Αναδιοργάνωση του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών (Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α.) της Ακαδημίας Αθηνών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Το Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α., για την προαγωγή αριστείας στη βιοϊατρική έρευνα, στην εκπαίδευση νέων ερευνητών και στην παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υγείας μέσω της ανάπτυξης προηγμένων καινοτόμων διαγνωστικών προσεγγίσεων, προάγει δραστηριότητες μέσω των Ερευνητικών Κέντρων στις ακόλουθες θεματικές περιοχές : Γονιδιακή Ρύθμιση, Καρκίνος, Νευροβιολογία, Βλαστικά Κύτταρα, Φλεγμονή, Στρές/Μεταβολικά Νοσήματα, Καρδιαγγειακό Σύστημα, Γήρανση και Βιοπληροφορική.
Άρθρο 2 "Αναδιάρθρωση"
1.  
  Το άρθρο 5 του π.δ. 420/1991 (Α΄153) όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 2 του π.δ 239/2004 (Α΄222) αντικαθίσταται ως εξής:
  Άρθρο 5
  1.  
   Οι επιστημονικές και διοικητικές υπηρεσίες του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών διαρθρώνονται ως εξής.Α) Κέντρα Έρευνας .– Βασικής Έρευνας – Κλινικής, Πειραματικής Χειρουργικής και Μεταφραστικής Έρευνας – Βιολογίας Συστημάτων και – Επιπτώσεων του Περιβάλλοντος στην Υγεία Β) Μονάδες Υποστήριξης και Έρευνας (cοre facilities) – Ζωικών Προτύπων, – Διαγονιδιακών Ποντικών, – Γονιδιοματικής και Πρωτεομικής Ανάλυσης και – Ιστολογίας-Ιστοπαθολογίας Γ) Διοικητικές Υπηρεσίες.Γενική Διεύθυνση, Διευθύνσεις, Τμήματα, ανεξάρτητα τμήματα και αυτοτελή γραφεία, ήτοι.Γενική Διεύθυνση η οποία συγκροτείται από.
  1. τη Διεύθυνση Υποστήριξης της Έρευνας με τα τμήματα.– Ερευνητικών Προγραμμάτων – Διαχείρισης Βιοϊατρικής Τεχνολογίας – Διεθνών Επιστημονικών Σχέσεων .
  2. τη Διεύθυνση Διοίκησης και Οικονομικής Διαχείρισης με τα τμήματα.– Διοικητικών Θεμάτων – Οικονομικών Θεμάτων – Προμηθειών .
  3. Τα ανεξάρτητα τμήματα.– Τεχνικής Υποστήριξης – Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, και .
  4. Τα αυτοτελή γραφεία.– Προέδρου – Νομικού Συμβούλου και – Δημοσίων Σχέσεων .
  2.  
   Για το συντονισμό όλων των ερευνητικών δραστηριοτήτων του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. και την δημιουργία των προϋποθέσεων που εξασφαλίζουν αναπτυξιακές κατευθύνσεις για την έρευνα, σύμφωνα με τις διεθνείς προτεραιότητες και τις ανάγκες της επιστήμης, θεσμοθετείται θέση επιστημονικού διευθυντή.
  3.  
   Στο Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. λειτουργεί η Ελληνική Τράπεζα Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος κατά τις διατάξεις του άρθρου 55 του ν. 3984/2011.
  4.  
   Τα ερευνητικά αντικείμενα και οι λοιπές δραστηριότητες των Κέντρων Έρευνας και των Μονάδων Υποστήριξης της Έρευνας καθώς και οι αρμοδιότητες των Διοικητικών Υπηρεσιών έχουν αναλυτικά ως ακολούθως.Α. Κέντρα Έρευνας .
  1. Κέντρο Βασικής Έρευνας.Διεξαγωγή αυτοδύναμων δραστηριοτήτων σε βασικούς βιολογικούς μηχανισμούς στις προαναφερθείσες θεματικές περιοχές, χωρίς την ύπαρξη υποχρεωτικής άμεσης πρόθεσης εφαρμογής και αξιοποίησης των αποτελεσμάτων.
  2. Για την επίτευξη αυτών των στόχων χρησιμοποιείται ευρύ φάσμα μοριακών, βιοχημικών, κυτταρικών, απεικονιστικών και γενετικών μεθόδων σε συστήματα ελεύθερα κυττάρων, σε κυτταροκαλλιέργειες και μοντέλα οργανισμούς όπως σακχαρομύκητες, νηματοειδής σκώληξ (C elegans), δροσόφυλλα (D.
  3. Μelanοgaster), ιχθύς daniο rariο (zebrafish) και ποντίκια.
  4. Κέντρο Κλινικής, Πειραματικής Χειρουργικής και Μεταφραστικής Έρευνας.Διεξαγωγή μελετών νόσων, κλινικών δοκιμών, θεραπευτικής αγωγής σε ανθρώπους (Κλινική Έρευνα), ανάπτυξη χειρουργικών τεχνικών (Πειραματική Χειρουργική) και δραστηριοτήτων σε όλα τα στάδια μεταξύ μιας βασικής ανακάλυψης και της κλινικής εφαρμογής της ιατρικής (Μεταφραστική Έρευνα) και έρευνας με απεικονιστικές προσεγγίσεις.
  5. Προαγωγή διεπιστημονικών προσεγγίσεων μέσω ερευνητικών ομάδων που έχουν στόχο κυρίως ιατρικές εφαρμογές.
  6. Στο πλαίσιο της Μεταφραστικής Έρευνας χρησιμοποιούνται ευρέως φαρμακολογικές προσεγγίσεις, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού νέων φαρμάκων καθώς και μελέτες βιοϊσοδυναμίας φαρμακευτικών σκευασμάτων.
  7. Κέντρο Βιολογίας Συστημάτων Διεξαγωγή έρευνας πολλών επιστημονικών ειδικοτήτων για την κανονικοποίηση και τη σύνθεση βιολογικών και ιατρικών δεδομένων ώστε να παράγονται μοντέλα για την πρόβλεψη φυσιολογικών και φυσιοπαθολογικών διεργασιών.
  8. Απασχόληση με τη Βιοπληροφορική για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την εφαρμογή υπολογιστικών μεθόδων στα σύγχρονα ερευνητικά πεδία της Βιολογίας και της Ιατρικής και τέλος υποστήριξη των ερευνητικών δραστηριοτήτων όλων των Κέντρων Έρευνας του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α.
  9. Κέντρο Επιπτώσεων του Περιβάλλοντος στην Υγεία Πραγματοποίηση ερευνών και μετρήσεων ποιότητας του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος και διεξαγωγή μελετών για την επίδραση στη ρύπανση του περιβάλλοντος και των κλιματικών μεταβολών στην ανθρώπινη υγεία, σε διαφορετικές κλίμακες από μακροσκοπικές μέχρι και του γονιδιόματος.
  10. Β. Μονάδες Υποστήριξης της Έρευνας (Cοre Facilities) .
  11. Μονάδα Ιστολογίας/Ιστοπαθολογίας Υποστήριξη ερευνητικών δραστηριοτήτων που απαιτούν τη μικροσκοπική εξέταση τομών φυσιολογικών και παθολογικών δειγμάτων και προσφορά ιστοχημικών αναλύσεων με χρήση αντισωμάτων.
  12. Οι υπό στοιχεία γ΄ i), δ΄ και ε΄ Μονάδες Υποστήριξης της Έρευνας,, υπάγονται διοικητικά στο Κέντρο Βασικής Έρευνας ενώ οι υπό στοιχεία α΄, β΄, γ΄΄ ii )και γ΄ iii) Μονάδες, υπάγονται στο Κέντρο Κλινικής Έρευνας ,Πειραματικής Χειρουργικής και Μεταφραστικής Έρευνας.
  13. Ως υπεύθυνοι των Μονάδων Υποστήριξης της Έρευνας ορίζονται με απόφαση των Διευθυντών των Κέντρων στα οποία υπάγονται διοικητικά, ειδικοί Λειτουργικοί επιστήμονες ή Τεχνικοί Εργαστηρίων αντίστοιχης ειδικότητας εκτός των μονάδων υπό στοιχεία ii και iii Απεικονιστικής Βιολογίας στις οποίες υπεύθυνοι ορίζονται ιατροί αντίστοιχης ειδικότητας.
  14. Γ. Διοικητικές υπηρεσίες .
  5.  
   Στο Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. λειτουργούν υπό την εποπτεία και το συντονισμό της Γενικής Διεύθυνσης η Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη, οι Αίθουσες Τηλεδιάσκεψης και Τηλεεκπαίδευσης, το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου και το Ηλεκτρονικό Περιοδικό.
Άρθρο 3 "Κατάταξη προσωπικού"
1.  
  Η κατάταξη και τοποθέτηση του προσωπικού στις οργανικές μονάδες του άρθρου 5 του π.δ. 420/1991 όπως αντικαθίσταται με το άρθρο 2 του παρόντος διατάγματος, γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος μέσα σε τρείς μήνες από τη δημοσίευσή του παρόντος.
2.  
  Μέχρι την εκλογή Διευθυντών στα Κέντρα Έρευνας, ορισμού υπευθύνων στις Μονάδες Υποστήριξης της Έρευνας και επιλογής Προϊσταμένων των Διευθύνσεων και τμημάτων σύμφωνα με τις οικείες κατά περίπτωση διατάξεις, αυτοί τοποθετούνται προσωρινά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
Άρθρο 4 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: 1.α. Του άρθρου 25 παρ. 1 του ν.1514/1985 (Α΄13), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 17 του ν. 2919/2001 (Α΄128) και 19 παρ. 3 του ν.3769/2009 (Α΄105), σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 9 του ν. 1984/1990 (Α΄110) και 28 του ν. 2009/1992 (Α΄18) β. Του άρθρου 55 του ν. 3984/2011 (Α΄150) γ. Των άρθρων 31 και 35 παρ. 4 του ν. 4024/2011 (Α΄226) δ. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄98) ε. Την υπ’ αριθμ. Υ48/9-7-2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα (Β΄2105)
 • Τη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (συνεδριάσεις 149/25-1-2012 και 150/6-3-2012) και τη σύμφωνη γνώμη της Ολομέλειας της Ακαδημίας Αθηνών (συνεδρίαση 2773/ 8-3-2012).
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών.
 • Την 213 /2013 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2012/Υ48 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2012/Υ48 2012
ΝΟΜΟΣ 1985/1514 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1514 1985
ΝΟΜΟΣ 1990/1984 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1984 1990
. Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις. 1992/2009 1992
Σύνδεση έρευνας και τεχνολογίας με την παραγωγή και άλλες διατάξεις. 2001/2919 2001
Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών και άλλες διατάξεις. 2009/3769 2009
Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις 2011/3984 2011
Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξειςεφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015. 2011/4024 2011
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/420 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/420 1991
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2004/239 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/239 2004
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία