουδήποτε στοιχείου (τιμολόγια, εκκαθαριστικά σημειώματα εφορίας, ιατρικές γνωματεύσεις κ.λπ.), που κρίνει απαραίτητο για τη λήψη της σχετικής απόφασης.
4.  
  Κατά την εξέταση των υποβαλλόμενων αιτημάτων λαμβάνεται απαραιτήτως υπ’ όψιν το ύψος του αποθεματικού του λογαριασμού και γίνεται σχετική ειδική μνεία στην απόφαση με την οποία χορηγείται η οικονομική ενίσχυση
Άρθρο 8 "Υλοποίηση αποφάσεων Επιτροπής Διαχείρισης"
1.  
  Μετά την εγκριτική απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης για πραγματοποίηση δαπάνης, ο Γραμματέας, αφού συντάξει τα πρακτικά της συνεδρίασης και αυτά υπογραφούν από τα συμμετέχοντα μέλη και τον Πρόεδρο, αποστέλλει έγγραφη εντολή πληρωμής υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο προς την Ταμειακή Επιτροπή που έχει τη λογιστική παρακολούθηση στην οποία περιέχονται:
 1. Το σχετικό ποσό ολογράφως και αριθμητικώς
 2. Σύντομη περίληψη της αιτιολογίας της δαπάνης
 3. Αύξων αριθμός και χρονολογία αποφάσεως
 4. Ονοματεπώνυμο δικαιούχου
2.  
  Με τη λήψη της έγγραφης εντολής πληρωμής, ο Πρόεδρος της Ταμειακής Επιτροπής εκδίδει σχετική επιταγή την οποία παραδίδει με απόδειξη στον δικαιούχο ή εντολή πληρωμής προς την Τράπεζα που τηρείται ο Λογαριασμός για αποστολή του ποσού στον δικαιούχο, εφόσον αυτός διαμένει εκτός της έδρας του Ταμείου
3.  
  Όλα τα σχετικά δικαιολογητικά ή τα αποδεικτικά πληρωμής, μονογραμμένα από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαχείρισης, θα αποστέλλονται στη συνέχεια στον Πρόεδρο της Ταμειακής Επιτροπής με επικυρωμένο αντίγραφο της σχετικής απόφασης για κάθε δαπάνη, προκειμένου αφού συσχετισθούν με την αντίστοιχη εντολή πληρωμής, να τίθενται στο αρχείο ως παραστατικά της συγκεκριμένης δαπάνης και θα διατηρούνται επί δεκαετία
Άρθρο 9 "Λοιπές Διατάξεις"
1.  
  Με απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος, με τη λήξη του οικονομικού έτους, ορίζεται Τριμελής Ελεγκτική Επιτροπή απαρτιζόμενη από έναν Ανώτερο Αξιωματικό, έναν κατώτερο Αξιωματικό και έναν εκπρόσωπο της Π.Ε.Ε.Π.Σ, η οποία προβαίνει στον λογιστικό και διαχειριστικό έλεγχο του Λογαριασμού του λήξαντος οικονομικού έτους, συντάσσοντας σχετική έκθεση την οποία υποβάλλει στον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος και κοινοποιεί στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη/Γενική Γραμματεία Δημόσιας Τάξης και στην Π.Ε.Ε.Π.Σ.
Άρθρο 10 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α. Της παραγράφου 5 του άρθρου 18 του ν. 4029/2011 «Εθελοντισμός στο Λιμενικό Σώμα ? Ελληνική Ακτοφυλακή και στο Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 245). β. Της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄/141). γ. Του π.δ 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄/141). δ. Του π.δ 101/2012 «Υπαγωγή του Πυροσβεστικού Σώματος στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και τροποποίηση του π.δ. 215/2007» (Α΄/167).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθ. 224/2013 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Εθελοντισμός στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή και στο Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες διατάξεις. 2011/4029 2011
«Για την κρίση Σωματικής Ικανότητας των στρατευσίμων, αυτών που κατατάσσονται στις Ένοπλες Δυνάμεις καθώς και του στρατιωτικού προσωπικού γενικά». 2002/133 2002
Σύσταση Γενικών Γραμματειών στο Υπουργείο Εσωτερικών και στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. 2007/215 2007
Υπαγωγή του Πυροσβεστικού Σώματος στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και τροποποίηση του π.δ. 215/2007. 2012/101 2012
Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών. 2012/85 2012
Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. 2012/86 2012
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία