ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2013/14

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2013-02-14

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2013-02-14

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2013-02-12

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Περί εφαρμογής της απόφασης 1903 (2009) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Παρατείνονται, από την 17η Δεκεμβρίου 2009, ημερομηνία υιοθέτησης της απόφασης 1903 (2009) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) και για χρονικό διάστημα 12 μηνών, τα μέτρα περί μετακινήσεων που είχαν επιβληθεί με το άρθρο 8 του προεδρικού διατάγματος 217/2005 (Α΄ 262), η ισχύς του οποίου παρατάθηκε, για τελευταία φορά, με το άρθρο 1 παρ. 2 του προεδρικού διατάγματος 35/2010 (Α΄ 76).
Άρθρο 2
1.  
  Από την 17η Δεκεμβρίου 2009, ημερομηνία υιοθέτησης της απόφασης 1903 (2009) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.), τα μέτρα περί όπλων που είχαν επιβληθεί με τα άρθρα 2, 3, 4, 5, 6 και 7 του προεδρικού διατάγματος 217/2005 (Α΄ 262) όπως αυτά τροποποιήθηκαν βάσει των άρθρων 1 και 2 του προεδρικού διατάγματος 152/2007 (Α΄ 194) και του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος 56/2008 (Α΄ 87) και των οποίων η ισχύς παρατάθηκε, για τελευταία φορά, με το άρθρο 1, παρ. 1 του προεδρικού διατάγματος 35/2010 (Α΄ 76), αντικαθίστανται από τα μέτρα που επιβάλλονται με το άρθρο 3 του παρόντος και δεν ισχύουν για την προμήθεια, πώληση ή μεταφορά όπλων και συναφούς υλικού καθώς και για την παροχή οποιασδήποτε βοήθειας, συμβουλής ή εκπαίδευσης, σχετικά με στρατιωτικές δραστηριότητες, προς την Κυβέρνηση της Λιβερίας και για χρονικό διάστημα 12 μηνών από την ως άνω ημερομηνία.
Άρθρο 3
1.  
  Απαγορεύεται, από την 17η Δεκεμβρίου 2009, ημερομηνία υιοθέτησης της απόφασης 1903 (2009) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) και για χρονικό διάστημα 12 μηνών, η άμεση ή έμμεση προμήθεια, πώληση ή μεταφορά από το ελληνικό έδαφος ή από έλληνες υπηκόους ή με τη χρήση πλοίων που φέρουν την ελληνική σημαία ή αεροσκαφών εγγεγραμμένων στα ελληνικά μητρώα όπλων και οποιουδήποτε συναφούς υλικού καθώς και η παροχή οποιασδήποτε βοήθειας, συμβουλής ή εκπαίδευσης σχετικά με στρατιωτικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης και της οικονομικής βοήθειας, προς όλες τις μη κυβερνητικές οντότητες και τα άτομα που δρουν στο έδαφος της Λιβερίας.
Άρθρο 4
1.  
  Τα μέτρα που επιβάλλονται με το άρθρο 3 του παρόντος δεν ισχύουν για: (α) προμήθειες όπλων και συναφούς υλικού καθώς και για τεχνική εκπαίδευση και βοήθεια που προορίζονται αποκλειστικά για την υποστήριξη της Αποστολής των Ηνωμένων Εθνών στη Λιβερία (UΝΜΙL), η οποία έχει συσταθεί δυνάμει της παραγράφου 1 της απόφασης 1509 (2003) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) ή για χρήση από αυτή, (β) προστατευτικό ιματισμό, συμπεριλαμβανομένων αλεξίσφαιρων γιλέκων και στρατιωτικών κρανών, τα οποία εξάγονται προσωρινά στη Λιβερία από το προσωπικό του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, τους εκπροσώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης και τους εργαζομένους στον ανθρωπιστικό και αναπτυξιακό τομέα και το συνδεόμενο προσωπικό, για προσωπική τους χρήση και μόνο, (γ) λοιπές προμήθειες μη θανατηφόρου στρατιωτικού εξοπλισμού, ο οποίος προορίζεται αποκλειστικά για ανθρωπιστική ή προστατευτική χρήση, καθώς και τη σχετική τεχνική βοήθεια και εκπαίδευση, όπως γνωστοποιούνται εκ των προτέρων στην Επιτροπή που έχει συσταθεί δυνάμει της παραγράφου 21 της απόφασης 1521 (2003) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος.
Άρθρο 5
1.  
  Από την 17η Δεκεμβρίου 2009, ημερομηνία υιοθέτησης της απόφασης 1903 (2009) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) και για χρονικό διάστημα 12 μηνών, οι αρμόδιες ελληνικές αρχές γνωστοποιούν εκ των προτέρων στην Επιτροπή που έχει συσταθεί δυνάμει της παραγράφου 21 της απόφασης 1521 (2003) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) κάθε αποστολή όπλων και συναφούς υλικού προς την Κυβέρνηση της Λιβερίας, ή κάθε παροχή βοήθειας, συμβουλής ή εκπαίδευσης, σχετικά με στρατιωτικές δραστηριότητες, προς την Κυβέρνηση της Λιβερίας, εκτός όσων αναφέρονται στις υποπαραγράφους (α) και (β) του άρθρου 4 του παρόντος. Οι εν λόγω γνωστοποιήσεις πρέπει να περιέχουν όλες τις συναφείς πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων, όπου είναι δυνατόν, του είδους και της ποσότητας των παραδιδόμενων όπλων και πυρομαχικών, του τελικού χρήστη, της προτεινόμενης ημερομηνίας παράδοσης και του δρομολογίου των αποστολών.
Άρθρο 6
1.  
  Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές συνεργάζονται πλήρως με το Σώμα Εμπειρογνωμόνων που έχει συσταθεί δυνάμει της παραγράφου 4 της απόφασης 1854 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, σε όλες τις πτυχές της εντολής του. Στον Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση του παρόντος Διατάγματος, στον ίδιο δε Υπουργό και στους Υπουργούς Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Αιγαίου την εκτέλεσή του.
 • Το π.δ. 73/2009 «Περί εφαρμογής της απόφασης 1792 (2007) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 93).
 • Το π.δ. 217/2005 «Εφαρμογή της απόφασης 1521 (2003) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 262).
 • Το π.δ. 143/2006 «Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1579 (2004) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 157).
 • Το π.δ. 55/2007 «Εφαρμογή της απόφασης 1647 (2005) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 57).
 • Το π.δ. 152/2007 «Περί εφαρμογής των αποφάσεων 1683 (2006), 1688 (2006) και 1689 (2006) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 194).
 • Το π.δ. 56/2008 «Εφαρμογή της απόφασης 1731 (2006) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 87).
 • Το π.δ. 35/2010 «Εφαρμογή της απόφασης 1854 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 76).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Τις υπ’ αριθμ. 236/2010, 116/2011 και 17/2013 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών, Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Αιγαίου,
 • Το άρθρο 25 του Καταστατικού Χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) όπως κυρώθηκε με τον Α.Ν. 585/1945 (Α΄ 242).
 • Το άρθρο 1, παρ. 1 του Α.Ν. 92/1967 «Περί εφαρμογής αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και περί εγκρίσεως και εφαρμογής συστάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύσεως» (Α΄ 139).
 • Το π.δ. 85/2012 (Α΄ 141), όπως ισχύει.
 • Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98).
 • Την, από 2.2.2010, απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών «Εφαρμογή της απόφασης 1903 (2009) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε. περί Λιβερίας» (Α΄ 23).
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1945/585 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1945/585 1945
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1967/92 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1967/92 1967
Εφαρμογή της απόφασης 1521 (2003) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. (ΟΗΕ). 2005/217 2005
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1579 (2004) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. (Ο.Η.Ε.) 2006/143 2006
Εφαρμογή των αποφάσεων 1683 (2006), 1688 (2006) και 1689 (2006) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2007/152 2007
Εφαρμογή της απόφασης 1647 (2005) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) 2007/55 2007
Εφαρμογή της απόφασης 1731 (2006) του Συμβου­λίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2008/56 2008
Περί εφαρμογής της απόφασης 1792 (2007) τουΣυμβουλίου Ασφαλείας του ΟργανισμούΗνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2009/73 2009
Εφαρμογή της απόφασης 1854 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2010/35 2010
Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών. 2012/85 2012
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Εφαρμογή της απόφασης 1961 (2010) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2013/166 2013
Περί εφαρμογής της απόφασης 2079 (2012) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2014/124 2014
Εφαρμογή της απόφασης 2025 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2014/36 2014
Εφαρμογή της απόφασης 2128 (2013) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2015/15 2015
Εφαρμογή της απόφασης 2237 (2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2016/121 2016
Εφαρμογή της απόφασης 2188 (2014) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2016/16 2016
Εφαρμογή της απόφασης 2288 (2016) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2017/125 2017