ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2013/15

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2013-02-14

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2013-02-14

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2013-02-12

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Περί εφαρμογής της απόφασης 1907 (2009) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Απαγορεύεται, από την 23η Δεκεμβρίου 2009, ημερομηνία κατά την οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. η απόφαση 1907 (2009), η πώληση ή προμήθεια στην Ερυθραία, από έλληνες υπηκόους ή από το ελληνικό έδαφος ή με τη χρήση σκαφών που φέρουν την ελληνική σημαία ή αεροσκαφών εγγεγραμμένων στα ελληνικά μητρώα, όπλων και συναφούς υλικού κάθε είδους, συμπεριλαμβανομένων όπλων και πυρομαχικών, στρατιωτικών οχημάτων και εξοπλισμού, παραστρατιωτικού εξοπλισμού και ανταλλακτικών για τα ανωτέρω, και τεχνικής συνδρομής, εκπαίδευσης, οικονομικής και λοιπής συνδρομής, που σχετίζονται με στρατιωτικές δραστηριότητες ή με την παροχή, κατασκευή, συντήρηση ή χρήση των αντικειμένων αυτών, είτε προέρχονται από το ελληνικό έδαφος είτε όχι.
Άρθρο 2
1.  
  Απαγορεύεται, από την 23η Δεκεμβρίου 2009, ημερομηνία κατά την οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. η απόφαση 1907 (2009), η προμήθεια αντικειμένων, εκπαίδευσης και συνδρομής, όπως τούτα περιγράφονται στο άρθρο 1 του παρόντος, από την Ερυθραία, από έλληνες υπηκόους ή με τη χρήση σκαφών που φέρουν την ελληνική σημαία ή αεροσκαφών εγγεγραμμένων στα ελληνικά μητρώα, είτε προέρχονται από το έδαφος της Ερυθραίας είτε όχι.
Άρθρο 3
1.  
  Από την 23η Δεκεμβρίου 2009, ημερομηνία κατά την οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφάλειας του Ο.Η.Ε. η απόφαση 1907 (2009), οι αρμόδιες ελληνικές αρχές επιθεωρούν, στο ελληνικό έδαφος, συμπεριλαμβανομένων των λιμένων και των αερολιμένων, όλα τα φορτία προς και από τη Σομαλία και την Ερυθραία, σε περίπτωση που οι εν λόγω αρχές διαθέτουν πληροφορίες που παρέχουν εύλογους λόγους να θεωρείται ότι το φορτίο περιλαμβάνει αντικείμενα, η προμήθεια, μεταφορά ή εξαγωγή των οποίων απαγορεύεται από τα άρθρα 1 και 2 του παρόντος ή από το γενικό και πλήρες εμπάργκο όπλων στη Σομαλία που επιβλήθηκε με το π.δ. 334/1993 «Εφαρμογή αποφάσεως 733 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών της 23ης Ιανουαρίου 1992» (Α΄ 143), όπως τούτο αναπτύχθηκε και τροποποιήθηκε στη συνέχεια με τα προεδρικά διατάγματα 29/2004 (Α΄ 27), 54/2005 (Α΄ 86), 46/2009 (Α΄ 60), 51/2009 (Α΄ 67), 74/2010 (Α΄ 134), 75/2010 (Α΄ 134) καθώς και από το προεδρικό διάταγμα 28/2012 (Α΄ 60).
Άρθρο 4
1.  
  Από την 23η Δεκεμβρίου 2009, ημερομηνία κατά την οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφάλειας του Ο.Η.Ε. η απόφαση 1907 (2009), οι αρμόδιες ελληνικές αρχές, όταν ανακαλύπτουν αντικείμενα, η προμήθεια, πώληση, μεταφορά ή εξαγωγή των οποίων απαγορεύεται από τα άρθρα 1 και 2 του παρόντος, τα κατάσχουν και τα διαθέτουν, είτε καταστρέφοντας είτε καθιστώντας αυτά ακατάλληλα προς χρήση, συνεργάζονται δε σχετικά με τις αρμόδιες αρχές άλλων Κρατών Μελών του Ο.Η.Ε.
Άρθρο 5
1.  
  Από την 23η Δεκεμβρίου 2009, ημερομηνία κατά την οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφάλειας του Ο.Η.Ε. η απόφαση 1907 (2009), οι αρμόδιες ελληνικές αρχές, όταν ανακαλύπτουν αντικείμενα, η προμήθεια, πώληση, μεταφορά ή εξαγωγή των οποίων απαγορεύεται από τα άρθρα 1 και 2 του παρόντος, υποβάλλουν χωρίς καθυστέρηση έκθεση που περιέχει σχετικές λεπτομέρειες, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων που ελήφθησαν για την κατάσχεση και διάθεση των αντικειμένων αυτών στην Επιτροπή, η οποία έχει συσταθεί σύμφωνα με την απόφαση 751 (1992) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. και της οποίας η εντολή επεκτάθηκε βάσει της απόφασης 1844 (2008) του Συμβουλίου (π.δ. 28/2012, Α΄ 60).
Άρθρο 6
1.  
  Απαγορεύεται, από την 23η Δεκεμβρίου 2009, ημερομηνία κατά την οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. η απόφαση 1907 (2009), η είσοδος στο ελληνικό έδαφος ή η διέλευση μέσω αυτού των ατόμων που καθορίζονται από την Επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 5, σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 11 του παρόντος. Τα μέτρα αυτά δεν επιβάλλονται σε βάρος ελλήνων υπηκόων.
Άρθρο 7
1.  
  Τα μέτρα που προβλέπονται με το άρθρο 6 του παρόντος δεν εφαρμόζονται: α) στις περιπτώσεις που η Επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 5, κρίνει κατά περίπτωση ότι πρόκειται για μετακίνηση η οποία δικαιολογείται για λόγους ανθρωπιστικής ανάγκης, συμπεριλαμβανομένης της θρησκευτικής υποχρέωσης ή β) στις περιπτώσεις που η Επιτροπή κρίνει, κατά περίπτωση, ότι μια εξαίρεση θα προήγαγε, με άλλο τρόπο, τους στόχους της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή
Άρθρο 8
1.  
  Απαγορεύεται, από την 23η Δεκεμβρίου 2009, ημερομηνία κατά την οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. η απόφαση 1907 (2009), η άμεση ή έμμεση προμήθεια, πώληση ή μεταφορά, από έλληνες υπηκόους ή από το ελληνικό έδαφος ή με τη χρήση σκαφών που φέρουν την ελληνική σημαία ή αεροσκαφών εγγεγραμμένων στα ελληνικά μητρώα, όπλων και συναφούς υλικού κάθε είδους, συμπεριλαμβανομένων όπλων και πυρομαχικών, στρατιωτικών οχημάτων και εξοπλισμού, παραστρατιωτικού εξοπλισμού και ανταλλακτικών για τα ανωτέρω και η άμεση ή έμμεση παροχή τεχνικής συνδρομής ή εκπαίδευσης, οικονομικής και άλλης συνδρομής, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων, της μεσιτείας ή άλλων οικονομικών υπηρεσιών, που σχετίζονται με στρατιωτικές δραστηριότητες ή με την προμήθεια, πώληση, μεταφορά, κατασκευή, συντήρηση ή χρήση όπλων και στρατιωτικού εξοπλισμού, στα άτομα ή φορείς που καθορίζονται από την Επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 5, σύμφωνα με το άρθρο 11 του παρόντος.
Άρθρο 9
1.  
  Δεσμεύονται, από την 23η Δεκεμβρίου 2009, ημερομηνία κατά την οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. η απόφαση 1907 (2009), κεφάλαια, άλλα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οικονομικοί πόροι που βρίσκονται στο ελληνικό έδαφος κατά την προαναφερθείσα ημερομηνία ή σε οποιοδήποτε μεταγενέστερο χρονικό σημείο, τα οποία ανήκουν ή ελέγχονται, άμεσα ή έμμεσα, από τους φορείς και τα άτομα που καθορίζονται από την Επιτροπή, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 5, σύμφωνα με το άρθρο 11 του παρόντος, ή από άτομα ή φορείς που ενεργούν για λογαριασμό τους ή σύμφωνα με οδηγίες τους. Επίσης, απαγορεύεται όπως οποιαδήποτε κεφάλαια, χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ή οικονομικοί πόροι τεθούν στη διάθεση ή προς όφελος αυτών των ατόμων ή φορέων από έλληνες υπηκόους ή από οποιαδήποτε άτομα ή φορείς εντός του ελληνικού εδάφους.
Άρθρο 10
1.  
  Τα μέτρα που επιβάλλονται με το άρθρο 9 του παρόντος δεν εφαρμόζονται σε κεφάλαια, άλλα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ή οικονομικούς πόρους που οι αρμόδιες ελληνικές αρχές έχουν κρίνει ότι: α) είναι αναγκαία για βασικά έξοδα, συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών για τρόφιμα, μισθώματα ή υποθήκες, φάρμακα και ιατρική περίθαλψη, φόρους, ασφάλιστρα και τέλη υπηρεσιών κοινής ωφέλειας ή αποκλειστικά για την πληρωμή εύλογων επαγγελματικών αμοιβών και την απόδοση δαπανών που έχουν πραγματοποιηθεί σε σχέση με την παροχή νομικών υπηρεσιών, ή αμοιβών ή χρεώσεων, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, για υπηρεσίες συνήθους διατήρησης ή φύλαξης των δεσμευμένων κεφαλαίων, άλλων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και οικονομικών πόρων, κατόπιν γνωστοποίησης από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές προς την Επιτροπή, που αναφέρεται στο άρθρο 5, της πρόθεσης να εγκρίνουν, όπου αρμόζει, την πρόσβαση σε αυτά τα κεφάλαια, άλλα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ή οικονομικούς πόρους και, εφ’ όσον δεν υπάρξει αρνητική απόφαση της Επιτροπής εντός τριών εργασίμων ημερών από αυτή τη γνωστοποίηση, β) είναι αναγκαία για έκτακτα έξοδα, υπό την προϋπόθεση ότι η απόφαση αυτή έχει γνωστοποιηθεί από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές στην Επιτροπή και έχει εγκριθεί από αυτή, ή γ) είναι αντικείμενα δικαστικής, διοικητικής ή διαιτητικής δέσμευσης ή απόφασης. Στην περίπτωση αυτή, τα εν λόγω κεφάλαια, άλλα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οικονομικοί πόροι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ικανοποίηση αυτής της δέσμευσης ή απόφασης υπό την προϋπόθεση ότι η δέσμευση ή η απόφαση εξεδόθη πριν από την 23η Δεκεμβρίου 2009, ημερομηνία κατά την οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. η απόφαση 1907 (2009), δεν είναι προς όφελος ενός προσώπου ή φορέα που έχει καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 9 του παρόντος και έχει γνωστοποιηθεί από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές στην Επιτροπή.
Άρθρο 11
1.  
  Οι διατάξεις του άρθρου 6 του παρόντος εφαρμόζονται σε άτομα, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας της Ερυθραίας και οι διατάξεις των άρθρων 8 και 9 του παρόντος εφαρμόζονται σε άτομα και φορείς, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας της Ερυθραίας, των κυβερνητικών και παρακρατικών φορέων της Ερυθραίας και των φορέων που ανήκουν ιδιωτικά σε υπηκόους της Ερυθραίας, οι οποίοι ζουν εντός ή εκτός του εδάφους της Ερυθραίας, που καθορίζονται από την Επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 5: α) ως παραβιάζοντες τα μέτρα που επιβλήθηκαν με τα άρθρα 1 και 2 του παρόντος, (β) ως παρέχοντες υποστήριξη, από την Ερυθραία, σε ένοπλες ομάδες της αντιπολίτευσης που έχουν ως σκοπό την αποσταθεροποίηση της περιοχής, (γ) ως παρακωλύοντες την εφαρμογή της απόφασης 1862 (2009) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. σχετικά με το Τζιμπουτί, δ) ως υποθάλποντες, χρηματοδοτούντες, διευκολύνοντες, υποστηρίζοντες, διοργανώνοντες, εκπαιδεύοντες ή υποκινούντες άτομα ή ομάδες να τελέσουν πράξεις βίας ή τρομοκρατικές ενέργειες εναντίον άλλων Κρατών ή των πολιτών τους στην περιοχή, ε) ως παρακωλύοντες τις έρευνες ή το έργο της Ομάδας Επίβλεψης, η οποία συστάθηκε εκ νέου βάσει της απόφασης 1853 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε.
Άρθρο 12
1.  
  Απαγορεύεται, από την 23η Δεκεμβρίου 2009, ημερομηνία κατά την οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. η απόφαση 1907 (2009), ο εξοπλισμός, η εκπαίδευση και ο εφοδιασμός ενόπλων ομάδων και των μελών τους, συμπεριλαμβανομένης της al – Shabaab, που αποσκοπούν στην αποσταθεροποίηση της περιοχής ή στην υποκίνηση της βίας και της εμφύλιας σύρραξης στο Τζιμπουτί. Στον Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση του παρόντος Διατάγματος, στον ίδιο δε Υπουργό και στους Υπουργούς Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Αιγαίου την εκτέλεσή του.
 • Το άρθρο 25 του Καταστατικού Χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.), όπως κυρώθηκε με τον Α.Ν. 585/1945 (Α΄ 242).
 • Το άρθρο 1 παρ. 1 του Α.Ν. 92/1967 «Περί εφαρμογής αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και περί εγκρίσεως και εφαρμογής συστάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύσεως» (Α΄ 139).
 • Το π.δ. 85/2012 (Α΄ 141), όπως ισχύει.
 • Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
 • Την από 4.3.2010 απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών Φ:3462/5/ΑΣ 329 «Εφαρμογή της απόφασης 1907 (2009) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε. περί Ερυθραίας» (Α΄ 47).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Τις υπ’ αριθμ. 210/2010, 115/2011 και 18/2013 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών, Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Αιγαίου,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1945/585 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1945/585 1945
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1967/92 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1967/92 1967
(1 ) Εφαρμογή Αποφάσεως 733 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών της 23 Ιανουαρίου 1992. 1993/334 1993
Εφαρμογή της 1356 (2001) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. 2004/29 2004
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Περί εφαρμογής της απόφασης 1844 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2012/28 2012
Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών. 2012/85 2012