ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2013/146

ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2013-10-25

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2013-10-25

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2013-10-22

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση των π.δ. 308/2000 (Α΄ 252), 420/1993 (Α΄ 179), 178/2005 (Α΄ 229) και 32/2007 (Α΄ 30), όπως ισχύουν, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2013/20/ΕΕ του Συμβουλίου (ΕΕ L 158 της 10/06/2013 σ. 234), λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σκοπός"
1.  
  Με το παρόν διάταγμα τροποποιούνται τα π.δ. 308/ 2000 (Α΄ 252), 420/1993 (Α΄179), 178/2005 (Α΄ 229) και 32/2007 (Α΄ 30), όπως ισχύουν, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2013/20/ΕΕ του Συμβουλίου (Ε.Ε. L.158 της 10.6.2013, σελ. 234) «για την προσαρμογή ορισμένων οδηγιών στον τομέα της ασφάλειας των τροφίμων και της κτηνιατρικής και φυτοϋγειονομικής πολιτικής, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας».
Άρθρο 2
1.  
  Τροποποίηση του π.δ. 308/2000, όπως ισχύει (Παράγραφος 1 Μέρος Β του Παραρτήματος της Οδηγίας 2013/20/ΕΕ) Στο άρθρο 2 παράγραφος 2 περιπτ. ιστ του π.δ. 308/ 2000 «Όροι υγειονομικού ελέγχου που διέπουν το εμπόριο ορισμένων ειδών ζώντων ζώων σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 64/432/ΕΟΚ και 72/462/ΕΟΚ του Συμβουλίου» (Α΄252), όπως ισχύει, προστίθεται το ακόλουθο κείμενο: «— Κροατία: ?upanija».
Άρθρο 3
1.  
  Τροποποίηση του π.δ. 420/1993, όπως ισχύει (Παράγραφος 4 Μέρος Β του Παραρτήματος της Οδηγίας 2013/20/ΕΕ) Το Παράρτημα ΣΤ΄ του άρθρου 84 του π.δ. 420/1993 «Κτηνιατρικοί έλεγχοι στα ζώντα ζώα και προϊόντα ζωικής προέλευσης στις συναλλαγές μεταξύ Ελλάδος και των άλλων κρατών μελών για την υλοποίηση της Εσωτερικής Αγοράς και στις εισαγωγές αυτών στην Ελλάδα από τρίτες χώρες σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 89/662/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ (όσον αφορά τους κτηνιατρικούς ελέγχους) 90/675/ΕΟΚ και 91/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως ισχύουν» (Α΄ 179), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ (Παράρτημα Ι Οδηγίας 97/78 /ΕΚ) ΕΔΑΦΗ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 31 1 Το έδαφος του Βασιλείου του Βελγίου. 2 Το έδαφος της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας. 3 Το έδαφος της Τσεχικής Δημοκρατίας. 4 Το έδαφος του Βασιλείου της Δανίας, εκτός από τις νήσους Φαρόε και τη Γροιλανδία. 5 Το έδαφος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. 6 Το έδαφος της Δημοκρατίας της Εσθονίας. 7 Το έδαφος της Ιρλανδίας. 8 Το έδαφος της Ελληνικής Δημοκρατίας. 9 Το έδαφος του Βασιλείου της Ισπανίας, εκτός από τη Θέουτα και τη Μελίλια. 10 Το έδαφος της Γαλλικής Δημοκρατίας. 11 Το έδαφος της Δημοκρατίας της Κροατίας. 12 Το έδαφος της Ιταλικής Δημοκρατίας. 13 Το έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας. 14 Το έδαφος της Δημοκρατίας της Λετονίας. 15 Το έδαφος της Δημοκρατίας της Λιθουανίας. 16 Το έδαφος του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου. 17 Το έδαφος της Ουγγαρίας. 18 Το έδαφος της Μάλτας. 19 Το έδαφος του Βασιλείου των Κάτω Χωρών στην Ευρώπη. 20 Το έδαφος της Δημοκρατίας της Αυστρίας. 21 Το έδαφος της Δημοκρατίας της Πολωνίας. 22 Το έδαφος της Πορτογαλικής Δημοκρατίας. 23 Το έδαφος της Ρουμανίας. 24 Το έδαφος της Δημοκρατίας της Σλοβενίας. 25 Το έδαφος της Σλοβακικής Δημοκρατίας. 26 Το έδαφος της Δημοκρατίας της Φινλανδίας. 27 Το έδαφος του Βασιλείου της Σουηδίας. 28 Το έδαφος του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας.
Άρθρο 4
1.  
  Τροποποίηση του π.δ. 178/2005, όπως ισχύει (Παράγραφος 6 Μέρος Β του Παραρτήματος της Οδηγίας 2013/20/ΕΕ) Το παράρτημα ΙΙ του άρθρου 13 του π.δ. 178/2005 «Κανόνες υγειονομικού ελέγχου που διέπουν την παραγωγή μεταποίηση, διανομή και εισαγωγή προϊόντων ζωικής προέλευσης που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2002/99/ΕΚ του Συμβουλίου και τα άρθρα 1 και 2 της Οδηγίας 2004/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» (Α΄ 229), όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής: α) στην πρώτη περίπτωση της παραγράφου 2, προστίθεται ο ακόλουθος κωδικός ΙSΟ μετά τον κωδικό «GR»: «ΗR,».β) στην τρίτη περίπτωση της παραγράφου 2 προστίθεται η ακόλουθη ομάδα αρχικών: «ΕΖ,».
Άρθρο 5
1.  
  Τροποποίηση του π.δ. 32/2007, όπως ισχύει (Παράγραφος 7 Μέρος Β του Παραρτήματος της Οδηγίας 2013/20/ΕΕ) Στο παράρτημα ΧΙ του άρθρου 81 του π.δ. 32/2007 «Μέτρα καταπολέμησης του αφθώδους πυρετού, σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 2003/85/ΕΚ.» (Α΄ 30), όπως ισχύει, μετά την καταχώριση για τη Γαλλία παρεμβάλλεται το ακόλουθο κείμενο στον πίνακα στο μέρος Α: «ΗR Κροατία | Ηrνatski νeterinarski institut, Ζagreb | Κροατία».
Άρθρο 6
1.  
  Έναρξη ισχύος (Άρθρο 3 Οδηγίας 2013/20/ΕΕ) Το παρόν διάταγμα αρχίζει να ισχύει από 1η Ιουλίου 2013. Στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Των παρ. 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 1 και του άρθρου 3 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α΄ 34), όπως το άρθρο 1 τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του ν. 1440/1984 (Α΄ 70) και το άρθρο 3 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101). β) Του άρθρου 20 του ν. 248/1914 (Α΄ 110) «Περί οργανώσεως της Ζωοτεχνικής και Κτηνιατρικής Υπηρεσίας», το οποίο προστέθηκε με το άρθρο μόνο του α.ν. 23/24.1.1936 (Α΄ 47) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 62 παράγραφος 1 του ν. 2637/1998 (Α΄ 200). γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98).
 • Το π.δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 153).
 • Το π.δ. 118/2013 «Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 (Α΄ 141) ? Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως» (Α΄152).
 • Την αριθμ. Υ44/5.7.2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χαρακόπουλο Μάξιμο» (Β΄ 2094/6.7.2012).
 • Το γεγονός, ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την αριθμ. 293/2013 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2012/Υ44 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2012/Υ44 2012
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2002/99/ΕΕ (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/99_ΕΕ 2002
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2013/20/ΕΕ (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2013/20_ΕΕ 2013
ΝΟΜΟΣ 1914/248 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1914/248 1914
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών Διευθύνσεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργ[...]" 1998/2637 1998
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1936/23 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1936/23 1936
Κτηνιατρικοί έλεγχοι στα ζώντα ζώα και προϊόντα ζωικής προέλευσης στις συναλλαγές μεταξύ της Ελλάδος και των άλλων κρατών μελών για την υλοποίηση της Εσωτερικής Αγοράς και στις εισαγωγές αυτών στην Ελλάδα από τρίτες χώρες σε συμμόρφωση προς τις Οδηγί[...]" 1993/420 1993
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2000/308 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/308 2000
Κανόνες υγειονομικού ελέγχου που διέπουν την παραγωγή, μεταποίηση, διανομή και εισαγωγή προϊόντων ζωικής προέλευσης που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2002/99/ΕΚ του Συμβουλίου και τα άρθρα 1 και 2 της Οδηγίας 200[...]" 2005/178 2005
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Μέτρα καταπολέμησης του αφθώδους πυρετού, σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 2003/85/ΕΚ. 2007/32 2007
Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών. 2012/85 2012
Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 (Α΄ 141) - Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμ[...]" 2013/118 2013
Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. 2013/119 2013
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία