ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2013/151

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2013-11-04

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2013-11-04

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2013-11-04

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οργανισμός Σχολής Ικάρων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 Σχολή Ικάρων 1.Η Σχολή Ικάρων (Σ.Ι.) είναι Ανώτατο Στρατιωτικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Σ.Ε.Ι.) ισότιμο με τα ιδρύματα του πανεπιστημιακού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης όπως αυτή ορίζεται κάθε φορά με την κείμενη νομοθεσία, παρέχοντας ισότιμη εκπαίδευση και χορηγώντας ισότιμα πτυχία με αυτά. 2.Η εκπαιδευτική λειτουργία οργανώνεται σύμφωνα την κείμενη νομοθεσία και τις διατάξεις του παρόντος οργανισμού. Άρθρο 2 Σκοπός Λειτουργίας Σκοπός λειτουργίας της Σ.Ι. είναι να παρέχει στην Πολεμική Αεροπορία (ΠΑ) Μόνιμους Αξιωματικούς, με κατάλληλη εκπαίδευση και αγωγή για την κάλυψη των αναγκών της, να παράγει γνώση και να προάγει την έρευνα περί την αεροπορική - αεροδιαστημική επιστήμη και τεχνολογία και να υποστηρίζει το επιχειρησιακό έργο της ΠΑ, με τα μέσα και το προσωπικό που διαθέτει. Άρθρο 3 Αποστολή Σ.Ι. 1.Η αποστολή της Σχολής Ικάρων ως Α.Σ.Ε.Ι. καθορίζεται από το ν. 3187/03 (Α΄ 233). 2.Αποστολη? της Σ. Ι. ει?ναι: 1)Να παράγει και να μεταδι?δει τη γνώση στους σπουδαστές της με την έρευνα και διδασκαλία της αεροπορικής επιστήμης και τεχνολογίας, καθώς και των συναφών θεωρητικών, θετικών και εφαρμοσμένων επιστημών. 2)Να αναπτύσσει τις στρατιωτικές αρετές και τη στρατιωτική αγωγή ώστε να διαμορφώνει αξιωματικούς της Π.Α. με στρατιωτική συνείδηση, μόρφωση ανώτατου επιπέδου, καθώς και κοινωνική, πολιτιστική και πολιτική παιδεία και αγωγή, παρε?χοντα?ς τους τα εφόδια για να καταστου?ν ικανοι? ηγε?τες με α?ρτια επαγγελματικη? και επιστημονικη? κατα?ρτιση. 3)Να σχεδιάζει και να οργανώνει Προγράμματα Μεταπτυχιακω?ν Σπουδω?ν (Π.Μ.Σ.) και Ερευνητικα? Προγρα?μματα σε θε?ματα Αεροπορικής? Επιστη?μης και Τεχνολογι?ας συ?μφωνα με τις διαδικασι?ες και προϋποθε?σεις που καθορι?ζονται στις διατα?ξεις του α?ρθρου 4 του ν. 3187/2003 (Α΄ 233). 4)Κάθε άλλο έργο που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία στο πλαίσιο της αποστολής της Σ.Ι. Άρθρο 4 Είδη Εκπαίδευσης – Αγωγή 1.Στη Σ.Ι. παρέχεται ακαδημαϊκή και στρατιωτική εκπαίδευση. Επιπλέον, για την κατεύθυνση Ιπταμένων παρέχεται πτητική εκπαίδευση προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις της ΠΑ. 1)Η ακαδημαϊκη? εκπαι?δευση αφορα? στην επιστημονικη? γνω?ση των αντικειμε?νων των θετικω?ν, εφαρμοσμε?νων, τεχνολογικω?ν, κοινωνικω?ν, ανθρωπιστικω?ν και θεωρητικω?ν επιστημω?ν, οι οποι?ες διδα?σκονται στην Σχολη? και στην οποι?α υπα?γονται ο?λα τα μαθη?ματα επιστημονικου? χαρακτη?ρα τα οποι?α υποστηρι?ζουν γνωστικα? τη θεωρητικη? και πρακτικη? στρατιωτική και πτητική εκπαι?δευση. 2)Η στρατιωτική εκπαι?δευση αφορά στις θεωρητικε?ς, τεχνικε?ς και πρακτικε?ς γνω?σεις και δεξιο?τητες, καθω?ς και στην πρακτικη? εξα?σκηση και εφαρμογη? της στρατιωτικής επιστη?μης και τεχνολογι?ας στο οικείο επιχειρησιακο? περιβα?λλον. 3)Η πτητική εκπαι?δευση αφορά στις θεωρητικε?ς, τεχνικε?ς και πρακτικε?ς γνω?σεις και δεξιο?τητες, καθω?ς και στην πρακτικη? εξα?σκηση και εφαρμογη? της αεροπορικής επιστη?μης και τεχνολογι?ας στο οικείο επιχειρησιακο? περιβα?λλον. 2.Στη Σ.Ι. καλλιεργείται αδιαλείπτως η στρατιωτική αγωγή, ως απαραίτητο στοιχείο της ιδιότητας του Ικάρου. 3.Στη Σ.Ι. δύνανται να οργανώνονται, να λειτουργούν, να συγχωνεύονται, να μετονομάζονται ή να καταργούνται Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) σε θέματα Αεροπορικής επιστήμης και τεχνολογίας και σε γνωστικά αντικείμενα σχετικά με τις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και λειτουργικές ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων και της Εθνικής Άμυνας της χώρας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 1)Τα Π.Μ.Σ. οργανώνονται είτε αυτοδύναμα από τη Σ.Ι., είτε από τη Σ.Ι. σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια, είτε από τα Πανεπιστήμια σε συνεργασία με τη Σ.Ι. Για τα κοινά Π.Μ.Σ. την αρμοδιότητα χορήγησης των μεταπτυχιακών τίτλων έχουν τα Πανεπιστήμια, εκτός εάν άλλως ορίζεται στο Π.Δ. 2)Προϋπόθεση για την αυτοδύναμη οργάνωση Π.Μ.Σ. στη Σ.Ι. είναι η ολοκλήρωση της διαδικασίας εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης της Σ.Ι. σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 3)Στα Π.Μ.Σ. της Σ.Ι. δύνανται να φοιτούν απόφοιτοι Α.Σ.Ε.Ι., καθώς και απόφοιτοι ιδρυμάτων της ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής και αλλοδαπής. 4.Η Σ.Ι., πέραν των ανωτέρω, δύναται: 1)Να διοργανώνει επιμορφωτικά σεμινάρια. 2)Να οργανώνει σχολεία προετοιμασίας αλλοδαπών μαθητών. 3)Να εκπαιδεύει, από κοινού με άλλα Α.Σ.Ε.Ι. του εσωτερικού και εξωτερικού, σπουδαστές ή αξιωματικούς σε κοινά προγράμματα προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών σπουδών και έρευνας, σε γνωστικά αντικείμενα αεροπορικού ενδιαφέροντος. 4)Να ανταλλάσσει σπουδαστές με Α.Σ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και Διδακτικό-Εκπαιδευτικό Προσωπικό με Α.Σ.Ε.Ι. ή Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής στο πλαίσιο εκπαιδευτικών προγραμμάτων της παρεχόμενης στρατιωτικής, ακαδημαϊκής και πτητικής εκπαίδευσης και επιμορφωτικών σεμιναρίων. 5)Να συνεργάζεται με Α.Ε.Ι., με ερευνητικά κέντρα και την αμυντική βιομηχανία σε θέματα έρευνας, στο πλαίσιο των διπλωματικών και ερευνητικών εργασιών, των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών, και εφαρμοσμένης έρευνας αμυντικού χαρακτήρα στην αεροπορική - αεροδιαστημική επιστήμη. 5.Με?ρος της εκπαι?δευσης μπορει? να πραγματοποιει?ται σε Υπηρεσι?ες της Π.Α, σε Ανω?τατα Εκπαιδευτικα? Ιδρυ?ματα, και σε ομο?λογες σχολε?ς της ημεδαπη?ς η? της αλλοδαπη?ς κατο?πιν ε?γκρισης του Γ.Ε.Α. Άρθρο 5 Υπαγωγή – Έδρα – Σημαία 1.Η εποπτεία στη Σ.Ι., σύμφωνα με το ν. 3187/03 (Α΄ 233) και τον παρόντα οργανισμό, ασκείται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας (Υ.ΕΘ.Α.) δια του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (Γ.Ε.Α.). 2.Έδρα της Σ.Ι. είναι η Αεροπορική Βάση Δεκέλειας. 3.Η υλοποίηση της εκπαίδευσης είναι δυνατόν να πραγματοποιείται επ’ ωφελεία της Σ.Ι. και σε άλλες μονάδες της ΠΑ. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας κατόπιν εισήγησης του Γ.Ε.Α., δύναται να παρέχεται εκπαίδευση επ’ ωφελεία της Σ.Ι. στην ημεδαπή ή αλλοδαπή. 4.Η πολεμική σημαία της Σ.Ι. είναι αυτή που προβλέπεται από το π.δ. 348/1980 (Α΄98). Σημαιοφόρος είναι ο αρχαιότερος Ίκαρος της Σ.Ι. που φέρει την ελληνική ιθαγένεια. 5.Η Σ.Ι. έχει δικό της έμβλημα, στο οποίο απεικονίζεται η δυναμική σύνθεση Ικάρου και αεροσκάφους με λογότυπο «ΑΜΕΣ ΔΕ Γ΄ ΕΣΣΟΜΕΘΑ ΠΟΛΛΩ ΚΑΡΡΟΝΕΣ», όπως στο υπόδειγμα «1» του άρ. 81 του παρόντος οργανισμού. Άρθρο 6 Αργίες – Ημέρα Σχολής 1.Ως αργίες για τη Σ.Ι. καθορίζονται οι επίσημες αργίες του Κράτους, των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) και της ΠΑ, όπως αυτές αναφέρονται στις σχετικές ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές πράξεις. 2.Η 6η Σεπτεμβρίου, ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της Σ.Ι. το 1931, καθορίζεται ως «Ημέρα Σχολής» και εορτάζεται ανάλογα. Κεφάλαιο Β΄ Οργάνωση Άρθρο 7 Όργανα Διοίκησης - Λοιπά Όργανα και Διοικητικές Υπηρεσίες 1.Για την εκπαιδευτική λειτουργία της Σ.Ι., τα όργανα διοίκησης είναι: 1)Συλλογικά: (1) Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο (Ε.Σ.). (2) Η Ακαδημαϊκή Συνέλευση (Α.Σ.). 2)Μονοπρόσωπα: (1) Ο Διοικητής. (2) Ο Υποδιοικητής. (3) Ο Διευθυντής Στρατιωτικής Εκπαίδευσης, ο οποίος, κατ’ αναλογία με την κλαδική αποστολή της Σ.Ι., θα ονομάζεται Διευθυντής Αεροπορικής - Στρατιωτικής Εκπαίδευσης (Δ.Α.Σ.Ε.). (4) Ο Κοσμήτορας. (5) Οι Διευθυντές Τομέων. 2.Ο Δ.Α.Σ.Ε. και ο Κοσμήτορας διευθύνουν και εποπτεύουν αντίστοιχα την παρεχόμενη στρατιωτική και ακαδημαϊκή εκπαίδευση, μέσω: 1)Της Διεύθυνσης Στρατιωτικής Εκπαίδευσης (Δ.Σ.Ε.) και 2)Της Κοσμητείας. 3.Η οργανωτική δομή της Σ.Ι., ως προς την εκπαιδευτική λειτουργία της, περιέχεται στο υπόδειγμα 2 του άρθρου 81 του παρόντος οργανισμού. 4.Οι αρμοδιότητες των οργάνων διοίκησης της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, καθορίζονται από τις διατάξεις του ν. 3187/03 (Α΄ 233) και από τον παρόντα οργανισμό. 5.Λοιπά όργανα και διοικητικές υπηρεσίες που υποστηρίζουν την εκπαιδευτική λειτουργία της Σ.Ι. καθορίζονται στο άρθρο 19 του παρόντος οργανισμού. Άρθρο 8 Διοικητής 1.Ο Διοικητής είναι εν ενεργεία αξιωματικός της ΠΑ, φέρει το βαθμό του Υποπτεράρχου, απόφοιτος της Σ.Ι., ειδικότητας Ιπταμένου και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών κατά προτίμηση. 2.Διοικεί τη Σ.Ι. και ευθύνεται για την εκπλήρωση και την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις διατάξεις του παρόντος οργανισμού. 3.Παρακολουθεί την αγωγή, την εκπαίδευση, τη φυσική κατάσταση, καθώς και θέματα υγείας, ένδυσης, διατροφής, ψυχαγωγίας και εν γένει διοικητικής μέριμνας των σπουδαστών. 4.Συγκαλεί και προεδρεύει στο Ε.Σ. και λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα για την υλοποίηση των αποφάσεών του. 5.Εποπτεύει τη διαχείριση κονδυλίων που περιέρχονται στη Σ.Ι. από τον ειδικό λογαριασμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. 6.Κατευθύνει και ελέγχει το προσωπικό για την πραγματοποίηση του ανατιθέμενου έργου, βάσει των υφιστάμενων κειμένων διατάξεων και των διαταγών των προϊστάμενων αρχών. 7.Ευθύνεται για την ορθή εκτέλεση κάθε υπηρεσίας εντός της Σ.Ι., τη διατήρηση της πειθαρχίας, την εκπαίδευση του προσωπικού, την επάρκεια του προσωπικού και μέσων, καθώς και για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην εσωτερική Υπηρεσία της Σ.Ι. 8.Διοικεί το Στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό της Σ.Ι. ενώ επί του Διδακτικού-Εκπαιδευτικού Προσωπικού έχει τις διοικητικές και λοιπές αρμοδιότητες που ορίζει ο ν. 3187/2003 και ο παρών οργανισμός. 9.Ευθύνεται για την τήρηση της νομοθεσίας που διέπει τη Σ.Ι. 10.Το Διοικητή της Σ.Ι. απουσιάζοντα ή κωλυόμενο, μέχρι τριάντα (30) ημέρες αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο Υποδιοικητής της Σ.Ι. Πέραν του χρόνου αυτού ο αντικαταστάτης του ορίζεται με διαταγή του Γ.Ε.Α. Άρθρο 9 ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Εκπαιδευτικό Συμβούλιο – Ακαδημαϊκή Συνέλευση 1.Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο είναι η ανώτατη εκπαιδευτική αρχή της Σ.Ι. και αποτελείται από το Διοικητή της Σ.Ι. ως πρόεδρο και μέλη: 1)Τον Υποδιοικητή της Σ.Ι. 2)Το Διευθυντή Αεροπορικής-Στρατιωτικής Εκπαίδευσης. 3)Τον Κοσμήτορα. 4)Τρεις εν ενεργεία Αξιωματικούς του επιτελείου της Σ.Ι. με θητεία δύο ετών, κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, κατά προτίμηση έναν (1) από κάθε Κατεύθυνση σπουδών, που ορίζει ο Διοικητής της Σ.Ι. 5)Τέσσερις (4) Διευθυντές Τομέων, με θητεία δύο (2) ετών. 2.Η θητεία των αιρετών μελών του Ε.Σ. αρχίζει με την έναρξη του εκπαιδευτικού έτους και λήγει με το πέρας του δεύτερου εκπαιδευτικού έτους από την έναρξη της θητείας τους. Για την εκλογή των αιρετών μελών του Ε.Σ. ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 21 του παρόντος οργανισμού. 3.Το Ε.Σ. ευρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντες ο Πρόεδρος και πέντε (5) από τα μέλη του, μεταξύ των οποίων τουλάχιστον ο Κοσμήτορας, ο ΔΑΣΕ, ένας (1) Αξιωματικός της παραγράφου 1δ, του παρόντος άρθρου και ένας (1) Διευθυντής Τομέα. 4.Η λειτουργία του Ε.Σ. υποστηρίζεται από τη Γραμματεία Ε.Σ. που υπάγεται στο Διοικητή της Σ.Ι., σύμφωνα με την οργανωτική δομή της Σ.Ι. που περιέχεται στο υπόδειγμα «2» του άρθρου 81 του παρόντος οργανισμού. 5.Το Ε.Σ. συγκαλείται εγγράφως από τον Πρόεδρο ή το νόμιμο αναπληρωτή του, σύμφωνα με το ν. 3187/2003 (Α΄ 233). Η προετοιμασία των συνεδριάσεων του Ε.Σ., γίνεται από τη Γραμματεία του Ε.Σ. και περιλαμβάνει τη συγκρότηση της Ημερήσιας Διάταξης (Η.Δ.), που καταρτίζεται και υπογράφεται από τον Πρόεδρο. Οι εισηγητές των θεμάτων ορίζονται από τον Πρόεδρο του Ε.Σ. εκτός αν άλλως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία. Τα πρακτικά του Ε.Σ. τηρούνται από τον Γραμματέα του Ε.Σ. και φυλάσσονται και διακινούνται με ευθύνη της Γραμματείας του Ε.Σ. 6.Η Η.Δ. κοινοποιείται αρμοδίως, τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στο Ε.Σ. δύνανται να συζητηθούν και θέματα εκτός Η.Δ., μετά από σύμφωνη γνώμη του συνόλου των παρόντων μελών του. 7.Το Ε.Σ. αποφασίζει ή εισηγείται στον εποπτεύοντα Υπουργό Εθνικής Άμυνας μέσω του Γ.Ε.Α. σύμφωνα με τον παρόντα οργανισμό επί όλων των θεμάτων που αφορούν την εκπαίδευση και οι αρμοδιότητές του περιλαμβάνουν: 1)Εισήγηση για θέματα που αφορούν στην ίδρυση, κατάργηση ή σε μεταβολές Τμημάτων – Κατευθύνσεων – Ειδικεύσεων, Τομέων, Προγραμμάτων Επιμόρφωσης και Μεταπτυχιακών Σπουδών, Εργαστηρίων και Βιβλιοθηκών. 2)Εισήγηση για θέματα που αφορούν στην τροποποίηση του παρόντος οργανισμού. 3)Εισήγηση για δημιουργία νέων θέσεων Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, καθώς και για κάλυψη θέσεων από Στρατιωτικό ή Επί Συμβάσει Διδακτικό Προσωπικό. 4)Εισήγηση για την παύση μελών Δ.Ε.Π. λόγω νόσου – αναπηρίας, σύμφωνα με το άρθρο 19, του ν. 3187/2003 (Α΄ 233), καθώς και στο πλαίσιο της πειθαρχικής διαδικασίας, εισήγηση για δίωξη κατά μελών Δ.Ε.Π., σύμφωνα με την παράγραφο 3, του άρθρου 20, του ν. 3187/03 (Α΄ 233). 5)Έγκριση του Προγράμματος Σπουδών (Π.Σ.) κάθε Κατεύθυνσης και του Οδηγού Σπουδών και εισήγηση του Γενικού Προγράμματος Εκπαίδευσης, σύμφωνα με το άρθρο 32 του παρόντος Οργανισμού. 6)Έγκριση τίτλων βιβλίων ή μέσων που υποστηρίζουν τα διδασκόμενα μαθήματα ή αντικείμενα της εκπαίδευσης κατ’ έτος, καθώς και ανάθεση συγγραφής βιβλίων ή εκπαιδευτικών σημειώσεων σε μέλη του Διδακτικού-Εκπαιδευτικού Προσωπικού, κατόπιν πρότασης του Δ.Α.Σ.Ε. ή του Διευθυντή του οικείου Τομέα και σύμφωνης γνώμης του μέλους. 7)Επιλογή των Στρατιωτικών Εκπαιδευτών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν. 3187/2003 (Α΄ 233). 8)Κατανομή και ανάθεση διδακτικού έργου στο Διδακτικό-Εκπαιδευτικό Προσωπικό, απόφαση για αποκλίσεις από το ελάχιστο όριο διδασκαλίας των μελών Δ.Ε.Π., σύμφωνα με το άρθρο 13, του ν. 3187/2003 (Α΄ 233), καθώς και απόφαση ή εισήγηση επί θεμάτων που αφορούν σε εκπαιδευτικές άδειες και απασχόληση μελών Δ.Ε.Π., εκτός της Σ.Ι., σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 14 του ιδίου νόμου. 9)Ορισμό των Διευθυντών Εργαστηρίων και των μελών της Επιτροπής Ερευνών. 10)Ανάθεση συντονισμού του Τομέα σε μέλος Δ.Ε.Π., σύμφωνα με το ν. 3187/2003 (Α΄ 233). 11)Έγκριση συμμετοχής προσωπικού της Σ.Ι. σε ερευνητικά προγράμματα της Σ.Ι. και παρακολούθηση της προόδου των προγραμμάτων αυτών. 12)Απονομή του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή σε όσα μέλη Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του Καθηγητή εξέρχονται της υπηρεσίας και απόφαση για την ακαδημαϊκή τους απασχόληση μετά από πρόταση της Α.Σ. 13)Έγκριση, τυποποίηση και εισήγηση κατά περίπτωση, για εκπαιδευτικά μέσα και υλικά των αιθουσών διδασκαλίας, του αμφιθεάτρου, της βιβλιοθήκης, των εργαστηρίων και των αθλητικών εγκαταστάσεων. 14)Κατάρτιση και υποβολή σχεδίου προϋπολογισμού για τις εκπαιδευτικές ανάγκες της Σ.Ι. 15)Κατάρτιση και υποβολή σχεδίου προϋπολογισμού για την αξιοποίηση κονδυλίων που περιέρχονται στη Σ.Ι. από τον ειδικό λογαριασμό του άρθρου 27, του ν. 3187/2003 (Α΄ 233). 16)Έγκριση του καταλόγου θεμάτων για εκπόνηση Διπλωματικών Εργασιών των Ικάρων. 17)Κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από τον παρόντα οργανισμό και τη σχετική νομοθεσία. 8.Οι λεπτομέρειες επί εκπαιδευτικών θεμάτων, που δεν περιλαμβάνονται ρητά στον παρόντα οργανισμό, ρυθμίζονται με αποφάσεις του Ε.Σ. 9.Η Ακαδημαϊκή Συνέλευση (Α.Σ.) είναι συλλογικό όργανο διοίκησης για την εκπαιδευτική λειτουργία και αποτελείται από τον Κοσμήτορα ως Πρόεδρο και μέλη: 1)Το σύνολο των μελών του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) της Σ.Ι. 2)Έναν εκπρόσωπο του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π) της Σ.Ι. 3)Έναν εκπρόσωπο του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) της Σ.Ι. 10.Η θητεία των αιρετών μελών της Α.Σ. είναι ετήσια. Αρχίζει με την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους και λήγει με το πέρας του. Για την εκλογή των αιρετών μελών της Α.Σ. ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 21 του παρόντος οργανισμού. 11.Η Α.Σ. συνέρχεται σε τουλάχιστον τέσσερις (4) τακτικές συνεδριάσεις εντός του ακαδημαϊκού έτους. 1)Ο καθορισμός και η ώρα των τακτικών συνεδριάσεων της Α.Σ. γίνεται με απόφασή της κατά την πρώτη συνεδρίαση στην έναρξη κάθε ακαδημαϊκού έτους. Κατά την κρίση του Προέδρου είναι δυνατόν να μεταβληθεί η ημερομηνία ή και η ώρα της συνεδρίασης. 2)Η Α.Σ. συγκαλείται και εκτάκτως κατόπιν πρόσκλησης του προεδρεύοντα ή κατόπιν εγγράφου αιτήματος του ενός τρίτου (1/3) του συνόλου των μελών της. Στην περίπτωση αυτή η έκτακτη σύγκληση της Α.Σ. είναι υποχρεωτική για τον Πρόεδρο. Η αίτηση για την έκτακτη σύγκληση της Α.Σ. πρέπει να περιέχει και το θέμα ή τα θέματα της ημερήσιας διάταξης στα οποία αναφέρεται. Εάν κατά την έναρξη της συνεδρίασης δεν είναι παρόντα τουλάχιστον τα μισά από τα μέλη που υπέγραψαν, η αίτηση θεωρείται ότι αποσύρθηκε και η συνεδρίαση ματαιώνεται. 3)Η Α.Σ. συγκαλείται από τον Κοσμήτορα, για την εκλογή των Διευθυντών Τομέων ως αιρετών μελών του ΕΣ, τουλάχιστον ένα μήνα πριν την ανάληψη των καθηκόντων τους. 4)Εφόσον ζητηθεί εγγράφως από το ένα τρίτο (1/3) του συνόλου των μελών της Α.Σ. η συζήτηση συγκεκριμένου θέματος, ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να εισαγάγει το θέμα αυτό προς συζήτηση μεταξύ των πέντε (5) πρώτων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης κατά την αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση. Η αίτηση θεωρείται ότι αποσύρθηκε εάν κατά τη συζήτηση του θέματος δεν είναι παρόντα τουλάχιστον τα μισά από τα μέλη που την υπέγραψαν. 5)Οι συνεδριάσεις της Α.Σ. πραγματοποιούνται στον χώρο που έχει οριστεί ως αίθουσα συνεδριάσεων της Α.Σ. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του Προέδρου, η Α.Σ. είναι δυνατό να συνεδριάσει και σε άλλο χώρο εντός ή εκτός της Σ.Ι., ο οποίος αναγράφεται στην πρόσκληση. 6)Η πρόσκληση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης μαζί με τις εισηγήσεις, εάν τυχόν υπάρχουν, και το αναγκαίο πληροφοριακό υλικό διανέμονται σε όλα τα μέλη της Α.Σ. οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Προκειμένου για έκτακτες συνεδριάσεις η πρόσκληση με την ημερήσια διάταξη μαζί με τις εισηγήσεις, εάν υπάρχουν, και το αναγκαίο πληροφοριακό υλικό μπορεί να διανέμεται μέχρι και την προηγούμενη της έκτακτης συνεδρίασης ημέρα. Στην περίπτωση που η πρόσκληση γίνεται με τηλεφώνημα, τηλεγράφημα, τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή άλλο μέσο, η ημερήσια διάταξη, οι τυχόν εισηγήσεις και το αναγκαίο πληροφοριακό υλικό τίθενται στη διάθεση των μελών, στις προθεσμίες που ισχύουν για την πρόσκληση, από Γραμματεία της Κοσμητείας. 12.Η Α.Σ. ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται κατ’ ελάχιστον τα μισά συν ένα μέλη της. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος ελέγχει την ύπαρξη απαρτίας. Εάν δεν υπάρχει απαρτία συντάσσεται σχετικό πρακτικό με μέριμνα του προεδρεύοντα και η συνεδρίαση αναβάλλεται. Στην περίπτωση αυτή το όργανο συγκαλείται εκ νέου μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την προηγούμενη σύγκληση και ευρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών. 13.Οι αποφάσεις της Α.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, εκτός εάν προβλέπεται από τον νόμο ότι απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. 1)Οι ψηφοφορίες είναι φανερές, εκτός εάν άλλως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, και γίνονται με ανάταση της χειρός. Ονομαστική ψηφοφορία γίνεται εφόσον ορίζεται από το νόμο, καθώς και με πρωτοβουλία του Προέδρου ή αν αυτό ζητηθεί από τα δύο πέμπτα (2/5) τουλάχιστον των παρόντων μελών του οργάνου πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας. Η ονομαστική ψηφοφορία γίνεται με αλφαβητική σειρά με κλήρωση του γράμματος έναρξης. Ο Πρόεδρος ψηφίζει με τη σειρά του ονόματός του. 2)Μυστική ψηφοφορία διεξάγεται στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος ή στις περιπτώσεις που αφορά σε πρόσωπα, εκτός εάν, στην τελευταία αυτή περίπτωση, ορίζεται ρητά το αντίθετο. 3)Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά οι λευκές ψήφοι και οι αποχές δεν λαμβάνονται υπόψη στο αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Οι λευκές ψήφοι και οι αποχές δεν υπολογίζονται στον αριθμό των παρόντων, χωρίς αυτό να έχει καμία επίπτωση σε θέματα απαρτίας. 4)Σε περίπτωση που τίθενται σε ψηφοφορία περισσότερες από δύο (2) προτάσεις, χωρίς καμία να τύχει της απόλυτης πλειοψηφίας των παρόντων μελών, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο (2) προτάσεων που συγκεντρώνουν τις περισσότερες ψήφους. 14.Τη γραμματειακή υποστήριξη της Α.Σ. αναλαμβάνει η Γραμματεία του Ε.Σ. Η προετοιμασία των συνεδριάσεων της Α.Σ. γίνεται με μέριμνα του Κοσμήτορα και περιλαμβάνει τη συγκρότηση της Ημερήσιας Διάταξης (Η.Δ.). Καθήκοντα Γραμματέα για τις συνεδριάσεις της Α.Σ. ασκεί μόνιμος υπάλληλος που ορίζει ο Διοικητής της Σ.Ι. μετά από πρόταση του Κοσμήτορα. 1)Η Η.Δ. καταρτίζεται από τον Πρόεδρο επιφυλασσομένης της διάταξης του εδαφίου γ. της παραγράφου 10 του παρόντος άρθρου. 2)Η σειρά των θεμάτων της Η.Δ. είναι δυνατόν να αλλάξει με πρόταση του Προέδρου, εφόσον συμφωνεί η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Οργάνου. 3)Εισηγητής των θεμάτων της Η.Δ. είναι ο Πρόεδρος ή το μέλος του οργάνου που έχει οριστεί από τον Πρόεδρο ως εισηγητής για συγκεκριμένο θέμα ή που έχει ζητήσει τη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος. Ο Πρόεδρος μπορεί να καλεί στη συνεδρίαση για παροχή πληροφοριών ή διευκρινίσεων επί οποιουδήποτε θέματος της Η.Δ., οποιοδήποτε μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας ή τρίτο πρόσωπο, το οποίο αποχωρεί πριν από την έναρξη της συζήτησης. 4)Ο Πρόεδρος μπορεί να διακόπτει τη συνεδρίαση για σύντομο διάλειμμα. Με σύμφωνη γνώμη του οργάνου η συνεδρίαση μπορεί να διακοπεί για μεγαλύτερο διάστημα, συνεχιζόμενη όμως την ίδια ή το αργότερο την επομένη εργάσιμη μέρα, άλλως θεωρείται ότι έχει διακοπεί οριστικά. 15.Τα πρακτικά της Α.Σ. τηρούνται από τον Γραμματέα της Α.Σ. και επικυρώνονται από τον Πρόεδρο. Τα πρακτικά της Α.Σ. φυλάσσονται και διανέμονται με ευθύνη της Γραμματείας της Α.Σ. και κοινοποιούνται στη Γραμματεία του Ε.Σ. Στα πρακτικά καταχωρίζονται οι συζητήσεις, οι προτάσεις που υποβλήθηκαν, οι αποφάσεις που λήφθηκαν σε κάθε θέμα με περίληψη του σκεπτικού τους, καθώς επίσης και τα αποτελέσματα των σχετικών ψηφοφοριών. Τα μέλη του οργάνου μπορούν να ζητήσουν να καταχωρισθούν στα πρακτικά συγκεκριμένες απόψεις ή αιτιολογήσεις της ψήφου τους, καθώς και να παραδώσουν μέχρι το τέλος της συνεδρίασης στον Γραμματέα σχετικό σημείωμα, το οποίο καταχωρίζεται στα πρακτικά αυτούσιο υπό την προϋπόθεση ότι έχει αναγνωσθεί κατά τη συνεδρίαση του οργάνου, εκτός εάν το όργανο συμφωνεί να μην αναγνωσθεί. 16.Η Α.Σ. έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 1)Εκλέγει τον Κοσμήτορα και τα αιρετά μέλη του Ε.Σ. του Α.Σ.Ε.Ι. 2)Ορίζει τα μέλη των Εκλεκτορικών Σωμάτων για την εκλογή, επιλογή, εξέλιξη και μονιμοποίηση του Δ.Ε.Π. 3)Είναι το όργανο εκλογής , επιλογής, εξέλιξης και μονιμοποίησης του λοιπού Διδακτικού - Εκπαιδευτικού Προσωπικού πλην των μελών Δ.Ε.Π. και των Σ.Ε. 4)Εισηγείται προς το Ε.Σ., διά του Κοσμήτορα, επί θεμάτων που αφορούν: (1) Στη στρατηγική ακαδημαϊκής ανάπτυξης της Σ.Ι. (2) Στα Προγράμματα Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών. (3) Στον ερευνητικό προσανατολισμό της Σ.Ι. (4) Στις ακαδημαϊκές συνεργασίες με πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα. (5) Στην ίδρυση και κατάργηση Τομέων και Εργαστηρίων. (6) Στον προγραμματισμό και στην προκήρυξη νέων θέσεων διδακτικού εκπαιδευτικού προσωπικού. (7) Στη διασφάλιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης. (8) Στην ανακήρυξη των ομότιμων καθηγητών και των επίτιμων διδακτόρων του Α.Σ.Ε.Ι. μετά από πρόταση που υπογράφεται τουλάχιστον από τρία μέλη Δ.Ε.Π. 17.Όλα τα μέλη του Δ.Ε.Π. καθώς και τα μέλη Ε.Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που συμμετέχουν στην Α.Σ. έχουν καθήκον να παρίστανται σε όλη τη διάρκεια των συνεδριάσεών της. Απουσία ή αποχώρηση από τη συνεδρίαση πριν από τη λήξη της επιτρέπονται μόνο για ανυπαίτιο λόγο που γνωστοποιείται στον προεδρεύοντα της Α.Σ. εγγράφως ή με άλλο πρόσφορο μέσο, πριν από την έναρξη ή στη διάρκεια της συνεδρίασης. 18.Τα μέλη του Δ.Ε.Π., καθώς και τα μέλη Ε.Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που απουσιάζουν χωρίς άδεια του προεδρεύοντος από δυο συνεχείς συνεδριάσεις της Α.Σ. ή σε τρεις μη συνεχόμενες στο ίδιο εξάμηνο καλούνται από τον προεδρεύοντα να δικαιολογήσουν τις απουσίες τους και εφόσον οι δικαιολογίες δεν κριθούν επαρκείς από τον προεδρεύοντα, κινεί ο προεδρεύων πειθαρχική διαδικασία. 19.Όπου στην κείμενη νομοθεσία περί Πανεπιστημίων αναφέρεται ο όρος Γενική Συνέλευση του Τμήματος νοείται η Α.Σ. της Σ.Ι. Ως Πρόεδρος του Τμήματος νοείται ο Κοσμήτορας . Άρθρο 10 Υποδιοικητής 1.Ο Υποδιοικητής είναι εν ενεργεία αξιωματικός της ΠΑ, φέρει το βαθμό του Ταξιάρχου, απόφοιτος της Σ.Ι. και κατά προτίμηση κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. 2.Είναι ο άμεσος βοηθός και ο νόμιμος αναπληρωτής του Διοικητή της Σ.Ι., εκτός των περιπτώσεων για τις οποίες δεν προβλέπεται αναπλήρωση, από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Προεδρεύει του Ε.Σ. και λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα για την υλοποίηση των αποφάσεών του, εφόσον υπάρχει κώλυμα ή αδυναμία άσκησης των καθηκόντων του Διοικητή, για χρονικό διάστημα μέχρι τριάντα (30) ημέρες. 3.Συντονίζει την εκπαιδευτική λειτουργία της Σ.Ι. 4.Κατευθύνει, συντονίζει και επιβλέπει την ομαλή λειτουργία όλων των Υπηρεσιών Διοικητικής Υποστήριξης της Σ.Ι., μέσα στο πλαίσιο των διαταγών και κατευθύνσεων του Διοικητή. 5.Εισηγείται στο Ε.Σ. σχέδιο προϋπολογισμού για τις εκπαιδευτικές ανάγκες της Σ.Ι. 6.Εποπτεύει και ελέγχει, την αγωγή, καθώς και θέματα υγείας, ένδυσης, διατροφής, ψυχαγωγίας και εν γένει διοικητικής μέριμνας των σπουδαστών. Άρθρο 11 Διευθυντής Αεροπορικής Στρατιωτικής Εκπαίδευσης 1.Ο Διευθυντής Αεροπορικής-Στρατιωτικής Εκπαίδευσης (Δ.Α.Σ.Ε). είναι εν ενεργεία αξιωματικός της ΠΑ, απόφοιτος της Σ.Ι., φέρει το βαθμό του Ταξιάρχου και είναι κατά προτίμηση κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. 2.Ο Δ.Α.Σ.Ε. προΐσταται της Διεύθυνσης Στρατιωτικής Εκπαίδευσης, της οποίας η οργάνωση φαίνεται στο υπόδειγμα «2» του άρθρου 82 του παρόντος οργανισμού και διευθύνει και εποπτεύει την παρεχόμενη στρατιωτική εκπάιδευση σύμφωνα με το στο ν. 3187/2003 (Α΄ 233) και τον οικείο Οργανισμό. Πέραν των καθοριζομένων στο ν. 3187/2003 (Α΄ 233), οι αρμοδιότητές του περιλαμβάνουν: 1)Οργάνωση, σχεδίαση, προγραμματισμό και έλεγχο της υλοποίησης της στρατιωτικής και παρακολούθηση της υλοποίησης της πτητικής εκπαίδευσης, του εγκεκριμένου από το Ε.Σ. Προγράμματος Σπουδών που παρέχεται στη Σ.Ι., καθώς και έλεγχο της ποιότητας της παρεχόμενης στρατιωτικής εκπαίδευσης. 2)Ευθύνη για θέματα διοικητικής φύσεως των Ικάρων. 3)Συνεργασία με τον Κοσμήτορα, προς εκπλήρωση του σκοπού λειτουργίας και της αποστολής της Σ.Ι., για τον συντονισμό του συνόλου της εκπαίδευσης και για θέματα διοικητικής φύσεως των Ικάρων, καθώς και για θέματα που σχετίζονται με την έρευνα, τα μεταπτυχιακά προγράμματα και τα προγράμματα επιμόρφωσης της Σ.Ι. Εποπτεία και καθοδήγηση του Τμήματος Συντονισμού Κατευθύνσεων κατά το μέρος του έργου του που αφορά στην υποστήριξη της στρατιωτικής εκπαίδευσης. 4)Εισήγηση στο Ε.Σ. για θέματα στρατιωτικής και πτητικής εκπαίδευσης. 5)Συνεργασία με φορείς της ΠΑ για την υλοποίηση της στρατιωτικής και πτητικής εκπαίδευσης που παρέχεται από αυτούς. 6)Οργάνωση και διεξαγωγή των εξετάσεων της στρατιωτικής εκπαίδευσης, όπως ορίζει ο παρών οργανισμός, σε συνεργασία με τον Κοσμήτορα. 7)Παρακολούθηση υλοποίησης του προγράμματος φυσικής κατάστασης των Ικάρων. Εισήγηση στο Ε.Σ. σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΠΑ. σε συνεργασία με τον Κοσμήτορα και τον αρμόδιο Διευθυντή τομέα της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης. 8)Κύρωση των βαθμολογιών των αντικειμένων της στρατιωτικής εκπαίδευσης και έκδοση των εντύπων βαθμολογίας και των βεβαιώσεων σπουδών των Ικάρων, που αφορούν στην παρεχόμενη εκπαίδευση, σε συνεργασία με τον Κοσμήτορα. 9)Ενημέρωση της Διοίκησης της Σ.Ι. για την πρόοδο της στρατιωτικής και πτητικής εκπαίδευσης και αναφορά σχετικών δυσχερειών και προβλημάτων. 10)Εισήγηση για την επιλογή και έλεγχο της απόδοσης των Στρατιωτικών Εκπαιδευτών (Σ.Ε.) που εμπλέκονται με την στρατιωτική εκπαίδευση, καθώς και της στάσης και της συμπεριφοράς τους. Ενημέρωση του Κοσμήτορα για την εν γένει στάση και συμπεριφορά του Διδακτικού-Εκπαιδευτικού Προσωπικού το οποίο υλοποιεί το πρόγραμμα φυσικής κατάστασης των Ικάρων. 11)Εισήγηση στο Ε.Σ. για έγκριση των απαιτούμενων μέσων που υποστηρίζουν τα αντικείμενα της στρατιωτικής εκπαίδευσης. Σε συνεργασία με τον Κοσμήτορα, έλεγχο της επάρκειας και υποβολή προς έγκριση από το Ε.Σ., των κατ’ έτος απαιτούμενων τίτλων βιβλίων ή μέσων που υποστηρίζουν τα μαθήματα της ακαδημαϊκής και στρατιωτικής εκπαίδευσης. 12)Συνεργασία με τον Κοσμήτορα για την κατάρτιση του καταλόγου θεμάτων διπλωματικών εργασιών. 13)Συνεργασία με τον Κοσμήτορα για θέματα που αφορούν επιστημονικές εκδόσεις και τον εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης της Σ.Ι. 14)Μέριμνα και συνεργασία με τον Κοσμήτορα, για την τήρηση φακέλου εκπαίδευσης κάθε σπουδαστή και για την έκδοση εντύπων που αφορούν στην ετήσια εκπαίδευση των Ικάρων. 15)Υποβολή πρότασης στον Υποδιοικητή της Σ.Ι. σχετικά με τον ετήσιο προϋπολογισμό των εκπαιδευτικών αναγκών, για την υποστήριξη της στρατιωτικής και πτητικής εκπαίδευσης στη Σ.Ι., καθώς και για την υλικοτεχνική υποστήριξη της εκπαιδευτικής λειτουργίας της Σ.Ι. 16)Συνεργασία με τον Κοσμήτορα, για την έκδοση του Οδηγού Σπουδών και του παραρτήματος διπλώματος. 17)Συνεργασία με τον Κοσμήτορα για την εκπροσώπηση της Σ.Ι. για θέματα εκπαίδευσης και έρευνας, καθώς και εκπροσώπηση της Σ.Ι. σε δραστηριότητες στρατιωτικής εκπαίδευσης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό. 18)Κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από τον παρόντα οργανισμό και τη σχετική νομοθεσία. 3.Τον Δ.Α.Σ.Ε. απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο αρχαιότερος αξιωματικός της Δ.Σ.Ε. σε όλες τις αρμοδιότητες, πλην εκείνων της συμμετοχής στο Ε.Σ., στο Διασχολικό Συμβούλιο Α.Σ.Ε.Ι. (ΔΙ.Σ.Α.Σ.Ε.Ι.) και στο Συμβούλιο Ανώτατης Ακαδημαϊκής και Στρατιωτικής Εκπαίδευσης (Σ.Α.Α.Σ.Ε.). 4.Το έργο της γραμματειακής υποστήριξης του γραφείου του Δ.Α.Σ.Ε. υλοποιείται από τη γραμματεία του. Άρθρο 12 Κοσμήτορας 1.Ο Κοσμήτορας είναι μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του Καθηγητή. Ο Κοσμήτορας έχει θητεία τεσσάρων (4) ακαδημαϊκών ετών και εκλέγεται από την Α.Σ. 2.Η θητεία του Κοσμήτορα αρχίζει με την έναρξη του εκπαιδευτικού έτους και λήγει με το πέρας του τέταρτου εκπαιδευτικού έτους, από την έναρξη της θητείας του. 3.Δεν επιτρέπεται η εκλογή Κοσμήτορα για δυο συνεχείς θητείες, καθώς και η εκλογή για περισσότερες από δυο θητείες συνολικά. Ως θητεία για την εφαρμογή της διάταξης αυτής νοείται η χρονική περίοδος ανάμεσα σε δυο εκλογικές διαδικασίες. Η θητεία στο παραπάνω αξίωμα πριν την εφαρμογή του Ν. 3883/10 δεν λαμβάνεται υπόψη για τους περιορισμούς αυτής της παραγράφου. 4.Ο Κοσμήτορας προΐσταται της Κοσμητείας της οποίας η οργάνωση φαίνεται στο Παράρτημα Β΄ του παρόντος οργανισμού και διευθύνει και εποπτεύει την παρεχόμενη ακαδημαϊκή εκπαίδευση σύμφωνα με το στο ν. 3187/2003 (Α΄ 233) και τον οικείο Οργανισμό. Πέραν των καθοριζομένων στο ν. 3187/2003 (Α΄ 233), οι αρμοδιότητές του περιλαμβάνουν: 1)Οργάνωση, σχεδίαση, προγραμματισμό και έλεγχο της υλοποίησης της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης, του εγκεκριμένου από το Ε.Σ. Προγράμματος Σπουδών, που παρέχεται στη Σ.Ι., καθώς και έλεγχο της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης. 2)Συνεργασία με τον Δ.Α.Σ.Ε., προς εκπλήρωση του σκοπού λειτουργίας και της αποστολής της Σ.Ι., για το συντονισμό του συνόλου της εκπαίδευσης και για θέματα διοικητικής φύσεως των σπουδαστών, καθώς και για θέματα που σχετίζονται με την έρευνα, τα μεταπτυχιακά προγράμματα και τα προγράμματα επιμόρφωσης της Σ.Ι. Καθοδήγηση και εποπτεία του Τμήματος Συντονισμού Κατευθύνσεων κατά το μέρος του έργου του που αφορά στην υποστήριξη της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης. 3)Εποπτεία, συντονισμό και έλεγχο των δραστηριοτήτων των Τομέων. 4)Εισήγηση στο Ε.Σ. για θέματα ακαδημαϊκής εκπαίδευσης και των αποφάσεων της Α.Σ. 5)Οργάνωση και διεξαγωγή των εξετάσεων της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης, όπως ορίζει ο παρών οργανισμός, σε συνεργασία με τον Δ.Α.Σ.Ε. 6)Ενημέρωση της Διοίκησης της Σ.Ι. για την πρόοδο της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης και αναφορά σχετικών δυσχερειών και προβλημάτων. 7)Εκπροσώπηση της Σ.Ι., στην ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα, για θέματα προπτυχιακών, μεταπτυχιακών σπουδών και έρευνας, σε συνεργασία με τον Δ.Α.Σ.Ε. 8)Μέριμνα για την τήρηση των μητρώων των Διδακτικού-Εκπαιδευτικού Προσωπικού που είναι επιφορτισμένο με την ακαδημαϊκή εκπαίδευση. 9)Κύρωση των βαθμολογιών των μαθημάτων της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης και έκδοση των εντύπων βαθμολογίας και των βεβαιώσεων σπουδών των Ικάρων, που αφορούν στην ακαδημαϊκή εκπαίδευση. 10)Μέριμνα, σε συνεργασία με τον Δ.Α.Σ.Ε., για την έκδοση του Οδηγού Σπουδών και του παραρτήματος διπλώματος. 11)Εποπτεία της φυσικής παρουσίας και της εν γένει απασχόλησης του Διδακτικού-Εκπαιδευτικού Προσωπικού που εμπλέκεται με την ακαδημαϊκή εκπαίδευση και εφαρμογή των αποφάσεων του Ε.Σ. . ιβ. Εποπτεία της απόδοσης του Διδακτικού-Εκπαιδευτικού Προσωπικού που είναι επιφορτισμένο με την ακαδημαϊκή εκπαίδευση, καθώς και της στάσης και της συμπεριφοράς του. Ενημέρωση του Δ.Α.Σ.Ε. για την εν γένει στάση και συμπεριφορά του Στρατιωτικού Διδακτικού Προσωπικού. 12)Συγκρότηση επιτροπών, με συμμετοχή του Διδακτικού-Εκπαιδευτικού Προσωπικού της Σ.Ι., για τη μελέτη, επεξεργασία ή διεκπεραίωση θεμάτων εκπαίδευσης. 13)Διαχείριση της επίσημης αλληλογραφίας και επικοινωνίας που άπτεται ακαδημαϊκών θεμάτων 14)Άσκηση πειθαρχικής δίωξης στα μέλη Δ.Ε.Π. που υποπίπτουν σε πειθαρχικό παράπτωμα και συμμετοχή στο Πειθαρχικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τον ν. 3187/2003 (Α΄ 233). 15)Κατάρτιση, σε συνεργασία με τον Δ.Α.Σ.Ε. και τους Διευθυντές Τομέων, του καταλόγου θεμάτων για εκπόνηση διπλωματικών εργασιών και εισαγωγή στο Ε.Σ. για έγκριση. 16)Διανομή του εγκεκριμένου καταλόγου θεμάτων διπλωματικών εργασιών στους Διευθυντές Τομέων και στον Δ.Α.Σ.Ε. για ενημέρωση και επιλογή θεμάτων από τους σπουδαστές της Σ.Ι. 17)Κατάρτιση, σε συνεργασία με τον Δ.Α.Σ.Ε., του τελικού καταλόγου των επιλεγέντων από τους Ικάρους θεμάτων διπλωματικών εργασιών και του επιβλέποντος Διδακτικού-Εκπαιδευτικού Προσωπικού και υποβολή για έγκριση της ανάθεσης στον Διοικητή της Σ.Ι. 18)Οργάνωση των παρουσιάσεων των διπλωματικών εργασιών των σπουδαστών, σε συνεργασία με τον Δ.Α.Σ.Ε. 19)Συνεργασία με τον Δ.Α.Σ.Ε. και τους Διευθυντές Τομέων για θέματα εμπλουτισμού της βιβλιοθήκης της Σ.Ι. Έλεγχο της επάρκειας και υποβολή προς έγκριση από το Ε.Σ., των κατ’ έτος απαιτούμενων τίτλων βιβλίων ή μέσων που υποστηρίζουν τα μαθήματα της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης. 20)Προεδρία της Α.Σ. 21)Κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από τον παρόντα οργανισμό και τη σχετική νομοθεσία. 5.Το έργο της γραμματειακής υποστήριξης του γραφείου του Κοσμήτορα υλοποιείται από τη γραμματεία του. 6.Ο Κοσμήτορας αναπληρώνεται σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, από τον Αναπληρωτή Κοσμήτορα, ο οποίος είναι το αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π. μεταξύ των Διευθυντών Τομέων. Η αναπλήρωση αφορά σε κάθε αρμοδιότητα του Κοσμήτορα πλην εκείνων της συμμετοχής του στο Ε.Σ., στο ΔΙ.Σ.Α.Σ.Ε., στο Σ.Α.Α.Σ.Ε., στην Α.Σ. και στα όργανα εκλογής, επιλογής και εξέλιξης του Διδακτικού-Εκπαιδευτικού Προσωπικού. Ο Κοσμήτορας γνωστοποιεί εγγράφως το αίτημα προς αναπλήρωση και το χρονικό διάστημα της απουσίας του, στον Διοικητή της Σ.Ι. και στον Αναπληρωτή του. Η αναπλήρωση παύει αυτοδικαίως με την επιστροφή του Κοσμήτορα και την έγγραφη ενημέρωση του Διοικητού της Σ.Ι. και του Αναπληρωτή του. 7.Για την εκλογή του Κοσμήτορα ακολουθείται η διαδικασία του άρ. 21 του παρόντος οργανισμού. Σε περίπτωση κατά την οποία ο Κοσμήτορας παραιτηθεί ή εκλείψει για οποιονδήποτε λόγο ή αδυνατεί παρατεταμένα για λόγους υγείας, για χρονικό διάστημα πέραν των δύο (2) μηνών, να ασκήσει τα καθήκοντά του, ενεργοποιείται εκτάκτως και εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών η διαδικασία του άρθρου 21 του παρόντος οργανισμού. 8.Μετά την παρέλευση πέντε (5) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση του αποτελέσματος εκλογής στον Διοικητή και πριν από τη λήξη της θητείας του απερχόμενου Κοσμήτορα, συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής και αναλαμβάνει καθήκοντα ο νέος Κοσμήτορας, στον οποίο παραδίδεται το πλήρες αρχείο της παρελθούσας περιόδου. Άρθρο 13 Διευθυντής Τομέα 1.Ο Διευθυντής Τομέα είναι μέλος Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή, ή του Αναπληρωτή Καθηγητή εάν δεν υπάρχει ενδιαφερόμενος Καθηγητής του Τομέα. Η θητεία του Διευθυντή Τομέα είναι για δύο (2) ακαδημαϊκά έτη και εκλέγεται από σώμα εκλεκτόρων που αποτελείται από το σύνολο μελών Δ.Ε.Π. του Τομέα του και από έναν εκπρόσωπο του Ε.Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Τομέα του. 2.Ο Διευθυντής Τομέα πέραν των καθοριζομένων στο ν. 3187/2003 (Α΄ 233), έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 1)Οργάνωση, σχεδίαση, προγραμματισμό και ευθύνη για την υλοποίηση του ακαδημαϊκού έργου και της ποιότητας της παρεχόμενης ακαδημαϊκής εκπαίδευσης από τον Τομέα του. 2)Μέριμνα για την προώθηση του ερευνητικού έργου και την εύρυθμη λειτουργία του Τομέα του. 3)Εισήγηση στο Ε.Σ. για δημιουργία θέσεων και πρόσληψη προσωπικού, καθώς και για την κατανομή του διδακτικού έργου μεταξύ των μελών του Τομέα του. 4)Εισήγηση στο Ε.Σ. επί θεμάτων που αφορούν στην ίδρυση νέων εργαστηρίων ή την κατάργηση, τη συγχώνευση ή τη μετονομασία των υφιστάμενων εργαστηρίων του Τομέα. 5)Συνεργασία με τον Κοσμήτορα, για θέματα συμπεριφοράς των σπουδαστών, κατά την παροχή της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης. 6)Έλεγχο της φυσικής παρουσίας, της απασχόλησης, της συμπεριφοράς όλου του προσωπικού του Τομέα του στους χώρους της Σ.Ι. και ενημέρωση του Κοσμήτορα. 7)Συνεργασία με τον Δ.Α.Σ.Ε. και ενημέρωση του Κοσμήτορα επί θεμάτων που αφορούν στην παροχή διδακτικού έργου από το Στρατιωτικό Διδακτικό Προσωπικό. 8)Κατάρτιση καταλόγου θεμάτων για την εκπόνηση διπλωματικών εργασιών στα γνωστικά αντικείμενα του Τομέα του και τελικού καταλόγου των επιλεγέντων από τους Ικάρους θεμάτων διπλωματικών εργασιών και επιβλέποντος Διδακτικού-Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τομέα του. Έγκαιρη υποβολή των ανωτέρω καταλόγων στον Κοσμήτορα. Υποβολή προτάσεων στον Κοσμήτορα, για τη συγκρότηση των επιτροπών αξιολόγησης διπλωματικών εργασιών των Ικάρων. 9)Υποβολή προτάσεων στον Κοσμήτορα και στο Ε.Σ., για τα προγράμματα σπουδών και γενικά για θέματα που αφορούν στην ακαδημαϊκή εκπαίδευση. 10)Έλεγχο επάρκειας των κατ’ έτος απαιτούμενων τίτλων βιβλίων ή μέσων που υποστηρίζουν το έργο του Τομέα του. 11)Μέριμνα για την έγκαιρη συγκέντρωση και υποβολή αρμοδίως των βαθμολογιών των εξετάσεων, που αφορούν στον Τομέα του. 12)Εισήγηση προς το Ε.Σ. για τον ορισμό Διευθυντών Εργαστηρίων του Τομέα του. 13)Συνεργασία με τον Κοσμήτορα για θέματα εμπλουτισμού της βιβλιοθήκης της Σ.Ι. 14)Κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από τον παρόντα οργανισμό και τη κείμενη νομοθεσία. 3.Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, ο Διευθυντής Τομέα αναπληρώνεται στα καθήκοντά του από το αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π. του Τομέα. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες ο Διευθυντής Τομέα συμμετέχει, ως μέλος, στο Ε.Σ. και στα όργανα εκλογής, επιλογής και εξέλιξης του Διδακτικού-Εκπαιδευτικού Προσωπικού. 4.Η θητεία του Διευθυντή Τομέα αρχίζει με την έναρξη του εκπαιδευτικού έτους και λήγει με το πέρας του δευτέρου εκπαιδευτικού έτους, από την έναρξη της θητείας. Για την εκλογή του Διευθυντή Τομέα ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 21 του παρόντος οργανισμού. Σε περίπτωση κατά την οποία ο Διευθυντής Τομέα παραιτηθεί ή εκλείψει για οποιονδήποτε λόγο ή αδυνατεί παρατεταμένα για λόγους υγείας να ασκήσει τα καθήκοντά του για χρονικό διάστημα πέραν των δύο (2) μηνών, ενεργοποιείται εκτάκτως και εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών η διαδικασία του άρθρου 21 του παρόντος οργανισμού. 5.Μετά την ολοκλήρωση εκλογής του νέου Διευθυντή Τομέα, συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών πριν από την έναρξη του εκπαιδευτικού έτους. Στην περίπτωση έκτακτης ενεργοποίησης της διαδικασίας εκλογής, η θητεία του Διευθυντή Τομέα περατώνεται με τη λήξη του επόμενου εκπαιδευτικού έτους. 6.Εάν στον Τομέα δεν υπάρχει μέλος Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγητή, για την αναπλήρωση του Διευθυντή Τομέα το Ε.Σ. ορίζει Συντονιστή του Τομέα, μετά από εισήγηση του Κοσμήτορα, ο οποίος έχει τις αρμοδιότητες της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, εξαιρουμένης της αρμοδιότητας της εισήγησης προς το Ε.Σ. για τη δημιουργία νέων θέσεων Διδακτικού-Εκπαιδευτικού Προσωπικού. 7.Τη γραμματειακή υποστήριξη του Διευθυντή Τομέα παρέχει το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης της Κοσμητείας. Άρθρο 14 Τμήματα – Κατευθύνσεις – Ειδικεύσεις 1.Στη Σ.Ι. λειτουργεί το Τμήμα Αεροπορικών Επιστημών (Τ.Α.ΕΠ.) με τις ακόλουθες Κατευθύνσεις: 1)Ιπταμένων, 2)Μηχανικών, 3)Ελεγκτών Αεράμυνας. 2.Είναι δυνατή η ίδρυση, λειτουργία, μετονομασία ή κατάργηση νέων Κατευθύνσεων, στο Τμήμα Αεροπορικών Επιστημών, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 του ν. 3187/2003. 3.Οι Ίκαροι της κατεύθυνσης Ιπταμένων, δύνανται να μετατάσσονται είτε στην Κατεύθυνση Ελεγκτών Αεράμυνας είτε σε άλλη Κατεύθυνση, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 του ν. 3187/2003 (Α΄ 233) και τα οριζόμενα στο άρθρο 40 του παρόντος οργανισμού. 4.Η Κατεύθυνση μετά το 1ο ή το 2ο έτος δύναται να παρέχει Ειδικεύσεις με κατάλληλο πρόγραμμα σπουδών, οι οποίες άπτονται αναγνωρισμένου επιστημονικού αντικειμένου. 5.Με απόφαση του Ανώτατου Αεροπορικού Συμβουλίου (Α.Α.Σ.) δημιουργούνται ή καταργούνται ειδικεύσεις, ανάλογα με τις ανάγκες της ΠΑ. 6.Η ποσοτική κατανομή των Ικάρων κάθε σειράς σε συγκεκριμένη ειδίκευση καθορίζεται από το Α.Α.Σ. σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες της ΠΑ. Η ονομαστική κατανομή και ένταξη των Ικάρων στις ειδικεύσεις γίνεται με πρωταρχικό κριτήριο την επιθυμία. Σε περίπτωση που οι επιθυμούντες υπερβαίνουν τις διαθέσιμες θέσεις ανα ειδίκευση, κριτήριο επιλογής αποτελεί η σειρά αρχαιότητας. Άρθρο 15 Τομείς Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης 1.Στη ΣΙ λειτουργούν οι ακόλουθοι τομείς που καλύπτουν αποκλειστικά την ακαδημαϊκή εκπαίδευση, στους οποίους κατανέμονται οι υφιστάμενες εβδομήντα δύο (72) οργανικές θέσεις Διδακτικού-Εκπαιδευτικού Προσωπικού , σύμφωνα με το π.δ. 769/81 (Α΄ 200) και τον ν. 3187/2003, ήτοι σαράντα μία (41) θέσεις μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) και τριάντα μία (31) θέσεις Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.). 1)Τομέας Ηγετικής – Διοικητικής, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Φυσιολογίας, με γνωστικά αντικείμενα: (1) Θεωρίες και μοντέλα ηγεσίας, οργανωσιακή συμπεριφορά, ανάπτυξη προσωπικών ικανοτήτων, διαχείριση–διοίκηση ανθρωπίνου παράγοντα, μέθοδοι επικοινωνίας, στρατηγικός σχεδιασμός, διοίκηση πληροφορίας, λήψη αποφάσεων, διαχείριση κινδύνου–κρίσεων. (2) Αρχαία και Νέα Ελληνική φιλολογία και φιλοσοφία, Νέα Ελληνική ως ξένη γλώσσα, νεότερη ευρωπαϊκή φιλοσοφία, φιλοσοφία/ηθική του πολέμου. (3) Κοινωνιολογία, κοινωνιολογικές έννοιες, κοινωνικοί θεσμοί, στρατιωτική κοινωνιολογία, πολιτική κοινωνιολογία, ισότητα των δύο φύλων. (4) Ψυχολογία, κοινωνική – οργανωσιακή ψυχολογία, αεροπορική και στρατιωτική ιστορία, σύγχρονη ελληνική και ευρωπαϊκή ιστορία. (5) Δημόσιο–διεθνές δίκαιο, κοινοτικό δίκαιο, αεροπορικό δίκαιο, διαστημικό δίκαιο, δίκαιο ενόπλων συρράξεων, διεθνείς οργανισμοί. Στοιχεία δικαίου: συνταγματικό δίκαιο, διοικητικό δίκαιο, γενικές αρχές δικαίου, δίκαιο των συμβάσεων, στρατιωτικό ποινικό δίκαιο. Νομοθεσία πολιτικής αεροπορίας. (6) Διεθνείς σχέσεις. Ιστορία – μεθοδολογία και θεωρίες διεθνών σχέσεων, εξωτερική πολιτική – διπλωματία, ανθρώπινα δικαιώματα – μη κυβερνητικοί οργανισμοί, συγκριτική πολιτική, στρατηγικές σπουδές, πολιτιστική και οικονομική διπλωματία, ελληνική εξωτερική και αμυντική πολιτική, μελέτη όμορων χωρών και περιοχών. (7) Ξένες γλώσσες, αγγλική – γαλλική –γερμανική γλώσσα – γλωσσολογία – λεξικολογία – φρασεολογία – ορολογία, μεθοδολογία εκμάθησης ξένης γλώσσας, εφαρμογές Η/Υ στη γλωσσική έρευνα και διδασκαλία, αεροπορικά αγγλικά, αγγλική ορολογία αεροπορικής τεχνολογίας, τεχνικές γλωσσικής επικοινωνίας–εφαρμογές στην ΠΑ. (8) Φυσική αγωγή, εργομετρία, φυσιολογία πτήσεων. Στον τομέα εντάσσονται συνολικά οκτώ (8) θέσεις Δ.Ε.Π. και δώδεκα (12) Ε.Ε.ΔΙ.Π. και τα ακόλουθα εργαστήρια: (1) Εργομετρίας, (2) Ξένων γλωσσών, (3) Πολεμικών Παιγνίων. 2)Τομέας Μαθηματικών – Φυσικών Επιστημών, με γνωστικά αντικείμενα: (1) Θεωρητικά μαθηματικά, εφαρμοσμένα μαθηματικά, αριθμητικές μέθοδοι, οικονομικά μαθηματικά, στατιστική – θεωρία πιθανοτήτων, επιχειρησιακή έρευνα. (2) Θεωρητική μηχανική. (3) Μετεωρολογία: κλασική αεροπορική, εφαρμοσμένη, αεροναυτική, δυναμική, πρακτική. Ραδιομετεωρολογία, κλιματολογία, πρακτικές εφαρμογές μετεωρολογίας, αριθμητικά μοντέλα, πρόγνωση μετεωρολογικών παραμέτρων, τροποποίηση θεάτρου επιχειρήσεων. (4) Φυσική: περιοδικές κινήσεις, ταλαντώσεις, κύματα, ηλεκτρισμός, ηλεκτρομαγνητισμός, ημιαγωγοί, δίοδοι, τρανζίστορ, γεωμετρική και κυματική οπτική, κβαντική οπτική, νανοτεχνολογία, εφαρμογές. Θεωρία της σχετικότητας, σωματιδιακή φύση της ύλης, Laser, κυματική φύση της ύλης, ενεργειακές κατανομές, φυσική υπερύθρου και υπεριώδους. Ραδιενέργεια. Σχάση – σύντηξη, στοιχειώδη σωμάτια, κοσμική φυσική. Ειδικά θέματα θεωρητικής και εφαρμοσμένης φυσικής με έμφαση στις υπάρχουσες και αναδυόμενες αμυντικές τεχνολογίες. (5) Χημεία. Οργανική και ανόργανη χημεία, αμυντικές εφαρμογές στο ραδιολογικό και βιοχημικό πόλεμο (Ρ.Β.Χ.), μέτρα προστασίας. Στον τομέα εντάσσονται συνολικά τέσσερις (4) θέσεις Δ.Ε.Π., δύο (2) θέσεις Ε.Ε.ΔΙ.Π. και το εργαστήριο της Φυσικής. 3)Τομέας Αεροδυναμικής – Μηχανικής Πτήσης, με γνωστικά αντικείμενα: (1) Μηχανική των ρευστών, τυρβώδεις ροές, μηχανές ασυμπίεστων ρευστών. (2) Θεωρία οριακού στρώματος. (3) Αεροδυναμική υποηχητικών, διηχητικών, υπερηχητικών και υψηλών υπερηχητικών ταχυτήτων, θεωρία αεροτομών και φερουσών επιφανειών, εσωτερική αεροδυναμική, αεροδυναμική πλήρους αεροσκάφους, έλικες, υπολογιστική αεροδυναμική, μη μόνιμη αεροδυναμική, αεροδυναμικές αλληλεπιδράσεις, πειραματική αεροδυναμική. (4) Μηχανική πτήσης, αεροδυναμική αλληλεπίδραση μεταξύ αεροσκαφών σε πτήση σε σχηματισμό, πτήση σε μεγάλη γωνία προσβολής, επιδόσεις αεροσκάφους σε πτήση σε διαταραγμένη ροή. (5) Πτητικές δοκιμές. Στον τομέα εντάσσονται συνολικά τρείς (3) θέσεις Δ.Ε.Π. και δύο (2) θέσεις Ε.Ε.ΔΙ.Π. και τα ακόλουθα εργαστήρια: (1) Μηχανικής των Ρευστών (2) Αεροδυναμικής 4)Τομέας Μηχανολογικών Κατασκευών, Τεχνολογίας των Υλικών, Οργάνωσης Παραγωγής, με γνωστικά αντικείμενα: (1) Μηχανολογικό σχέδιο, υπολογισμός και σχεδίαση στοιχείων μηχανών, μηχανουργική τεχνολογία, τεχνική μετρήσεων, τεχνολογίες των κατεργασιών, εργαλειομηχανές, τεχνολογία των επιφανειών, τριβολογία, σχεδιασμός και βελτιστοποίηση μηχανολογικών κατασκευών. (2) Μεταλλογνωσία, τεχνολογία υλικών, διάβρωση και προστασία, διαγνωστική της θραύσης, μη καταστροφικοί έλεγχοι, τεχνολογία επικαλύψεων, μεταλλοτεχνία. (3) Αρχές οικονομικής, διοίκηση συστημάτων παραγωγής και υπηρεσιών, προγραμματισμός – σχεδιασμός – λειτουργία και έλεγχος συστημάτων, διαχείριση συντήρησης – αξιοπιστία, ποιοτικός έλεγχος στα συστήματα παραγωγής, διοίκηση ολικής ποιότητας. (4) Διοίκηση–διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας, εφοδιαστική αλυσίδα/υποστήριξη αεροπορικών επιχειρήσεων, λογιστική διαδικασία εφοδιασμού, σύστημα προμηθειών και πιστώσεων, δημόσιο λογιστικό, λογιστικό Ε.Δ., μεταφορές και συστήματα διανομής, μέθοδοι εφοδιαστικής στατιστικής. Στον τομέα εντάσσονται συνολικά τέσσερις (4) θέσεις Δ.Ε.Π. και δύο (2) θέσεις Ε.Ε.ΔΙ.Π. και τα ακόλουθα εργαστήρια: (1) Στοιχείων Μηχανών – Τριβολογίας, (2) Τεχνολογίας και Κατεργασίας Υλικών, (3) Συστημάτων Παραγωγής. 5)Τομέας Αεροναυπηγικής, Τεχνικής Μηχανικής, Δομικών Κατασκευών – Έργων Υποδομών, με γνωστικά αντικείμενα: (1) Τεχνική μηχανική, αντοχή υλικών, πειραματική αντοχή υλικών, σύνθετα υλικά, αντοχή συνθέτων υλικών, μηχανική των θραύσεων, κόπωση των κατασκευών, υπολογιστική μηχανική – πεπερασμένες διαφορές – πεπερασμένα στοιχεία. (2) Ανάλυση της δομής αεροσκαφών, στατική και δυναμική των δομών αεροσκάφους, δυναμική αεροσκάφους, δομική σχεδίαση, σχεδίαση και κατασκευή αεροσκαφών, αεροελαστικότητα, αεροδιαστημικές εφαρμογές, ειδικά θέματα διαμορφώσεων αεροσκαφών, έλεγχος και επισκευή δομής αεροσκάφους. Βασικές αρχές συντήρησης αεροσκαφών. (3) Οικοδομικό σχέδιο, τοπογραφία, γεωλογία, οικοδομική, δομικά υλικά, αρχιτεκτονική – κτιριολογία, δομικές μηχανές, τεχνική οικονομική, σχεδιασμός έργων, κατασκευή έργων, δράσεις επί των κατασκευών, στατική, ανάλυση κατασκευών με Η/Υ, δυναμική κατασκευών, εδαφομηχανική, γεωτεχνικές κατασκευές – θεμελιώσεις, υδραυλική, ύδρευση – αποχέτευση, επεξεργασία λυμάτων, λιμενικά έργα, δίκτυα υποδομών, δίκτυα καυσίμων, οπλισμένο σκυρόδεμα, μεταλλικές κατασκευές, κατασκευαστικές τεχνικές, εκρηκτικά για εξόρυξη και καθαίρεση, αμυντικός σχεδιασμός εγκαταστάσεων, διαχείριση κρίσεων υποδομής, επισκευή – αποκατάσταση βλαβών, συστήματα μεταφορών, οδοποιία, οδοστρώματα, σχεδιασμός αεροδρομίων, σύνθεση κατασκευών, προστασία περιβάλλοντος, υγιεινή και ασφάλεια προσωπικού, χωροταξικός σχεδιασμός. Στον τομέα εντάσσονται συνολικά έξι (6) θέσεις Δ.Ε.Π., και τέσσερις (4) θέσεις Ε.Ε.ΔΙ.Π. και τα ακόλουθα εργαστήρια: (1) Αντοχής Υλικών, (2) Αεροναυπηγικής, (3) Οπλισμένου Σκυροδέματος. 6)Τομέας Θερμοδυναμικής, Προωθητικών και Ενεργειακών Συστημάτων, με γνωστικά αντικείμενα: (1) Θερμοδυναμική, κύκλοι ισχύος, κύκλοι παραγωγής ψύξης, θερμοδυναμική της καύσης, θερμοδυναμική ρευστών με υψηλές ταχύτητες, συστήματα–διαδικασίες παραγωγής και διαχείρισης ενέργειας, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μετάδοση θερμότητας, φαινόμενα μεταφοράς, θέρμανση – ψύξη – κλιματισμός, παραγωγή, διάδοση και ανίχνευση θερμικών ακτινοβολιών. Υπολογιστικές μέθοδοι – προσομοίωση θερμοδυναμικών και ενεργειακών συστημάτων, εφαρμογές. (2) Σχεδίαση – υπολογισμός και κατασκευή εμβολοφόρων κινητήρων – αεροστροβίλων – αυλωθητών – παλμωθητών και πυραυλοκινητήρων. Ηλεκτρικά συστήματα πρόωσης. Πυρηνική πρόωση. Διαστημικά συστήματα παραγωγής ισχύος και πρόωσης. Βοηθητικά συστήματα κινητήρων, σύζευξη κινητήρα–σκάφους, μελέτη λειτουργικών επιδόσεων αεροκινητήρων σε μόνιμες – μη μόνιμες συνθήκες λειτουργίας, σε ομοιόμορφες και διαταραγμένες συνθήκες ροής, έλεγχος λειτουργίας και επιδόσεων κινητήρων, υπολογιστικές μέθοδοι – προσομοίωση λειτουργίας αεροκινητήρων, πειραματικές μέθοδοι – μετρητικές διατάξεις καταγραφής λειτουργικών παραμέτρων αεροκινητήρων, διαγνωστική – θεωρητικές μέθοδοι και εφαρμογές Η/Υ και πληροφορικής στην διάγνωση βλαβών αεροκινητήρων, μέθοδοι υπολογιστικής νοημοσύνης, κόπωση, ανάλωση «ζωής» κινητήρων, συντήρηση, δοκιμαστήρια κινητήρων, καύση, μοντελοποίηση καύσης και ρύπων. Ειδικά θέματα με έμφαση στις υπάρχουσες και αναδυόμενες τεχνολογίες. (3) Προωθητικά καύσιμα – υγρά – στερεά – αέρια, βιοκαύσιμα, κυψέλες καυσίμων, τεχνολογία καυσίμων, διαχείριση καυσίμων, πολιτική ενιαίου καυσίμου, διαλειτουργικότητα αεροπορικών καυσίμων. Λιπαντικά και εκρηκτικά, γομώσεις. Εφαρμογές, ειδικά θέματα με έμφαση στις υπάρχουσες και αναδυόμενες τεχνολογίες. Στον τομέα εντάσσονται συνολικά, τέσσερις (4) θέσεις Δ.Ε.Π. και τρείς (3) θέσεις Ε.Ε.ΔΙ.Π. και τα ακόλουθα εργαστήρια: (1) Προωθητικών Συστημάτων, (2) Θερμοδυναμικής - Ενεργειακών Συστημάτων. (3) Καυσίμων - Λιπαντικών. 7)Τομέας Ηλεκτρονικών, Ηλεκτρικής Ισχύος, Τηλεπικοινωνιών, με γνωστικά αντικείμενα: (1) Ηλεκτροτεχνία, ηλεκτρικά κυκλώματα, ηλεκτρικές μηχανές, δυναμική και έλεγχος ηλεκτρικών μηχανών, συστήματα παραγωγής, μεταφοράς, αποθήκευσης και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, ηλεκτρολογικές και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, ηλεκτρονικά ισχύος, νέες πηγές ηλεκτρικής ενέργειας, συστήματα ηλεκτρικών μετρήσεων. (2) Ανάλυση ηλεκτρονικών κυκλωμάτων, θεωρία ημιαγωγικών διατάξεων, ηλεκτρονικά στοιχεία στερεάς κατάστασης, θεωρία και εφαρμογές ηλεκτρομαγνητικών πεδίων, τεχνολογία ηλεκτρονικών υλικών, εξαρτημάτων και κυκλωμάτων, αναλογικά ηλεκτρονικά, ψηφιακά ηλεκτρονικά, ηλεκτρονικά συστήματα μετρήσεων και αισθητήρες, μικροηλεκτρονική – οπτικοηλεκτρονική – κβαντική ηλεκτρονική, σχεδίαση, προσομοίωση, και κατασκευή ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, φωτονική – θεωρία και εφαρμογές οπτικών ινών. (3) Διάδοση ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων – μελέτη και σχεδίαση ραδιοζεύξεων, στοχαστικό σήμα και επίδραση θορύβου, ψηφιακή επεξεργασία σήματος και εικόνας, τεχνικές διαμόρφωσης πληροφοριών, γραμμές μεταφοράς, κεραίες, μικροκυματικές και οπτικές επικοινωνίες, συστήματα υπερύθρων, ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα – διαχείριση ραδιοφάσματος, συστήματα τηλεπικοινωνιών, συστήματα υψηλών συχνοτήτων, αρχές RΑDΑR, σύγχρονες μορφές αισθητήρων. Στον τομέα εντάσσονται συνολικά, πέντε (5) θέσεις Δ.Ε.Π. και δύο (2) θέσεις Ε.Ε.ΔΙ.Π. και τα ακόλουθα εργαστήρια: (1) Ηλεκτρικών Μηχανών, (2) Ηλεκτρονικής, (3) Τηλεπικοινωνιών. 8)Τομέας Πληροφορικής και Υπολογιστών, με γνωστικά αντικείμενα: (1) Θεωρητική πληροφορική, προστασία και ασφάλεια πληροφορίας, αρχιτεκτονική υπολογιστών, μικροεπεξεργαστές και μικροσυστήματα, λογισμικό συστήματος και εφαρμογών, δίκτυα υπολογιστών και επικοινωνιών, συστήματα μεταγωγής και δρομολόγησης, συστήματα πολυμέσων, πληροφοριακά συστήματα, τεχνητή νοημοσύνη, τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες και εφαρμογές, εφαρμογές υπολογιστών – δικτύων και σύγχρονες τεχνολογίες. Εφαρμογές νέων τεχνολογιών στη μάθηση–εκπαίδευση, επικοινωνία ανθρώπου και υπολογιστή. (2) Σύστημα C4Ι, αμυντικές εφαρμογές πληροφορικής, η πληροφορική στα συστήματα εφοδιαστικής αλυσίδας, συστήματα διαχείρισης υλικών (Βarcοde, RFΙD). Στον τομέα εντάσσονται τέσσερις (4) θέσεις Δ.Ε.Π. και δύο (2) θέσεις Ε.Ε.ΔΙ.Π. και τα ακόλουθα εργαστήρια: (1) Μικροεπεξεργαστών, (2) Δικτύων Υπολογιστών και Λογισμικού. 9)Τομέας Αυτομάτου Ελέγχου, Αεροδιαστημικής Τεχνολογίας, Αμυντικών Συστημάτων και Επιχειρήσεων, με γνωστικά αντικείμενα: (1) Θεωρία μηχανών και μηχανισμών, ανάλυση ταχυτήτων και επιταχύνσεων, δυναμική ανάλυση μηχανισμών, δυναμικά συστήματα, μοντελοποίηση και προσομοίωση συστημάτων, συστήματα αυτομάτου ελέγχου, ευστάθεια συστημάτων, ανάλυση και έλεγχος γραμμικών δυναμικών συστημάτων, ψηφιακός, σθεναρός, βέλτιστος, προσαρμοστικός έλεγχος, σχεδίαση συστημάτων αυτομάτου ελέγχου, αυτοματισμοί, δυναμική της πτήσης αεροσκαφών, ευστάθεια και έλεγχος αεροσκαφών. Συστήματα αυτομάτου ελέγχου πτήσης. Συμβατικές–βέλτιστες μέθοδοι ελέγχου, συστήματα επαύξησης ευστάθειας. Συστήματα ελέγχου συμπεριφοράς. Συστήματα παρακολούθησης τροχιάς. (2) Βλητική, τεχνολογία όπλων–βλημάτων, οπλικά συστήματα, συστήματα–υποσυστήματα αεροσκαφών, συστήματα κατεύθυνσης και πλοήγησης αέρος, συστήματα ναυτιλίας, συστήματα αισθητήρων, πολυστατικά Radar – Lidar, αμυντικές εφαρμογές των Laser, διαστημική τεχνολογία, συστήματα αεράμυνας, διαχείριση εναερίου χώρου, συστήματα συλλογής, μετάδοσης και διαχείρισης πληροφοριών, συστήματα υποστήριξης των επιχειρήσεων, μη επανδρωμένων αεροσκαφών και βλημάτων μακράς εμβελείας. (3) Ηλεκτρονικός Πόλεμος (Η.Π.), βασικές αρχές, δόγματα επιχειρήσεων Η.Π., ο Η.Π. στις επικοινωνίες, ο Η.Π. στην υποστήριξη των αεροπορικών επιχειρήσεων, επίγεια, θαλάσσια, εναέρια και διαστημικά μέσα Η.Π., συστήματα αυτοπροστασίας αεροσκαφών – ΕΠ, πλοίων και αρμάτων, προστασία αεροπορικών εγκαταστάσεων με μέσα Η.Π., σχέσεις παθητικής άμυνας και Η.Π., αρχές απόκρυψης, παραπλάνησης και παρεμβολής στο οπτικό, υπέρυθρο, ακουστικό και το ραδιοφάσμα, αναλώσιμα μηχανικά και ηλεκτρονικά αντίμετρα, τεχνικές μείωσης των RF, ΙR, ΕΟ, και ακουστικών υπογραφών, συστήματα SΙGΙΝΤ/CΟΜΙΝΤ/ΕLΙΝΤ, δορυφορικές εφαρμογές Η.Π, αναδυόμενες τεχνολογίες. (4) Συστήματα και μέθοδοι αεροναυτιλίας, εναέριας κυκλοφορίας και έλεγχος αέρος και διαστήματος, γνωστικά αντικείμενα – μέθοδοι ασφάλειας των πτήσεων. Δορυφορική τεχνολογία και επιχειρησιακές εφαρμογές. Στον τομέα εντάσσονται συνολικά τρείς (3) θέσεις Δ.Ε.Π. και δύο (2) θέσεις Ε.Ε.ΔΙ.Π. και τα ακόλουθα εργαστήρια: (1) Αυτομάτου Ελέγχου και Συστημάτων Αεροσκαφών, (2) Ηλεκτρονικού πολέμου, (3) Διαχείρισης και Ελέγχου Εναερίου-Διαστημικού Χώρου, (4) Αεροπορικής Τακτικής και Χρήσης Όπλων Μακράς Εμβέλειας – Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών. 2.Ίδρυση, συγχώνευση, μετονομασία, κατάργηση ή εν γένει μεταβολή τομέα, γίνεται με Π.Δ. , σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 3 του Ν. 3187/2003, μετά από πρόταση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της Σ.Ι., όταν συντρέχουν οι παρακάτω λόγοι: 1)Μεταβολή των απαιτήσεων της ΠΑ που αφορούν στην αξιοποίηση των αποφοιτώντων αξιωματικών. 2)Εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας. 3)Ύπαρξη στοιχείων αξιολόγησης της παρεχόμενης εκπαίδευσης που συνηγορούν προς την κατεύθυνση αυτή. 4)Δυσανάλογη μεταβολή τομέων σε προσωπικό και απαιτήσεις εκπαιδευτικού έργου. 5)Αναγκαιότητα ανακατανομής γνωστικών αντικειμένων, με σκοπό την μεγαλύτερη δυνατή, ομοιογένεια στον Τομέα. 3.Σε κάθε περίπτωση ίδρυσης, κατάργησης, συγχώνευσης ή μετονομασίας τομέων, πρέπει να εξασφαλίζεται: 1)Η ένταξη μέρους ή όλου του περιεχομένου του τομέα στο πρόγραμμα σπουδών της Σ.Ι. 2)Η υποστήριξη του διδακτικού και ερευνητικού περιεχομένου του τομέα από ανθρώπινο δυναμικό και υλικοτεχνική υποδομή. Σε κάθε περίπτωση, η νόμιμη ίδρυση τομέα της Σ.Ι. περιορίζεται από την ελάχιστη στελέχωσή της, η οποία είναι τρία (3) μέλη Δ.Ε.Π., ή τουλάχιστον δύο (2) μέλη Δ.Ε.Π. και ένα μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. 3)Η μη επικάλυψη των γνωστικών αντικειμένων του τομέα με άλλους τομείς της Σ.Ι. 4)Η ένταξη των υπηρετούντων μελών του υπό συγχώνευση ή κατάργηση τομέα στο νέο ή συγγενέστερου γνωστικού πεδίου τομέα της Σ.Ι. Άρθρο 16 Διεύθυνση Στρατιωτικής Εκπαίδευσης 1.Η Διεύθυνση Στρατιωτικής Εκπαίδευσης διευθύνεται από τον Δ.Α.Σ.Ε. και οργανώνεται με σκοπό την υλοποίηση των δραστηριοτήτων της στρατιωτικής εκπαίδευσης, την υποστήριξη της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης και την παρακολούθηση και τον συντονισμό της πτητικής εκπαίδευσης και περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα τμήματα: 1)Το Τμήμα Συντονισμού Κατευθύνσεων, το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τις οδηγίες του Δ.Α.Σ.Ε. και του Κοσμήτορα για θέματα στρατιωτικής και ακαδημαϊκής εκπαίδευσης αντίστοιχα και έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες: (1) Συντονισμό και υποστήριξη της υλοποίησης του έργου του Δ.Α.Σ.Ε. και του Κοσμήτορα, υπό την επίβλεψη τους. (2) Συντονισμό, υποστήριξη και παρακολούθηση υλοποίησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων των Κατευθύνσεων, καθώς και μέριμνα για την έκδοση του Γενικού Προγράμματος Εκπαίδευσης σύμφωνα με τις οδηγίες του Κοσμήτορα και του ΔΑΣΕ και υποβολή και κύρωση αρμοδίως. (3) Οργάνωση και υλοποίηση εκπαιδευτικών επισκέψεων και ταξιδιών εντός και εκτός Ελλάδας. (4) Παρακολούθηση των επιδόσεων των σπουδαστών, ενημέρωση του ατομικού φακέλου εκπαίδευσης καθώς και ενημέρωση του Κοσμήτορα και του Δ.Α.Σ.Ε. σε περίπτωση προβλήματος επίδοσης. Επίσης, καταχώρηση απουσιών, παρακολούθηση της υγειονομικής κατάστασης και καταχώρηση βαθμολογιών που βεβαιώνονται από τον Δ.Α.Σ.Ε. και τον Κοσμήτορα. (5) Κατάρτιση του εβδομαδιαίου προγράμματος εκπαίδευσης ανά Κατεύθυνση σύμφωνα με τις οδηγίες του Κοσμήτορα και του Δ.Α.Σ.Ε. (6) Τήρηση αρχείου διδαχθείσας ύλης ανά Κατεύθυνση και τμήμα, παρακολούθηση της υλοποίησης του Γενικού Προγράμματος Εκπαίδευσης και ενημέρωση του Δ.Α.Σ.Ε., του Κοσμήτορα και του αρμόδιου Διευθυντή Τομέα, επί των αποκλίσεων. (7) Παρακολούθηση υλοποίησης ημερήσιου προγράμματος εκπαίδευσης και ενημέρωση του Δ.Α.Σ.Ε., του Κοσμήτορα και του αρμόδιου Διευθυντή Τομέα, επί των αποκλίσεων. (8) Συγκέντρωση βαθμολογιών της παρεχόμενης εκπαίδευσης και υπολογισμό της προσωρινής ή της τελικής σειράς αρχαιότητας κατ’ έτος και κατά την αποφοίτηση και υποβολή για έγκριση από τον Κοσμήτορα και τον Δ.Α.Σ.Ε. και για κύρωση από τον Διοικητή της Σ.Ι. (9) Έγγραφη ενημέρωση των υστερούντων σπουδαστών και προγραμματισμός ενισχυτικής διδασκαλίας σε συνεργασία με τον Δ.Α.Σ.Ε., τον Κοσμήτορα και τον αρμόδιο Διευθυντή Τομέα. 2)Το Τμήμα Στρατιωτικής Εκπαίδευσης, που έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: (1) Οργάνωση, σχεδίαση, συντονισμό, υποστήριξη και παρακολούθηση υλοποίησης του προγράμματος στρατιωτικής εκπαίδευσης. (2) Οργάνωση και συντονισμό, των αθλητικών δραστηριοτήτων καθώς και παρακολούθηση υλοποίησης του προγράμματος φυσικής κατάστασης των Ικάρων, σε συνεργασία με τον Κοσμήτορα και τον Διευθυντή του αρμόδιου τομέα της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης. (3) Συνεργασία με τον Κοσμήτορα για θέματα που αφορούν το Διδακτικό-Εκπαιδευτικό Προσωπικό που εμπλέκεται με την υλοποίηση του προγράμματος φυσικής κατάστασης των Ικάρων. (4) Οργάνωση, σχεδίαση, συντονισμό, υποστήριξη και παρακολούθηση υλοποίησης της εκπαίδευσης προπαιδευομένων αλλοδαπών, υποψηφίων σπουδαστών της Σ.Ι. (5) Οργάνωση, σχεδίαση, συντονισμό, υποστήριξη και παρακολούθηση δραστηριοτήτων που αφορούν στη συμμετοχή της Σ.Ι. στο θεσμό των Ευρωπαϊκών Αεροπορικών Ακαδημιών-Εurοpean Αir Fοrce Αcademies (ΕUΑFΑ) και του προγράμματος Μilitary Εrasmus, σε συνεργασία με τον Κοσμήτορα. 3)Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, που υποστηρίζει τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες της Σ.Ι., με τις ακόλουθες αρμοδιότητες: (1) Μέριμνα για τη λειτουργικότητα των εγκαταστάσεων. (2) Μέριμνα για τη διαχείριση θεμάτων του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού που υπηρετούν στη Διεύθυνση. (3) Μέριμνα για την προμήθεια, τήρηση και διανομή των πάσης φύσεως μέσων, υλικών και εκπαιδευτικών βοηθημάτων. 4)Γραφείο-Συνεργείο Μηχανογράφησης που μεριμνά για την αναβάθμιση, συντήρηση και εκμετάλλευση των εφαρμογών, τη συντήρηση-τεχνική υποστήριξη των μηχανογραφικών συστημάτων, των δικτύων - διαδικτυακών υπηρεσιών και των εκτυπωτικών εργασιών. 5)Η Γραμματεία της Δ.Σ.Ε., με αρμοδιότητες τη γραμματειακή υποστήριξη του έργου του Δ.Α.Σ.Ε. και την τήρηση αρχείου αλληλογραφίας. Άρθρο 17 Κοσμητεία 1.Η Κοσμητεία διευθύνεται από τον Κοσμήτορα και οργανώνεται με σκοπό την υλοποίηση των δραστηριοτήτων της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης ως ακολούθως: 1)Τμήμα Διδακτικού Προσωπικού με αρμοδιότητες επί θεμάτων που αφορούν στο Διδακτικό-Εκπαιδευτικό Προσωπικό. 2)Τμήμα Προπτυχιακών Σπουδών με αρμοδιότητες σε θέματα οργάνωσης και συντονισμού της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης, αρχειοθέτησης, σχεδιασμού και υλοποίησης του ακαδημαϊκού προγράμματος σπουδών, παρακολούθησης της υλοποίησης ημερήσιου ακαδημαϊκού προγράμματος εκπαίδευσης, έκδοσης του οδηγού σπουδών, διπλωματικών εργασιών, εκπαιδευτικών βοηθημάτων, εβδομαδιαίου ακαδημαϊκού προγράμματος, κατάρτισης προγράμματος και διεξαγωγής εξετάσεων, συγκέντρωσης και έκδοσης βαθμολογιών ακαδημαϊκών μαθημάτων και σε κάθε δραστηριότητα σχετική με το προπτυχιακό πρόγραμμα ακαδημαϊκών σπουδών. 3)Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης που παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στους Διευθυντές Τομέων, υποστήριξη των ερευνητικών προγραμμάτων, διοικητική μέριμνα των εργαστηρίων, σεμιναρίων, συνεδρίων που οργανώνονται από τη Σ.Ι. και της συμμετοχής προσωπικού της σε αντίστοιχα άλλων φορέων, υποστήριξη διαδικτυακών υπηρεσιών για θέματα σχετικά με την ακαδημαϊκή εκπαίδευση, υποστήριξη δραστηριοτήτων ΕUΑFΑ και Μilitary Εrasmus, καθώς και υποστήριξη για κάθε άλλο θέμα διοικητικής φύσεως της Κοσμητείας. 4)Τμήμα Μεταπτυχιακών Σπουδών και Έρευνας, με αρμοδιότητες σε όλα τα θέματα των μεταπτυχιακών σπουδών και έρευνας. 5)Όλοι οι Τομείς ακαδημαϊκής εκπαίδευσης του Τμήματος Αεροπορικών Επιστημών της Σ.Ι. 6)Τα εργαστήρια της Σ.Ι. δια των οικείων Τομέων αυτών. 7)Η Γραμματεία της Κοσμητείας με αρμοδιότητες τη γραμματειακή υποστήριξη του έργου του Κοσμήτορα και την τήρηση αρχείου αλληλογραφίας. 2.Η Κοσμητεία στελεχώνεται με πολιτικό προσωπικό προέλευσης κλάδου ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ με τις ακόλουθες θέσεις: 1)Τμήμα Διδακτικού Προσωπικού: (1) Δύο (2) Μ.Υ. κλάδου ΠΕ ΔΙΟΙΚ – ΟΙΚ ή ΤΕ ΔΙΟΙΚ – ΛΟΓ ή ΔΕ ΔΙΟΙΚ – ΓΡΑΜ. (2) Ένας (1) Μ.Υ. κλάδου ΔΕ ΠΡΟΣ. Η/Υ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ή ΔΕ ΔΙΟΙΚ – ΓΡΑΜ. 2)Τμήμα Προπτυχιακών Σπουδών: (1) Ένας (1) Μ.Υ. κλάδου ΠΕ ΔΙΟΙΚ – ΟΙΚ ή ΤΕ ΔΙΟΙΚ – ΛΟΓ ή ΔΕ ΔΙΟΙΚ – ΓΡΑΜ. (2) Ένας (1) Μ.Υ. κλάδου ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SΟFΤWΑRΕ). (3) Ένας (1) Μ.Υ. κλάδου ΔΕ ΠΡΟΣ. Η/Υ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ή ΔΕ ΔΙΟΙΚ – ΓΡΑΜ. 3)Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης: (1) Δύο (2) Μ.Υ. κλάδου ΠΕ ΔΙΟΙΚ – ΟΙΚ ή ΤΕ ΔΙΟΙΚ – ΛΟΓ ή ΔΕ ΔΙΟΙΚ – ΓΡΑΜ. (2) Ένας (1) Μ.Υ. κλάδου ΔΕ ΠΡΟΣ. Η/Υ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 4)Τμήμα Μεταπτυχιακών Σπουδών και Έρευνας: (1) Ένας (1) Μ.Υ. κλάδου ΠΕ ΔΙΟΙΚ – ΟΙΚ ή ΤΕ ΔΙΟΙΚ – ΛΟΓ ή ΔΕ ΔΙΟΙΚ – ΓΡΑΜ. (2) Ένας (1) Μ.Υ. κλάδου ΔΕ ΠΡΟΣ. Η/Υ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ. 5)Γραμματεία της Κοσμητείας, ένας (1) Μ.Υ. κλάδου ΔΕ ΔΙΟΙΚ – ΓΡΑΜ ή ΔΕ ΠΡΟΣ. Η/Υ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ. Άρθρο 18 Εργαστήρια - Βιβλιοθήκη 1.Σκοπός λειτουργίας των εργαστηρίων της Σ.Ι. είναι η κατανόηση από τους Ικάρους, μέσω πρακτικής εξάσκησης, εφαρμογών και επίδειξης, εννοιών των γνωστικών αντικειμένων, στο πλαίσιο των διδασκομένων μαθημάτων και διπλωματικών εργασιών. Επιπλέον, υποστηρίζουν την εν γένει ερευνητική δραστηριότητα που διεξάγεται στη Σ.Ι. καθώς και τη μετά από κατάλληλο συντονισμό και σύμφωνη γνώμη του Ε.Σ., την εκπαιδευτική – ερευνητική δραστηριότητα άλλων φορέων της Π.Α. ή των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και την παροχή υπηρεσιών σχετικών με το γνωστικό αντικείμενο του εργαστηρίου. 2.Το προσωπικό του εργαστηρίου απαρτίζεται από μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του οικείου Τομέα. Κάθε εργαστήριο διευθύνεται από Διευθυντή ο οποίος είναι μέλος Δ.Ε.Π. του Τομέα, κατά προτίμηση στο αντίστοιχο γνωστικό αντικείμενο και κατά προτεραιότητα της υψηλότερης βαθμίδας. 3.Η υποστήριξη της λειτουργίας των εργαστηρίων σε θέματα διοικητικής μέριμνας, συντήρησης συσκευών, προμήθειας αναλωσίμων υλικών, απόκτησης νέων συσκευών, πρώτων υλών και βιβλιογραφίας, γίνεται από το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης της Κοσμητείας. 4.Χώροι του εργαστηρίου είναι οι χώροι που παραχωρούνται σε αυτό για τη διεξαγωγή του έργου του και, ειδικότερα, οι χώροι των εγκαταστάσεων με τα όργανα και τον λοιπό εξοπλισμό για τη διενέργεια πρακτικών ασκήσεων και ερευνητικών έργων και μελετών. 5.Ο Διευθυντής Εργαστηρίου ορίζεται με απόφαση του Ε.Σ. για χρονική περίοδο τριών (3) ετών μετά από εισήγηση του Διευθυντή του Τομέα. Η θητεία του μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση του Ε.Σ. 6.Ο Διευθυντής του εργαστηρίου έχει την ευθύνη της απρόσκοπτης λειτουργίας και μεριμνά για την ασφαλή λειτουργία αυτού. 7.Ο Διευθυντής του Τομέα, δύο (2) μήνες πριν τη λήξη της θητείας των Διευθυντών των Εργαστηρίων, δύναται να ζητήσει από το Ε.Σ. την ανανέωση της θητείας ενός έκαστου εκ των Διευθυντών Εργαστηρίων ή να ζητήσει εγγράφως από τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τομέα που έχουν τα προσόντα για κατάληψη θέσης Διευθυντή Εργαστηρίου να υποβάλουν εγγράφως την υποψηφιότητά τους εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση του εγγράφου. 8.Σε περίπτωση που δεν υπάρχει Διευθυντής Τομέα, την εισήγηση για ανανέωση της θητείας του Διευθυντή Εργαστηρίου προς το Ε.Σ. ή το αίτημα για υποβολή υποψηφιοτήτων προωθεί ο Κοσμήτορας. 9.Ο Διευθυντής του οικείου Τομέα ή ο Κοσμήτορας, για την περίπτωση της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου, καταρτίζει πίνακα υποψηφίων ανά εργαστήριο του Τομέα και υποβάλλει εισήγηση προς το Ε.Σ. 10.Το Ε.Σ. ορίζει μεταξύ των υποψηφίων τον Διευθυντή Εργαστηρίου. Ο Διευθυντής Εργαστηρίου αναλαμβάνει καθήκοντα με την έναρξη του νέου εκπαιδευτικού έτους. 11.Η θητεία του Διευθυντή Εργαστηρίου λήγει με το πέρας του εκπαιδευτικού έτους, κατά το τρίτο έτος από την έναρξη της θητείας του. 12.Σε περίπτωση κατά την οποία Διευθυντής Εργαστηρίου παραιτηθεί ή εκλείψει για οποιονδήποτε λόγο ή αδυνατεί παρατεταμένα για λόγους υγείας να ασκήσει τα καθήκοντά του, τότε ενεργοποιείται εντός (10) δέκα ημερών από τον Διευθυντή του οικείου Τομέα ή τον Κοσμήτορα για την περίπτωση της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου, η διαδικασία ορισμού νέου Διευθυντή Εργαστηρίων. 13.Εάν στον Τομέα δεν υπάρχει μέλος Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή, Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή, τότε το Ε.Σ. αναθέτει καθήκοντα Διευθυντή Εργαστηρίου σε μέλος Δ.Ε.Π. άλλου Τομέα, μετά από εισήγηση του Κοσμήτορα. 14.Ένα μέλος Δ.Ε.Π. του Τομέα μπορεί να είναι Διευθυντής σε περισσότερα από ένα εργαστήρια. 15.Η οργάνωση και λειτουργία των εργαστηρίων διέπεται από τον ν. 3187/03 (ΦΕΚ Α΄ 233), τον παρόντα οργανισμό και τον εσωτερικό Κανονισμό Εργαστηρίων, που εκδίδεται από τη Σ.Ι. μετά από εισήγηση του Διευθυντή Τομέα και έγκριση του Ε.Σ. και ρυθμίζει, εντός των ορίων του οργανισμού, λεπτομέρειες που αφορούν οργανωτικά και λειτουργικά θέματα. 16.Στη Σ.Ι. λειτουργεί βιβλιοθήκη ως κέντρο συλλογής, φύλαξης, ταξινόμησης και διάθεσης–προσφοράς της συσσωρευμένης γνώσης για τη στήριξη και προώθηση κάθε ερευνητικής και εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η συσσωρευμένη γνώση είναι καταγεγραμμένη σε βιβλία, επιστημονικά περιοδικά, χάρτες, εφημερίδες, χειρόγραφα, μικροφίλμ και σε κάθε μορφής ηλεκτρονικό και οπτικο-ακουστικό υλικό. 17.Με απόφαση του Ε.Σ. συγκροτείται τριμελής Επιτροπή Βιβλιοθήκης, μετά από πρόταση του Κοσμήτορα. Της Επιτροπής Βιβλιοθήκης προεδρεύει το αρχαιότερο, μεταξύ των μελών της, μέλος Δ.Ε.Π. Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Βιβλιοθήκης είναι: 1)Μεσοπρόθεσμος και μακροπρόθεσμος προγραμματισμός για τον εκσυγχρονισμό, τη βελτίωση και την ποιοτική αναβάθμιση της λειτουργίας της Βιβλιοθήκης και υποβολή σχετικών εισηγήσεων στο Ε.Σ. 2)Συνεχής παρακολούθηση των αναγκών της Βιβλιοθήκης σε σχέση με τις απαιτήσεις της εκπαιδευτικής και ερευνητικής λειτουργίας της Σ.Ι. 3)Σύνταξη του προϋπολογισμού της Βιβλιοθήκης και υποβολή στο Ε.Σ. 4)Σύνταξη του ετήσιου απολογισμού δραστηριοτήτων της Βιβλιοθήκης και υποβολή στο Ε.Σ. 5)Εξασφάλιση μόνιμης ροής πληροφορίας προς διδάσκοντες και διδασκόμενους για τις δραστηριότητες της Βιβλιοθήκης. 18.Η συγκρότηση της Επιτροπής γίνεται κατά το μήνα Ιούνιο και η θητεία της είναι τριετής με αρχή την 1η του επομένου Σεπτεμβρίου. Σε περίπτωση κατά την οποία μέλος παραιτηθεί ή εκλείψει για οποιοδήποτε λόγο, το Ε.Σ. ορίζει νέο μέλος, μετά από πρόταση του Κοσμήτορα. 19.Όλοι οι υπηρετούντες στη Σχολή Ικάρων, το Διδακτικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό, το στρατιωτικό και το πολιτικό προσωπικό, έχουν δικαίωμα χρήσης και δανεισμού του υλικού της Βιβλιοθήκης. Επίσης τη Βιβλιοθήκη μπορούν να χρησιμοποιούν και μελετητές εκτός της Σ.Ι., ύστερα από ειδική άδεια της Επιτροπής Βιβλιοθήκης. 20.Με εισήγηση της Επιτροπής Βιβλιοθήκης το Ε.Σ. εγκρίνει τον Κανονισμό Λειτουργίας Βιβλιοθήκης. Ο Κανονισμός Λειτουργίας Βιβλιοθήκης ρυθμίζει θέματα συνεργασίας με ακαδημαϊκές και ερευνητικές βιβλιοθήκες της χώρας και της αλλοδαπής, ηλεκτρονικής οργάνωσης και διαδικτυακής πρόσβασης, οργάνωσης απαιτήσεων?παραγγελιών?προμηθειών υλικού, ωραρίου, κανόνων χρήσης του αναγνωστηρίου, οργάνωσης και ταξιθέτησης του υλικού, καθώς επίσης και τις κατηγορίες και τους κανόνες χρήσης, δανεισμού και αντιγραφής του υλικού. Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας Βιβλιοθήκης γίνεται με εισήγηση της Επιτροπής Βιβλιοθήκης και απόφαση του Ε.Σ. 21.Η βιβλιοθήκη της Σ.Ι. υπάγεται διοικητικά στον Υποδιοικητή και στελεχώνεται με στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό. Στη βιβλιοθήκη εντάσσονται δύο (2) θέσεις πολιτικού προσωπικού, κλάδου ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ. Άρθρο 19 Λοιπά Όργανα και Διοικητικές Υπηρεσίες 1.Η εκπαιδευτική λειτουργία της Σ.Ι. υποστηρίζεται από διοικητικές υπηρεσίες και όργανα, που οργανώνονται και λειτουργούν σύμφωνα με τον παρόντα οργανισμό για την επίτευξη του σκοπού και της αποστολής της Σ.Ι. 2.Η Σμηναρχία Ικάρων (ΣΜ.ΙΚ.) υπάγεται στον Διοικητή της Σ.Ι. και, εντός των ορίων του παρόντος οργανισμού, οι αρμοδιότητες της μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν την καλλιέργεια, ανάπτυξη, παρακολούθηση και αξιολόγηση της Στρατιωτικής Αγωγής, την παροχή διοικητικής μέριμνας στους Ικάρους, την οργάνωση, προετοιμασία, συντονισμό και υλοποίηση λοιπών δραστηριοτήτων της Σ.Ι., όπως κατάταξη, ορκωμοσίες, συμμετοχή σε στρατιωτικές παρελάσεις και άλλες εκδηλώσεις. 3.Της Σμηναρχίας Ικάρων προΐσταται εν ενεργεία αξιωματικός της ΠΑ, απόφοιτος της Σ.Ι., που φέρει το βαθμό του Σμηνάρχου και είναι ειδικότητας Ιπταμένου. Ο Διοικητής της ΣΜ.ΙΚ. ευθύνεται έναντι του Διοικητή της Σ.Ι. για την άρτια λειτουργία της ΣΜ.ΙΚ., την αγωγή και διαβίωση των Ικάρων. Έχει τη διοικητική και πειθαρχική δικαιοδοσία επί του προσωπικού της ΣΜ.ΙΚ, σύμφωνα με τους στρατιωτικούς κανονισμούς και διαταγές, με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και τον παρόντα οργανισμό. Αναπληρώνεται από τον Τμηματάρχη Στρατιωτικής Αγωγής. 4.Στα βασικά οργανωτικά στοιχεία της ΣΜ.ΙΚ., μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται οι Μοίρες/Σμήνη Ικάρων, η Μοίρα Διοικητικής Υποστήριξης Ικάρων, το Τμήμα Στρατιωτικής Αγωγής, το Τμήμα Προσωπικού, η Γραμματεία και η Μοίρα Προπαίδευσης Αλλοδαπών σπουδαστών, όπως φαίνεται στο υπόδειγμα «2» του άρθρου 81 του παρόντος οργανισμού. Ειδικότερα: 1)Το Τμήμα Στρατιωτικής Αγωγής, που ευθύνεται για την ανάπτυξη, παρακολούθηση και αξιολόγηση της στρατιωτικής αγωγής των Ικάρων. 2)Το Τμήμα Προσωπικού, που ευθύνεται για την παρακολούθηση και διεκπεραίωση των διοικητικών θεμάτων του προσωπικού της ΣΜ.ΙΚ. και των Ικάρων. 3)Τις Μοίρες Ικάρων, που ευθύνονται για τη στρατιωτική και κοινωνική διαπαιδαγώγηση των Ικάρων καθώς επίσης και τη διαβίωση αυτών. Οι Μοίρες αποτελούνται από Σμήνη και ο αριθμός τους είναι ανάλογος της δύναμης των Ικάρων. 4)Τη Μοίρα Υποστήριξης Σχολής Ικάρων (Μ.Υ.Σ.Ι.), που υποστηρίζει τη ΣΜ.ΙΚ σε θέματα εφοδιασμού, τροφοδοσίας και γενικότερων ευκολιών καθημερινής διαβίωσης των Ικάρων και ευθύνεται επίσης για τη συντήρηση των εγκαταστάσεων της Σ.Ι. 5)Τη Γραμματεία, που υποστηρίζει το έργο του Διοικητή της ΣΜ.ΙΚ. και ευθύνεται για τη διεκπεραίωση και διακίνηση της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας της ΣΜ.ΙΚ, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. 6)Τη Μοίρα Προπαίδευσης Αλλοδαπών (Μ.Π.Α.) σπουδαστών, που ευθύνεται για τη διαβίωση και την εν γένει προετοιμασία τους, ώστε να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις της Σ.Ι. και να ενταχθούν ομαλά στη δύναμη των Ικάρων. Η Μοίρα αποτελείται από Σμήνη, ανάλογα με τη δύναμη των αλλοδαπών σπουδαστών. 5.Το Ειδικό Επιτελείο, με το οποίο βοηθείται ο Διοικητής της Σ.Ι. στην ενάσκηση των καθηκόντων του, τη Διεύθυνση Επιχειρήσεων και Προσωπικού και τη Διεύθυνση Υποστήριξης, όπως φαίνονται στο οργανωτικό σχήμα του υποδείγματος «3» του άρθρου 81 του παρόντος οργανισμού. 6.Στο Ειδικό Επιτελείο του Διοικητή της Σ.Ι. περιλαμβάνονται: Υπασπιστής – Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Εθιμοτυπίας, Γραφείο Νομικού Συμβούλου, Γραφείο Ασφάλειας Πτήσεων και Εδάφους (ΓΑΠΕ) , Γραφείο Υγιεινής και Ασφάλειας, Γραφείο Ασφάλειας και Γραφείο Τυποποίησης Αξιολόγησης. Ειδικότερα: 1)Υπασπιστής – Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Εθιμοτυπίας, ευθύνονταιι για τη διεκπεραίωση, βάσει των κατευθύνσεων του Διοικητή, των υπηρεσιακών και δημοσίων σχέσεων αυτού, για τον συντονισμό του προσωπικού τού Υπασπιστηρίου και για την άρτια διεκπεραίωση των Δημοσίων Σχέσεων και Εθιμοτυπίας των λοιπών εκδηλώσεων της Σ.Ι., όπως: ορκωμοσία Νέων Ικάρων, ορκομωσία Νέων Ανθυποσμηναγών, χοροεσπερίδες Ικάρων, διεξαγωγή αθλητικών αγώνων κ.ά. 2)Το Γραφείο Νομικού Συμβούλου είναι το αρμόδιο και υπεύθυνο συμβουλευτικό όργανο του Διοικητή και ευθύνεται για όλα τα θέματα νομικής φύσεως. 3)Το Γραφείο Ασφάλειας Πτήσεων και Εδάφους (Γ.Α.Π.Ε.) είναι σύμβουλος και βοηθός του Διοικητή σε θέματα Α.Π.Ε. κατά τη σχεδίαση και την εκτέλεση όλων των αποστολών και έχει ως πρωταρχικό καθήκον να παρακολουθεί όλες τις λειτουργίες και τις δραστηριότητες της Σ.Ι., με σκοπό την αναζήτηση και τον εντοπισμό επικινδύνων περιοχών, καθώς και των ενδεχομένων αιτίων πρόκλησης ατυχημάτων, ώστε να προλαμβάνονται τα πάσης φύσεως ατυχήματα. Επίσης εισηγείται στη Διοίκηση τροποποιήσεις επί όλων των διαδικασιών και μεθόδων εκπαίδευσης, με σκοπό την εξάλειψη των εγκυμονούντων κινδύνων. 4)Το Γραφείο Υγιεινής και Ασφάλειας είναι σύμβουλος και βοηθός του Διοικητή σε θέματα σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας και την πρόληψη εργατικών ατυχημάτων. 5)Το Γραφείο Ασφάλειας ευθύνεται για τη συλλογή, επεξεργασία, διασταύρωση και αξιολόγηση των πληροφοριών που έχουν σχέση με την ασφάλεια προσωπικού, πληροφοριών, υλικού και εγκαταστάσεων, καθώς και τη λήψη των απαραίτητων προληπτικών μέτρων. 6)Το Γραφείο Τυποποίησης Αξιολόγησης ευθύνεται για τον προγραμματισμό και την υλοποίηση του προγράμματος των αξιολογήσεων αέρος και την αξιολόγηση των γνώσεων των πληρωμάτων (Ίκαροι – Εκπαιδευτές πτήσεων). 7.Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Επιχειρήσεων και Προσωπικού (ΔΙ.Ε.Π.) μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν, τον έλεγχο, την ετοιμότητα και τις προϋποθέσεις για επιτυχή εφαρμογή των επιχειρησιακών σχεδίων που αφορούν τη Σ.Ι., τον συντονισμό και την παρακολούθηση της εκπαίδευσης και της αξιολόγησης όλου του προσωπικού της Σ.Ι. πλην των Ικάρων, και του ΣΟΣΜΕ. Επίσης τη μελέτη των προγραμμάτων άλλων Στρατιωτικών Σχολών και ακολούθως την εισήγηση βελτίωσης των μεθόδων εκπαίδευσης, την εφαρμογή και την ενημέρωση της κείμενης νομοθεσίας όσον αφορά στα διοικητικά θέματα του Στρατιωτικού και του Πολιτικού προσωπικού, την παρακολούθηση της υγειονομικής κατάστασης και των υγειονομικών μεταβολών των Ικάρων, καθώς και τη διαχείριση και ασφάλεια ηλεκτρονικών δεδομένων και την υποστήριξης του ακαδημαϊκού δικτύου. Στα οργανωτικά στοιχεία της ΔΙ.Ε.Π. περιλαμβάνονται: το Τμήμα Επιχειρήσεων, το Τμήμα Πληροφορικής, Το Τμήμα Μελετών, το Τμήμα Στρατιωτικού Προσωπικού, το Τμήμα Πολιτικού Προσωπικού και η Υγειονομική Υπηρεσία. 8.Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Υποστήριξης (ΔΥ) μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν τον σχεδιασμό, την οργάνωση, τον συντονισμό και τον επιτελικό έλεγχο των δραστηριοτήτων της Τεχνικής και Εφοδιαστικής Υποστήριξης σε θέματα που αφορούν στην συντήρηση, διασφάλιση ποιότητας και διαθεσιμότητας των πτητικών και λοιπών τεχνικών εκπαιδευτικών μέσων, στη λειτουργία και συντήρηση των κτηριακών εγκαταστάσεων, δικτύων και περιβάλλοντος χώρου, στην ανάπτυξη, διαχείριση και συντήρηση των δικτύων δεδομένων και επικοινωνιών καθώς και οπτικοακουστικών μέσων, στην έγκαιρη και ομαλή προμήθεια υλικών και μέσων και τέλος στην εκμετάλλευση των διαθέσιμων μεταφορικών μέσων. Στα οργανωτικά στοιχεία της ΔΥ περιλαμβάνονται, το Τμήμα Συντήρησης, το Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου, το Τμήμα Εγκαταστάσεων, το Τμήμα Δικτύων και Επικοινωνιών, το Τμήμα Εφοδιασμού και το Τμήμα Κινήσεως. 9.Το Συμβούλιο Ικανότητας, το οποίο είναι το Ανώτατο Όργανο κρίσης και απόφασης για την ανεπάρκεια στη Στρατιωτική Αγωγή των Ικάρων. Είναι τετραμελές και απαρτίζεται από τον Διοικητή της Σ.Ι. ως Πρόεδρο, τον Υποδιοικητή της Σ.Ι., τον Δ.Α.Σ.Ε και τον Κοσμήτορα ως μέλη. Εισηγητής ορίζεται ο Διοικητής της Σμηναρχίας Ικάρων, χωρίς δικαίωμα ψήφου. 10.Το Συμβούλιο Ικανότητας βρίσκεται σε απαρτία μόνον όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη του. Κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ικανότητας, προσέρχεται ο παραπεμπόμενος Ίκαρος, ο οποίος εκθέτει τις απόψεις του. Η απόφαση λαμβάνεται πλειοψηφικά. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του προέδρου. Εαν κατά την πρώτη συνεδρίαση διαπιστωθεί έλλειψη απαρτίας το όργανο καλείται εκ νέου σε συνεδρίαση το νωρίτερο σε εικοσιτέσσερις (24) ώρες και υπάρχει απαρτία αν μετέχουν στη σύνθεση ο Διοικητής και τουλάχιστον δύο (2) από τα υπόλοιπα μέλη. Οι διαδικασίες παραπομπής, κύρωσης αποφάσεων και λοιπές λεπτομέρειες καθορίζονται στο άρθρο 71 του παρόντος οργανισμού. 11.Το Συμβούλιο Πτητικής Ικανότητας, το οποίο είναι το Ανώτατο Όργανο κρίσης και αποφαίνεται για την Πτητική Καταλληλότητα των Ικάρων σύμφωνα με το άρθρο 3 του π.δ. 16/2000 (Α΄13) «Περί Κρίσεως Πτητικής Καταλληλότητας Πληρωμάτων Αέρος», όπως αυτό εκάστοτε ισχύει. 12.Η Γραμματεία του Ε.Σ. υπάγεται στον Διοικητή της Σ.Ι. και, πέραν του Ε.Σ., παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στην Α.Σ. και στα Συμβούλια Ικανότητας και τηρεί, φυλάσσει και διακινεί τα πρακτικά τους. Καθήκοντα Γραμματέα της Γραμματείας του Ε.Σ. ασκεί αξιωματικός ή μόνιμος υπάλληλος που ορίζει ο Διοικητής της Σ.Ι. 13.Η Γραμματεία Σπουδών υπάγεται διοικητικά στον Υποδιοικητή της Σ.Ι. και υποστηρίζει τη Δ.Σ.Ε. και την Κοσμητεία. Η Γραμματεία Σπουδών συγκεντρώνει τα στοιχεία και διακινεί τα έντυπα για τα θέματα που αφορούν στην εκπαίδευση των Ικάρων. Εκδίδει τους τίτλους σπουδών, τις βεβαιώσεις σπουδών, το παράρτημα διπλώματος, και τη βεβαίωση επάρκειας για τα γνωστικά αντικείμενα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) και μεριμνά για τη τήρηση πρωτοκόλλων βαθμολογίας, τη ψηφιοποίηση και την τήρηση του φακέλου εκπαίδευσης των αποφοίτων της Σ.Ι. 14.Η Επιτροπή Ερευνών (Ε.Ε.) είναι το όργανο επίβλεψης και παρακολούθησης της ομαλής υλοποίησης της εν γένει ερευνητικής δραστηριότητας της Σ.Ι. Επιπλέον είναι συντονιστικός φορέας με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, επί θεμάτων του ειδικού λογαριασμού [(άρ. 27, του ν. 3187/2003 (Α΄ 233) και της κοινής υπουργικής απόφασης 24999/18-5-07 (Β΄ 846)]. Η επιτροπή είναι πενταμελής και αποτελείται από τον Κοσμήτορα ως πρόεδρο, τρία (3) μέλη Δ.Ε.Π. και ένα (1) μέλος Σ.Δ.Π. Η Ε.Ε. συγκροτείται με διαταγή του Διοικητή της Σ.Ι. μετά από πρόταση του Ε.Σ. και έχει θητεία τουλάχιστον τριών (3) ετών. Μετά τη συγκρότησή της, καθώς και όποτε αντικαθίσταται κάποιο μέλος, συνέρχεται σε συνεδρίαση και εκλέγεται μεταξύ των μελών ο Αντιπρόεδρος της επιτροπής, ο οποίος αντικαθιστά τον πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται. Η Ε.Ε. έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες: 1)Προτείνει στο Ε.Σ. την ερευνητική πολιτική της Σ.Ι. 2)Αξιολογεί, επιλέγει και εισηγείται προς έγκριση από το Ε.Σ., προτάσεις για χρηματοδότηση ερευνητικών έργων από τον Ειδικό Λογαριασμό. 3)Ελέγχει τα προτεινόμενα ερευνητικά προγράμματα ως προς τη συμβατότητά τους με τον τομέα, ως προς τη νομιμότητα και ως προς τη διαθεσιμότητα των εμπλεκόμενων φυσικών προσώπων αναφορικά με τον χρόνο απασχόλησής τους στο ερευνητικό πρόγραμμα σε σχέση με τις λοιπές δραστηριότητες. Στον έλεγχο κάθε ερευνητικού προγράμματος στην Ε.Ε. συμμετέχει και ο Διευθυντής ή ο Συντονιστής Τομέα τον οποίο αφορά το ερευνητικό πρόγραμμα. Μετά τον έλεγχο, η Ε.Ε. εισηγείται στο Ε.Σ. την έγκριση του ερευνητικού προγράμματος. 4)Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που προκύπτει από τις επιμέρους διατάξεις του παρόντος. 15.Η 360 Μοίρα Εκπαίδευσης Αέρος (360 ΜΕΑ), σκοπός της λειτουργίας της οποίας είναι η υλοποίηση μέρους της πτητικής εκπαίδευσης των Ικάρων της Κατεύθυνσης Ιπταμένων, ανάλογα με τα τοποθετημένα σε αυτήν πτητικά μέσα και σύμφωνα με τα στάδια που καθορίζονται από το Ανώτατο Αεροπορικό Συμβούλιο (Α.Α.Σ.), όπως προβλέπεται στο άρθρο 36 του παρόντος. Στη Μοίρα είναι δυνατόν να ανατίθεται και άλλο πτητικό έργο, στην ειρήνη ή στον πόλεμο, σύμφωνα με τις επιχειρησιακές απαιτήσεις και σχέδια, στο πλαίσιο της εκτέλεσης της αποστολής της Π.Α. Ειδικότερα: 1)Η 360 ΜΕΑ υπάγεται στο Διοικητή της ΣΙ και έχει ως αποστολή την οργάνωση και αξιοποίηση του προσωπικού και των μέσων που της διατίθενται προκειμένου να αναλάβει και να διεξαγάγει το πτητικό έργο που της ανατίθεται. 2)Η λειτουργία της Μοίρας, πέραν των καθοριζομένων στο παρόν, διέπεται εν γένει από τους κανόνες τυποποίησης - αξιολόγησης και ασφάλειας πτήσεων που έχουν θεσπιστεί και εφαρμόζονται από την Π.Α. σε όλες τις Μοίρες που διαθέτουν πτητικά μέσα και παράγουν πτητικό έργο. 3)Στα κύρια οργανωτικά στοιχεία της Μοίρας περιλαμβάνονται: (1) Ο Διοικητής της Μοίρας, που ευθύνεται για την υλοποίηση της πτητικής εκπαίδευσης καθώς και του λοιπού πτητικού έργου που ανατίθεται στη Μοίρα, σύμφωνα με τα αναλυτικά προγράμματα εκπαίδευσης, και τις υφιστάμενες διαταγές τυποποίησης-αξιολόγησης και ασφάλειας πτήσεων. Εγκρίνει και επιβλέπει το ημερήσιο πρόγραμμα πτήσεων και πτητικής εκπαίδευσης. Ελέγχει και ευθύνεται για την επαγγελματική κατάρτιση, απόδοση, πειθαρχία και διοικητική παρακολούθηση των εκπαιδευτών πτήσεων και του προσωπικού της Μοίρας. Παρακολουθεί την ικανότητα και πρόοδο των Ικάρων κατά την πτητική εκπαίδευση καθώς και την εν γένει παρουσία και πειθαρχία αυτών στη Μοίρα. Εισηγείται προς τα αρμόδια όργανα το αναλυτικό πρόγραμμα πτητικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα στάδια που καθορίζονται από το (Α.Α.Σ.). Μεριμνά για τη λειτουργικότητα των πτητικών και λοιπών μέσων καθώς και την εν γένει εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της Μοίρας. (2) Το Επιτελείο του Διοικητή, που περιλαμβάνει: 1)Το Γραφείο Ασφάλειας Πτήσεων και Εδάφους που ευθύνεται για την πρόληψη των ατυχημάτων και την εν γένει τήρηση των κανόνων ασφάλειας προσωπικού και μέσων στο πλαίσιο της λειτουργίας και των αρμοδιοτήτων της Μοίρας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαταγές και κανονισμούς της Π.Α. και σε συντονισμό με το αντίστοιχο γραφείο της Σ.Ι. 2)Το Γραφείο Προσωπικού που ευθύνεται για την παρακολούθηση των στρατολογικών και διοικητικών θεμάτων που αφορούν στο προσωπικό της Μοίρας. (3) Ο Αξιωματικός Επιχειρήσεων- Εκπαίδευσης, που ευθύνεται για τη σχεδίαση και τον προγραμματισμό του πτητικού έργου της Μοίρας, την επίβλεψη και τήρηση φακέλων επαγγελματικής αξιολόγησης των ιπταμένων εκπαιδευτών, την παρακολούθηση της εκπαίδευσης και την πρόοδο των εκπαιδευομένων Ικάρων, την εκπαίδευση του προσωπικού στο πλαίσιο της βελτίωσης και της απόκτησης κατάρτισης για την εκτέλεση των καθηκόντων, καθώς και για την εκτέλεση λοιπού έργου που του ανατίθεται στο πλαίσιο της λειτουργίας της Μοίρας, σύμφωνα με τα διατιθέμενα πτητικά μέσα και ιπτάμενο προσωπικό. (4) Ο Αρχιμηχανικός, που ευθύνεται για τη συντήρηση και λειτουργία των αεροσκαφών και των λοιπών υλικών και μέσων που διατίθενται στη Μοίρα καθώς και για την εκτέλεση λοιπού έργου που του ανατίθεται στο πλαίσιο της λειτουργίας της Μοίρας, σύμφωνα με τα διατιθέμενα σε αυτόν συνεργεία, υλικό, μέσα και τεχνικό προσωπικό. Άρθρο 20 Προσωπικό 1.Εκπαιδευόμενο προσωπικό είναι οι σπουδαστές της Σ.Ι. σε προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Ο όρος «Ίκαρος» ισχύει και για τα δύο (2) φύλα (άρρεν – θήλυ) και περιγράφει την ιδιότητα του προπτυχιακού σπουδαστή. Στη Σ.Ι. δύνανται να σπουδάζουν υπήκοοι ξένων κρατών, στο πλαίσιο διμερών συμφωνιών και σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 2.Το προσωπικό της Σ.Ι., πέραν του Εκπαιδευόμενου και του Διδακτικού-Εκπαιδευτικού κατά το άρ. 7 του ν. 3187/2003, διακρίνεται σε Στρατιωτικό και Πολιτικό. 1)Το στρατιωτικό προσωπικό που, επιπρόσθετα των καθηκόντων του, εμπλέκεται στην αγωγή των Ικάρων, αποτελείται από μόνιμους εν ενεργεία Αξιωματικούς της ΠΑ, προέλευσης Σ.Ι. 2)Το λοιπό στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό απασχολείται με θέματα υποστήριξης της εκπαιδευτικής λειτουργίας και της αποστολής της Σ.Ι. και δεν έχει αρμοδιότητες επί της αγωγής των Ικάρων. Άρθρο 21 Εκλογικές Διαδικασίες Ανάδειξης Οργάνων Διοίκησης και Αιρετών Εκπροσώπων Διδακτικού-Εκπαιδευτικού Προσωπικού 1.Οι διαδικασίες εκλογής που αναφέρονται στο παρόν άρθρο αφορούν: 1)Στην εκλογή των μονοπρόσωπων αιρετών οργάνων διοίκησης ή αιρετών μελών οργάνου διοίκησης, τα οποία είναι: (1) Ο Κοσμήτορας. (2) Ο Διευθυντής Τομέα. (3) Ο εκπρόσωπος των μελών Ε.Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. στην εκλογή του Διευθυντή Τομέα. (4) Ο εκπρόσωπος των μελών Ε.Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. για την συμμετοχή τους στην Α.Σ. 2)Στην εκλογή των πολυπρόσωπων αιρετών μελών οργάνου διοίκησης, τα οποία είναι: (1) Τα αιρετά μέλη του Ε.Σ. 2.Η διαδικασία που ακολουθείται για την εκλογή όλων των μονοπρόσωπων αιρετών οργάνων διοίκησης ή αιρετών μελών οργάνου διοίκησης, όπως αυτά ορίζονται στο εδάφιο α της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, έχει ως ακολούθως: 1)Η προκήρυξη της εκλογής γίνεται από τον Κοσμήτορα, τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν από τη λήξη της θητείας του οργάνου διοίκησης ή των αιρετών μελών στο όργανο διοίκησης, μη περιλαμβανομένων των διακοπών του θέρους ή εκτάκτως στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τον παρόντα οργανισμό. Στην περίπτωση έκτακτης εκλογής του Κοσμήτορα, η προκήρυξη γίνεται από τον Διοικητή της Σ.Ι. Αναρτάται σε κατάλληλα και επαρκή σε αριθμό σημεία της Σ.Ι., ώστε να γίνει εγκαίρως γνωστή σε όλους τους εμπλεκόμενους η διαδικασία εκλογής. 2)Με την προκήρυξη ορίζονται: (1) Ο τόπος που θα λάβει χώρα η διαδικασία εκλογής, ο οποίος είναι κατάλληλος για το σκοπό αυτό. (2) Η ημέρα και η ώρα της εκλογής, εντός χρονικού διαστήματος επτά (7) έως τριάντα (30) ημερών μετά την ανάρτησή της, εκτός εάν συντρέχουν έκτακτοι λόγοι. (3) Ο τόπος, η ημέρα και η ώρα της τυχόν αναγκαίας επαναληπτικής εκλογής, για την περίπτωση μη απαρτίας ή άγονης, κατά την αρχική διαδικασία, εκλογής. Εάν δεν συντρέχουν ειδικοί λόγοι, η επαναληπτική εκλογή συγκαλείται στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα, την επόμενη εργάσιμη ημέρα της αρχικής διαδικασίας εκλογής. Σε κάθε περίπτωση, η επαναληπτική εκλογή δεν πρέπει να απέχει της αρχικής, περισσότερο από μία (1) εβδομάδα. (4) Τα μέλη του Διδακτικού-Εκπαιδευτικού Προσωπικού, περιγραφικά ή ονομαστικά, τα οποία έχουν δικαίωμα ψήφου στη συγκεκριμένη εκλογή, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. (5) Τα μέλη τριμελούς εφορευτικής επιτροπής για την εκλογή, καθώς και οι αναπληρωτές έκαστου μέλους. Η εφορευτική επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη Δ.Ε.Π. που δεν έχουν δικαίωμα εκλογής και ορίζονται, όπως και οι αναπληρωτές τους, με κλήρωση που διενεργείται από τον Κοσμήτορα παρουσία των δύο αρχαιοτέρων μελών Δ.Ε.Π. της Σ.Ι. Στην περίπτωση έκτακτης εκλογής Κοσμήτορα, η κλήρωση διενεργείται από τον Διοικητή της Σ.Ι., παρουσία των δύο (2) αρχαιοτέρων μελών Δ.Ε.Π. της Σ.Ι. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο αρχαιότερος από τους κληρωθέντες. Η εφορευτική επιτροπή τηρεί το πρακτικό της εκλογής, το οποίο υπογράφουν όλα τα μέλη της. 3.Η διαδικασία εκλογής είναι η εξής: 1)Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται στον Κοσμήτορα της Σ.Ι. με αίτηση των ενδιαφερομένων το αργότερο μέχρι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από την καθορισμένη στην προκήρυξη ημερομηνία εκλογής. Στην περίπτωση εκλογής του Κοσμήτορα, οι υποψηφιότητες υποβάλλονται στον Διοικητή της Σ.Ι. 2)Κατά την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας, η εφορευτική επιτροπή ελέγχει εάν υπάρχει απαρτία του κατά περίπτωση σύμφωνα με το ν. 3187/2003 (Α΄ 233) αρμοδίου εκλεκτορικού σώματος. Για την ύπαρξη απαρτίας απαιτείται να είναι παρόντες το ήμισυ τουλάχιστον των μελών με δικαίωμα ψήφου. Εάν δεν επιτυγχάνεται απαρτία, τότε η διαδικασία αναβάλλεται για την ημέρα και ώρα της επαναληπτικής εκλογής, στην οποία θεωρείται ότι επιτυγχάνεται πάντοτε απαρτία, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων. 3)Στη συνέχεια, η εφορευτική επιτροπή ανακηρύσσει τους υποψήφιους της εκλογής, από όσους έχουν υποβάλλει υποψηφιότητα σύμφωνα με το εδάφιο α της παρ. 3 του παρόντος άρθρου και έχουν το νόμιμο προς τούτο δικαίωμα. Δεν μπορεί να είναι υποψήφιος μέλος Δ.Ε.Π. που συνταξιοδοτείται πριν τη λήξη της θητείας του υπό εκλογή οργάνου. 4)Ακολουθεί συζήτηση, στην οποία παρουσιάζονται οι θέσεις των υποψηφίων και οι γνώμες των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Στη συζήτηση προεδρεύει ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής, κατανέμοντας ισομερώς το χρόνο σε όλους τους επιθυμούντες να λάβουν το λόγο. Οι απόψεις όσων λαμβάνουν το λόγο καταχωρούνται συνοπτικά στα πρακτικά της συζήτησης. 5)Ο Πρόεδρος κηρύσσει περαιωμένη τη συζήτηση εγκαίρως, ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος για τη διεξαγωγή και την καταγραφή της ψηφοφορίας. 6)Ακολουθεί μυστική ψηφοφορία ως ακολούθως: (1) Με φροντίδα του προεδρεύοντος, ετοιμάζονται ψηφοδέλτια, σε καθένα των οποίων αναγράφονται τα ονοματεπώνυμα όλων των υποψηφίων. Ετοιμάζεται επίσης και ίσος αριθμός λευκών ψηφοδελτίων. (2) Σε κάθε εκλέκτορα ο προεδρεύων παραδίδει έναν (1) φάκελο, ένα (1) ψηφοδέλτιο με τα ονόματα των υποψηφίων και ένα (1) λευκό ψηφοδέλτιο. Οι φάκελοι πρέπει να φέρουν τη σφραγίδα της Σ.Ι. και τη μονογραφή του Προέδρου της εφορευτικής επιτροπής. (3) Κάθε εκλέκτορας υπογράφει στον εκλογικό κατάλογο, αποσύρεται σε ιδιαίτερο χώρο, ψηφίζει με σταυρό, αριθμό υποψηφίων ίσο με τις εκλόγιμες θέσεις, τοποθετεί το ψηφοδέλτιο στον φάκελο, τον οποίο κλείνει και ρίχνει ιδιοχείρως στην κάλπη. (4) Ακολουθεί η διαλογή των ψηφοδελτίων και καταγράφονται στο πρακτικό τα παρακάτω: 1)Οι αριθμοί των εγγεγραμμένων, των ψηφισάντων, των έγκυρων, άκυρων ή λευκών ψηφοδελτίων. 2)Οι αριθμοί των έγκυρων ψηφοδελτίων κατά υποψηφιότητα. (5) Ως πρωτόκολλο ψηφοφορίας χρησιμοποιείται, από την εφορευτική επιτροπή, ο εκλογικός κατάλογος, στον οποίο έχουν υπογράψει οι εκλέκτορες που ψήφισαν. 9)Εκλέγεται αυτός που συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων. Εάν τούτο δεν επιτευχθεί και οι υποψήφιοι είναι περισσότεροι των δύο (2), η εκλογή επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο (2) πρώτων σε αριθμό ψήφων και όσων ισοψηφούν με τον δεύτερο και εκλέγεται αυτός που συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία. Στην περίπτωση ισοψηφίας στην πρώτη θέση κατά τις δύο (2) προαναφερθείσες ψηφοφορίες, η διαδικασία επαναλαμβάνεται μεταξύ των ισοψηφησάντων και εκλέγεται αυτός που συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία. Στην περίπτωση πλήρους ισοψηφίας, ακολουθεί κλήρωση μεταξύ των ισοψηφησάντων, η οποία διενεργείται επί τόπου, αμέσως, από την εφορευτική επιτροπή και συντάσσεται σχετικό πρακτικό. Σε περίπτωση μοναδικού υποψηφίου εκλέγεται αυτός, ανεξαρτήτως αριθμού ψήφων. Ειδικά για την περίπτωση εκλογής Κοσμήτορα, σε περίπτωση μοναδικού υποψηφίου, για την εκλογή του απαιτείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των μελών του εκλεκτορικού σώματος. 10)Στην περίπτωση εκλογής Κοσμήτορα, τα πρακτικά της ψηφοφορίας, υπογεγραμμένα από όλα τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, υποβάλλονται, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών, στον Διοικητή της Σ.Ι. και προωθούνται ιεραρχικά στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας για την έκδοση διαπιστωτικής πράξης. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, τα πρακτικά της ψηφοφορίας, υπογεγραμμένα από όλα τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, υποβάλλονται, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών, στον Κοσμήτορα της Σ.Ι., ο οποίος εκδίδει διαπιστωτική πράξη εκλογής, επίσης εντός τριών (3) εργασίμων ημερών. Τη διαπιστωτική πράξη εκλογής ο Κοσμήτορας κοινοποιεί στον Διοικητή της Σ.Ι. 4.Στην περίπτωση έκτακτης ενεργοποίησης του παρόντος άρθρου λόγω παραίτησης, έκλειψης ή παρατεταμένης αδυναμίας άσκησης των καθηκόντων του για λόγους υγείας, η θητεία του εκτάκτως εκλεγμένου αιρετού οργάνου λήγει, για μεν τον Διευθυντή Τομέα, με το πέρας του δευτέρου εκπαιδευτικού έτους, κατά το δεύτερο έτος από την έναρξη της θητείας του, για δε τον Κοσμήτορα, με το πέρας του τέταρτου εκπαιδευτικού έτους, κατά το τέταρτο έτος από την έναρξη της θητείας του. 5.Της εκλογής του Διευθυντή Τομέα, προηγείται η εκλογή του αιρετού εκπροσώπου των μελών Ε.Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που θα μετέχουν στο αρμόδιο εκλεκτορικό σώμα. 6.Τυχόν ενστάσεις κατά της διαδικασίας εκλογής υποβάλλονται εγγράφως στην εφορευτική επιτροπή, έως τη σύνταξη του πρακτικού εκλογής. Το πρακτικό συντάσσεται αμέσως μετά τη διαλογή των ψήφων και οι ενστάσεις καταχωρίζονται υποχρεωτικά σε αυτό. Αρμόδια για να αποφανθεί επί των ενστάσεων είναι η εφορευτική επιτροπή, η απόφαση της οποίας θα πρέπει να εκδοθεί άμεσα και επιτόπου και να είναι αιτιολογημένη. 7.Τα αιρετά όργανα διοίκησης της Σ.Ι., σε θέματα πρωτοκόλλου και εθιμοτυπίας, αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τη θέση και τις αρμοδιότητές τους, καθώς και με τη διαδικασία ανάδειξής τους, όπως προβλέπεται στον ν. 3187/03 και τον παρόντα οργανισμό. 8.Η εκλογή των αιρετών μελών του Ε.Σ. γίνεται από την Α.Σ. σε ειδική συνεδρίαση που συγκαλεί ο Κοσμήτορας, τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από την ανάληψη των καθηκόντων τους στο Ε.Σ. Η προκήρυξη εκλογής των αιρετών μελών του Ε.Σ. ορίζει: 1)Τον τόπο, την ημέρα και ώρα που θα γίνει η διαδικασία εκλογής. 2)Τον τόπο, την ημέρα και την ώρα της τυχόν αναγκαίας, επαναληπτικής εκλογής. Εάν δεν συντρέχουν ειδικοί λόγοι, η επαναληπτική εκλογή συγκαλείται στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα, την επόμενη εργάσιμη ημέρα της αρχικής διαδικασίας εκλογής. Σε κάθε περίπτωση, η επαναληπτική εκλογή δεν πρέπει να απέχει της αρχικής περισσότερο από μία (1) εβδομάδα. Το αποτέλεσμα της επαναληπτικής εκλογής είναι τελικό. 3)Περιγραφικά ή ονομαστικά, τα μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, τα οποία έχουν δικαίωμα ψήφου στη συγκεκριμένη εκλογή. 4)Ονομαστικά, τριμελή εφορευτική επιτροπή για την εκλογή, με τους αναπληρωτές τους. Η εφορευτική επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη Δ.Ε.Π. που δεν είναι υποψήφιοι και ορίζονται, όπως και οι αναπληρωτές, με κλήρωση που διενεργείται από τον Διοικητή. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο αρχαιότερος στην υψηλότερη βαθμίδα από τους κληρωθέντες. 9.Η διαδικασία εκλογής των αιρετών μελών του Ε.Σ. είναι η εξής: 1)Εφορευτική Επιτροπή ελέγχει εάν υπάρχει απαρτία του εκλεκτορικού σώματος, η οποία ορίζεται στο να είναι παρόντες το ήμισυ τουλάχιστον των μελών με δικαίωμα ψήφου και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον τέσσερα (4) μέλη. Αν δεν επιτυγχάνεται απαρτία, τότε η διαδικασία αναβάλλεται για την ημέρα και ώρα της επαναληπτικής εκλογής, στην οποία θεωρείται ότι επιτυγχάνεται πάντοτε απαρτία, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων. 2)Στη συνέχεια, η Εφορευτική Επιτροπή ανακηρύσσει τους υποψηφίους της εκλογής, από όσους επιθυμούν να είναι υποψήφιοι και έχουν το νόμιμο προς τούτο δικαίωμα. Δεν μπορεί να είναι υποψήφιο μέλος Δ.Ε.Π. που συνταξιοδοτείται πριν από τη λήξη της θητείας του ως μέλους του Ε.Σ. 3)Ακολουθεί συζήτηση, στην οποία παρουσιάζονται οι θέσεις των υποψηφίων και οι γνώμες των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Στη συζήτηση προεδρεύει ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής, κατανέμοντας ισομερώς τον χρόνο σε όλους τους επιθυμούντες να λάβουν τον λόγο. Οι απόψεις όσων λαμβάνουν τον λόγο, καταχωρούνται συνοπτικά στα πρακτικά της συζήτησης. 4)Ο Πρόεδρος κηρύσσει περαιωμένη τη συζήτηση εγκαίρως, ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος για τη διεξαγωγή και την καταγραφή της ψηφοφορίας. 5)Ακολουθεί μυστική ψηφοφορία ως ακολούθως: (1) Με φροντίδα του προεδρεύοντος, ετοιμάζονται ψηφοδέλτια, σε καθένα των οποίων αναγράφονται τα ονοματεπώνυμα όλων των υποψηφίων. Ετοιμάζεται επίσης και ίσος αριθμός λευκών ψηφοδελτίων (2) Σε κάθε εκλέκτορα ο προεδρεύων παραδίδει ένα (1) φάκελο, ένα (1) ψηφοδέλτιο με τα ονόματα των υποψηφίων και ένα (1) λευκό ψηφοδέλτιο. Οι φάκελοι πρέπει να φέρουν τη σφραγίδα της Σ.Ι. και τη μονογραφή του Προέδρου της Εφορευτικής Επιτροπής. (3) Κάθε εκλέκτορας υπογράφει στον εκλογικό κατάλογο, αποσύρεται σε ιδιαίτερο χώρο, ψηφίζει με σταυρό αριθμό υποψηφίων ίσο με τις εκλόγιμες θέσεις, τοποθετεί το ψηφοδέλτιο στον φάκελο, τον οποίο κλείνει εκεί και ρίχνει ιδιοχείρως στην κάλπη. 6)Ακολουθεί η διαλογή των ψηφοδελτίων και καταγράφονται στο πρακτικό τα παρακάτω: (α). Οι αριθμοί των εγγεγραμμένων, των ψηφισάντων, των έγκυρων, άκυρων ή λευκών ψηφοδελτίων. (β). Οι αριθμοί των έγκυρων ψηφοδελτίων κατά υποψηφιότητα. 7)Ως πρωτόκολλο ψηφοφορίας χρησιμοποιείται από την εφορευτική επιτροπή ο εκλογικός κατάλογος, στον οποίο έχουν υπογράψει οι εκλέκτορες που ψήφισαν. 8)Εκλέγονται κατά σειρά αυτοί που συγκεντρώνουν τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων. Για όσες από το τέλος εκλόγιμες θέσεις δεν είναι δυνατή η εκλογή λόγω ισοψηφίας, ακολουθεί κλήρωση μεταξύ των ισοψηφούντων, η οποία διενεργείται επί τόπου, αμέσως, από την εφορευτική επιτροπή και συντάσσεται σχετικό πρακτικό. 9)Τα πρακτικά της ψηφοφορίας, υπογεγραμμένα από όλα τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής, υποβάλλονται, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, στον Διοικητή της Σ.Ι., ο οποίος κυρώνει το αποτέλεσμα με την έκδοση σχετικής διαταγής. 10)Τυχόν ενστάσεις κατά της διαδικασίας εκλογής υποβάλλονται εγγράφως στην εφορευτική επιτροπή, έως τη σύνταξη του πρακτικού εκλογής. Το πρακτικό συντάσσεται αμέσως μετά τη διαλογή των ψήφων και οι ενστάσεις καταχωρίζονται υποχρεωτικά σε αυτό. Αρμόδια για να αποφανθεί επί των ενστάσεων είναι η εφορευτική επιτροπή, η απόφαση της οποίας θα πρέπει να εκδοθεί άμεσα και επιτόπου και να είναι αιτιολογημένη. 10.Εάν οι Διευθυντές Τομέων δεν επαρκούν για την κάλυψη των κενών θέσεων ή για οποιονδήποτε λόγο αποβεί άκαρπη η διαδικασία εκλογής και είναι αδύνατη η συγκρότηση του Ε.Σ., τότε για την κάλυψη των κενών θέσεων υποβάλλουν υποψηφιότητα Καθηγητές, Αναπληρωτές Καθηγητές ή Επίκουροι Καθηγητές. Εκλέγονται από την Α.Σ. σε ειδική συνεδρίαση που συγκαλεί ο Κοσμήτορας τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από την ανάληψη των καθηκόντων τους στο Ε.Σ. Για την εκλογή τους ακολουθείται η εκλογική διαδικασία της παρ. 8 του παρόντος άρθρου. 11.Σε περίπτωση κατά την οποία αιρετό μέλος του Ε.Σ. παραιτηθεί ή εκλείψει για οποιονδήποτε λόγο ή αδυνατεί παρατεταμένα για λόγους υγείας να ασκήσει τα καθήκοντα του, τότε ενεργοποιείται εντός (10) δέκα ημερών από τον Διοικητή της Σ.Ι. η διαδικασία εκλογής του παρόντος άρθρου. Το μέλος που θα εκλεγεί αναλαμβάνει καθήκοντα αμέσως μετά την έκδοση διαπιστωτικής πράξης εκλογής του από τον Διοικητή της Σ.Ι. Η θητεία του εκτάκτως εκλεγμένου αιρετού μέλους του Ε.Σ. λήγει με το πέρας του δευτέρου ακαδημαϊκού έτους κατά το δεύτερο έτος από την έναρξη της θητείας του. Κεφάλαιο Γ΄ Εισαγωγικές Εξετάσεις Άρθρο 22 Εισαγωγή Ικάρων – Προκαταρκτικές Εξετάσεις 1.Η εισαγωγή στη Σ.Ι. γίνεται μέσω των εξετάσεων που διεξάγονται με μέριμνα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού κάθε ακαδημαϊκό έτος, κατά την κείμενη νομοθεσία. 2.Ο αριθμός των εισακτέων σπουδαστών στην Σ.Ι. καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας,Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Οικονομίας και Οικονομικών, σύμφωνα με το Ν. 1351/83 μετά από εισήγηση του Α.Α.Σ και πρόταση του Σ.Α.Α.Σ.Ε. 3.Βασική και αναγκαία προϋπόθεση για την εισαγωγή υποψηφίων στη Σ.Ι. είναι οι υποψήφιοι να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς Προκαταρκτικές Εξετάσεις (Π.Κ.Ε.), οι οποίες αποσκοπούν στην αξιολόγηση των υποψηφίων ώστε να φοιτήσουν επιτυχώς στη Σ.Ι. και να ασκήσουν το επάγγελμα του στρατιωτικού ως μόνιμα στελέχη, σύμφωνα με το πρότυπο του Αξιωματικού της ΠΑ. 4.Οι Π.Κ.Ε. συμπεριλαμβάνουν την Αξιολόγηση Επαγγελματικής Καταλληλότητας (Ψυχομετρική Δοκιμασία), την Αξιολόγηση Σωματικής Ικανότητας (Υγειονομική Εξέταση) και την Αξιολόγηση Φυσικής Κατάστασης (Αθλητική Δοκιμασία). Οι αποτυχόντες των Π.Κ.Ε. αποκλείονται της περαιτέρω διαδικασίας επιλογής για την κατάρτιση του τελικού πίνακα επιτυχόντων (εισακτέων) που συντάσσει το Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 29 του παρόντος. 5.Οι Π.Κ.Ε. αφορούν τόσο τους αποκλειστικούς υποψήφιους της Σ.Ι. όσο και τους κοινούς υποψήφιους των άλλων Α.Σ.Ε.Ι. που δηλώνουν συμμετοχή και στη Σ.Ι. Οι Π.Κ.Ε. προγραμματίζονται, οργανώνονται και υλοποιούνται με μέριμνα της Διοίκησης Αεροπορικής Εκπαίδευσης (Δ.Α.Ε.), όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τον παρόντα οργανισμό. 6.Στις Π.Κ.Ε. συμμετέχουν οι υποψήφιοι οι οποίοι έχουν τα προσόντα και έχουν καταθέσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα άρθρα 24 και 25 του παρόντος οργανισμού. 7.Οι Π.Κ.Ε. διεξάγονται στη βάση αναλυτικού ημερολογιακού προγράμματος που εκπονείται με μέριμνα της Δ.Α.Ε., το οποίο περιλαμβάνει διαχωρισμό των υποψηφίων σε ομάδες, ημερομηνίες και τόπους διεξαγωγής των Π.Κ.Ε. για τον καθένα. 8.Οι Π.Κ.Ε. διεξάγονται κατά σειρά, δηλαδή, Ψυχομετρική Δοκιμασία, Υγειονομική Εξέταση και Αθλητική Δοκιμασία. Οι υποψήφιοι κρίνονται ως κατάλληλοι ή ακατάλληλοι. Οι κριθέντες ως ακατάλληλοι αποκλείονται της συμμετοχής στην επόμενη εξέταση ή δοκιμασία. Κατά τον ίδιο τρόπο αποκλείονται επίσης οι υποψήφιοι που δεν προσέρχονται τις ημέρες και ώρες που ορίστηκαν για να υποβληθούν σε κάποια από τις δοκιμασίες–εξετάσεις ή τις διακόπτουν για οποιονδήποτε λόγο. Κατ’ εξαίρεση, όσοι υποψήφιοι δεν παρουσιασθούν ή διακόψουν τις Π.Κ.Ε. για λόγους ανωτέρας βίας, είναι δυνατόν, μετά από αίτησή τους και έγκριση της Δ.Α.Ε., να ενταχθούν σε άλλη ομάδα υποψηφίων. Ως λόγοι ανωτέρας βίας νοούνται η ασθένεια/τραυματισμός του υποψήφιου, ο θάνατος μέλους οικογένειας και η αδυναμία μετακίνησης λόγω θεομηνίας και πρέπει να πιστοποιούνται εγγράφως με ευθύνη του υποψήφιου. Μετά την παρέλευση της τελευταίας ημέρας διεξαγωγής των δοκιμασιών αυτών, σύμφωνα με το εκπονηθέν πρόγραμμα, καμία εξέταση και για οποιονδήποτε λόγο δεν πραγματοποιείται. 9.Ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων των Π.Κ.Ε. δεν γίνονται δεκτές. Επανάληψη ή επανεξέταση των δοκιμασιών-εξετάσεων για όσους κατά τα διαλαμβανόμενα στην προηγούμενη παράγραφο κρίνονται ακατάλληλοι, σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται. Ομοίως δεν επιτρέπεται η εκτός ομάδας υποψηφίων ατομική εξέταση. 10.Η ψυχομετρική και η αθλητική δοκιμασία διενεργούνται από επιτροπές, με τις διαδικασίες που καθορίζονται στα άρθρα 26 και 27 του παρόντος. Η σύνθεση και οι αρμοδιότητες των επιτροπών καθορίζονται στο άρθρο 28 του παρόντος. 11.Η υγειονομική εξέταση διενεργείται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 26 του παρόντος. 12.Μετά την ολοκλήρωση των Π.Κ.Ε., η Δ.Α.Ε. συντάσσει πίνακες επιτυχόντων και αποτυχόντων, τους οποίους υποβάλλει στο Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (Γ.Ε.ΕΘ.Α.) για την έκδοση του τελικού πίνακα επιτυχόντων για κατάταξη. Άρθρο 23 Προκήρυξη Προκαταρκτικών Εξετάσεων 1.Κάθε ακαδημαϊκό έτος, με απόφαση του Υ.ΕΘ.Α., προκηρύσσεται διαγωνισμός επιλογής σπουδαστών στα Α.Σ.Ε.Ι. Αντίτυπα της προκήρυξης αποστέλλονται στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, στις Στρατιωτικές, Ναυτικές και Αεροπορικές Διοικήσεις, στις Λιμενικές αρχές και όπου αλλού κρίνεται σκόπιμο για την όσο το δυνατόν ευρύτερη δημοσιότητα των όρων του διαγωνισμού επιλογής. 2.Στην προκήρυξη του διαγωνισμού επιλογής αναγράφονται και τα ακόλουθα: 1)Ο αριθμός των Ικάρων ανά Κατεύθυνση και κατηγορία. 2)Τα προσόντα και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη συμμετοχή των υποψηφίων στον διαγωνισμό, μαζί με τα υποδείγματα των δικαιολογητικών. 3)Η προθεσμία, ο τρόπος και ο τόπος υποβολής των δικαιολογητικών. 4)Ο τόπος και η ημερομηνία έναρξης των ΠΚΕ. 5)Οι ισχύουσες διατάξεις (π.δ. 133/2002, ΦΕΚ Α΄ 109 όπως εκάστοτε ισχύει) με βάση τις οποίες γίνεται η Υγειονομική Εξέταση των υποψηφίων, η ελάχιστη επιτρεπόμενη οπτική και ακουστική οξύτητα καθώς και τα κυριότερα νοσήματα και σωματικές ατέλειες για τα οποία ο υποψήφιος κρίνεται ακατάλληλος από πλευράς υγείας. 6)Τα αγωνίσματα της αθλητικής δοκιμασίας, ο τρόπος διεξαγωγής τους και τα απαιτούμενα ελάχιστα όρια επίδοσης σε αυτά. 7)Οι οικονομικές και λοιπές υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν οι υποψήφιοι, εφόσον είναι ενήλικοι ή, εάν είναι ανήλικοι, αυτοί που ασκούν τη γονική μέριμνα ή επιτροπεία, εάν εισαχθούν στη Σ.Ι. και οι συνέπειες από τη μη εκπλήρωση αυτών. 8)Η υποχρέωση εκπαίδευσης των Ικάρων σε αεροσκάφη, ελικόπτερα, όπως και κάθε άλλη και με οποιοδήποτε μέσο εκπαίδευση, την οποία η Υπηρεσία θα έκρινε αναγκαία. 9)Η υποχρέωση του υποψηφίου να φέρει μαζί του το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο. 10)Η αναλαμβανόμενη από τους κατατασσόμενους υποχρέωση παραμονής στις τάξεις της ΠΑ. 11)Κάθε άλλη λεπτομέρεια που κρίνεται αναγκαία. Άρθρο 24 Προσόντα Υποψηφίων 1.Για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό, οι υποψήφιοι θα πρέπει ναι διαθέτουν τα εξής προσόντα: 1)Να έχουν Ελληνική ιθαγένεια. Γίνονται δεκτοί και υποψήφιοι ομογενείς που δεν έχουν την ελληνική ιθαγένεια, την οποία όμως αποκτούν όταν εισαχθούν, σύμφωνα με τον κώδικα Ελληνικής ιθαγένειας. 2)Να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, όπως ορίζει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία «Περί Κρίσης Σωματικής Ικανότητας Στρατεύσιμου και Στρατιωτικού Προσωπικού» (π.δ. 133/2002, ΦΕΚ Α΄ 109). 3)Να έχουν συμπληρώσει το δέκατο έβδομο (17ο) έτος κατά την ημερομηνία του διαγωνισμού και να μην συμπληρώνουν το εικοστό δεύτερο (22ο) έτος την 31η Δεκεμβρίου του έτους που γίνεται ο διαγωνισμός. Κατ’ εξαίρεση μπορούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό και οι υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις Εθελοντές, Κληρωτοί, Κληρωτοί πρότακτοι, Κληρωτοί παρατεταμένης θητείας και Μαθητές Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, εφόσον δεν συμπληρώνουν το εικοστό δεύτερο (22ο) έτος την 31η Δεκεμβρίου του έτους που γίνεται ο διαγωνισμός. 4)Να είναι γραμμένοι στα Μητρώα Αρρένων ή στα Δημοτολόγια Θηλέων, οποιουδήποτε Δήμου ή Κοινότητας του Κράτους. 5)Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών, που να τους επιτρέπει τη συμμετοχή σε εξετάσεις για την εισαγωγή τους σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Χώρας, σύμφωνα με τον σχετικό νόμο. Η αναγραφόμενη διαγωγή στον τίτλο σπουδών να είναι τουλάχιστον «ΚΟΣΜΙΑ». 6)Να γνωρίζουν την Αγγλική Γλώσσα σε επίπεδο Β2 «Καλή Γνώση» του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Γλωσσομάθειας. Η γνώση αυτή πρέπει να βεβαιώνεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό αναγνωρισμένο από το Κράτος, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. 7)Να μην έχουν καταδικασθεί σε ποινή φυλάκισης για αδικήματα που προβλέπονται στα άρθρα 207 μέχρι 211, 216 μέχρι 218, 222, 224, 229, 235, 236, 336 μέχρι 351, 363, 372 μέχρι 378, 385 μέχρι 389 του Ποινικού Κώδικα ή για έγκλημα λιποταξίας ή ανυποταξίας, ούτε να διώκονται για κάποιο από αυτά. 8)Να μην έχουν καταδικασθεί σε στέρηση των πολιτικών τους δικαιωμάτων. 9)Να μην έχουν αποβληθεί στο παρελθόν από καμία Στρατιωτική Σχολή (Α.Σ.Ε.Ι.-Α.Σ.Σ.Υ.) για λόγους στρατιωτικής ανεπάρκειας. 10)Οι θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις τους να μην παρεμποδίζουν την εκτέλεση των στρατιωτικών τους καθηκόντων. Άρθρο 25 Απαιτούμενα Δικαιολογητικά 1.Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και οι διαδικασίες υποβολής τους καθορίζονται στη σχετική προκήρυξη. 2.Ο έλεγχος των υποβληθέντων δικαιολογητικών γίνεται από αρμόδια επιτροπή αποτελούμενη από Αξιωματικούς, η οποία συγκροτείται με διαταγή του Γ.Ε.Α. μετά από πρόταση της Δ.Α.Ε. Η επιτροπή συνέρχεται σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο και έργο της είναι ο έλεγχος πληρότητας και νομιμότητας των υποβληθέντων δικαιολογητικών, σύμφωνα με την προκήρυξη. 3.Μετά τον έλεγχο, η επιτροπή αρχικά συντάσσει πρακτικό, στο οποίο επισυνάπτει πίνακα υποψηφίων τα δικαιολογητικά των οποίων παρουσιάζουν ελλείψεις ή τυπικές παραλείψεις. Το πρακτικό και ο πίνακας υποβάλλονται στη Δ.Α.Ε. με μέριμνα της οποίας διαβιβάζονται για ενημέρωση των υποψηφίων στα Γραφεία Ενημέρωσης Κοινού του Υ.ΕΘ.Α. σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή και στα Στρατολογικά Γραφεία, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail). Επίσης ο πίνακας αναρτάται και στην ιστοσελίδα της ΠΑ. Οι υποψήφιοι αυτοί καλούνται να συμπληρώσουν τα ελλιπή δικαιολογητικά και να τα επανυποβάλουν στη Δ.Α.Ε. εντός συγκεκριμένου χρόνου και σύμφωνα με τις προθεσμίες της προκήρυξης. Όταν παρέλθει η προθεσμία που ορίζεται από την προκήρυξη, η επιτροπή, αφού ελέγξει τα υποβληθέντα συμπληρωματικά δικαιολογητικά, συντάσσει πρακτικό το οποίο περιλαμβάνει συνημμένα τους παρακάτω πίνακες : 1)Ονομαστικό πίνακα των Δεκτών Υποψηφίων για συμμετοχή στις Π.Κ.Ε. και τις περαιτέρω διαδικασίες, των οποίων τα δικαιολογητικά είναι κανονικά. 2)Ονομαστικό πίνακα Απορριπτέων Υποψηφίων, οι οποίοι αποκλείονται της συμμετοχής στις Π.Κ.Ε. και στις περαιτέρω διαδικασίες, των οποίων τα δικαιολογητικά βρέθηκαν και κρίθηκαν οριστικά ως αντικανονικά, με αναγραφή της αιτιολογίας αποκλεισμού. 4.Αντίγραφα του πρακτικού και των πινάκων υποβάλλονται από την επιτροπή προς τη Δ.Α.Ε. με μέριμνα της οποίας κοινοποιούνται, για την ενημέρωση των υποψηφίων, στα σημεία και με τη διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. Με τη διαταγή κοινοποίησης καθορίζεται και το αναλυτικό ημερολογιακό πρόγραμμα Π.Κ.Ε. που πρέπει να ακολουθήσουν όσοι συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα των Δεκτών Υποψηφίων (διαχωρισμός σε ομάδες, ημερομηνίες και τόπος διεξαγωγής των Π.Κ.Ε. για τον καθένα). 5.Ενστάσεις στις αποφάσεις της επιτροπής δεν γίνονται δεκτές. Οι αποφάσεις της επιτροπής υπόκεινται σε δικαστικό έλεγχο, ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων κατά την κείμενη νομοθεσία. Οι μη εισαχθέντες υποψήφιοι μπορούν με αίτησή τους να παραλάβουν τα δικαιολογητικά (πλην της αίτησης) που κατέθεσαν για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις, με δική τους ευθύνη, εντός δύο (2) μηνών από την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων. Μετά την παρέλευση του διμήνου, τα δικαιολογητικά καταστρέφονται από επιτροπή που συντάσσει το σχετικό πρωτόκολλο. 6.Επιτροπή που ορίζεται με μέριμνα της Σ.Ι. ελέγχει και τα λοιπά δικαιολογητικά που προσκομίζουν οι εισαγόμενοι στη Σ.Ι. κατά την κατάταξή τους και καταρτίζει σχετικό πρωτόκολλο κανονικότητας ή μη των δικαιολογητικών, το οποίο υποβάλλει στο Γ.Ε.Α. μετά την κατάταξη και οπωσδήποτε πριν από την ορκωμοσία. 7.Τα δικαιολογητικά των τελικά εισαγομένων στη Σ.Ι., μαζί με το πρακτικό καταλληλότητας, φυλάσσονται στη Σ.Ι. μέχρι την ονομασία των Ικάρων σε Ανθυποσμηναγούς, οπότε και υποβάλλονται στο τμήμα Μητρώου της Διεύθυνσης Προσωπικού του Γ.Ε.Α. Άρθρο 26 Ψυχομετρικές Δοκιμασίες – Υγειονομικές Εξετάσεις 1.Οι ψυχομετρικές δοκιμασίες πραγματοποιούνται σε εγκαταστάσεις της ΠΑ, οι οποίες καθορίζονται με διαταγή του Γ.Ε.Α. μετά από πρόταση της Δ.Α.Ε. 2.Τα αντικείμενα που περιλαμβάνει η ψυχομετρική δοκιμασία είναι ατομικές και ομαδικές συνεντεύξεις – συζητήσεις, αυτοπεριγραφή, σχεδίαση ανθρώπινης μορφής, γραπτές εξετάσεις και ερωτηματολόγια, μέσα από τα οποία διαπιστώνονται η συγκρότηση και ο βαθμός ωριμότητας της προσωπικότητας, οι επαγγελματικές και ηγετικές ικανότητες, το κίνητρο, η γενική εικόνα και η εν γένει συμπεριφορά του υποψήφιου ως άτομο σε συνδυασμό με τη στρατιωτική ιδιότητα. Τα αντικείμενα εξετάζονται είτε στο σύνολό τους, είτε κατ’ επιλογή μερικών εξ΄αυτών. Το περιεχόμενο των αντικειμένων, οι διαδικασίες εξέτασης και κάθε άλλη λεπτομέρεια διενέργειας των ψυχομετρικών δοκιμασιών καθορίζονται με απόφαση του Υ.ΕΘ.Α., η οποία εκπονείται με μέριμνα του Γ.Ε.Ε.Θ.Α., μετά από πρόταση του Γ.Ε.Α. 3.Εφόσον στις δοκιμασίες συμπεριλαμβάνεται και γραπτή εξέταση, απαγορεύεται κάθε συνεργασία μεταξύ των υποψηφίων, καθώς και η αναγραφή του ονόματός τους ή άλλων σημείων αναγνώρισης εκτός του ορισμένου χώρου κάτω από το αδιαφανές κάλυμμα του εντύπου επί του οποίου διαγωνίζεται ο υποψήφιος. Κάθε παράβαση με σκοπό την αλλοίωση του αποτελέσματος των εξετάσεων, την οποία διαπιστώνει η επιτροπή ψυχομετρικής δοκιμασίας, συνεπάγεται τον αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω εξέταση και τον χαρακτηρισμό του ως ακατάλληλου. Τα ανωτέρω γνωρίζονται στους υποψηφίους από την επιτροπή πριν από την έναρξη της γραπτής δοκιμασίας. 4.Η επιτροπή ψυχομετρικών δοκιμασιών συντάσσει για κάθε υποψήφιο Φύλλο Παρατηρήσεων σε ειδικό έντυπο, στο οποίο αναγράφονται τα στοιχεία του υποψήφιου, οι δοκιμασίες στις οποίες υποβλήθηκε, οι παρατηρήσεις της επιτροπής για κάθε δοκιμασία και η τελική κρίση της επιτροπής για την καταλληλότητα ή μη αυτού. Η τελική κρίση της επιτροπής συνάγεται με προφορική ψηφοφορία του προέδρου και των τακτικών μελών, η οποία καταγράφεται και υπογράφεται επί του Φύλλου Παρατηρήσεων. Το Φύλλο Παρατηρήσεων και το εν γένει έντυπο υλικό που αφορά στις ψυχομετρικές δοκιμασίες κάθε υποψήφιου χαρακτηρίζεται εμπιστευτικό-προσωπικό και τηρείται στο αρμόδιο τμήμα του Κέντρου Αεροπορικής Ιατρικής (Κ.Α.Ι.) σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει τα προσωπικά δεδομένα. Το υλικό αυτό εξακολουθεί να τηρείται στο Κ.Α.Ι. για όσους κατατάσσονται στη Σ.Ι., ενώ για τους λοιπούς καταστρέφεται, μετά την παρέλευση ενός (1) έτους, από τριμελή επιτροπή. Η επιτροπή συγκροτείται με μέριμνα του Κ.Α.Ι. και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο καταστροφής. 5.Μετά το τέλος της ψυχομετρικής δοκιμασίας κάθε ομάδας υποψηφίων, η επιτροπή συντάσσει πρακτικό, στο οποίο επισυνάπτει πίνακες κατάλληλων, ακατάλληλων, μη προσελθέντων και διακοψάντων. Το πρακτικό και οι πίνακες υπογράφονται από τον πρόεδρο και τα τακτικά μέλη της επιτροπής. Ακολούθως, αντίγραφα του πρακτικού και των πινάκων, με μέριμνα του προέδρου, υποβάλλονται για υπηρεσιακή χρήση στη Δ.Α.Ε., στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251 ΓΝΑ), στο Κέντρο Αεροπορικής Ιατρικής (Κ.Α.Ι.) και στην Ανώτατη Αεροπορική Υγειονομική Επιτροπή (Α.Α.Υ.Ε.). Ομοίως, αντίγραφα αυτών κοινοποιούνται στο Γραφείο Ενημέρωσης Κοινού καθώς και σε άλλα σημεία – υπηρεσίες που καθορίζονται στην προκήρυξη με σκοπό την ενημέρωση των υποψηφίων. Με το πρακτικό καλούνται όσοι υποψήφιοι κρίθηκαν κατάλληλοι να προσέλθουν στο Κ.Α.Ι. για υγειονομικές εξετάσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα των Π.Κ.Ε. 6.Οι αποτυχόντες υποψήφιοι μπορούν να λάβουν αντίγραφο της έκθεσης της προηγούμενης παραγράφου μετά από αίτησή τους, η οποία πρέπει να υποβληθεί προς τον Πρόεδρο της επιτροπής μέχρι δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης των σχετικών αποτελεσμάτων. 7.Οι υγειονομικές εξετάσεις διενεργούνται με μέριμνα του Κ.Α.Ι. σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για την Κρίση Σωματικής Ικανότητας των Στρατευσίμων, αυτών που Κατατάσσονται στις Ένοπλες Δυνάμεις, καθώς και του Στρατιωτικού Προσωπικού γενικά [π.δ. 133/2002 (ΦΕΚ Α΄ 109)]. 8.Την τελική κρίση για την υγειονομική καταλληλότητα ή όχι των υποψηφίων έχει η Ανώτατη Αεροπορική Υγειονομική Επιτροπή (Α.Α.Υ.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 1327/73 (ΦΕΚ Α΄62), όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν. 9.Για κάθε ομάδα υποψηφίων που ολοκληρώνει την υγειονομική εξέταση, η Α.Α.Υ.Ε. συντάσσει πρακτικό, στο οποίο επισυνάπτει πίνακες κατάλληλων, ακατάλληλων, μη προσελθέντων και διακοψάντων. Το πρακτικό και οι πίνακες υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Α.Α.Υ.Ε. Ακολούθως, αντίγραφα του πρακτικού και των πινάκων, με μέριμνα του προέδρου, υποβάλλονται για υπηρεσιακή χρήση στη Δ.Α.Ε. και στη Σ.Ι. Ομοίως, αντίγραφα αυτών κοινοποιούνται στο Γραφείο Ενημέρωσης Κοινού, καθώς και σε άλλα σημεία–υπηρεσίες που καθορίζονται στην προκήρυξη, με σκοπό την ενημέρωση των υποψηφίων. Με το πρακτικό καλούνται όσοι υποψήφιοι κρίθηκαν κατάλληλοι, να προσέλθουν στις αθλητικές δοκιμασίες, σύμφωνα με το πρόγραμμα των ΠΚΕ. 10.Όσοι υποψήφιοι διακόψουν τις ψυχομετρικές δοκιμασίες ή τις υγειονομικές εξετάσεις για λόγους ανωτέρας βίας, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 22 του παρόντος, κατά τη νέα τους εξέταση, είτε επαναλαμβάνουν εξ’αρχής τις εξετάσεις, είτε συνεχίζουν το υπόλοιπο αυτών, κατά την κρίση των αρμοδίων επιτροπών, γινομένης σχετικής μνείας στο πρακτικό. 11.Οι αποφάσεις των επιτροπών ψυχομετρικών δοκιμασιών και Α.Α.Υ.Ε. είναι οριστικές και αμετάκλητες. Άρθρο 27 Αθλητικές Δοκιμασίες 1.Οι αθλητικές δοκιμασίες διενεργούνται στις εγκαταστάσεις της Σ.Ι. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η χρησιμοποίησή τους, ορίζεται άλλος τόπος με μέριμνα του Γ.Ε.Α. μετά από πρόταση της Δ.Α.Ε. 2.Τα απαιτούμενα αγωνίσματα για κάθε κατεύθυνση καθώς και τα κατώτερα όρια επίδοσης ανά αγώνισμα, που πρέπει να επιτύχει ο υποψήφιος για να κριθεί κατάλληλος καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 2225/1994 (Α΄ 121). 3.Τα αγωνίσματα και τα κατώτερα όρια επίδοσης είναι κοινά για άνδρες και γυναίκες υποψήφιους. Τα αγωνίσματα εκτελούνται με τυχαία σειρά, κατά την κρίση της επιτροπής. Οι υποψήφιοι που δεν πέτυχαν τα παραπάνω ελάχιστα όρια ή δεν προσήλθαν για να συμμετάσχουν στις αθλητικές δοκιμασίες, θεωρούνται ακατάλληλοι. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα μιας (1) προσπάθειας στα αγωνίσματα των δρόμων και της κολύμβησης και μέχρι τριών (3) προσπαθειών στη ρίψη σφαίρας και στα άλματα. 4.Εφόσον οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν τη διεξαγωγή των αγωνισμάτων, ορίζεται άλλη ημέρα διεξαγωγής με μέριμνα του Προέδρου της επιτροπής. 5.Μετά το τέλος της αθλητικής δοκιμασίας κάθε ομάδας υποψηφίων, η επιτροπή συντάσσει πρακτικό, στο οποίο επισυνάπτει πίνακες κατάλληλων, ακατάλληλων, μη προσελθέντων και διακοψάντων. Το πρακτικό και οι πίνακες υπογράφονται από τον πρόεδρο και τα τακτικά μέλη της επιτροπής. Ακολούθως, αντίγραφα του πρακτικού και των πινάκων, με μέριμνα του προέδρου, υποβάλλονται για υπηρεσιακή χρήση στη Δ.Α.Ε. Ομοίως, αντίγραφα αυτών κοινοποιούνται στο Γραφείο Ενημέρωσης Κοινού, καθώς και σε άλλα σημεία–υπηρεσίες που καθορίζονται στην προκήρυξη, με σκοπό την ενημέρωση των υποψηφίων. 6.Όσοι υποψήφιοι διακόψουν τις δοκιμασίες για λόγους ανωτέρας βίας, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 22 του παρόντος, κατά τη νέα τους εξέταση επαναλαμβάνουν εξαρχής όλα τα αγωνίσματα, γινομένης σχετικής μνείας στο πρακτικό. 7.Οι αποφάσεις της επιτροπής είναι οριστικές και αμετάκλητες. Άρθρο 28 Επιτροπές Προκαταρκτικών Εξετάσεων – Σύνθεση και Αρμοδιότητες 1.Οι επιτροπές διενέργειας ψυχομετρικών και αθλητικών δοκιμασιών ορίζονται από το Γ.Ε.Α. ως ακολούθως: 1)Ψυχομετρικών Δοκιμασιών: Η Επιτροπή αυτή είναι τριμελής. Αποτελείται από δύο (2) Ανώτερους Αξιωματικούς, ήτοι, ενός (1) ειδικότητας Ιπταμένου, ο οποίος ορίζεται ως πρόεδρος και ενός (1) ειδικότητας Μηχανικού ή Ελεγκτή Αεράμυνας, προέλευσης Σχολής Ικάρων. Ως τρίτο μέλος συμμετέχει ένας (1) αξιωματικός ή υπάλληλος με ειδικότητα ψυχολόγου. Τα μέλη της επιτροπής πρέπει να έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς σεμινάριο συνεντευκτών, το οποίο οργανώνεται με μέριμνα του ΓΕΕΘΑ. Στην επιτροπή μετέχει ως γραμματέας ένας κατώτερος Αξιωματικός ή Ανθυπασπιστής, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Σε περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων είναι μεγάλος, συγκροτούνται και άλλες επιτροπές με την ίδια σύνθεση ώστε να συντομευθεί ο συνολικός χρόνος των εξετάσεων. 2)Αθλητικών Δοκιμασιών: Η Επιτροπή αυτή αποτελείται από πέντε (5) μέλη, ήτοι από έναν (1) ανώτερο Αξιωματικό ειδικότητας Ιπταμένου ως πρόεδρο και τέσσερις (4) ανώτερους ή κατώτερους Αξιωματικούς οποιασδήποτε ειδικότητας ως τακτικά μέλη. Στην επιτροπή ορίζονται ως συμβουλευτικά μέλη καθηγητές Φυσικής Αγωγής της Σ.Ι, ανάλογα με τον αριθμό των υποψηφίων. Στην επιτροπή, μετέχει επίσης ως γραμματέας ένας κατώτερος Αξιωματικός ή Ανθυπασπιστής. 2.Ο Πρόεδρος κάθε επιτροπής είναι υπεύθυνος για την άψογη ενάσκηση των καθηκόντων της επιτροπής του. 3.Οι προκαταρκτικές εξετάσεις των υποψήφιων για τις Κατευθύνσεις των Ιπταμένων, Μηχανικών και Ελεγκτών Αεράμυνας, διενεργούνται χωριστά, αλλά από τις ίδιες επιτροπές. 4.Υποψήφιος που κρίνεται από τις επιτροπές κατάλληλος για την Κατεύθυνση των Ιπταμένων, θεωρείται αυτοδίκαια και κατάλληλος για τις λοιπές Κατευθύνσεις της Σ.Ι. Το αντίθετο δεν ισχύει. 5.Οι αρμοδιότητες της επιτροπής των ψυχομετρικών δοκιμασιών είναι οι ακόλουθες: 1)Ελέγχει την παρουσία των υποψηφίων, σύμφωνα με τον διαχωρισμό σε ομάδες και τον προγραμματισμό που έχει εκπονήσει η Δ.Α.Ε., όπως καθορίζεται στο άρθρο 25 παρ. 4 του παρόντος. 2)Ενημερώνει τους υποψηφίους και παρέχει οδηγίες σχετικά με το περιεχόμενο και τον τρόπο διεξαγωγής των δοκιμασιών. Κατανέμει τους υποψηφίους και χορηγεί το απαιτούμενο έντυπο υλικό. Διεξάγει τις ψυχομετρικές δοκιμασίες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα με απόλυτη τάξη και προσοχή και ελέγχει με σχολαστικότητα τα αποτελέσματα των υποψήφιων. 3)Συντάσσει πρακτικά και πίνακες και κοινοποιεί αυτούς σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρ. 26 παρ. 5 του παρόντος. 4)Έχει κάθε άλλη αρμοδιότητα που προκύπτει από τις διατάξεις του παρόντος, την προκήρυξη του διαγωνισμού και τη διαταγή του Γ.Ε.Α. με την οποία ορίζονται σε κάθε περίπτωση τα μέλη της. 6.Οι αρμοδιότητες της επιτροπής Αθλητικών Δοκιμασιών είναι οι ακόλουθες: 1)Επιθεωρεί και ελέγχει την καταλληλότητα των αθλητικών εγκαταστάσεων και ευκολιών του σταδίου (στίβος, σκάμματα, βαλβίδες και λοιπά μέσα). 2)Ελέγχει την παρουσία των υποψηφίων σύμφωνα με τους πίνακες καταλλήλων που έχει συντάξει η Α.Α.Υ.Ε. και τους διαχωρίζει σε ομάδες. 3)Καθορίζει τη σειρά διεξαγωγής των αγωνισμάτων και ενημερώνει σχετικά τους υποψηφίους. 4)Ενημερώνει τους υποψηφίους και παρέχει οδηγίες σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής των αγωνισμάτων, την απαιτούμενη ελάχιστη για κάθε αγώνισμα επίδοση, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με τη διεξαγωγή των αγωνισμάτων. 5)Διεξάγει τα αγωνίσματα με απόλυτη τάξη και προσοχή, ελέγχοντας σχολαστικά σε κάθε αγώνισμα την ταυτότητα των μετεχόντων. 6)Τηρεί για κάθε εξεταζόμενο την επίδοση που επιτυγχάνει σε κάθε αγώνισμα. 7)Με βάση τις επιδόσεις των εξεταζόμενων, συντάσσει πρακτικά και πίνακες και κοινοποιεί αυτούς σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 5 του παρόντος. 8)Έχει κάθε άλλη αρμοδιότητα που προκύπτει από τις διατάξεις του παρόντος, την προκήρυξη του διαγωνισμού και τη διαταγή του Γ.Ε.Α. με την οποία ορίζονται σε κάθε περίπτωση τα μέλη της. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ Κατάταξη – Βασική Στρατιωτική Εκπαίδευση και Ορκωμοσία Άρθρο 29 Επιτυχόντες – Κατάταξη 1.Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, αφού λάβει υπόψη του τα αποτελέσματα των Προκαταρκτικών Εξετάσεων και των εξετάσεων για την εισαγωγή των σπουδαστών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, εκδίδει τον τελικό πίνακα επιτυχόντων της Σ.Ι., ο οποίος διαβιβάζεται στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. 2.Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, κατόπιν της κύρωσης των πινάκων επιτυχόντων, προσκαλεί τους επιτυχόντες να παρουσιασθούν, σε καθορισμένη ημερομηνία, για κατάταξη στη Σ.Ι. 3.Η μη παρουσίαση επιτυχόντος προς κατάταξη στη Σ.Ι. εντός πέντε (5) ημερών από την καθορισμένη ημερομηνία κατάταξης, επιφέρει απώλεια δικαιώματος εγγραφής του στη Σ.Ι. 4.Οι επιτυχόντες με την κατάταξή τους εγγράφονται στη Σ.Ι. και ακολουθούν πρόγραμμα Βασικής Στρατιωτικής Εκπαίδευσης (Β.Σ.Ε.). Άρθρο 30 Βασική Στρατιωτική Εκπαίδευση και Ορκωμοσία 1.Σκοπός της Β.Σ.Ε. είναι η προσαρμογή των νέων Ικάρων στο περιβάλλον της Σ.Ι., η εκμάθηση και κατανόηση των κανόνων που διέπουν τη στρατιωτική αγωγή και τον στρατιωτικό τρόπο ζωής, καθώς και η βελτίωση της φυσικής τους κατάστασης. 2.Η Β.Σ.Ε. περιλαμβάνει αντικείμενα στρατιωτικής εκπαίδευσης μεταξύ των οποίων ειδικό πρόγραμμα φυσικής κατάστασης–ενδυνάμωσης, υποβολή σε στρατιωτική δοκιμασία, διαλέξεις, συμβουλευτική και πρακτική εκπαίδευση. 3.Η οργάνωση, η σχεδίαση και ο προγραμματισμός της Β.Σ.Ε. γίνονται με ευθύνη του Δ.Α.Σ.Ε. Η υλοποίησή της πραγματοποιείται με μέριμνα της ΣΜ.ΙΚ. σε συνεργασία με τον Δ.Α.Σ.Ε., από Αξιωματικούς εκπαιδευτές της Σ.Ι. και από διδακτικό εκπαιδευτικό προσωπικό με ειδικότητα στη Φυσική Αγωγή, με την ενεργό συμμετοχή της Διοικούσας Τάξης των Ικάρων και της Υγειονομικής Υπηρεσίας της Σ.Ι. 4.Λεπτομέρειες που αφορούν στην ελάχιστη χρονική διάρκεια, στο αναλυτικό ημερήσιο και εβδομαδιαίο πρόγραμμα, στα εκπαιδευτικά αντικείμενα, στον τρόπο διεξαγωγής των διαφόρων εκπαιδεύσεων, στις αρχές και στους περιορισμούς που τις διέπουν, στην υγειονομική κάλυψη, στη συμβουλευτική, στο επιφορτιζόμενο προσωπικό και κάθε άλλη σχετική πληροφορία, περιέχονται στον οδηγό σπουδών, στο εγκόλπιο του Ικάρου και σε Διαταγή Μονίμου Ισχύος (Δ.Μ.Ι.) της Σ.Ι. 5.Η Β.Σ.Ε. είναι διάρκειας μέχρι σαράντα (40) ημερών. Με το πέρας της Β.Σ.Ε. οι Ίκαροι δίνουν σε ειδική τελετή τον προβλεπόμενο Όρκο που περιέχεται στο Εγκόλπιο του Ικάρου ή την προβλεπόμενη υπόσχεση ανάλογα με τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις. 6.Μετά το πέρας της ορκωμοσίας, για κάθε Ίκαρο συντάσσεται σχετικό Πρωτόκολλο, το οποίο υπογράφεται από τριμελή επιτροπή που ορίζει ο Διοικητής της Σ.Ι. και από τους ορκισθέντες. Τα πρωτόκολλα ορκωμοσίας θεωρούνται από τον Διοικητή της Σ.Ι. και τηρούνται/διακινούνται με μέριμνα της Σ.Ι. 7.Οι στρατιωτικές και στρατολογικές υποχρεώσεις των Ικάρων καθορίζονται από την κείμενη νομοθεσία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ Κανονισμός Σπουδών Άρθρο 31 Στρατιωτική Αγωγή 1.Η Στρατιωτική Αγωγή είναι απαραίτητο στοιχείο της ιδιότητας του Ικάρου και η ανάπτυξή της, αποτελεί σημαντικό έργο για τη Σ.Ι. και επιτελείται αδιάλειπτα κατά το διάστημα των σπουδών του. 2.Σκοπός της Στρατιωτικής Αγωγής είναι η κατάλληλη καλλιέργεια της προσωπικότητας του Ικάρου στον στρατιωτικό τρόπο ζωής, στην ανάπτυξη των αισθημάτων αγάπης και αφοσίωσης προς την πατρίδα και προς τη σημαία, στη στρατιωτική δεοντολογία, στα έθιμα και στις παραδόσεις της Σ.Ι., με την εκπαίδευση στην ολιγάρκεια, στην καλλιέργεια ενσυνείδητης πειθαρχίας, στην ανάπτυξη πνεύματος μαχητικότητας και ομάδας, στην προσήλωση στην αποστολή, με τη διαπαιδαγώγηση στη σωστή κοινωνική συμπεριφορά, στην καλλιέργεια των ιδεωδών της ελευθερίας, της δημοκρατίας και του ανθρωπισμού, στην καλλιέργεια πολιτιστικής παιδείας, με τελικό στόχο την ανάπτυξη στρατιωτικών αρετών και ηγετικών χαρακτηριστικών. 3.Η ανάπτυξη της Στρατιωτικής Αγωγής στηρίζεται σε αρχές, όπως της σταδιακής εξέλιξης, ανάληψης πρωτοβουλιών, ανάληψης της ευθύνης, της ομαδικότητας και της αλληλεγγύης, του σεβασμού της αξιοπρέπειας και της προσωπικότητας του ατόμου, της διαφύλαξης της σωματικής ακεραιότητας, της αποτελεσματικότητας, της ακρίβειας και σαφήνειας οδηγιών και διαταγών, της πιστής τήρησης και εκτέλεσης των διαταγών, του σεβασμού των εθίμων και των παραδόσεων της Σ.Ι. 4.Η Στρατιωτική Αγωγή, ως δια βίου καλλιέργεια, υλοποιείται κυρίως με το παράδειγμα των ανωτέρων Ικάρων προς τους κατωτέρους και το παράδειγμα των Αξιωματικών προς όλους τους Ικάρους. Υποστηρίζεται από την πιστή τήρηση του ημερησίου προγράμματος της Σ.Ι., την απονομή ηθικών αμοιβών, την επιβολή ποινών και ενισχύεται με δραστηριότητες όπως, διαλέξεις, εκπαιδευτικές επισκέψεις, συμμετοχή σε αθλητικούς αγώνες, παρότρυνση και συμβουλευτική. 5.Η αξιολόγηση του Ικάρου στη Στρατιωτική Αγωγή διενεργείται στο τέλος κάθε εκπαιδευτικού έτους, από Επιτροπή Αξιολόγησης η οποία αποτελείται, από τον Διοικητή της Σμηναρχίας Ικάρων, τον Τμηματάρχη Στρατιωτικής Αγωγής της ΣΜ.ΙΚ., τον Διοικητή Μοίρας Ικάρων (όπου είναι τοποθετημένος ο κάθε Ίκαρος), τον Τμηματάρχη Στρατιωτικής Εκπαίδευσης της Δ.Σ.Ε. και τον Συντονιστή Κατεύθυνσης της Δ.Σ.Ε, ανάλογα με την κατεύθυνση κάθε Ικάρου. 6.Σε περίπτωση που οι Ίκαροι της Κατεύθυνσης Ιπταμένων, κατά τον χρόνο αξιολόγησης, έχουν μετακινηθεί σε άλλη μονάδα με σκοπό την υλοποίηση του προγράμματος πτητικής εκπαίδευσης, η επιτροπή αποτελείται από τον Διοικητή της Σμηναρχίας Ικάρων, τον Διοικητή της Μοίρας Εκπαίδευσης Αέρος της μονάδας, τον Διοικητή Μοίρας Ικάρων της μονάδας όπου είναι τοποθετημένος ο Ίκαρος και τον Συντονιστή Κατεύθυνσης Ιπταμένων της Δ.Σ.Ε. 7.Κατά την αξιολόγηση η επιτροπή λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα: 1)Την εν γένει συμπεριφορά του Ικάρου. 2)Τη διαγωγή του (ηθικές αμοιβές, ποινές). 3)Χαρακτήρα, θάρρος, ευσυνειδησία, ειλικρίνεια, τιμιότητα, δικαιοσύνη, πρωτοβουλία, ανάληψη ευθυνών, σταθερότητα και ευθύτητα στις πράξεις. 4)Ηγετική ικανότητα, κρίση, αντίληψη, ταχύτητα αντίδρασης, ενεργητικότητα, πνεύμα ομάδας, παραδειγματισμός, πρωτοβουλία, δυνατότητα προσαρμογής σε μεταβαλλόμενες καταστάσεις, συμμετοχή σε επιτροπές Ικάρων της Σ.Ι. 5)Αθλητικές επιδόσεις (συμμετοχή σε αθλητική ομάδα–επιδόσεις). 6)Σωματικά προσόντα – παράστημα. 7)Ζήλος για την υπηρεσία και ενδιαφέρον για μάθηση. 8.Το κάθε μέλος βαθμολογεί χωριστά και ο μέσος όρος των βαθμολογιών των μελών της επιτροπής αποτελεί τον τελικό βαθμό έτους του Ικάρου στη Στρατιωτική Αγωγή. Ο βαθμός αξιολόγησης αποτυπώνεται στην εκατοστιαία κλίμακα, με άριστα το 100%. 9.Ίκαρος θεωρείται επιτυχών στη Στρατιωτική Αγωγή, για το εκπαιδευτικό έτος, εφόσον αξιολογηθεί με 60% και άνω της βαθμολογικής κλίμακας. Σε αντίθετη περίπτωση εμπίπτει στην κατάσταση ανεπάρκειας στη Στρατιωτική Αγωγή και εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 39 του παρόντος οργανισμού. 10.Ο τελικός βαθμός έτους της Στρατιωτικής Αγωγής λαμβάνεται υπόψη στη διαμόρφωση του Τελικού Βαθμού Επίδοσης του έτους, με ποσοστό συμμετοχής όπως αυτό ορίζεται στον παρόντα οργανισμό. 11.Στο πλαίσιο της Στρατιωτικής Αγωγής των Ικάρων, εκδίδεται από τη Σ.Ι. το Εγκόλπιο Ικάρου. Το Εγκόλπιο είναι εγχειρίδιο απαραίτητο για τον Ίκαρο, που έχει ως σκοπό να τον προσανατολίσει στην αποστολή, να τον βοηθήσει στην ένταξή του στο περιβάλλον της Σ.Ι. και στην κατανόηση των κανόνων που διέπουν τη λειτουργία της. 12.Το εγκόλπιο περιλαμβάνει βασικές γνώσεις γύρω από την αποστολή, τη λειτουργία της Σ.Ι. και την ιστορία της, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Ικάρου, τα καθήκοντα των οργάνων υπηρεσίας που εκτελούν οι Ίκαροι, λεπτομέρειες περί στρατιωτικής συμπεριφοράς και πειθαρχίας, πληροφορίες για την ακαδημαϊκή, στρατιωτική και πτητική εκπαίδευση, τη φυσική κατάσταση, τον τρόπο αξιολόγησης των Ικάρων, θέματα υγιεινής και ασφάλειας, κανονισμού στολών και λοιπών διαδικασιών που τηρούνται στη Σ.Ι., καθώς και άλλα κείμενα που κρίνονται χρήσιμα για τους σπουδαστές. 13.Το εγκόλπιο του Ικάρου εκπονείται με μέριμνα της Σμηναρχίας Ικάρων, εγκρίνεται από τον Διοικητή της Σ.Ι. και διανέμεται στους σπουδαστές με την είσοδό τους στη Σ.Ι. Άρθρο 32 Οργάνωση Σπουδών 1.Η διάρκεια σπουδών στη Σ.Ι. είναι τετραετής και δύναται να αυξηθεί με τροποποίηση του παρόντος οργανισμού, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Α.Α.Σ. 2.Η εκπαίδευση στη Σ.Ι. κατανέμεται σε εκπαιδευτικά έτη. Κάθε εκπαιδευτικό έτος ξεκινά την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου του επόμενου ημερολογιακού έτους, με διακοπές στις εορτές των Χριστουγέννων και του Πάσχα, καθώς και κατά τη θερινή περίοδο, ανάλογα με τις ανάγκες της Σ.Ι. Το ακαδημαϊκό έτος έχει την ίδια χρονική διάρκεια με το εκπαιδευτικό έτος και οργανώνεται σε δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα (χειμερινό - εαρινό). Το χειμερινό εξάμηνο αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους και λήγει την ημέρα περάτωσης των εξετάσεων του χειμερινού εξαμήνου. Το εαρινό εξάμηνο αρχίζει αμέσως μετά την περάτωση των εξετάσεων του χειμερινού εξαμήνου και λήγει την 31η Αυγούστου του ιδίου ακαδημαϊκού έτους. 3.Με απόφαση του Ε.Σ. μπορεί να ορισθεί διαφορετική ημερομηνία έναρξης και λήξης του εκπαιδευτικού έτους – ακαδημαϊκών εξαμήνων. 4.Κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον δεκατρείς (13) εβδομάδες διδασκαλίας και δύο (2) εβδομάδες για εξετάσεις. 5.Οι προπτυχιακές σπουδές αναλύονται σε Πρόγραμμα Σπουδών (Π.Σ.), για κάθε σειρά Ικάρων που εισέρχεται στη Σ.Ι. μέχρι πέρατος της εκπαίδευσής τους και για κάθε Τμήμα, Κατεύθυνση και Ειδίκευση. Το προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών εγκρίνεται από το Ε.Σ., μετά από εισήγηση του Δ.Α.Σ.Ε. και του Κοσμήτορα, το αργότερο μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους και περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω: 1)Τίτλους των μαθημάτων ακαδημαϊκής εκπαίδευσης, των αντικειμένων στρατιωτικής εκπαίδευσης και των σταδίων πτητικής εκπαίδευσης. 2)Περιεχόμενο των μαθημάτων ακαδημαϊκής εκπαίδευσης, των αντικειμένων στρατιωτικής εκπαίδευσης και των ενοτήτων σταδίων πτητικής εκπαίδευσης. 3)Ώρες εβδομαδιαίες, εξαμήνου και συνολικές, ανάλογα με το είδος της εκπαίδευσης. 4)Συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων ακαδημαϊκής εκπαίδευσης και των αντικειμένων στρατιωτικής εκπαίδευσης. 5)Χρονική αλληλουχία και αλληλεξάρτηση μεταξύ των μαθημάτων ακαδημαϊκής εκπαίδευσης και των αντικειμένων στρατιωτικής εκπαίδευσης, των ενοτήτων–σταδίων πτητικής εκπαίδευσης και των εξεταστικών περιόδων. 6)Τις πιστωτικές μονάδες που αντιστοιχούν στο σύνολο της εκπαίδευσης που παρέχεται στη Σ.Ι. 6.Το ακριβές περιεχόμενο του προπτυχιακού Π.Σ. περιλαμβάνεται στον Οδηγό Σπουδών της Σ.Ι., ο οποίος εκδίδεται σε ετήσια βάση με μέριμνα του Κοσμήτορα σε συνεργασία με τον Δ.Α.Σ.Ε. 7.Τροποποιήσεις του Προγράμματος Σπουδών για σειρά Ικάρων γίνονται με απόφαση του Ε.Σ. και ισχύουν από το επόμενο έτος σπουδών. 8.Για την κατάρτιση του Προγράμματος Σπουδών ανά Κατεύθυνση και Ειδίκευση, το Ε.Σ. λαμβάνει υπόψη του το «Πρότυπο Αποφοίτου Αξιωματικού» της ΠΑ, τα προγράμματα επιμόρφωσης Αξιωματικών, τον «Κανονισμό Πολιτικής Χρησιμοποίησης Αξιωματικών» της ΠΑ και τις κατευθυντήριες οδηγίες του Γ.Ε.Α. 9.Κατά τη διάρκεια των ακαδημαϊκών εξαμήνων παρέχεται ενισχυτική διδασκαλία, πέραν των προγραμματισμένων ωρών διδασκαλίας. 10.Μετά την έγκριση του Προγράμματος Σπουδών και μέχρι της 31 Μαρτίου κάθε έτους, μετά από πρόταση του Δ.Α.Σ.Ε. και του Κοσμήτορα το Ε.Σ. καταρτίζει το Γενικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης, που περιλαμβάνει, για το επόμενο εκπαιδευτικό έτος, τον διαχωρισμό των Ικάρων σε εκπαιδευτικά τμήματα και το χρονοδιάγραμμα κάλυψης όλων των αντικειμένων της εκπαίδευσης που παρέχει η Σ.Ι. και οποιοσδήποτε άλλος φορέας επ’ ωφελεία της Σ.Ι, για κάθε Τμήμα, Κατεύθυνση και Ειδίκευση. 11.Ανά εκπαιδευτικό έτος και μετά την κύρωση του Γενικού Προγράμματος Εκπαίδευσης από το ΓΕΑ, ο Κοσμήτορας. και ο Δ.Α.Σ.Ε. εισηγούνται προς το Ε.Σ. για την έγκριση του Οδηγού Σπουδών της Σ.Ι. 12.Ο Οδηγός Σπουδών περιέχει, κατ΄ ελάχιστο, τα εξής θέματα: 1)Την ιστορία της Σ.Ι. 2)Τις σπουδές στη Σ.Ι. και στο Τμήμα Αεροπορικών–Αεροδιαστημικών Επιστημών. 3)Το οργανόγραμμα εκπαιδευτικής λειτουργίας της Σ.Ι. 4)Το πρόγραμμα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών. 5)Την ερευνητική δραστηριότητα των τομέων της Σ.Ι. 6)Το Διδακτικό-Εκπαιδευτικό Προσωπικό της Σ.Ι. 13.Το σύνολο της παρεχόμενης εκπαίδευσης και αγωγής, καθώς και τα αποτελέσματα και οι επιδόσεις των Ικάρων, παρακολουθούνται και καταχωρούνται σε έντυπα, ανάλογα με το είδος της εκπαίδευσης και σε κατάλληλο μηχανογραφημένο πρόγραμμα. 14.Δύναται μάθημα εξαμήνου να διδάσκεται από διαφορετικά μέλη Διδακτικού – Εκπαιδευτικού Προσωπικού. Τα μέλη του Διδακτικού – Εκπαιδευτικού Προσωπικού συγκροτούν την Επιτροπή του μαθήματος, με συντονιστή το αρχαιότερο μέλος στην υψηλότερη βαθμίδα. Η Επιτροπή του μαθήματος συντονίζει την ομοιομορφία της διδασκαλίας ως προς το περιεχόμενο και την έκταση της διδακτέας ύλης, των ασκήσεων, των εργαστηρίων, των εξετάσεων και την ενιαία πολιτική βαθμολόγησης αυτών, σε συνεργασία με το Διευθυντή του Τομέα. 15.Σε περίπτωση διδασκαλίας γνωστικού αντικειμένου ή μαθήματος ειδικού ενδιαφέροντος ή σεμιναριακής μορφής εκπαίδευσης, η οποία πρόκειται να γίνει με τη μέθοδο της «εξ αποστάσεως μάθησης», συγκροτείται με μέριμνα του Διευθυντή Τομέα, ή του Δ.Α.Σ.Ε. αν πρόκειται για μάθημα ακαδημαϊκής εκπαίδευσης ή αντικείμενο της στρατιωτικής εκπαίδευσης αντίστοιχα, επιτροπή υλοποίησης της δραστηριότητας με συντονιστή το αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π. ή Σ.Ε. αντίστοιχα. Άρθρο 33 Στρατιωτική Εκπαίδευση 1.Σκοπός της Στρατιωτικής Εκπαίδευσης, είναι η ανάπτυξη της στρατιωτικής ικανότητας του Ικάρου, με την παροχή γνώσεων, με την αύξηση της αντοχής του σε παρατεταμένη άσκηση, της δυνατότητάς του να λειτουργεί αποτελεσματικά με ασφάλεια και τακτική σκέψη, κάτω από συνθήκες πίεσης, με την εκπαίδευση στα όπλα, την επιβίωση, τη γνώση της στρατιωτικής οργάνωσης και των διαδικασιών και τέλος με την άσκηση στη διοικητική και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. 2.Η στρατιωτική εκπαίδευση περιλαμβάνει θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση. Υλοποιείται με την εκτέλεση δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με στρατιωτικές ασκήσεις, δοκιμασίες, ασκήσεις διαβίωσης, διδασκαλία, διαλέξεις, επισκέψεις, σωματική ατομική και ομαδική άσκηση. Καλύπτει εξειδικευμένα στρατιωτικά θέματα, τα οποία καθορίζονται επακριβώς στο πρόγραμμα σπουδών και παρέχεται από Σ.Ε. Στο πλαίσιο της στρατιωτικής εκπαίδευσης αναπτύσσεται η φυσική κατάσταση με την άσκηση σε αντικείμενα εφαρμογής του μαθήματος της φυσικής αγωγής και σε αθλοπαιδιές που καθορίζονται στο πρόγραμμα σπουδών. 3.Η παρακολούθηση όλων των αντικειμένων της στρατιωτικής (θεωρητικής και πρακτικής) εκπαίδευσης είναι υποχρεωτική. Τα επιμέρους κριτήρια επιτυχίας των αντικειμένων της στρατιωτικής (θεωρητικής και πρακτικής) εκπαίδευσης καθορίζονται στο πρόγραμμα σπουδών. 4.Τα αντικείμενα της στρατιωτικής (θεωρητικής) εκπαίδευσης, είναι εξαμηνιαία, αυτοτελή και υλοποιούνται με την παρακολούθηση διδασκαλίας, διαλέξεων, την πραγματοποίηση εργασιών και εργαστηριακών–πρακτικών ασκήσεων, με εκπαιδευτικές επισκέψεις, μελέτη και εξετάσεις. 1)Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, ο αριθμός των ωρών διδασκαλίας που πραγματοποιήθηκαν σε ένα (1) αντικείμενο στρατιωτικής (θεωρητικής) εκπαίδευσης, είναι μικρότερος από τα 3/4 του προβλεπόμενου στο Πρόγραμμα Σπουδών του αντιστοίχου εξαμήνου, το Ε.Σ., με απόφασή του, παρατείνει το εξάμηνο μέχρις ότου επιτευχθεί η παραπάνω ελάχιστη απαιτούμενη κάλυψη του αντικειμένου εκπαίδευσης. 2)Ίκαρος που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παρακολούθησε τουλάχιστον το 70% των ωρών διδασκαλίας που πραγματοποιήθηκαν για το σύνολο των αντικειμένων της στρατιωτικής (θεωρητικής) εκπαίδευσης του εξαμήνου, δεν έχει το δικαίωμα να προσέλθει στις εξετάσεις, θεωρείται αποτυχών και εμπίπτει στην κατάσταση ανεπάρκειας στη στρατιωτική εκπαίδευση. 3)Ο βαθμός μαθήματος εξαμήνου εξάγεται κατά εβδομήντα τοις εκατό (70%) από τη γραπτή εξέταση εξαμήνου και κατά τριάντα τοις εκατό (30%) από τον βαθμό προόδου του εξαμήνου ο οποίος μπορεί να προέρχεται από προφορική ή γραπτή εξέταση, ή γραπτή εργασία, ή εργαστηριακή άσκηση, ή συνδυασμό αυτών. Ίκαρος θεωρείται επιτυχών σε μάθημα, όταν λάβει βαθμολογία πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω της βαθμολογικής κλίμακας. 4)Ίκαρος που αποτυγχάνει σε αντικείμενο στρατιωτικής (θεωρητικής) εκπαίδευσης, επανεξετάζεται μετά την παρέλευση επτά (7) και όχι περισσότερο των σαράντα πέντε (45) ημερών από το πέρας της εξεταστικής περιόδου του εαρινού εξαμήνου. Ειδικά για την κατεύθυνση Ιπταμένων και για το έτος σπουδών που στο εαρινό εξάμηνο πραγματοποιείται μόνον πτητική εκπαίδευση, η επανεξέταση διεξάγεται μετά την παρέλευση επτά (7) και όχι περισσότερο των τριάντα (30) ημερών από το πέρας της εξεταστικής περιόδου του χειμερινού εξαμήνου. Σε περίπτωση που κατά την επανεξέτασή του λάβει πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω της βαθμολογικής κλίμακας, θεωρείται επιτυχών και βαθμολογείται με πενήντα τοις εκατό (50%). Σε αντίθετη περίπτωση θεωρείται αποτυχών και εμπίπτει στην κατάσταση ανεπάρκειας στη στρατιωτική εκπαίδευση. 5)Ίκαρος ο οποίος δεν προσήλθε σε εξέταση ή επανεξέταση μαθήματος στρατιωτικής (θεωρητικής) εκπαίδευσης λόγω τεκμηριωμένου υγειονομικού ή σοβαρού υπηρεσιακού κωλύματος, εξετάζεται μετά την άρση του και εντός διαστήματος σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημερομηνία της εξέτασης ή της επανεξέτασης. Σε περίπτωση που δεν προσέλθει για εξέταση εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, θεωρείται αποτυχών για τη συγκεκριμένη εξέταση ή επανεξέταση, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο εδ. δ της παρ. 4 του παρόντος άρθρου. 6)Ο βαθμός εξαμήνου στα αντικείμενα της στρατιωτικής (θεωρητικής) εκπαίδευσης είναι ο μέσος όρος (μ.ο.) των βαθμολογιών του συνόλου των εξεταζόμενων αντικειμένων ανά εξάμηνο, λαμβανομένου υπόψη του συντελεστή βαρύτητας για καθένα από αυτά. Ο βαθμός έτους είναι ο μέσος όρος των βαθμολογιών του χειμερινού και εαρινού εξαμήνου. 5.Τα αντικείμενα της στρατιωτικής (πρακτικής) εκπαίδευσης είναι εξαμηνιαία και υλοποιούνται με επίδειξη, εξάσκηση στο οικείο επιχειρησιακό περιβάλλον και εξετάσεις. Η αξιολόγηση των αντικειμένων της στρατιωτικής (πρακτικής) εκπαίδευσης διενεργείται μια φορά ανά εξάμηνο σπουδών, στο χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) εβδομάδων πριν την έναρξη της εξεταστικής περιόδου της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης. 1)Ίκαρος που δεν υλοποίησε τουλάχιστον το 70% των ωρών του προγράμματος των αντικειμένων της στρατιωτικής (πρακτικής) εκπαίδευσης που πραγματοποιήθηκαν, δεν έχει το δικαίωμα να προσέλθει στις εξετάσεις, θεωρείται αποτυχών και εμπίπτει στην κατάσταση ανεπάρκειας στη στρατιωτική εκπαίδευση. Ικαρος στον οποίον, με γνωμάτευση της Ανωτάτης Υγειονομικής Επιτροπής έχει χορηγηθεί αναρρωτική άδεια και δεν δύναται να υλοποιήσει το πρόγραμμα των αντικειμένων της στρατιωτικής (πρακτικής) εκπαίδευσης, δεν λογίζεται απών κατά το χρονικό διάστημα της άδειας και δύναται να εξεταστεί ή να επανεξεταστεί μετά την άρση του υγειονομικού κωλύματος και εντός διαστήματος ενενήντα (90) ημερών από την προβλεπόμενη ημερομηνία της εξέτασης του εξαμήνου. Σε περίπτωση που δεν προσέλθει για εξέταση ή επανεξέταση εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, θεωρείται αποτυχών για τη συγκεκριμένη εξέταση ή επανεξέταση. 2)Ο βαθμός εξαμήνου στα αντικείμενα της στρατιωτικής (πρακτικής) εκπαίδευσης είναι ο μέσος όρος (μ.ο.) των βαθμολογιών του συνόλου των εξεταζόμενων αντικειμένων του εξαμήνου. 3)Ίκαρος θεωρείται επιτυχών όταν επιτύχει μέσο όρο (μ.ο.) εξαμήνου πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω της βαθμολογικής κλίμακας. Σε περίπτωση που επιτύχει μέσο όρο μικρότερο του πενήντα τοις εκατό (50%) θεωρείται αποτυχών και επανεξετάζεται μετά την παρέλευση επτά (7) και όχι περισσότερο των σαράντα πέντε (45) ημερών από το πέρας της εξεταστικής περιόδου του εαρινού εξαμήνου. Ειδικά για την κατεύθυνση Ιπταμένων και για το έτος σπουδών που στο εαρινό εξάμηνο πραγματοποιείται μόνον πτητική εκπαίδευση, η επανεξέταση διεξάγεται μετά την παρέλευση επτά (7) και όχι περισσότερο των τριάντα (30) ημερών από το πέρας της εξεταστικής περιόδου του χειμερινού εξαμήνου. Σε περίπτωση που λάβει κατά την επανεξέτασή του βαθμολογία πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω της βαθμολογικής κλίμακας, θεωρείται επιτυχών και βαθμολογείται με πενήντα τοις εκατό (50%). Σε περίπτωση που επιτύχει μέσο όρο μικρότερο του πενήντα τοις εκατό (50%) θεωρείται αποτυχών και εμπίπτει στην κατάσταση ανεπάρκειας στη στρατιωτική εκπαίδευση. 4)Ίκαρος ο οποίος δεν προσήλθε σε εξέταση ή επανεξέταση αντικειμένου στρατιωτικής (πρακτικής) εκπαίδευσης λόγω τεκμηριωμένου υγειονομικού ή σοβαρού υπηρεσιακού κωλύματος, εξετάζεται μετά την άρση του και εντός διαστήματος ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία της εξέτασης ή της επανεξέτασης. Σε περίπτωση που δεν προσέλθει για εξέταση εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, θεωρείται αποτυχών για τη συγκεκριμένη εξέταση ή επανεξέταση, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο εδ. γ της παρ. 5 του παρόντος άρθρου. 5)Ο βαθμός εξαμήνου στα αντικείμενα της στρατιωτικής (πρακτικής) εκπαίδευσης είναι ο μέσος όρος (μ.ο.) των βαθμολογιών του συνόλου των εξεταζόμενων αντικειμένων ανά εξάμηνο, λαμβανομένου υπόψη του συντελεστή βαρύτητας για καθένα από αυτά. Ο βαθμός έτους είναι ο μέσος όρος των βαθμολογιών του χειμερινού και εαρινού εξαμήνου. 6.Η φυσική κατάσταση των Ικάρων αναπτύσσεται, βελτιώνεται και διατηρείται με την εφαρμογή του προγράμματος φυσικής κατάστασης, το οποίο καταρτίζεται από τον αρμόδιο Τομέα της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης σε συνεργασία με τη Δ.Σ.Ε, αποτελείται από το πρακτικό μέρος αντικειμένων της φυσικής αγωγής και αθλοπαιδιών και υλοποιείται από τα μέλη του Διδακτικού-Εκπαιδευτικού Προσωπικού στην ειδικότητα της φυσικής αγωγής. Η αξιολόγηση της φυσικής κατάστασης γίνεται ως ακολούθως: 1)Διενεργείται με μέτρηση ατομικών επιδόσεων σε αντικείμενα πρακτικής εφαρμογής της φυσικής αγωγής, από επιτροπή που αποτελείται από τρία (3) μέλη του Διδακτικού-Εκπαιδευτικού Προσωπικού στην ειδικότητα της φυσικής αγωγής. Η αξιολόγηση της φυσικής κατάστασης διενεργείται μια φορά ανά εξάμηνο σπουδών, στο χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) εβδομάδων πριν την έναρξη της εξεταστικής περιόδου της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης. 2)Ίκαρος που δεν υλοποίησε τουλάχιστον το 70% των ωρών του προγράμματος Φυσικής Κατάστασης που πραγματοποιήθηκαν, δεν έχει το δικαίωμα να προσέλθει στις εξετάσεις, θεωρείται αποτυχών και εμπίπτει στην κατάσταση ανεπάρκειας στη στρατιωτική εκπαίδευση. Ικαρος στον οποίον, με γνωμάτευση της Ανωτάτης Υγειονομικής Επιτροπής έχει χορηγηθεί αναρρωτική άδεια και δεν δύναται να υλοποιήσει το πρόγραμμα της Φυσικής Κατάστασης, δεν λογίζεται απών κατά το χρονικό διάστημα της άδειας και δύναται να εξεταστεί ή να επανεξεταστεί μετά την άρση του υγειονομικού κωλύματος και εντός διαστήματος ενενήντα (90) ημερών από την προβλεπόμενη ημερομηνία της εξέτασης του εξαμήνου. Σε περίπτωση που δεν προσέλθει για εξέταση ή επανεξέταση εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, θεωρείται αποτυχών για τη συγκεκριμένη εξέταση ή επανεξέταση. 3)Ο βαθμός εξαμήνου της φυσικής κατάστασης, είναι ο μέσος όρος (μ.ο.) των βαθμολογιών του συνόλου των εξεταζομένων αντικειμένων του εξαμήνου, λαμβανομένου υπόψη του συντελεστή βαρύτητας για καθένα από αυτά σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών. Ο βαθμός έτους είναι ο μέσος όρος των βαθμολογιών του χειμερινού και εαρινού εξαμήνου. 4)Ίκαρος θεωρείται επιτυχών στη φυσική κατάσταση όταν επιτύχει μέσο όρο (μ.ο.) εξαμήνου πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω της βαθμολογικής κλίμακας. Σε περίπτωση που επιτύχει μέσο όρο μικρότερο του πενήντα τοις εκατό (50%) θεωρείται αποτυχών και επανεξετάζεται μετά την παρέλευση επτά (7) και όχι περισσότερο των σαράντα πέντε (45) ημερών από το πέρας της εξεταστικής περιόδου του εαρινού εξαμήνου. Ειδικά για την κατεύθυνση Ιπταμένων και για το έτος σπουδών που στο εαρινό εξάμηνο πραγματοποιείται μόνον πτητική εκπαίδευση, η επανεξέταση διεξάγεται μετά την παρέλευση επτά (7) και όχι περισσότερο των τριάντα (30) ημερών από το πέρας της εξεταστικής περιόδου του χειμερινού εξαμήνου. Σε περίπτωση που λάβει κατά την επανεξέτασή του βαθμολογία πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω της βαθμολογικής κλίμακας, θεωρείται επιτυχών και βαθμολογείται με πενήντα τοις εκατό (50%). Σε περίπτωση που επιτύχει μέσο όρο μικρότερο του πενήντα τοις εκατό (50%) θεωρείται αποτυχών και εμπίπτει στην κατάσταση ανεπάρκειας στη στρατιωτική εκπαίδευση. 5)Ίκαρος ο οποίος δεν προσήλθε σε εξέταση ή επανεξέταση αντικειμένου αξιολόγησης της φυσικής κατάστασης λόγω τεκμηριωμένου υγειονομικού ή σοβαρού υπηρεσιακού κωλύματος, εξετάζεται μετά την άρση του και εντός διαστήματος ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία της εξέτασης ή της επανεξέτασης. Σε περίπτωση που δεν προσέλθει για εξέταση εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, θεωρείται αποτυχών για τη συγκεκριμένη εξέταση ή επανεξέταση, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο εδ. δ της παρ. 6 του παρόντος άρθρου. 7.Ο τελικός βαθμός έτους στρατιωτικής εκπαίδευσης (θεωρητικής, πρακτικής, φυσικής κατάστασης), εξάγεται με βάση τον ακόλουθο τύπο: Τελικός βαθμός έτους στρατιωτικής εκπαίδευσης = βαθμός έτους θεωρητικής Χ 0.3 + βαθμός έτους πρακτικής Χ 0.2 + βαθμός έτους φυσικής κατάστασης Χ 0.5. 8.Ο τελικός βαθμός έτους στη στρατιωτική εκπαίδευση λαμβάνεται υπόψη στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού εκπαίδευσης του έτους, με ποσοστό συμμετοχής όπως αυτό ορίζεται στον παρόντα οργανισμό. Άρθρο 34 Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση 1.Σκοπός της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης είναι να παρέχει πανεπιστημιακού επιπέδου γνώση, καθώς και άρτια επιστημονική και επαγγελματική κατάρτιση στους σπουδαστές της Σ.Ι., σε συγκεκριμένα επιστημονικά γνωστικά αντικείμενα, ανάλογα με την Κατεύθυνση και την Ειδίκευση στην οποία έχουν ενταχθεί. 2.Στην ακαδημαϊκή εκπαίδευση υπάγονται όλα τα μαθήματα επιστημονικού – ακαδημαϊκού χαρακτήρα σύμφωνα με τα γνωστικά αντικείμενα των Τομέων Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης, τα οποία υποστηρίζουν γνωσιολογικά την εκπαίδευση των σπουδαστών στο πεδίο της στρατιωτικής και πτητικής εκπαίδευσης. 3.Η ακαδημαϊκή εκπαίδευση κατανέμεται σε εξαμηνιαία και αυτοτελή μαθήματα και υλοποιείται με την παρακολούθηση διδασκαλίας, διαλέξεων, την εκτέλεση εργασιών και εργαστηριακών – πρακτικών ασκήσεων, με εκπαιδευτικές επισκέψεις, μελέτη και εξετάσεις. 4.Τα ακαδημαϊκά μαθήματα είναι αξιολογούμενα, έχουν ως βάση το πενήντα τοις εκατό (50%) και άριστα το εκατό τοις εκατό (100%). 5.Εάν για οποιονδήποτε λόγο ο αριθμός των ωρών διδασκαλίας που πραγματοποιήθηκαν σε ένα (1) μάθημα είναι μικρότερος από τα 3/4 του προβλεπόμενου στο Πρόγραμμα Σπουδών του αντιστοίχου εξαμήνου, το Ε.Σ. με απόφασή του, παρατείνει το εξάμηνο μέχρις ότου επιτευχθεί η παραπάνω ελάχιστη απαιτούμενη κάλυψη του μαθήματος. 6.Η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων είναι υποχρεωτική για τους Ικάρους. Ίκαρος που, για οποιοδήποτε λόγο, δεν παρακολούθησε τουλάχιστον το 70% των ωρών διδασκαλίας που πραγματοποιήθηκαν για το σύνολο των μαθημάτων της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης του εξαμήνου, δεν έχει το δικαίωμα να προσέλθει στις εξετάσεις, θεωρείται αποτυχών και εμπίπτει στην κατάσταση ανεπάρκειας στη ακαδημαϊκή εκπαίδευση. 7.Ο βαθμός μαθήματος εξαμήνου εξάγεται κατά εβδομήντα τοις εκατό (70%) από τη γραπτή εξέταση εξαμήνου και κατά τριάντα τοις εκατό (30%) από τον βαθμό προόδου του εξαμήνου, ο οποίος μπορεί να προέρχεται από προφορική ή γραπτή εξέταση, ή γραπτή εργασία, ή εργαστηριακή άσκηση, ή συνδυασμό αυτών. Ίκαρος θεωρείται επιτυχών σε μάθημα όταν λάβει βαθμολογία πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω της βαθμολογικής κλίμακας. 8.Ίκαρος που αποτυγχάνει σε μάθημα εξαμήνου, επανεξετάζεται μετά την παρέλευση επτά (7) και όχι περισσότερο των σαράντα πέντε (45) ημερών από το πέρας της εξεταστικής περιόδου του εαρινού εξαμήνου. Ειδικά για την κατεύθυνση Ιπταμένων και για το έτος σπουδών που στο εαρινό εξάμηνο πραγματοποιείται μόνον πτητική εκπαίδευση, η επανεξέταση διεξάγεται μετά την παρέλευση επτά (7) και όχι περισσότερο των τριάντα (30) ημερών από το πέρας της εξεταστικής περιόδου του χειμερινού εξαμήνου. Σε περίπτωση που, κατά την επανεξέτασή του, λάβει βαθμολογία πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω της βαθμολογικής κλίμακας, θεωρείται επιτυχών και βαθμολογείται με πενήντα τοις εκατό (50%). Σε περίπτωση που λάβει βαθμολογία κάτω του πενήντα τοις εκατό (50%), θεωρείται αποτυχών και εμπίπτει στην κατάσταση ανεπάρκειας στην ακαδημαϊκή εκπαίδευση. 9.Αλλοδαπός Ίκαρος που αποτυγχάνει σε μάθημα εξαμήνου δύναται να επιλέξει η επανεξέτασή του να γίνει γραπτά ή προφορικά, με άιτηση του στο Τμήμα Προπτυχιακών Σπουδών της Κοσμητείας τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία της επανεξέτασης. Για την προφορική επανεξέταση απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του διδάσκοντα ότι το μάθημα δύναται να εξεταστεί προφορικά. Η προφορική επανεξέταση γίνεται από το διδάσκοντα παρουσία του Διευθυντή ή Συντονιστή του Τομέα διδάσκοντα με τη συμπλήρωση εντύπου προφορικής εξέτασης, το οποίο κατατίθεται και τηρείται σε αρχείο στο Τμήμα Προπτυχιακών Σπουδών της Κοσμητείας. 10.Ίκαρος ο οποίος δεν προσήλθε σε εξέταση ή επανεξέταση μαθήματος ακαδημαϊκής εκπαίδευσης λόγω τεκμηριωμένου υγειονομικού ή σοβαρού υπηρεσιακού κωλύματος, εξετάζεται μετά την άρση του και εντός διαστήματος σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημερομηνία της εξέτασης ή της επανεξέτασης. Σε περίπτωση που δεν προσέλθει για εξέταση εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, θεωρείται αποτυχών για τη συγκεκριμένη εξέταση ή επανεξέταση, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παρ. 8 του παρόντος άρθρου. 11. Ο τελικός βαθμός έτους της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης είναι ο μ.ο. των βαθμολογιών των μαθημάτων των δύο (2) εξαμήνων, λαμβανομένου υπόψη του συντελεστή βαρύτητας για καθένα από αυτά. 12.Για την ολοκλήρωση της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης απαιτείται η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας σε θέμα συναφές προς την Κατεύθυνση–Ειδίκευση του Ικάρου, το οποίο εγκρίνεται από το Ε.Σ. της Σ.Ι. 13.Ο τελικός βαθμός έτους της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης λαμβάνεται υπόψη στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού επίδοσης του έτους, με αναγωγή στην εκατοστιαία κλίμακα και με ποσοστό συμμετοχής όπως αυτό ορίζεται στον παρόντα οργανισμό. Άρθρο 35 Διπλωματική Εργασία (Δ.Ε.) 1.Στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης και κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους σπουδών, οι Ίκαροι όλων των Κατευθύνσεων–Ειδικεύσεων εκπονούν διπλωματική εργασία (Δ.Ε.) υπό την εποπτεία των μελών του Διδακτικού–Εκπαιδευτικού Προσωπικού που, σύμφωνα με τον ν. 3187/2003 (Α΄ 233), δικαιούνται να εποπτεύσουν μετά από ανάθεση του Ε.Σ. 2.Η Δ.Ε. είναι θεωρητική ή/και πειραματική ή/και ερευνητική εργασία, εκπονείται στον Τομέα και σε θέμα σχετικό με τα γνωστικά αντικείμενα των Τομέων της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης, καθώς επίσης και σε θέματα που άπτονται του ενδιαφέροντος της ΠΑ και των Ενόπλων Δυνάμεων γενικότερα. Η Δ.Ε. θεωρείται ακαδημαϊκό μάθημα και λαμβάνεται υπόψη στην διαμόρφωση του τελικού βαθμού ακαδημαϊκής εκπαίδευσης του τελευταίου έτους σπουδών, με συντελεστή βαρύτητας που καθορίζεται στο Π.Σ. 3.Η δημοσίευση και η καθ’ οιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση της Δ.Ε. απαιτεί έγκριση του Ε.Σ. 4.Κάθε μέλος Δ.Ε.Π. έχει υποχρέωση πρότασης θέματος και εποπτείας Δ.Ε. στο γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων που διδάσκει και σε συναφή επιστημονικά πεδία. 5.Το Ε.Σ., με πρόταση των Διευθυντών Τομέων, ορίζει το κατώτατο και ανώτατο όριο αριθμού Δ.Ε. που δύναται να επιβλέπει ταυτόχρονα κάθε μέλος του Διδακτικού-Εκπαιδευτικού Προσωπικού, ώστε να διασφαλίζεται αφενός η αποτελεσματική επίβλεψη και αφετέρου η ισόρροπη κατά το δυνατόν κατανομή του εκπαιδευτικού έργου σε περισσότερα μέλη. 6.Η εκπόνηση της Δ.Ε. γίνεται ατομικά από τον κάθε σπουδαστή ή, αν το απαιτεί η φύση του θέματος, από ομάδα σπουδαστών με μέγιστο αριθμό τους τρεις (3) Ικάρους, υπό την προϋπόθεση ότι είναι διακριτή η ατομική εργασία και συμβολή τόσο κατά την εκπόνηση όσο και κατά την παρουσίαση. Η Δ.Ε. εκτυπώνεται με μέριμνα της Σ.Ι. 7.Η επιλογή θεμάτων για τις Δ.Ε., η διαδικασία ανάθεσης, η χρονική διάρκεια, η καθοδήγηση-επίβλεψη, ο τρόπος αξιολόγησης, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια καθορίζονται στον Οδηγό Σπουδών της Σ.Ι. και σε ειδικό βοήθημα που εκδίδεται με μέριμνα του Κοσμήτορα και διανέμεται στους Ικάρους από το Τμήμα Προπτυχιακών Σπουδών της Κοσμητείας σε συνεργασία με το Τμήμα Συντονισμού Κατευθύνσεων της Δ.Σ.Ε. 8.Η εξέταση της Δ.Ε. είναι προφορική και γίνεται από τριμελή επιτροπή με πρόεδρο τον Διευθυντή ή Συντονιστή του οικείου Τομέα και μέλη τον επιβλέποντα της διπλωματικής εργασίας και ένα μέλος του Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τομέα που ορίζει ο Διευθυντής ή Συντονιστής του Τομέα. Η συγκρότηση των επιτροπών εγκρίνεται από το Ε.Σ. κατόπιν εισήγησης του οικείου Διευθυντή ή Συντονιστή Τομέα. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η πλήρης συγκρότηση της επιτροπής από μέλη του οικείου Τομέα, το ΕΣ ορίζει μέλη από άλλο Τομέα μετά από πρόταση του Διευθυντή ή Συντονιστή του οικείου Τομέα. 9.Σε περίπτωση που ο επιβλέπων καθηγητής είναι και Διευθυντής ή Συντονιστής του Τομέα, στην επιτροπή συμμετέχει και βαθμολογεί μέλος του διδακτικού εκπαιδευτικού προσωπικού του ίδιου ή συναφούς ως προς το θέμα της Δ.Ε. γνωστικού αντικειμένου που ορίζει το ΕΣ μετά από πρόταση του Διευθυντή ή Συντονιστή του οικείου Τομέα. 10.Τον πρόεδρο της επιτροπής μπορεί να αντικαταστήσει ο Κοσμήτορας ή ο αναπληρωτής Κοσμήτορας σε περιπτώσεις αδυναμίας κάλυψης των εξεταστικών απαιτήσεων των Δ.Ε. με τον περιορισμό ότι στην τριμελή επιτροπή συμμετέχουν δύο (2) τουλάχιστον μέλη Δ.Ε.Π. 11.Ίκαρος θεωρείται επιτυχών εφόσον λάβει βαθμολογία τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%). Ίκαρος που έλαβε βαθμολογία κάτω του πενήντα τοις εκατό (50%), επαναλαμβάνει την εργασία και επανεξετάζεται εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία της πρώτης εξέτασης και σε κάθε περίπτωση πριν από την έναρξη των μαθημάτων του επόμενου ακαδημαϊκού έτους. Σε περίπτωση βαθμολογίας κατά την επανεξέτασή του με πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω της βαθμολογικής κλίμακας, θεωρείται επιτυχών και βαθμολογείται με πενήντα τοις εκατό (50%). Σε αντίθετη περίπτωση, θεωρείται αποτυχών και εμπίπτει στην κατάσταση ανεπάρκειας στην ακαδημαϊκή εκπαίδευση. 12.Η τελική βαθμολογία της Δ.Ε. προκύπτει ως μέσος όρος των βαθμών των μελών της επιτροπής. Μετά το πέρας της εξέτασης συντάσσεται έντυπο βαθμολογίας, που υπογράφεται από τα μέλη της επιτροπής. Με μέριμνα του Προέδρου της εξεταστικής επιτροπής διαβιβάζεται αυθημερόν το έντυπο βαθμολογίας στο Τμήμα Προπτυχιακών Σπουδών της Κοσμητείας και στο Τμήμα Συντονισμού Κατευθύνσεων της Δ.Σ.Ε., όπου τηρείται σχετικό αρχείο βαθμολογίας Δ.Ε. 13.Ίκαρος του τελευταίου έτους σπουδών, που έχει εμπέσει σε κατάσταση ακαδημαϊκής ανεπάρκειας, αλλά έχει λάβει στη Δ.Ε. βαθμό ίσο ή μεγαλύτερο του πενήντα τοις εκατό (50%), διατηρεί τον βαθμό και δεν εκπονεί διπλωματική εργασία κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Άρθρο 36 Πτητική Εκπαίδευση 1.Σκοπός της πτητικής εκπαίδευσης είναι η απόκτηση των πτητικών γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων, καθώς και η διαμόρφωση της αεροπορικής προσωπικότητας, ώστε να εξασφαλίζονται οι απαιτήσεις του προτύπου Ανθυποσμηναγού Ιπταμένου της ΠΑ. 2.Η πτητική εκπαίδευση επιτυγχάνεται με ασφάλεια, στο συντομότερο δυνατό χρόνο, με το μικρότερο δυνατό κόστος, ώστε το αποτέλεσμα να είναι εντός των ποιοτικών προτύπων που καθορίζονται από την ΠΑ. 3.Η πτητική εκπαίδευση διακρίνεται σε εκπαίδευση εδάφους και εκπαίδευση αέρος. Η εκπαίδευση εδάφους παρέχεται με μαθήματα προετοιμασίας πτήσεων, διαλέξεις, εξομοιωτές πτήσεων και ολοκληρωμένα συστήματα εκπαίδευσης μέσω υπολογιστών, όπου αυτά διατίθενται. Η εκπαίδευση αέρος διενεργείται με διατιθέμενα πτητικά μέσα. 4.Η πτητική εκπαίδευση διαχωρίζεται σε στάδια. Τα στάδια, ο σκοπός, οι ώρες έκαστου σταδίου και ο χρόνος υλοποίησης αυτών, καθορίζονται με απόφαση του Ανώτατου Αεροπορικού Συμβουλίου (Α.Α.Σ.) ανάλογα με τις απαιτήσεις της ΠΑ, περιγράφονται σε Διαταγή Μονίμου Ισχύος (Δ.Μ.Ι.) και περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Σπουδών. 5.Μέρος της πτητικής εκπαίδευσης δύναται να υλοποιείται μετά την αποφοίτηση των Ικάρων της Κατεύθυνσης Ιπταμένων από τη Σ.Ι., κατόπιν σχετικής απόφασης του Α.Α.Σ. 6.Με απόφαση του Υ.ΕΘ.Α., δύναται να υλοποιείται μέρος της πτητικής εκπαίδευσης της Σ.Ι. σε εκπαιδευτικά κέντρα πτήσεων στην αλλοδαπή, κατόπιν εισήγησης του Γ.Ε.Α. 7.Οι διαδικασίες αξιολόγησης και τα κριτήρια επιτυχίας εκπαίδευσης εδάφους και εκπαίδευσης αέρος έκαστου σταδίου καθορίζονται σε Δ.Μ.Ι. της ΠΑ. 8.Μετά την ολοκλήρωση κάθε σταδίου στο έτος σπουδών κατά το οποίο διεξάγεται η πτητική εκπαίδευση, εξάγεται βαθμός πτητικής εκπαίδευσης έτους, λαμβάνοντας υπόψη τη βαθμολογία εκπαίδευσης εδάφους και εκπαίδευσης αέρος ως εξής: 1)Βαθμολογία πτητικής εκπαίδευσης εδάφους: δεκαπέντε τοις εκατό (15%). 2)Βαθμολογία πτητικής εκπαίδευσης αέρος: ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%). 9.Ίκαρος θεωρείται επιτυχών στην πτητική εκπαίδευση σταδίου όταν πληροί όλα τα κριτήρια επιτυχίας της εκπαίδευσης εδάφους και αέρος για το στάδιο και έχει λάβει συνολικό βαθμό 60% και άνω της βαθμολογικής κλίμακας. Σε αντίθετη περίπτωση, εμπίπτει στην κατάσταση ανεπάρκειας στην πτητική εκπαίδευση. 10.Η πτητική εκπαίδευση, σε οποιοδήποτε στάδιο, και για κανένα λόγο δεν επαναλαμβάνεται. Σε περίπτωση Ικάρου που, λόγω ανεπάρκειας στην ακαδημαϊκή ή στρατιωτική εκπαίδευση, παραμένει και επαναλαμβάνει το ίδιο έτος σπουδών κατά το άρθρο 39 του παρόντος, η πτητική εκπαίδευση, ανάλογα με το ποσοστό υλοποίησης αυτής, είτε συνεχίζεται και ολοκληρώνεται, είτε διακόπτεται και συνεχίζεται με τους Ικάρους του επομένου έτους σπουδών, μετά από απόφαση του Διοικητή της Σ.Ι. 11.Ο βαθμός πτητικής εκπαίδευσης έτους λαμβάνεται υπόψη στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού εκπαίδευσης του έτους, με ποσοστό συμμετοχής όπως αυτό ορίζεται στον παρόντα οργανισμό. 12.Για την υλοποίηση των προγραμμάτων της πτητικής εκπαίδευσης ορίζονται, ως Εκπαιδευτές Πτήσεων, Αξιωματικοί Ιπτάμενοι της ΠΑ απόφοιτοι της Σ.Ι. και κάτοχοι πτυχίου εκπαιδευτή πτήσεων, οι οποίοι τοποθετούνται στις Εκπαιδευτικές Μοίρες κατόπιν διαταγής του Γ.Ε.Α. και παρέχουν εκπαιδευτικό έργο στο έδαφος και στον αέρα και αμείβονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Άρθρο 37 Εξετάσεις 1.Στο τέλος κάθε εξαμήνου διεξάγονται γραπτές εξετάσεις σε όλα τα μαθήματα της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης και τα αντικείμενα της στρατιωτικής (θεωρητικής) εκπαίδευσης και επί της ύλης που διδάχθηκε κατά τη διάρκειά του. Οι εξετάσεις στα αντικείμενα της στρατιωτικής (πρακτικής) εκπαίδευσης, καθώς και οι εξετάσεις στη φυσική κατάσταση, προγραμματίζονται με βάση το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Σπουδών. Οι παραπάνω εξετάσεις είναι υποχρεωτικές για όλους τους Ικάρους. Ίκαρος που απουσιάζει αδικαιολόγητα από εξετάσεις βαθμολογείται με μηδέν (0) και ελέγχεται πειθαρχικά. 2.Το πρόγραμμα εξετάσεων περιλαμβάνει περιγραφή της διαδικασίας των εξετάσεων, το προσωπικό επιτήρησης και τα καθήκοντά του, τις υποχρεώσεις των εξεταζόμενων και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. 3.Εάν κατά τη διάρκεια γραπτών εξετάσεων εξαμήνου ή γραπτών εξετάσεων προόδου, Ίκαρος αντιγράφει από άλλο συμμαθητή του, ή από βιβλίο, ή από άλλη σημείωση οπουδήποτε γραμμένη, ή ζητά ή δέχεται βοήθεια άλλου συμμαθητή του ή παρέχει αυτός βοήθεια με οποιοδήποτε τρόπο, ή φέρει μαζί του οποιαδήποτε σχετική με το υπό εξέταση μάθημα σημείωση, διακόπτεται αμέσως η εξέτασή του και βαθμολογείται με μηδέν (0). Στην περίπτωση αυτή ο Ίκαρος παραπέμπεται στο Συμβούλιο Ικανότητας της Σ.Ι. για ανεπάρκεια στη στρατιωτική αγωγή και εφαρμόζονται τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 39 του παρόντος οργανισμού. 4.Η παραπάνω παράγραφος 3 εμπεριέχεται στο Εγκόλπιο του Ικάρου και διαβάζεται μεγαλόφωνα ενώπιον των Ικάρων, κατά την πρώτη γραπτή εξέταση κάθε εξαμήνου. 5.Η βαθμολόγηση των Ικάρων κατά τις εξετάσεις είναι αποκλειστική ευθύνη του μέλους/μελών του Διδακτικού-Εκπαιδευτικού Προσωπικού που του/τους έχει ανατεθεί το συγκεκριμένο μάθημα ή αντικείμενο. 6.Ίκαρος έχει δικαίωμα υποβολής γραπτής ένστασης για αναβαθμολόγηση του γραπτού του τελικής εξέτασης εξαμήνου, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επίσημη ανακοίνωση του πρωτοκόλλου βαθμολογίας του μαθήματος από την Κοσμητεία. Η ένσταση υποβάλλεται στο Τμήμα Προπτυχιακών Σπουδών της Κοσμητείας και κοινοποιείται στον αρμόδιο Συντονιστή Κατεύθυνσης. Η ένσταση εξετάζεται εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τον διδάξαντα το μάθημα παρουσία του Ικάρου και του Διευθυντή ή Συντονιστή του Τομέα στον οποίο ανήκει το μάθημα. Οποιαδήποτε διαφοροποίηση της βαθμολογίας από την αρχική απαιτεί επαρκή τεκμηρίωση του διδάσκοντα με τη συμπλήρωση εντύπου αναβαθμολόγησης το οποίο κατατίθεται και τηρείται σε αρχείο στο Τμήμα Προπτυχιακών Σπουδών της Κοσμητείας. Κάθε Ίκαρος έχει δικαίωμα υποβολής έως και δύο (2) ενστάσεων αναβαθμολόγησης ανά εξάμηνο σπουδών. 7.Το Ε.Σ. είναι δυνατόν να αποφασίσει την ακύρωση και επανάληψη της εξέτασης κάποιου μαθήματος, σε περίπτωση υποβολής ένστασης εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της εξέτασης από τους συμμετέχοντες ή με εισήγηση του Κοσμήτορα ή του ΔΑΣΕ ή του αρμόδιου Διευθυντή/Συντονιστή Τομέα, όπου θα καταδεικνύεται ότι δεν ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Η ένσταση υποβάλλεται στη Γραμματεία του Ε.Σ. και κοινοποιείται στον Κοσμήτορα και στον Δ.Α.Σ.Ε. Άρθρο 38 Βαθμολογική Κλίμακα 1.Η επίδοση των Ικάρων στην ακαδημαϊκή εκπαίδευση, στη στρατιωτική εκπαίδευση και στη στρατιωτική αγωγή βαθμολογείται με την παρακάτω κλίμακα: 1)Άριστα 85% – 100%, 2)Λίαν Καλώς 65% – 84,999%, 3)Καλώς 50% – 64,999%, 4)Αποτυχών 0% – 49,999%. 2.Η επίδοση των Ικάρων της Κατεύθυνσης Ιπταμένων, στην πτητική εκπαίδευση αέρος και στους εξομοιωτές πτήσεων, βαθμολογείται με την παρακάτω κλίμακα: 1)«Α» Άριστα (βαθμολογία 90% – 100%). 2)«Β» Λίαν Καλώς (βαθμολογία 75% – 89,999%). 3)«Γ» Καλώς (βαθμολογία 60% – 74,999%). 4)«Δ» Υστερών (βαθμολογία 50% – 59,999%). 5)«Ε» Αποτυχών (βαθμολογία 0% – 49,999%). Άρθρο 39 Ανεπάρκεια 1.Ίκαρος που αποτυγχάνει στην Ακαδημαϊκή, Στρατιωτική, Πτητική Εκπαίδευση και Στρατιωτική Αγωγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 31, 33, 34, 35, 36 και 37, του παρόντος οργανισμού και των διατάξεων του π.δ ΠΔ 16/2000 (ΦΕΚ Α΄13), όπως αυτό εκάστοτε ισχύει, εμπίπτει αντίστοιχα σε κατάσταση ανεπάρκειας. 2.Η κατάσταση ανεπάρκειας στην ακαδημαϊκή ή στρατιωτική εκπαίδευση συνεπάγεται την παραμονή του Ικάρου στο ίδιο έτος σπουδών και την επανάληψη της εκπαίδευσής του, πλην της πτητικής για την οποία εφαρμόζεται η παράγραφος 10 του άρθρου 36 του παρόντος οργανισμού. Με την παραμονή του στο ίδιο έτος σπουδών, ο Ίκαρος εντάσσεται στην επόμενη σειρά Ικάρων της Κατεύθυνσής του και παρακολουθεί, μέχρι την αποφοίτησή του, το Πρόγραμμα Σπουδών της σειράς αυτής. Επανάληψη έτους σπουδών και ένταξη σε επόμενη σειρά, για λόγους ακαδημαϊκής ή στρατιωτικής ανεπάρκειας, επιτρέπεται μόνο μια φορά, καθόλη τη διάρκεια φοίτησης στη Σ.Ι. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της φοίτησης του στη Σ.Ι. Ίκαρος εμπίπτει για δεύτερη φορά σε κατάσταση ανεπάρκειας στην ακαδημαϊκή ή στρατιωτική εκπαίδευση, εφαρμόζονται, τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 41 του παρόντος οργανισμού. 3.Η κατάσταση ανεπάρκειας στην πτητική εκπαίδευση, συνεπάγεται την παραπομπή του Ικάρου στο Συμβούλιο Πτητικής Ικανότητας, για κρίση της πτητικής του καταλληλότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 16/2000 (ΦΕΚ Α΄13), όπως αυτό εκάστοτε ισχύει. Σε περίπτωση απόφασης διακοπής της πτητικής εκπαίδευσης εφαρμόζονται κατά περίπτωση τα διαλαμβανόμενα στα άρθρα 40 και 41 του παρόντος οργανισμού. 4.Η κατάσταση ανεπάρκειας στη Στρατιωτική Αγωγή, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 31, παρ. 9 και άρθρο 37 παρ. 3 του παρόντος οργανισμού, συνεπάγεται την παραπομπή του Ικάρου στο Συμβούλιο Ικανότητας της Σ.Ι., με τη διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 71 του παρόντος, με το ερώτημα της αποβολής του, από τη Σ.Ι. ή της συνέχισης της εκπαίδευσής του. Σε περίπτωση λήψης απόφασης για συνέχιση της εκπαίδευσης, τότε: 1)Εάν η ανεπάρκεια προέρχεται από τα οριζόμενα στο άρθρο 31 του παρόντος οργανισμού, ο Ίκαρος προάγεται στο επόμενο έτος σπουδών με τον ελάχιστο βαθμό επιτυχίας εξήντα τοις εκατό (60%) στη Στρατιωτική Αγωγή. 2)Εάν η ανεπάρκεια προέρχεται από τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του παρόντος οργανισμού, επιβάλλεται πειθαρχική ποινή από το Διοικητή της Σ.Ι. Άρθρο 40 Μετάταξη 1.Ίκαρος της Κατεύθυνσης Ιπταμένων, σε περίπτωση που από το δεύτερο και τα επόμενα έτη σπουδών, αποτυγχάνει στην πτητική εκπαίδευση ή κρίνεται υγειονομικά ακατάλληλος για την κατεύθυνση αυτή, κατάλληλος όμως τις λοιπές Κατευθύνσεις της Σ.Ι., δύναται, εφόσον το επιθυμεί, να μετατάσσεται κατόπιν αίτησής του, είτε στην Κατεύθυνση Ελεγκτών Αεράμυνας που ήδη λειτουργεί είτε σε άλλη Κατεύθυνση, πλην αυτής των Μηχανικών, ανάλογα με τις υφιστάμενες ανάγκες της ΠΑ, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του ν. 3187/2003 (ΦΕΚ Α΄ 233). 2.Με μέριμνα της Σ.Ι. ο Ίκαρος ενημερώνεται εγγράφως για τη μεταβολή της πτητικής του ικανότητας και καλείται να υποβάλλει αίτηση επιθυμίας του ή μη για ένταξη σε άλλη Κατεύθυνση. Η αίτηση υποβάλλεται εντός πέντε (5) ημερών από την ημέρα που ο Ίκαρος λαμβάνει γνώση της μεταβολής αυτής. 3.Σε περίπτωση αρνητικής δήλωσης ή μη υποβολής αίτησης εντός της ως άνω προθεσμίας, εφαρμόζονται τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 41 του παρόντος οργανισμού. 4.Σε περίπτωση θετικής δήλωσης, ο Ίκαρος μετατάσσεται σε νέα κατεύθυνση, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Μέχρι την έκδοση της απόφασης αυτής, ο Ίκαρος ακολουθεί ειδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης. 5.Η μετάταξη διενεργείται ως ακολούθως: 1)Οι δευτεροετείς Ίκαροι ολοκληρώνουν το πρόγραμμα εκπαίδευσης της Κατεύθυνσης Ιπταμένων εκτός της πτητικής και προάγονται στο επόμενο έτος σπουδών εντασσόμενοι σε άλλη Κατεύθυνση πλην αυτής των Μηχανικών. 2)Οι τριτοετείς: (1) Εάν έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το προγράμμα εκπαίδευσης της κατεύθνσης Ιπταμένων, εκτός της πτητικής , πρόαγονται στο επόμενο έτος σπουδών , εντασσόμενοι σε άλλη Κατεύθυνση, πλήν αυτής των Μηχανικών. (2) Εάν δεν έχουν ολοκληρώσει το πρόγραμμνα εκπαίδευσης της Κατεύθυνσης των Ιπταμένων και δύνανται να καλύψουν το ελάχιστο προβλεπόμενο όριο των ωρών διδασκαλίας της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης του χειμερινού εξαμήνου του τρίτου έτους της νέας Κατεύθυνσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του παρόντος οργανισμού και πάντως σε χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των εννέα (9) εβδομάδων διδασκαλίας, εντάσσονται σε άλλη Κατεύθυνση, πλήν αυτής των Μηχανικών. Σε αντίθετη περίπτωση ακολουθούν ειδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης μέχρι το τέλος του εκπαιδευτικού έτους και εντάσσονται στη νέα Κατεύθυνση επαναλαμβάνοντας το τρίτο έτος σπουδών. 3)Οι τεταρτοετείς, εντάσσονται στην Κατεύθυνση Ελεγκτών Αεράμυνας υπό την προϋπόθεση ότι δύνανται να καλύψουν το ελάχιστο προβλεπόμενο όριο των ωρών διδασκαλίας της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης του χειμερινού εξαμήνου του τέταρτου έτους σπουδών της Κατεύθυνσης αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του παρόντος οργανισμού και πάντως σε χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των εννέα (9) εβδομάδων διδασκαλιας. Σε αντίθετη περίπτωση ακολουθούν ειδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης μέχρι το τέλος του εκπαιδευτικού έτους και εντάσσονται στην Κατεύθυνση αυτή επαναλαμβάνοντας το τέταρτο έτος σπουδών. Σε περίπτωση που δεν λειτουργεί Κατεύθυνση Ελεγκτών Αεράμυνας, εντάσσονται με την προαναφερόμενη διαδικασία σε άλλη Κατεύθυνση στη Σ.Ι. πλην αυτής των Μηχανικών, στο πλαίσιο της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 3187/2003 (ΦΕΚ Α΄ 233). 6.Η ποσοτική κατανομή των μετατασσομένων Ικάρων σε άλλη κατεύθυνση καθορίζεται από το Α.Α.Σ. σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες της ΠΑ. Η ονομαστική κατανομή και ένταξη των Ικάρων στις άλλες κατευθύνσεις γίνεται με πρωταρχικό κριτήριο την επιθυμία. Σε περίπτωση που οι επιθυμούντες υπερβαίνουν τις διαθέσιμες θέσεις ανα κατεύθυνση, κριτήριο επιλογής αποτελεί η σειρά αρχαιότητας. Η σειρά αρχαιότητας κατά την ένταξη των μετατασσόμενων Ικάρων στη νέα Κατεύθυνση λογίζεται με βάση την τελική τους βαθμολογία από τα προηγούμενα εκπαιδευτικά έτη, όπως αυτή συνάγεται από τις διατάξεις του άρθρου 43 του παρόντος οργανισμού. 7.Οι νέες Κατευθύνσεις στις οποίες δύνανται να μετατάσσονται Ίκαροι της Κατεύθυνσης Ιπταμένων κατά τα διαλαμβανόμενα στο παρόν άρθρο και οι διαδικασίες συγκρότησης αυτών καθορίζονται με κοινή απόφαση Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού που εκδίδεται σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3187/2003 (ΦΕΚ Α΄ 233). Ειδικότερα σε ό,τι αφορά στην Κατεύθυνση των Ελεγκτών Αεράμυνας, εφόσον αυτή δεν λειτουργεί με εισακτέους Ικάρους από το πρώτο έτος σπουδών, δύναται να συγκροτείται στο τρίτο έτος σπουδών, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, μετά από εισήγηση του Α.Α.Σ., προκειμένου να μετατάσσονται σε αυτήν οι Ίκαροι ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες, κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Άρθρο 41 Απόλυση – Αποβολή 1.Ίκαρος διαγράφεται απολυόμενος από τη Σ.Ι. με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, στις παρακάτω περιπτώσεις: 1)Κατόπιν απόφασης του Συμβουλίου Πτητικής Ικανότητας για πτητική ακαταλληλότητα σε στάδιο πτητικής εκπαίδευσης που υλοποιείται κατά το πρώτο (Ι) έτος σπουδών. 2)Κατόπιν απόφασης του Συμβουλίου Πτητικής Ικανότητας για πτητική ακαταλληλότητα σε στάδιο πτητικής εκπαίδευσης που υλοποιείται από το δεύτερο (ΙΙ) έτος σπουδών και μετά και μη μετάταξής του σε άλλη Κατεύθυνση, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 40 του παρόντος οργανισμού. 3)Κατόπιν απόφασης της Ανώτατης Αεροπορικής Υγειονομικής Επιτροπής. με την οποία κρίνεται ως υγειονομικά ακατάλληλος, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο π.δ. 133/2002 (Α΄ 109), όπως αυτό εκάστοτε ισχύει. 4)Κατόπιν απόφασης της Ανώτατης Αεροπορικής Υγειονομικής Επιτροπής με την οποία κρίνεται, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο π.δ. 133/2002 (Α΄ 109), όπως αυτό εκάστοτε ισχύει, ως υγειονομικά ακατάλληλος για την κατεύθυνση των ιπταμένων, κατάλληλος όμως για τις λοιπές Κατευθύνσεις, από το δεύτερο (ΙΙ) έτος σπουδών και μετά και μη μετάταξής του σε άλλη Κατεύθυνση, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 40 του παρόντος οργανισμού. 5)Κατόπιν αναφοράς του Διοικητή της Σ.Ι., εξαιτίας υποβολής δήλωσης παραίτησης από τη Σ.Ι., συνοδευομένης από έγγραφη κατάθεση κηδεμόνα ή επιτρόπου, εφόσον είναι ανήλικος. Υποβληθείσα δήλωση παραίτησης δεν ανακαλείται. 6)Κατόπιν αναφοράς του Διοικητή της Σ.Ι., εξαιτίας άρνησης να δώσει τον προβλεπόμενο Όρκο του Ικάρου ή να υπογράψει το πρωτόκολλο ορκωμοσίας. 7)Κατόπιν αναφοράς του Διοικητή της Σ.Ι., εφόσον αποτύχει να προαχθεί σε επόμενο έτος σπουδών, για δεύτερη φορά, εξαιρουμένης της περίπτωσης που η αποτυχία, είτε της πρώτης είτε της δεύτερης φοράς, οφείλεται σε απώλεια της πτητικής του ικανότητας. 2.Ίκαρος που διαγράφεται απολυόμενος από τη Σ.Ι., για κανένα λόγο δεν επανέρχεται ή εισάγεται εκ νέου σε αυτή. Κατ’ εξαίρεση, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων του Κεφαλαίου «Δ» «Εισαγωγικές Εξετάσεις» του παρόντος οργανισμού, δύναται να εισαχθεί εκ νέου στη Σ.Ι. εφόσον έχει διαγραφεί για τους παρακάτω λόγους: 1)Λόγω πτητικής ή υγειονομικής ακαταλληλότητας για την κατεύθυνση Ιπταμένων, περίπτωση κατά την οποία δύναται να εισαχθεί εκ νέου σε οποιαδήποτε Κατεύθυνση πλην αυτής των Ιπταμένων. 2)Εξαιτίας υποβολής δήλωσης παραίτησης προ της ορκωμοσίας του ως Ικάρου, περίπτωση κατά την οποία δύναται να εισαχθεί εκ νέου σε οποιαδήποτε κατεύθυνση. 3.Ίκαρος διαγράφεται αποβαλλόμενος από τη Σ.Ι. με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, στις παρακάτω περιπτώσεις: 1)Κατόπιν απόφασης του Συμβουλίου Ικανότητας της Σ.Ι. για ανεπάρκεια στη στρατιωτική αγωγή, κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 71 του παρόντος οργανισμού. 2)Κατόπιν απόφασης του αρμοδίου Πειθαρχικού Συμβουλίου της Πολεμικής Αεροπορίας, κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 72 του παρόντος οργανισμού. 3)Κατόπιν αναφοράς του Διοικητή της Σ.Ι., μετά από καταδίκη σε ποινή φυλάκισης, για παράβαση των άρθρων 207–211, 216–218, 222, 224, 229, 235, 236, 336–351, 363, 372–378 και 385–389, του Ποινικού Κώδικα. 4)Κατόπιν αναφοράς του Διοικητή της Σ.Ι., μετά από καταδίκη σε στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων, για αδίκημα προβλεπόμενο από οποιοδήποτε άρθρο του Ποινικού Κώδικα ή άλλου Νόμου. 5)Κατόπιν αναφοράς του Διοικητή της Σ.Ι., μετά από πόρισμα ένορκης διοικητικής εξέτασης, εξαιτίας υποβολής ψευδών, πλαστών ή ανακριβών πιστοποιητικών ή δηλώσεων, χρησιμοποιηθέντων κατά την είσοδό του στη Σ.Ι. 6)Κατόπιν αναφοράς του Διοικητή της Σ.Ι., μετά από πόρισμα ένορκης διοικητικής εξέτασης, εξαιτίας άρνησής του να εκτελέσει τα καθήκοντά του λόγω θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεών του. 4.Ίκαρος που διαγράφεται αποβαλλόμενος από τη Σ.Ι., για κανένα λόγο δεν επανέρχεται ή εισάγεται εκ νέου σε αυτή ή σε άλλη Σχολή της Πολεμικής Αεροπορίας. 5.Ως ημερομηνία διαγραφής θεωρείται η ημερομηνία έκδοσης της σχετικής διοικητικής πράξης. 6.Η απόφαση διαγραφής επιδίδεται στον διαγραφόμενο και κοινοποιείται στο οικείο στρατολογικό γραφείο για την εκδήλωση ενεργειών αρμοδιότητάς του. Για τις στρατιωτικές υποχρεώσεις των διαγραφομένων εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου «περί στρατολογίας των Ελλήνων» με μέριμνα των οικείων στρατολογικών γραφείων. Οι Ίκαροι, εφόσον έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, εγγράφονται στη δύναμη της εφεδρείας της ΠΑ. Οι λοιποί, με μέριμνα των οικείων στρατολογικών γραφείων, καλούνται να υπηρετήσουν τη θητεία τους ή το υπόλοιπο αυτής στον Κλάδο που κατανεμήθηκαν πριν την κατάταξή τους στη Σ.Ι και εφόσον δεν είχαν κατανεμηθεί, στο Στρατό Ξηράς. 7.Ίκαροι που αποβάλλουν την ιδιότητά τους έχουν υποχρέωση καταβολής ή μη, αποζημίωσης στο Δημόσιο σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1911/1990 (Α΄166), όπως αυτό εκάστοτε ισχύει. Άρθρο 42 Πιστωτικές Μονάδες 1.Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης στη Σ.Ι., οι Ίκαροι συγκεντρώνουν πιστωτικές μονάδες, κατά τα οριζόμενα στο ν. 3374/2005 (ΦΕΚ Α΄ 189). 2.Το σύστημα πιστωτικών μονάδων αφορά στο σύνολο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της Σ.Ι., στρατιωτική, ακαδημαϊκή και πτητική εκπαίδευση, που πρέπει να ολοκληρώσει ο Ίκαρος προκειμένου να επιτύχει τους αντικειμενικούς στόχους του προγράμματος σπουδών, αποκτώντας τις κατάλληλες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες. 3.Αρμόδιο όργανο για τον καθορισμό και την έγκριση του συστήματος πιστωτικών μονάδων της Σ.Ι. είναι το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο της Σ.Ι. 4.Ως ελάχιστος αριθμός των πιστωτικών μονάδων, ορίζονται οι διακόσιες σαράντα (240), που αντιστοιχούν σε τέσσερα (4) έτη σπουδών, εκ των οποίων εκατόν ογδόντα (180) αφορούν κατ΄ ελάχιστο στην ακαδημαϊκή εκπαίδευση. 5.Η πιστωτική μονάδα εκφράζει τον φόρτο εργασίας, διάρκειας 25 έως 30 ωρών, που απαιτείται για την ολοκλήρωση των στόχων του Προγράμματος Σπουδών από κάθε Ίκαρο. Ο φόρτος εργασίας περιλαμβάνει τον χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωση όλων των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων εκπαίδευσης της Σ.Ι., όπως η παρακολούθηση παραδόσεων, σεμιναρίων, η ανεξάρτητη μελέτη, η προετοιμασία εργασιών, τα εργαστήρια, η συμμετοχή στις εξετάσεις, η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας, η προετοιμασία και πρακτική εξάσκηση στο επιχειρησιακό περιβάλλον. Άρθρο 43 Προαγωγή – Αρχαιότητα Ικάρων 1.Ίκαρος θεωρείται επιτυχών για προαγωγή στο επόμενο έτος όταν πληροί τα κριτήρια επιτυχίας για κάθε μία από τις Στρατιωτική Αγωγή, Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση, Στρατιωτική Εκπαίδευση και, ειδικά για την Κατεύθυνση Ιπταμένων, και Πτητική Εκπαίδευση. 2.Για την εξαγωγή του Τελικού Βαθμού Επίδοσης Έτους υπολογίζονται ο Τελικός Βαθμός Εκπαίδευσης Έτους και ο Τελικός Βαθμός Στρατιωτικής Αγωγής Έτους, με ποσοστά συμμετοχής όπως αυτά καθορίζονται στο παρόν άρθρο. 3.Ο Τελικός Βαθμός Εκπαίδευσης Έτους, εξάγεται από τους Τελικούς Βαθμούς των επιμέρους ειδών εκπαίδευσης, με τα παρακάτω ποσοστά συμμετοχής: 1)Με Πτητική Εκπαίδευση στο πρώτο έτος σπουδών: Τελικός Βαθμός Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης Έτους: 50% Τελικός Βαθμός Στρατιωτικής Εκπαίδευσης Έτους: 20% Τελικός Βαθμός Πτητικής Εκπαίδευσης Έτους: 30% 2)Με Πτητική Εκπαίδευση μετά το πρώτο έτος σπουδών: Τελικός Βαθμός Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης Έτους: 40% Τελικός Βαθμός Στρατιωτικής Εκπαίδευσης Έτους: 20% Τελικός Βαθμός Πτητικής Εκπαίδευσης Έτους: 40% 3)Χωρίς Πτητική Εκπαίδευση: Τελικός Βαθμός Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης Έτους: 80% Τελικός Βαθμός Στρατιωτικής Εκπαίδευσης Έτους: 20% 4.Ο Τελικός Βαθμός Επίδοσης Έτους, εξάγεται από τον Τελικό Βαθμό Εκπαίδευσης Έτους και τον Τελικό Βαθμό Στρατιωτικής Αγωγής Έτους, με τα παρακάτω ποσοστά συμμετοχής: Τελικός Βαθμός Εκπαίδευσης Έτους: 85% Τελικός Βαθμός Στρατιωτικής Αγωγής Έτους: 15% 5.Η σειρά αρχαιότητας εντός της Κατεύθυνσης κατ’ έτος εξάγεται ως ακολούθως: 1)Για το πρώτο έτος ισχύει η σειρά επιτυχίας-εισόδου στη Σ.Ι. Πρώτοι τίθενται οι Έλληνες Ίκαροι, ακολουθούν οι Κύπριοι και στη συνέχεια οι Ίκαροι άλλων χωρών, με σειρά όπως αυτή καθορίζεται από τον βαθμό τελικής βαθμολογίας του σχολείου προπαίδευσης αλλοδαπών. 2)Για το δεύτερο έτος (ΙΙ), από τον τελικό βαθμό επίδοσης του πρώτου (Ι) έτους. 3)Για το τρίτο έτος (ΙΙΙ), από τον τύπο (Α+2Β)/3, όπου Α και Β οι Τελικοί Βαθμοί Επίδοσης των δύο πρώτων ετών αντίστοιχα. 4)Για το τέταρτο έτος (ΙV), από τον τύπο (Α+2Β+3Γ)/6, όπου Α, Β και Γ οι Τελικοί Βαθμοί Επίδοσης των τριών πρώτων ετών αντίστοιχα. 6.Η σειρά αρχαιότητας εντός της Κατεύθυνσης κατ’ έτος, για Ίκαρο που παρέμεινε στο ίδιο έτος για οποιοδήποτε λόγο, εξάγεται από τους Τελικούς Βαθμούς Επίδοσης όλων των προηγουμένων ετών που περάτωσε με επιτυχία, με τρόπο όμοιο με αυτό της παρ. 5 του παρόντος άρθρου. 7.Κατά τον υπολογισμό της αρχαιότητας εντός της Κατεύθυνσης και σε περίπτωση ισοβαθμίας, η αρχαιότητα προσδιορίζεται από τη βαθμολογία της Στρατιωτικής Αγωγής του προηγούμενου έτους. Σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας, η αρχαιότητα προσδιορίζεται από τη βαθμολογία της Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης του προηγούμενου έτους. 8.Η σειρά αρχαιότητας στο σύνολο των Ικάρων του έτους ορίζεται ως εξής: 1)Πρώτος και δεύτερος τάσσονται οι αρχαιότεροι της Κατεύθυνσης των Ιπταμένων, τρίτος τάσσεται ο αρχαιότερος της Κατεύθυνσης των Μηχανικών, τέταρτος τάσσεται ο τρίτος αρχαιότερος Ιπτάμενος, πέμπτος τάσσεται ο αρχαιότερος της Κατεύθυνσης των Ελεγκτών Αεράμυνας. Οι λοιποί Ίκαροι όλων των Κατευθύνσεων από την έκτη θέση και μετά λαμβάνουν αρχαιότητα κατά αύξουσα σειρά του Συντελεστή Αρχαιότητας (Σ.Α.), ο οποίος ορίζεται ως εξής: Σειρά Αρχαιότητας του Ικάρου στην Κατεύθυνση (Σ.Α.Ι.Κ.) προς τη Δύναμη Ικάρων στην Κατεύθυνση (Δ.Ι.Κ.): Σ.Α. = Σ.Α.Ι.Κ./Δ.Ι.Κ. 2)Σε περίπτωση ισοβαθμίας στον Συντελεστή Αρχαιότητας, ακολουθείται η αρχαιότητα μεταξύ των Κατευθύνσεων οριζόμενη ως εξής: Ιπτάμενοι, Μηχανικοί, Ελεγκτές Αεράμυνας και ακολουθούν οι άλλες κατευθύνσεις, εφόσον υφίστανται και λειτουργούν κατά το άρθρο 3 του ν. 3187/03 (ΦΕΚ Α΄ 233), με το κριτήριο αρχαιότητας την ημερομηνία λειτουργίας της κατεύθυνσης για πρώτη φορά στη Σ.Ι. από τη δημοσίευση του παρόντος οργανισμού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 9.Ο Βαθμός Αποφοίτησης, ο οποίος καθορίζει και την αρχαιότητα των νέων Ανθυποσμηναγών ανά κατεύθυνση, εξάγεται από τον τύπο: 0,1Α+0,2Β+0,3Γ+0,4Δ όπου Α, Β, Γ και Δ, είναι οι Τελικοί Βαθμοί Επίδοσης των τεσσάρων (4) ετών αντίστοιχα. 10.Η τελική σειρά αρχαιότητας για την κατεύθυνση των Ιπταμένων διαμορφώνεται με την ολοκλήρωση των προγραμμάτων των σταδίων Πτητικής Εκπαίδευσης της Σ.Ι., σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Άρθρο 44 Δίπλωμα –Βεβαιώσεις 1.Το πρόγραμμα εκπαίδευσης του Τμήματος οδηγεί σε απόκτηση Διπλώματος Κατεύθυνσης και Ειδίκευσης ανάλογης με το Πρόγραμμα Σπουδών που παρακολούθησε ο σπουδαστής. 2.Το Δίπλωμα εκδίδεται από τη Σ.Ι. και φέρει τις υπογραφές του Διοικητή της, του Δ.Α.Σ.Ε. και του Κοσμήτορα, σύμφωνα με το υπόδειγμα «4» του άρθρου 81 του παρόντος οργανισμού. Επί του Διπλώματος αναγράφεται μεταξύ άλλων το Τμήμα, η Κατεύθυνση και η Ειδίκευση. 3.Ο χαρακτηρισμός της γενικής επίδοσης του διπλώματος γίνεται λαμβανομένου υπόψη του βαθμού αποφοίτησης και με βάση την κλίμακα της παραγράφου 1 του άρθρου 38, του παρόντος οργανισμού. 4.Η Σ.Ι. χορηγεί βεβαίωση σπουδών, όπου αναγράφονται αναλυτικά όλα τα μαθήματα και τα αντικείμενα της παρασχεθείσας κατ’ έτος εκπαίδευσης, στρατιωτική - ακαδημαϊκή και πτητική όπου υφίσταται, οι βαθμολογίες, ο βαθμός αποφοίτησης και οι πιστωτικές εκπαιδευτικές μονάδες. Υπόδειγμα της βεβαίωσης σπουδών φαίνεται στο υπόδειγμα «5» του άρθρου 81 του παρόντος οργανισμού. 5.Η Σ.Ι. χορηγεί στους αποφοίτους της Κατεύθυνσης Ιπταμένων βεβαίωση θεωρητικής επάρκειας επαγγελματικών μαθημάτων, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρ 5, παρ. 3 του Π.Δ. 33/2002 (ΦΕΚ Α΄ 36). Άρθρο 45 Παράρτημα Διπλώματος (Diplοma Supplement) 1.Το παράρτημα διπλώματος είναι ένα επεξηγηματικό έγγραφο που δεν υποκαθιστά το Δίπλωμα της Σχολής Ικάρων ή άλλο τίτλο σπουδών και χορηγείται από αυτήν, σύμφωνα με το ν. 3374/2005 (ΦΕΚ Α΄ 189). 2.Το παράρτημα διπλώματος παρέχει πληροφορίες σχετικά με το πλαίσιο εκπαίδευσης, το οποίο ολοκλήρωσε επιτυχώς ο κάτοχος του Διπλώματος – τίτλου σπουδών της Σ.Ι. 3.Το πρωτότυπο του παραρτήματος διπλώματος, για να πληροί τις προϋποθέσεις γνησιότητας του Διπλώματος – τίτλου σπουδών της Σ.Ι., φέρει τις υπογραφές του Διοικητή της, του Δ.Α.Σ.Ε. και του Κοσμήτορα. 4.Η ημερομηνία έκδοσης του παραρτήματος δεν συμπίπτει υποχρεωτικά με την ημερομηνία χορήγησης του Διπλώματος – τίτλου σπουδών, αλλά δεν μπορεί ποτέ να είναι προγενέστερη από αυτή. Το Παράρτημα Διπλώματος εκδίδεται σύμφωνα με τα υποδείγματα «6» και «7» του άρθρου 81 του παρόντος οργανισμού. Άρθρο 46 Αποφοίτηση – Ορκωμοσία Ανθυποσμηναγών 1.Μετά το πέρας της εκπαίδευσης των Ικάρων, συντάσσεται από τη Σ.Ι. πίνακας τελικής βαθμολογίας και τελικής ή προσωρινής σειράς αρχαιότητας, κατά περίπτωση, για κάθε Κατεύθυνση, ο οποίος υποβάλλεται στο Γ.Ε.Α. για εκδήλωση ενεργειών προς κύρωσή του. 2.Μετά την κύρωση του πίνακα, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας προκαλεί την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος με τίτλο «Ονομασία και Κατάταξη στην ΠΑ. Μονίμων Ανθυποσμηναγών Αποφοίτων της Σ.Ι.». 3.Με μέριμνα της Σ.Ι., πραγματοποιείται μετά από παρέλευση τουλάχιστον είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία πέρατος των εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου του τελευταίου έτους σπουδών και μετά την υπογραφή του Προεδρικού Διατάγματος, ειδική τελετή στην οποία οι αποφοιτούντες Ίκαροι ονομάζονται Ανθυποσμηναγοί. Κατά την τελετή Ονομασίας, οι νέοι Ανθυποσμηναγοί παραλαμβάνουν το Δίπλωμα αποφοίτησής τους και βραβεύονται οι πρωτεύσαντες στα είδη εκπαίδευσης και στη στρατιωτική αγωγή, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα σε Δ.Μ.Ι. της ΠΑ. 4.Οι νέοι Ανθυποσμηναγοί κατατάσσονται στα μόνιμα στελέχη της ΠΑ, με ειδικότητα αντίστοιχη της Κατεύθυνσης/Ειδίκευσης της Σ.Ι. και υπέχουν τις προβλεπόμενες από τις εν ισχύει διατάξεις, περί μονίμων Αξιωματικών ΠΑ, υποχρεώσεις παραμονής στις τάξεις της. 5.Μετά την Ονομασία και σε ειδική τελετή ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας, οι νέοι Ανθυποσμηναγοί δίνουν τον προβλεπόμενο όρκο, που περιέχεται στο Εγκόλπιο του Ικάρου ή την προβλεπόμενη υπόσχεση ανάλογα με τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις και τους απονέμεται το ξίφος του Αξιωματικού της ΠΑ. 6.Ίκαρος που δεν ονομάζεται ανθυποσμηναγός επειδή οφείλει εξέταση ή επανεξέταση μαθήματος/των ακαδημαϊκής ή αντικειμένου/ων στρατιωτικής εκπαίδευσης, εφόσον ολοκληρώσει επιτυχώς την εξέταση ή επανεξέταση σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στα άρ. 33 και 34 του παρόντα οργανισμού, ονομάζεται ανθυποσμηναγός και δίνει τον όρκο μεμονωμένα σε ειδική τελετή με μέριμνα του Διοικητή της Σ.Ι. Ακολούθως εντάσσεται σε σειρά αρχαιότητας με τους λοιπούς αποφοιτήσαντες της σειράς του, ανάλογα με τον βαθμό αποφοίτησης, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρ. 43 του παρόντος και το άρ. 36 του ν. 3883/2010 (ΦΕΚ Α΄ 167/2010 «Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των ΕΔ – Θέματα διοίκησης των ΕΔ, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις»). Κεφάλαιο ΣΤ΄ Έρευνα – Επιμόρφωση Άρθρο 47 Αρχές Έρευνας 1.Η έρευνα, βασική και εφαρμοσμένη, ατομική και συλλογική, παράγει επιστημονική γνώση και συμβάλλει στην εφαρμογή της, με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης στη Σ.Ι. εκπαίδευσης και την υποστήριξη της ΠΑ. 2.Κάθε μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού της Σ.Ι. είναι ελεύθερο να διεξάγει έρευνα ατομικά ή μέσω ερευνητικών προγραμμάτων των Α.Σ.Ε.Ι. ή άλλων φορέων. Οι αμοιβές των μελών Δ.Ε.Π. από τη συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα εισπράττονται υποχρεωτικά μέσω του ειδικού λογαριασμού του άρ. 27 του ν. 3187/2003 (ΦΕΚ Α΄ 233). Τα μέλη Σ.Δ.Π. της Σ.Ι. που είναι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών επιτρέπεται να διεξάγουν έρευνα μέσω ερευνητικών προγραμμάτων της Σ.Ι. 3.Κάθε ερευνητική δραστηριότητα των μελών Δ.Ε.Π. και Σ.Δ.Π. διεξάγεται εν γνώσει του Τομέα, της Επιτροπής Ερευνών (Ε.Ε.) κατόπιν έγκρισης του Ε.Σ. της Σ.Ι. 4.Οι ερευνητικοί πόροι της Σ.Ι. προέρχονται από: 1)Την κρατική επιχορήγηση της Σ.Ι. ανά οικονομικό έτος από το ΥΠΕΘΑ (εσωτερικά χρηματοδοτούμενη έρευνα). 2)Εξωτερική χρηματοδότηση από άλλους εθνικούς, κοινοτικούς, δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς ή και φυσικά πρόσωπα που χρηματοδοτούν ερευνητικές ομάδες ή/και μεμονωμένα μέλη Δ.Ε.Π. για την παραγωγή συγκεκριμένων ερευνητικών έργων μετά από σύμφωνη γνώμη του Ε.Σ. (εξωτερικά χρηματοδοτούμενη έρευνα). 5.Με τον όρο εξωτερικά χρηματοδοτούμενη έρευνα ή απλά «χρηματοδοτούμενη έρευνα», νοείται η επιχορηγούμενη έρευνα η οποία ανατίθεται και χρηματοδοτείται από φορείς όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ, η ΓΓΕΤ κ.λπ., που προκηρύσσουν ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα και της οποίας τα αποτελέσματα είναι ιδιοκτησία της Σ.Ι. και της ΠΑ. 6.Τα έργα της χρηματοδοτουμένης έρευνας υλοποιούνται βάσει συμφωνίας μεταξύ Σ.Ι. και χρηματοδότη, η οποία περιέχει υποχρεωτικά το αντικείμενο του ερευνητικού έργου, χρονοδιάγραμμα εκτέλεσής του και προϋπολογισμό δαπανών και ονομάζεται «Ερευνητικό Πρόγραμμα». Ο υπόλογος εκ μέρους της Σ.Ι. για την εκτέλεση του έργου ονομάζεται «Επιστημονικός Υπεύθυνος». 7.Η ευθύνη της συλλογικής λειτουργίας και της τήρησης της σχετικής δεοντολογίας μεταξύ των μελών ανήκει στον υπεύθυνο της ερευνητικής ομάδας. Ο σεβασμός της ατομικής συμβολής του κάθε ερευνητή και η τήρηση των βασικών κανόνων διαφάνειας και ενημέρωσης είναι υποχρέωση όλων των συμμετεχόντων. 8.Όσοι διεξάγουν έρευνα στη Σ.Ι. οφείλουν να τηρούν την ισχύουσα νομοθεσία, τους διεθνείς κανόνες που απορρέουν από διεθνείς συμφωνίες ή από αποφάσεις διεθνών οργανισμών στους οποίους μετέχει η χώρα μας, καθώς και τους αναγνωρισμένους στις επιστημονικές περιοχές επαγγελματικούς ή δεοντολογικούς κανόνες και επιπλέον τους ειδικούς κανόνες που ορίζονται από το Ε.Σ. της Σ.Ι. 9.Όσοι διεξάγουν έρευνα στη Σ.Ι. οφείλουν να εφαρμόζουν όλους τους αναγνωρισμένους στο οικείο επιστημονικό πεδίο κανόνες ασφαλείας, τον Κανονισμό του Εργαστηρίου του οποίου τα μέσα χρησιμοποιούνται και να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία και επιβαλλόμενα επιστημονικά μέτρα για την προστασία της υγείας των συμμετεχόντων στα προγράμματα, από ατυχήματα ή παρενέργειες που μπορούν να προκύψουν από τις ιδιαίτερες συνθήκες της έρευνας. 10.Η χρήση των εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού, καθώς επίσης και η αξιοποίηση προσωπικού της Σ.Ι., για τη διεξαγωγή έρευνας σε ερευνητικά προγράμματα άλλων φορέων γίνεται κατόπιν έγκρισης του Ε.Σ. προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν παρακωλύονται οι εκπαιδευτικές διαδικασίες ή λειτουργίες της Σ.Ι., καθώς και ότι τα ερευνητικά προγράμματα διεξάγονται στο πλαίσιο των άρθρων 2 και 3 του παρόντος οργανισμού. 11.Όσοι διεξάγουν έρευνα στη Σ.Ι. κατά τη διεξαγωγή της ερευνητικής δραστηριότητας οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τους και να μη θίγουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων, να φροντίζουν ώστε η έρευνά τους να εκτελείται με εχεμύθεια και με τρόπο που να διασφαλίζει τα συμφέροντα του ερευνητή και της Σ.Ι. 12.Μέλη Δ.Ε.Π., καθώς και Σ.Δ.Π. που είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος μπορούν να διεξάγουν και διαβαθμισμένη έρευνα, η οποία θα πραγματοποιείται με όρους τους οποίους θέτει ιεραρχικά ο εκάστοτε ενδιαφερόμενος εθνικός φορέας. 13.Κάθε μη διαβαθμισμένη ερευνητική δραστηριότητα των μελών Δ.Ε.Π. υπό αυτή τους την ιδιότητα, γίνεται με γνώση του Τομέα και του Ε.Σ. της Σ.Ι., η δε δημοσίευση των αποτελεσμάτων των ερευνητικών προγραμμάτων πρέπει να περιέχει οπωσδήποτε τη διεύθυνση της Σ.Ι. 14.Δεν επιτρέπεται η άμεση ή η έμμεση διαφημιστική χρήση του ονόματος και του εμβλήματος της Σ.Ι. από φορείς που έχουν χρηματοδοτήσει και αναθέσει ερευνητικά προγράμματα χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της Σ.Ι. Άρθρο 48 Οργάνωση Ερευνητικών Προγραμμάτων 1.Η διεξαγωγή έρευνας στη Σ.Ι. διέπεται από τον ν.3187/2003 (Α΄ 233), το άρθρο 22 του ν.2913/2001 (ΦΕΚ Α΄102), τον παρόντα οργανισμό και τον Κανονισμό Ερευνητικών Προγραμμάτων. 2.Ο Κανονισμός Ερευνητικών Προγραμμάτων συντάσσεται από την Ε.Ε. της Σ.Ι. και εγκρίνεται από το Ε.Σ. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνει οδηγίες για τη σύνταξη και υποβολή προτάσεων για χρηματοδότηση προγραμμάτων, οδηγίες για τις εγκρίσεις και προϋποθέσεις για τη διαχείριση των προγραμμάτων, διαδικασίες χρηματοδότησης του προγράμματος και οδηγίες για τη διατύπωση των σχετικών συμβάσεων με τους χρηματοδοτικούς φορείς, διαδικασίες πληρωμής και δικαιολόγησης των δαπανών και κανόνες οικονομικού και επιστημονικού απολογισμού του προγράμματος. 3.Η πρόταση για έγκριση ερευνητικού προγράμματος που πρόκειται να υλοποιηθεί στη Σ.Ι. ή στο οποίο μετέχει η Σ.Ι., γίνεται με την υποβολή στο Ε.Σ. αιτιολογημένης εισήγησης του Επιστημονικού Υπεύθυνου προγράμματος και σχετικής γνώμης της Ε.Ε. Η πρόταση ερευνητικού προγράμματος πρέπει να περιλαμβάνει: 1)Το σκοπό και τη σημασία του ερευνητικού προγράμματος. 2)Τον φορέα χρηματοδότησης και την αιτία ανάληψης του ερευνητικού προγράμματος. 3)Το πρόγραμμα της έρευνας. 4)Το απαιτούμενο προσωπικό. 5)Τα απαιτούμενα αναλώσιμα. 6)Τα απαιτούμενα ερευνητικά μέσα (εάν υπάρχουν ή εάν θα αγορασθούν από τους πόρους του προγράμματος). 7)Το βαθμό απασχόλησης του προσωπικού, των μέσων και των εγκαταστάσεων της Σ.Ι. 8)Τον βαθμό απασχόλησης του υπευθύνου στο ερευνητικό πρόγραμμα. 9)Τους χρήστες των αποτελεσμάτων ή των συμπερασμάτων της έρευνας. 10)Την οικονομική ανάλυση (προϋπολογισμό) του ερευνητικού προγράμματος. 4.Το Ε.Σ., κατά την έγκριση προτάσεων ερευνητικών προγραμμάτων, κρίνει: 1)Την ουσία του ερευνητικού προγράμματος. 2)Τη συμβατότητα του ερευνητικού προγράμματος με τις αρχές έρευνας της Σ.Ι. 3)Τη συμβατότητα του ερευνητικού προγράμματος με τα γνωστικά αντικείμενα της Σ.Ι. 4)Τον βαθμό απασχόλησης των ερευνητών σε σχέση με τα άλλα καθήκοντα τους προς την Σ.Ι., ιδιαίτερα τα εκπαιδευτικά. 5)Τη δυνατότητα εκτέλεσης του ερευνητικού προγράμματος στη Σ.Ι. (προσωπικό, μέσα, εγκαταστάσεις). 5.Η οριστική εγκριτική απόφαση για το ερευνητικό πρόγραμμα λαμβάνεται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μετά από πρόταση του Γ.Ε.Α., κατόπιν εισήγησης του Ε.Σ. Τόσο το Ε.Σ. όσο και η Ε.Ε. μπορούν να ζητούν την παροχή διευκρινίσεων ως προς το ερευνητικό πρόγραμμα πριν διαμορφώσουν την τελική τους θέση. 6.Η Σ.Ι. εκδίδει περιοδικά το έντυπο «Ικάρου Επιστήμη», που περιλαμβάνει τις επιστημονικές ανακοινώσεις που προέρχονται από την ερευνητική δραστηριότητα του προσωπικού της και τις διπλωματικές εργασίες των σπουδαστών της. Άρθρο 49 Οργάνωση Προγραμμάτων Επιμόρφωσης 1.Η Σ.Ι., για την εκπλήρωση του Σκοπού λειτουργίας της και της Αποστολής της, μπορεί να οργανώνει και να διεξάγει ειδικά Προγράμματα Επιμόρφωσης προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Ε.Σ. και έγκρισης του Γ.Ε.Α. 2.Η οργάνωση των Προγραμμάτων Επιμόρφωσης, το περιεχόμενο σπουδών και η διάρκειά τους, οι προϋποθέσεις φοίτησης σε αυτά, ο τρόπος αξιολόγησης της επίδοσης των σπουδαστών, ο τύπος των πιστοποιητικών που χορηγούνται στους αποφοίτους των προγραμμάτων αυτών, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, ρυθμίζονται με σχετικές αποφάσεις του Ε.Σ. της Σ.Ι., οι οποίες κυρώνονται από τον Αρχηγό του Γ.Ε.Α. 3.Τα πιστοποιητικά επιμόρφωσης που χορηγούνται, δεν αποτελούν τίτλους σπουδών. Κεφάλαιο Ζ΄ Θέματα Διδακτικού-Εκπαιδευτικού Προσωπικού Άρθρο 50 Όργανα - Διαδικασίες Προκήρυξης, Εκλογής, Επιλογής, Μονιμοποίησης και Εξέλιξης του Διδακτικού-Εκπαιδευτικού Προσωπικού 1.Τα όργανα εκλογής, επιλογής, μονιμοποίησης και εξέλιξης του Διδακτικού-Εκπαιδευτικού Προσωπικού ορίζονται στον ν. 3187/2003 (ΦΕΚ Α΄233) και έχουν ως εξής: 1)Για τα μέλη Δ.Ε.Π. είναι το Εκλεκτορικό Σώμα, τα μέλη του οποίου ορίζονται από την Α.Σ. 2)Για τα μέλη Σ.Δ.Π., Ε.Π.Σ., Ε.Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. είναι η Α.Σ. 3)Για τους Σ.Ε. είναι το Ε.Σ. 2.Τα θέματα διαδικασιών προκήρυξης, εκλογής, επιλογής και εξέλιξης του Διδακτικού-Εκπαιδευτικού Προσωπικού της Σ.Ι. ορίζονται στον ν. 3187/2003 (ΦΕΚ Α΄ 233) και τον παρόντα οργανισμό. Άρθρο 51 Όργανα - Διαδικασίες Προκήρυξης, Εκλογής, Επιλογής, Μονιμοποίησης και Εξέλιξης του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) 1.Το όργανο εκλογής, επιλογής, μονιμοποίησης και εξέλιξης των μελών Δ.Ε.Π. είναι το Εκλεκτορικό Σώμα, τα μέλη του οποίου ορίζονται από την Α.Σ. όπως ορίζεται στο άρθρο 7 του ν. 3187/2003 (ΦΕΚ Α΄233). 2.Για την προκήρυξη θέσεων, εκλογή, μονιμοποίηση και εξέλιξη των μελών Δ.Ε.Π. της Σ.Ι. ισχύουν αναλογικά οι διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για την προκήρυξη, εκλογή, μονιμοποίηση και εξέλιξη των μελών Δ.Ε.Π. των Πανεπιστημίων, όπως ορίζει ο ν. 3187/2003 (ΦΕΚ Α΄ 233). Άρθρο 52 Πειθαρχική Διαδικασία για Μέλη Δ.Ε.Π. 1.Η πειθαρχική δίωξη των μελών Δ.Ε.Π. ασκείται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 20 του ν. 3187/2003 (ΦΕΚ Α΄ 233) και τον παρόντα οργανισμό. 2.Ο Διευθυντής του Τομέα και ο Κοσμήτορας είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της άσκησης των καθηκόντων των μελών Δ.Ε.Π. και τον βαθμό ανταπόκρισης στις υποχρεώσεις τους. 3.Τα πειθαρχικά παραπτώματα των μελών Δ.Ε.Π. ορίζονται στο ν. 3187/2003 (ΦΕΚ Α΄ 233). 4.Η πειθαρχική δίωξη ασκείται από τον Διοικητή ή τον Κοσμήτορα της Σ.Ι. είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν αναφοράς μέσα σε χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός από της γνώσης της καταγγελλόμενης πράξης. Εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος ο Διοικητής ή Κοσμήτορας δύνανται να παραπέμψουν το θέμα στο Ε.Σ. της Σ.Ι. Το Ε.Σ. συγκαλείται εντός δεκαπέντε (15) ημερών και εκδίδει απόφαση με την οποία εισηγείται την άσκηση ή μη πειθαρχικής δίωξης. 5.Ο Διοικητής ή ο Κοσμήτορας, εφόσον υποπέσει στην αντίληψή του ή περιέλθει σε γνώση του, κατόπιν αναφοράς, ένδειξη για διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος από μέλος Δ.Ε.Π., μπορεί να αναθέσει σε αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π. τη διεξαγωγή Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης και ακολούθως να αποφασίσει για την άσκηση ή μη πειθαρχικής δίωξης. 6.Με την άσκηση της πειθαρχικής δίωξης ο Διοικητής ή ο Κοσμήτορας εισηγούνται την επιβολή προβλεπόμενης από το άρθρο 20 του ν. 3187/2003 (ΦΕΚ Α΄ 233) πειθαρχικής ποινής. Εφόσον το θέμα έχει παραπεμφθεί στο Ε.Σ., την ποινή εισηγείται το Ε.Σ. 7.Ο Υ.ΕΘ.Α. μπορεί να ασκήσει πειθαρχική δίωξη μετά από γνώμη του Ε.Σ. της Σ.Ι σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 3 του ν. 3187/2003 (ΦΕΚ Α΄ 233). 8.Με την άσκηση πειθαρχικής δίωξης, ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: 1)Ο Διοικητής υποβάλλει ιεραρχικά τη σχετική αλληλογραφία στη Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού του Γ.Ε.Α. με μέριμνα της οποίας προωθείται για την ενημέρωση του Αρχηγού του Γ.Ε.Α. 2)Εφόσον πρόκειται για τις ποινές της προσωρινής ή της οριστικής παύσης, εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση της αλληλογραφίας αποστέλλεται σχετικός φάκελος προς τα μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου. Εντός του ιδίου χρονικού διαστήματος, το Γ.Ε.Α. υποχρεούται να ενημερώσει τον Υ.ΕΘ.Α. σχετικά με την πειθαρχική δίωξη προκειμένου να προβεί στον ορισμό του έβδομου μέλους του Πειθαρχικού Συμβουλίου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 20 παράγραφος 3 εδάφιο ζ του ν. 3187/2003 (ΦΕΚ Α΄ 233). 3)Εφόσον πρόκειται για τις ποινές της επίπληξης και του προστίμου, αρμόδιος να αποφασίσει και να επιβάλει αυτές είναι ο Αρχηγός Γ.Ε.Α. αφού προηγηθεί έγγραφη κλήση προς απολογία του εγκαλούμενου. Προσφυγή κατά της επιβαλλόμενης ποινής δύναται να υποβληθεί εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της ποινής., δύναται να προτείνει την επιβολή αυστηρότερης ποινής, ακολουθώντας τις διαδικασίες της προηγούμενης υποπαραγράφου. 9.Το Πειθαρχικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα με απόφαση του Προέδρου του, σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 3187/2003 (ΦΕΚ Α΄ 233). Άρθρο 53 Όργανα - Διαδικασίες Προκήρυξης, Επιλογής, Εξέλιξης Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) 1.Αρμόδιο όργανο για την εκλογή, επιλογή, εξέλιξη και μονιμοποίηση των μελών Ε.Ε.ΔΙ.Π είναι η Α.Σ., όπως ορίζεται στο άρθρο 25 του ν. 3187/2003 (ΦΕΚ Α΄ 233). 2.Επί θεμάτων διαδικασιών προκήρυξης, εκλογής, επιλογής, εξέλιξης και μονιμοποίησης των μελών Ε.Ε.ΔΙ.Π. εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις περί Πανεπιστημίων, όπως ορίζεται στο άρθρο 25 του ν. 3187/2003 (ΦΕΚ Α΄ 233). 3.Τα μέλη του Ε.Ε.ΔΙ.Π. κλάδου ΙΙ κατηγορίας ΤΕ μετατάσσονται αυτοδίκαια στην κατηγορία ΠΕ του ίδιου κλάδου και στην ίδια βαθμίδα εφόσον αποκτήσουν ανώτερους τίτλους σπουδών συναφούς αντικειμένου, οι οποίοι θεμελιώνουν δικαίωμα ένταξης στην κατηγορία ΠΕ μετά από ευδόκιμη υπηρεσία και σχετική απόφαση του Ε.Σ. της Σ.Ι. και προώθησης για έγκριση και υλοποίηση σχετικής πράξης μετάταξης που εκδίδει το Ε.Σ. 4.Η πράξη επιλογής, εξέλιξης, μονιμοποίησης ή μετάταξης του μέλους Ε.Ε.ΔΙ.Π. υποβάλλεται από τη Σ.Ι. στον Υ.ΕΘ.Α. μέσω του Γ.Ε.Α., ο οποίος, αφού ασκήσει τον έλεγχο νομιμότητας, εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της πράξης στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, εκδίδει την πράξη εξέλιξης. Η πράξη επιλογής, εξέλιξης, μονιμοποίησης ή μετάταξης δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Άρθρο 54 Υπηρεσιακή Κατάσταση Ε.Ε.ΔΙ.Π. 1.Τα μέλη Ε.Ε.ΔΙ.Π. επιτελούν ειδικό ή εργαστηριακό διδακτικό έργο στη Σ.Ι. και επικουρούν γενικά τα μέλη Δ.Ε.Π. στην άσκηση του εκπαιδευτικού τους έργου. Τα θέματα που ρυθμίζουν την υπηρεσιακή τους κατάσταση, καθώς και τον διορισμό τους και τη βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξή τους καθορίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 22, 25 και 30 του ν. 3187/2003 (ΦΕΚ Α΄ 233) και τον παρόντα οργανισμό. 2.Ο Διευθυντής του Τομέα και ο Κοσμήτορας της Σ.Ι. είναι αρμόδιοι για τον έλεγχο της άσκησης των καθηκόντων των μελών Ε.Ε.ΔΙ.Π. και τον βαθμό ανταπόκρισής τους στις υποχρεώσεις τους κατά το άρθρο 22, παράγραφος 1 του ν. 3187/2003 (ΦΕΚ Α΄ 233) και κατά τον παρόντα οργανισμό. 3.Ως ελάχιστη υποχρέωση φυσικής παρουσίας για την εκτέλεση του έργου των μελών Ε.Ε.ΔΙ.Π. στους χώρους της Σ.Ι., ορίζονται οι είκοσι (20) ώρες ανά εβδομάδα, κατανεμημένες σε τέσσερις (4) ημέρες κατ΄ ελάχιστο. Τα καθήκοντά τους περιλαμβάνουν ειδικό ή εργαστηριακό διδακτικό έργο, συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης και βαθμολόγησης των σπουδαστών, συμμετοχή στην εποπτεία των εξεταστικών διαδικασιών, διεξαγωγή διοικητικού έργου σχετικού με την εκπαιδευτική και ερευνητική διαδικασία, και συνδράμουν γενικά τα μέλη Δ.Ε.Π. στην άσκηση του εκπαιδευτικού τους έργου. Επιπλέον, συμμετέχουν σε επιτροπές για την υποστήριξη του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου της Σ.Ι. 4.Ο Διευθυντής του Τομέα έχει την ευθύνη του άμεσου ακαδημαϊκού ελέγχου των μελών Ε.Ε.ΔΙ.Π. Όταν διαπιστώνεται ότι ένα μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του ή επιδεικνύει διαγωγή που δεν αρμόζει στην αξιοπρέπεια του Διδακτικού προσωπικού της Σ.Ι. υποβάλλει σχετική αναφορά στο Ε.Σ. και στον Κοσμήτορα. Ανάλογη ευθύνη έχει ο Κοσμήτορας όταν διαπιστώσει αντίστοιχη συμπεριφορά μέλους Ε.Ε.ΔΙ.Π. 5.Για την αξιολόγηση των μελών Ε.Ε.ΔΙ.Π. εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ Α΄ 26) «Κώδικας Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως εκάστοτε ισχύουν. Κατά τη βαθμολόγηση λαμβάνονται υπόψη στοιχεία που προκύπτουν από την αξιολόγηση του διδακτικού-εκπαιδευτικού έργου της Σ.Ι., σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 76 του παρόντος. Η κατ’ έτος αξιολόγηση του μέλους αποτελεί σημαντικό στοιχείο κατά την κρίση του για μονιμοποίηση ή εξέλιξη από την Α.Σ. Ως αξιολογητές ορίζονται ιεραρχικά οι ακόλουθοι: 1)Για την κατηγορία Ε.Ε.ΔΙ.Π. Ι, ο Διευθυντής του οικείου Τομέα και ο Κοσμήτορας. Σε περίπτωση μη ύπαρξης Διευθυντού Τομέα, η αξιολόγηση γίνεται από τον Συντονιστή του Τομέα. 2)Για την κατηγορία Ε.Ε.ΔΙ.Π. ΙΙ ο Διευθυντής του οικείου εργαστηρίου και ο Διευθυντής του οικείου Τομέα. Σε περίπτωση μη ύπαρξης Διευθυντή Τομέα, η αξιολόγηση γίνεται από τον Συντονιστή του Τομέα, εφόσον δε ο Συντονιστής του Τομέα τυγχάνει να είναι και Διευθυντής του οικείου εργαστηρίου, από τον Κοσμήτορα. 3)Και για τις δυο ως άνω κατηγορίες Ε.Ε.ΔΙ.Π., εφόσον για οποιονδήποτε λόγο δεν υφίσταται κάποιος από τους αξιολογητές, αξιολογεί ο προϊστάμενος αυτού μέχρι του επιπέδου του Κοσμήτορα. 6.Η πειθαρχική διαδικασία για τα μέλη Ε.Ε.ΔΙ.Π. είναι η προβλεπόμενη στα άρθρα 106 έως 146 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ Α΄ 26). 7.Τα μέλη Ε.Ε.ΔΙ.Π. δικαιούνται εκπαιδευτική άδεια κατά τις διατάξεις των άρθρων 58 έως 60 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ Α΄ 26), όπως εκάστοτε ισχύουν. Την κανονική άδεια τη λαμβάνουν κατά τη θερινή περίοδο (Ιούλιο – Αύγουστο), όποτε διακόπτονται τα μαθήματα, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων και μετά από τη σύμφωνη γνώμη του Ε.Σ. 8.Για θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των μελών Ε.Ε.ΔΙ.Π. που δεν ρυθμίζονται από τον ν. 3187/2003 και τον παρόντα οργανισμό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ Α΄ 26) «Κώδικας Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως εκάστοτε ισχύουν. Άρθρο 55 Διαδικασία Προκήρυξης, Επιλογής, Εξέλιξης Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) 1.Αρμόδιο όργανο για την εκλογή, επιλογή, εξέλιξη και μονιμοποίηση των μελών Ε.Τ.Ε.Π. είναι η Α.Σ., όπως ορίζεται στο άρθρο 25 του ν. 3187/2003 (ΦΕΚ Α΄ 233). 2.Επί θεμάτων διαδικασιών προκήρυξης, εκλογής, επιλογής, εξέλιξης και μονιμοποίησης μελών Ε.Τ.Ε.Π. εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις περί Πανεπιστημίων, όπως ορίζεται στο άρθρο 25 του ν. 3187/2003 (ΦΕΚ Α΄ 233). 3.Η πράξη επιλογής, εξέλιξης ή μονιμοποίησης του μέλους Ε.Τ.Ε.Π. διαβιβάζεται από την Σ.Ι. στον Υ.ΕΘ.Α. μέσω του Γ.Ε.Α., ο οποίος, εφόσον ασκήσει τον έλεγχο νομιμότητας, εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της πράξης στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, εκδίδει την πράξη διορισμού για ένταξη στην εισαγωγική βαθμίδα Δ για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ και στην βαθμίδα Ε για την κατηγορία ΔΕ. Η πράξη διορισμού δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εκτελείται χωρίς άλλη διατύπωση αφού κριθεί νόμιμη από την άσκηση του σχετικού ελέγχου ή εφόσον παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω τρίμηνη προθεσμία. Άρθρο 56 Υπηρεσιακή Κατάσταση Ε.Τ.Ε.Π. 1.Τα μέλη Ε.Τ.Ε.Π. παρέχουν εξειδικευμένες τεχνικές εργαστηριακές υπηρεσίες για την αποτελεσματική επιτέλεση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου της Σ.Ι. Τα θέματα που ρυθμίζουν την υπηρεσιακή τους κατάσταση και τον διορισμό τους καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν.3187/2003 (ΦΕΚ Α΄ 233) και τον παρόντα οργανισμό. 2.Οι θέσεις των μελών Ε.Τ.Ε.Π. διακρίνονται στις κατηγορίες του Πανεπιστημιακού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΠΕ), του Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΤΕ) και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), και κατατάσσονται σε τέσσερις (4) συνολικά βαθμούς: Δ, Γ, Β και Α. Ο εισαγωγικός βαθμός και η βαθμολογική διάρθρωση προβλέπονται από τον Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν. Π.Δ.Δ, όπως εκάστοτε ισχύει. Οι θέσεις του Ε.Τ.Ε.Π. ανήκουν οργανικά στο Α.Σ.Ε.Ι., είναι πλήρους απασχόλησης και κατανέμονται στους Τομείς και στα Εργαστήρια. 3.Η χρόνος παραμονής στον εισαγωγικό βαθμό καθώς και ο απαιτούμενος χρόνος προαγωγής στον επόμενο βαθμό ρυθμίζονται από τον ν. 3187/2003 (ΦΕΚ Α΄ 233), και τον ν. 3528/2007 (ΦΕΚ Α΄ 26). 4.Τα μισθολογικά θέματα των μελών Ε.Τ.Ε.Π. ρυθμίζονται από τον ν. 3205/2003, όπως εκάστοτε ισχύει. 5.Ο Διευθυντής του Τομέα και ο Κοσμήτορας της Σ.Ι. είναι αρμόδιοι για τον έλεγχο της νομιμότητας της άσκησης των καθηκόντων των μελών Ε.Τ.Ε.Π. και το βαθμό ανταπόκρισής τους στις υποχρεώσεις τους κατά το άρθρο 23 παράγραφος 1 του ν. 3187/2003 (ΦΕΚ Α΄ 233) και κατά τον παρόντα οργανισμό. 6.Η υποχρέωση φυσικής παρουσίας των μελών Ε.Τ.Ε.Π. στους χώρους του Α.Σ.Ε.Ι. ορίζεται σε τριάντα επτά και μισή (37,5) ώρες ανά εβδομάδα, κατανεμημένες σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες. 7.Ο Διευθυντής του Τομέα έχει την ευθύνη του άμεσου ακαδημαϊκού ελέγχου των μελών Ε.Τ.Ε.Π. Όταν διαπιστώνεται ότι ένα μέλος Ε.Τ.Ε.Π. δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του ή δημιουργεί προβλήματα με τη στάση του στον Τομέα, ο Διευθυντής του Τομέα υποβάλλει σχετική αναφορά στο Ε.Σ. και στον Κοσμήτορα. Ανάλογη ευθύνη έχει ο Κοσμήτορας όταν διαπιστώσει αντίστοιχη συμπεριφορά μέλους Ε.Τ.Ε.Π. 8.Για την αξιολόγηση των μελών Ε.Τ.Ε.Π. εφαρμόζονται οι διατάξεις ν. 3528/2007 (ΦΕΚ Α΄ 26) «Κώδικας Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν. Π.Δ.Δ» όπως εκάστοτε ισχύουν. Ως αξιολογητές ορίζονται ιεραρχικά ο Διευθυντής του οικείου Εργαστηρίου και ο Διευθυντής του οικείου Τομέα. Εφόσον το μέλος Ε.Τ.Ε.Π. δεν ανήκει σε Εργαστήριο, ως αξιολογητές ορίζονται ο Διευθυντής του οικείου Τομέα και ο Κοσμήτορας. Κατά τις περιπτώσεις μη ύπαρξης αξιολογητή, εφαρμόζονται κατά αντιστοιχία περιπτώσεων οι διατάξεις υποπαραγράφων 5β και 5γ του άρθρου 54 του παρόντος. 9.Η πειθαρχική διαδικασία για τα μέλη Ε.Τ.Ε.Π. είναι η προβλεπόμενη στα άρθρα 106 έως 146 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26), όπως εκάστοτε ισχύουν. 10.Τα μέλη του Ε.Τ.Ε.Π. δικαιούνται εκπαιδευτική άδεια κατά τις διατάξεις των άρθρων 58 έως 60 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ Α΄ 26), όπως εκάστοτε ισχύουν. 11.Για θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των μελών Ε.Ε.ΔΙ.Π. που δεν ρυθμίζονται από τον ν. 3187/2003 και τον παρόντα οργανισμό εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ Α΄ 26) «Κώδικας Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως εκάστοτε ισχύουν. Άρθρο 57 Εκπαιδευτικό Προσωπικό με Σύμβαση (Ε.Π.Σ.) 1.Η παροχή του διδακτικού–εκπαιδευτικού έργου, στις περιπτώσεις που δεν επαρκεί το προβλεπόμενο στον οργανισμό της Σ.Ι. Διδακτικό–Εκπαιδευτικό Προσωπικό, ή που απουσιάζουν μέλη αυτού, ή που δεν έχουν πληρωθεί προβλεπόμενες θέσεις προσωπικού, μπορεί να γίνει από Ειδικό Προσωπικό με Σύμβαση, το οποίο προσκαλείται ή προσλαμβάνεται για τον σκοπό αυτό. Το Ε.Π.Σ. διακρίνεται στις παρακάτω κατηγορίες: 1)Επισκεπτών Καθηγητών, οι οποίοι είναι Καθηγητές ή Αναπληρωτές Καθηγητές ή Επίκουροι Καθηγητές Α.Σ.Ε.Ι. ή καθηγητές άλλων εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, αντίστοιχων προσόντων, με ετήσια σύμβαση. 2)Διδασκόντων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατά τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία, όπως εκάστοτε ισχύει. 3)Ειδικών Επιστημόνων, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, με ετήσια σύμβαση. 2.Αρμόδιο όργανο για την εκλογή και επιλογή του Ε.Π.Σ. είναι η Α.Σ., όπως ορίζεται στο άρθρο 25 του ν. 3187/2003 (ΦΕΚ Α΄233). 3.Επί θεμάτων διαδικασιών προκήρυξης, εκλογής και επιλογής του Ε.Π.Σ. εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις περί Πανεπιστημίων, όπως ορίζεται στο άρθρο του ν. 3187/2003 (ΦΕΚ Α΄233). 4.Η πρόσληψη των διδασκόντων βάσει του των κείμενων διατάξεων και των Ειδικών Επιστημόνων γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας ύστερα από πρόταση της Α.Σ. 5.Οι Ειδικοί Επιστήμονες και οι Διδάσκοντες βάσει των κείμενων διατάξεων προσλαμβάνονται με πλήρη ή μερική απασχόληση και ασκούν το έργο τους στα πλαίσια των αποφάσεων του Ε.Σ. 6.Τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των Ειδικών Επιστημόνων και των Διδασκόντων, πέραν των προβλεπομένων από την ισχύουσα νομοθεσία, καθορίζονται με τις αποφάσεις του Ε.Σ. της Σ.Ι., καθώς και με τις συμβάσεις που συνάπτουν με τη Σ.Ι. Για τον έλεγχο των ανωτέρω ως προς τον βαθμό ανταπόκρισής τους στις υποχρεώσεις τους εφαρμόζονται κατ’ αναλογία τα προβλεπόμενα για τα μέλη ΔΕΠ στο ν. 3187/2003 (ΦΕΚ Α΄ 233) και τον παρόντα οργανισμό. Μεταξύ των συνεπειών στις οποίες υπόκεινται οι ανωτέρω, εάν διαπιστωθεί ότι δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους, είναι η μη ανανέωση της πρόσληψής τους ή και η μονομερής από πλευράς Σ.Ι. καταγγελία της σύμβασής τους. 7.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομίας καθορίζονται οι αμοιβές του προσωπικού που προσλαμβάνεται κατά το παρόν άρθρο. Άρθρο 58 Στρατιωτικό Διδακτικό Προσωπικό (Σ.Δ.Π.) – Στρατιωτικοί Εκπαιδευτές (Σ.Ε.) 1.Τα προγράμματα Εκπαίδευσης της Σ.Ι. υλοποιούνται και από το Στρατιωτικό Διδακτικό Προσωπικό και τους Στρατιωτικούς Εκπαιδευτές. 2.Το Σ.Δ.Π. αποτελείται από αξιωματικούς εν ενεργεία των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας ή του Λιμενικού Σώματος και Στρατιωτικούς Δικαστές, οι οποίοι διορίζονται για τη διδασκαλία μαθημάτων της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης. Τα προσόντα των μελών του Σ.Δ.Π. προσδιορίζονται στον ν. 3187/2003 (ΦΕΚ Α΄ 233). Το έργο του Σ.Δ.Π. είναι κατ’ εξοχήν διδακτικό και περιλαμβάνει. 1)Διδασκαλία προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών μαθημάτων. 2)Διεξαγωγή φροντιστηριακών μαθημάτων. 3)Διεξαγωγή εξετάσεων, αξιολόγηση σπουδαστών και εποπτικά καθήκοντα κατά την εξεταστική διαδικασία. 4)Οργάνωση και επίβλεψη εργασιών σε συνεργασία με τον Διευθυντή του οικείου Τομέα και διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων σε συνεργασία με τον Διευθυντή του οικείου Εργαστηρίου. 5)Επίβλεψη διπλωματικών εργασιών. 6)Συγγραφή βιβλίων ή εκπαιδευτικών σημειώσεων κατόπιν ανάθεσης του Ε.Σ. 7)Βασική ή εφαρμοσμένη έρευνα για τα μέλη Σ.Δ.Π. που είναι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου. 3.Ο προσδιορισμός των θέσεων Σ.Δ.Π. της Σ.Ι. για το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο σπουδών γίνεται από το Ε.Σ. μετά από εισήγηση του αρμόδιου Διευθυντή Τομέα για τα γνωστικά αντικείμενα της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης. 4.Οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, το διδακτορικό δίπλωμα, το επιστημονικό έργο και η εμπειρία του υποψήφιου μέλους Σ.Δ.Π. πρέπει να είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης και με τα διδακτικά καθήκοντα που θα αναλάβει. 5.Τα μέλη του Σ.Δ.Π. τοποθετούνται και ανήκουν σε Τομείς συναφείς με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης και με τα διδακτικά καθήκοντα που θα αναλάβουν. 6.Ο διορισμός των μελών Σ.Δ.Π. της Σ.Ι. γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, με σύμβαση ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 7.Το όργανο επιλογής του Σ.Δ.Π. είναι η Α.Σ. Επί θεμάτων διαδικασιών προκήρυξης και επιλογής Σ.Δ.Π. εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις περί πανεπιστημίων όπως ορίζεται στο άρθρο 25 του ν. 3187/2003 (ΦΕΚ Α΄ 233). Η σχετική πράξη επιλογής διαβιβάζεται στο αρμόδιο όργανο κατά τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 3187/03 (ΦΕΚ Α΄ 233) για την έκδοση της σχετικής πράξης διορισμού. 8.Οι Σ.Ε. των Α.Σ.Ε.Ι. είναι αξιωματικοί εν ενεργεία των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας ή του Λιμενικού Σώματος και είναι κάτοχοι τουλάχιστον πτυχίου Α.Σ.Ε.Ι. ή πανεπιστημίου. 9.Οι Σ.Ε. παρέχουν εκπαιδευτικό έργο σε αντικείμενα της στρατιωτικής εκπαίδευσης και αμείβονται με ωριαία αντιμισθία, το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών. 10.Το όργανο επιλογής των Σ.Ε. είναι το Ε.Σ. της Σ.Ι., όπως ορίζεται στο άρθρο 25 του ν. 3187/2003 (ΦΕΚ Α΄ 233). Το Ε.Σ. επιλέγει τους Σ.Ε. μετά από εισήγηση του Δ.Α.Σ.Ε. 11.Η ανάθεση του εκπαιδευτικού έργου στους Σ.Ε. γίνεται με απόφαση του Αρχηγού Γ.Ε.Α. μετά από πρόταση του Ε.Σ. Άρθρο 59 Ομότιμοι Καθηγητές 1.Το Ε.Σ. της Σ.Ι., ύστερα από πρόταση του Κοσμήτορα, συνεκτιμώντας το έργο και την προσφορά, απονέμει τον τίτλο του Ομότιμου Καθηγητή σε όσα μέλη ΔΕΠ της βαθμίδας του Καθηγητή εξέρχονται της υπηρεσίας. Οι Ομότιμοι καθηγητές των ΑΣΕΙ μπορούν να διατηρούν την ιδιότητα του μέλους συμβουλευτικής επιτροπής μεταπτυχιακών σπουδαστών και την ιδιότητα του επιβλέποντος καθηγητή, τις οποίες έχουν πριν την αποχώρησή τους. 2.Οι Ομότιμοι καθηγητές συνεχίζουν να συμμετέχουν σε όσα ερευνητικά προγράμματα συμμετείχαν πριν από την αποχώρησή τους, μπορούν να ορίζονται ως μέλη εισηγητικών επιτροπών για την κρίση μελών ΔΕΠ, των ΑΣΕΙ και δύνανται να διδάξουν έως δύο (2) ώρες εβδομαδιαίως χωρίς αμοιβή, μετά από εισήγηση του οικείου Τομέα και απόφαση του Ε.Σ. Κεφάλαιο Η΄ Θέματα Ικάρων Άρθρο 60 Διοικητική Οργάνωση Ικάρων 1.Οι Ίκαροι μετά την κατάταξή τους παραμένουν και διαβιούν εντός των εγκαταστάσεων της Σ.Ι., ακολουθώντας το πρόγραμμα λειτουργίας αυτής. Συγκροτούνται και τοποθετούνται σε Μοίρες, Σμήνη και Στοιχεία, ανάλογα με τη δύναμή τους. Η οργάνωση αυτή αποβλέπει στην εσωτερική υπηρεσία, διαμονή στους θαλάμους και κατανομή στις διάφορες δραστηριότητες της Σ.Ι. 2.Οι Ίκαροι του τελευταίου έτους σπουδών αποτελούν τη Διοικούσα Τάξη της Σ.Ι. 3.Αρχηγός της Σ.Ι. είναι ο αρχαιότερος Ίκαρος της Κατεύθυνσης Ιπταμένων της Διοικούσας Τάξης. Ο Αρχηγός της Σ.Ι. είναι ο Σημαιοφόρος της Σ.Ι., όπως ορίζεται στο άρ. 5 του παρόντος οργανισμού και φέρει τον βαθμό του Αρχισμηνία. Ανάλογα με τον αριθμό των Μοιρών, Σμηνών και Στοιχείων απονέμονται οι βαθμοί Επισμηνία, Σμηνία και Υποσμηνία αντίστοιχα, κατά σειρά αρχαιότητας στους Ικάρους της Διοικούσας Τάξης. 4.Ο αρχαιότερος Ίκαρος κάθε Κατεύθυνσης ανά έτος φοίτησης, ονομάζεται Αρχηγός Σειράς. 5.Οι σχέσεις ιεραρχίας που έχουν μεταξύ τους οι Ίκαροι είναι ανώτερου-κατώτερου και αρχαιότερου-νεότερου οριζόμενες ως ακολούθως: 1)Η σχέση ανώτερου-κατώτερου προσδιορίζεται από το έτος φοίτησης (τάξη). Τα έτη φοίτησης συμβολίζονται με τους αντίστοιχους λατινικούς αριθμούς. Κατά ακολουθία της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, οι τριτοετείς είναι ανώτεροι των δευτεροετών και οι δευτεροετείς ανώτεροι των πρωτοετών. 2)Η σχέση αρχαιότερου-νεότερου προκύπτει μεταξύ Ικάρων που φοιτούν στο ίδιο έτος σπουδών και προσδιορίζεται από την κατεύθυνση που φοιτούν και τη βαθμολογία προαγωγής στο επόμενο έτος σπουδών, κατά φθίνουσα σειρά, όπως αυτή εξάγεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 43 του παρόντος. Μεταξύ των κατευθύνσεων οι Ιπτάμενοι είναι αρχαιότεροι των Μηχανικών και οι Μηχανικοί αρχαιότεροι των Ελεγκτών Αεράμυνας. Ακολουθούν οι άλλες κατευθύνσεις, εφόσον υφίστανται και λειτουργούν κατά το άρθρο 3 του ν.3187/03 (ΦΕΚ Α΄ 233), με κριτήριο αρχαιότητας την ημερομηνία λειτουργίας της κατεύθυνσης για πρώτη φορά στη Σ.Ι. από τη δημοσίευση του παρόντος οργανισμού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 3)Οι βαθμοφόροι Ίκαροι της Διοικούσας Τάξης κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου είναι ανώτεροι όλων των λοιπών ανεξαρτήτως κατεύθυνσης. 4)Οι κατατασσόμενοι στη Σ.Ι. και μέχρι την ορκωμοσία τους ως Ίκαροι, δεν έχουν μεταξύ τους καμία σχέση αρχαιότητας. 6.Οι Ίκαροι ουδεμία βαθμίδα κατέχουν στην κλίμακα της στρατιωτικής ιεραρχίας μεταξύ των μονίμων στελεχών της ΠΑ, θεωρούνται όμως κατώτεροι των Αξιωματικών, χωρίς εξάλλου να είναι ανώτεροι ή κατώτεροι των Ανθυπασπιστών. Στους τελευταίους και σε κάθε Υπαξιωματικό φέρονται με λεπτότητα, ευγένεια και αξιοπρέπεια, χωρίς η στάση αυτή να εξελίσσεται σε εγωιστική συμπεριφορά ή σε οικειότητα κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας. 7.Οι σχέσεις ιεραρχίας κατά τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο ισχύουν μόνο μεταξύ των Ικάρων. Οι σχέσεις των Ικάρων με τους μαθητές των λοιπών Α.Σ.Ε.Ι. είναι απλές σχέσεις συμμαθητών. Λόγοι στρατιωτικής αγωγής επιβάλλουν στους μαθητές κατωτέρων τάξεων να απονέμουν πρώτοι το στρατιωτικό χαιρετισμό. 8.Για λόγους εκπαιδευτικής λειτουργίας, οι Ίκαροι ανάλογα με την Κατεύθυνση, Ειδίκευση, το έτος φοίτησης και τη δύναμη αυτών, κατανέμονται σε εκπαιδευτικά τμήματα, κάθε ένα από τα οποία περιλαμβάνει ορισμένο αριθμό Ικάρων. Άρθρο 61 Στολή – Ιματισμός 1.Οι Ίκαροι φέρουν στολή, διακριτικά και εμβλήματα σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Κανονισμού Στολών Μαθητών Παραγωγικών Σχολών της ΠΑ. 2.Στους Ικάρους χορηγείται στρατιωτικός ιματισμός-εξοπλισμός και προσωπικά είδη σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στα ισχύονται θεσμικά κείμενα. Άρθρο 62 Εσωτερικές Υπηρεσίες και Καθήκοντα Ικάρων 1.Οι Ίκαροι, ανάλογα με τον βαθμό τους και την ιεραρχία της Σ.Ι. εκτελούν στο πλαίσιο της στρατιωτικής αγωγής και εκπαίδευσης υπηρεσίες και καθήκοντα, κατ΄ ελάχιστο ως ακολούθως: 1)Σμηνία Υπηρεσίας και Βοηθών αυτού. 2)Συσσιτιάρχη και Βοηθών αυτού. 3)Ωνίων. 4)Σμηνία Υπηρεσίας Διδακτηρίων και Βοηθών αυτού. 5)Σμηνία Εντευκτηρίου. 6)Υπηρεσίες φρουράς 7)Θαλαμάρχη. 8)Αρχηγού Τάξης. 2.Οι υπηρεσίες των παραγράφων 1(α) έως και 1(στ) προγραμματίζονται περιοδικά με μέριμνα του Τμήματος Στρατιωτικής Αγωγής και ορίζονται καθημερινά με την Ημερήσια Διαταγή της ΣΜ.ΙΚ. Οι λοιπές υπηρεσίες προκύπτουν από το βαθμό και την αρχαιότητα των Ικάρων. 3.Τα καθήκοντα, ο τρόπος άσκησης αυτών και λοιπές λεπτομέρειες που αφορούν στις υπηρεσίες των Ικάρων περιλαμβάνονται στο Εγκόλπιο του Ικάρου. Είναι δυνατόν, με διαταγή του Διοικητή της Σ.Ι., να ορίζονται και άλλες υπηρεσίες ή καθήκοντα, ανάλογα με τις ανάγκες της Σ.Ι. 4.Πέραν των ανωτέρω, οι Ίκαροι συμμετέχουν σε επιτροπές που σχετίζονται με τη διαβίωση και την ψυχαγωγία των Ικάρων, καθώς και σε αγώνες με αθλητικές ομάδες της Σ.Ι., στο πλαίσιο καλλιέργειας πνεύματος ομάδας, αθλητισμού και άμιλλας. Άρθρο 63 Γενικές Υποχρεώσεις Ικάρων 1.Οι Ίκαροι: 1)Οφείλουν σεβασμό, υπακοή και πειθαρχία προς όλους τους Αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων, το διδακτικό προσωπικό της Σ.Ι., τους Ικάρους των ανώτερων τάξεων, τους Αρχηγούς Τάξεων και κάθε αρχαιότερο Ίκαρο. 2)Φέρουν κανονικώς τη προβλεπόμενη στολή εντός της Σ.Ι. και εκτός αυτής (όταν προβλέπεται). 3)Τηρούν ανελλιπώς και ακολουθούν πιστά το πρόγραμμα και τις διαταγές της Σ.Ι., καθώς και τα καθοριζόμενα στο Εγκόλπιο του Ικάρου. 4)Έχουν άψογη παράσταση και συμπεριφορά σε κάθε τόπο και χρόνο. 5)Αναφέρουν τους κατώτερους τους για κάθε παράπτωμα. 6)Απονέμουν χαιρετισμό σε όλους τους Αξιωματικούς, το διδακτικό προσωπικό, τους αρχαιοτέρους Ικάρους και τους μαθητές ανώτερων τάξεων των λοιπών Α.Σ.Ε.Ι. 7)Εκτελούν τις υπηρεσίες στις οποίες προγραμματίζονται και τα καθήκοντα αυτών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Εγκόλπιο του Ικάρου και τις διαταγές. 8)Συμπεριφέρονται προς τους κατώτερους Ικάρους με σύνεση και ευπρέπεια που πηγάζουν από τον σεβασμό, την αξιοπρέπεια και την προσωπικότητα του ατόμου. 2.Ειδικά η Διοικούσα Τάξη οφείλει να συμμετέχει και να παρατηρεί τη διαπαιδαγώγηση και την εν γένει συμπεριφορά των λοιπών Ικάρων, ακολουθώντας πιστά τις ισχύουσες διαταγές για τη λειτουργία της Σ.Ι., τα καθοριζόμενα στο Εγκόλπιο του Ικάρου και τις οδηγίες του Διοικητή και των λοιπών οργάνων διοίκησης της Σ.Ι. 3.Οι γενικές καθώς και ειδικότερες υποχρεώσεις των Ικάρων συμπεριλαμβάνονται στο Εγκόλπιο του Ικάρου. Άρθρο 64 Ηθικές Αμοιβές 1.Στους Ικάρους απονέμονται, εκτός των στρατιωτικών μεταλλίων που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, οι παρακάτω ηθικές αμοιβές, εφόσον επέτυχαν υψηλές επιδόσεις και διακρίσεις στην Ακαδημαϊκή, Στρατιωτική, Πτητική Εκπαίδευση, στη Φυσική κατάσταση και στη Στρατιωτική Αγωγή, σε αθλητικούς αγώνες ή σε άλλες δραστηριότητες της Σ.Ι., καθώς και για διακεκριμένες πράξεις εντός ή εκτός της Σ.Ι 1)Απονομή εύφημης μνείας, επαίνου ή συγχαρητηρίων. 2)Τιμητική άδεια εξόδου. 2.Οι ηθικές αμοιβές απονέμονται από το Διοικητή της Σ.Ι. καθώς και από τα ιεραρχικά προϊστάμενα κλιμάκια και γνωστοποιούνται σε όλη τη Σ.Ι. με την Ημερήσια Διαταγή. 3.Οι ηθικές αμοιβές είναι δυνατόν να συνοδεύονται από διπλώματα και από διακριτικά εμβλήματα, ο τύπος των οποίων καθορίζεται με Δ.Μ.Ι. της ΠΑ ή στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Κανονισμού Στολών των Μαθητών Παραγωγικών Σχολών της ΠΑ. Άρθρο 65 Πειθαρχικά Παραπτώματα Ικάρων 1.Πειθαρχικά παραπτώματα κατά κατηγορία, θεωρούνται τα ακόλουθα: 1)Από Ίκαρο ανώτερης τάξης προς Ίκαρο κατώτερης τάξης: (1) Η χαλαρότητα, η αδράνεια και η αδιαφορία σχετικά με την επιτήρηση και διαπαιδαγώγηση των κατώτερων Ικάρων. (2) Κάθε κατάχρηση εξουσίας. (3) Η βάναυση συμπεριφορά καθώς και κάθε σχήμα ή λόγος υβριστικός. (4) Η αδικία, η μεροληπτική αντιμετώπιση ή η έλλειψη αντικειμενικότητας στη μεταχείριση των κατωτέρων γενικά. (5) Η αδιαφορία για την τήρηση των γενικών κανόνων πειθαρχίας και συμπεριφοράς από τους κατώτερους. (6) Η στενή οικειότητα με τους κατώτερους κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας. (7) Η αποσιώπηση και η απόκρυψη οποιουδήποτε θέματος που σχετίζεται με παράπονα των κατώτερων Ικάρων. (8) Κάθε πράξη που είναι δυνατό να μειώσει το κύρος του. 2)Από Ίκαρο κατώτερης τάξης προς Ίκαρο ανώτερης τάξης: (1) Κάθε αυθάδεια. (2) Η απροθυμία, αδιαφορία, δυστροπία ή καθυστέρηση στην εκτέλεση εντολής. (3) Η επίκριση ή ο σχολιασμός διαταγών ή ενεργειών των ανώτερων, εφόσον δεν διατυπώνονται με τον πρέποντα σεβασμό, σε ήπιο ύφος, με γλωσσική εγκράτεια και με υπεύθυνο τρόπο. (4) Η κολακεία ή προσφορά δώρων. (5) Η μη απονομή του χαιρετισμού και η αδιαφορία για την τήρηση των τύπων δήλωσης σεβασμού. (6) Η υπέρβαση της ιεραρχίας και η χρησιμοποίηση πλαγίων μέσων. (7) Κάθε έλλειψη σεβασμού ή υπακοής, όσο και να υποτεθεί ότι ο νεότερος θεωρεί ότι αδικείται. 3)Από όλους του Ικάρους γενικότερα: (1) Η μη τήρηση των γενικών υποχρεώσεων των Ικάρων όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 63 του παρόντος. (2) Η αδικαιολόγητη απουσία από τη Σ.Ι., τις προγραμματισμένες κινήσεις, την εκπαίδευση ή οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία. (3) Η αμέλεια ή αδιαφορία κατά την εκπαίδευση, την εκτέλεση των καθηκόντων και γενικά η κακή θέληση κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας. (4) Η ελλιπής συμμόρφωση στις υποχρεώσεις χρήσης ή διαχείρισης των κάθε είδους υλικών και εγκαταστάσεων της Σ.Ι. (5) Η αδιαφορία και η αμέλεια σχετικά με τη διαφύλαξη του απορρήτου. (6) Το κάπνισμα σε μη επιτρεπόμενους χώρους κατά τις διαταγές της Σ.Ι. (7) Οι φιλονικίες με στρατιωτικούς και ιδιώτες, η χαρτοπαιξία με χρήματα, η κατοχή και χρήση εθιστικών ψυχοτρόπων ουσιών, η αναξιοπρεπής διαβίωση ή ανειλικρίνεια, καθώς και κάθε πράξη αντίθετη προς την εντιμότητα, την ευθύτητα, την αξιοπρέπεια και τα χρηστά ήθη. (8) Η αλλαγή κλινών και θέσεων στους θαλάμους καθώς και θέσεων στις τάξεις και στα εστιατόρια. (9) Η συμμετοχή σε ομιλίες και πράξεις οι οποίες στρέφονται κατά της μορφής του πολιτεύματος, του θεσμού των Ενόπλων Δυνάμεων και των Πολιτειακών Αρχών ή βλάπτουν την ασφάλεια της χώρας και θέτουν σε κίνδυνο την ακεραιότητα και την ανεξαρτησία της. Επίσης η κομματική δραστηριότητα και οποιασδήποτε μορφής εκδηλώσεις υπέρ ή κατά πολιτικού κόμματος. (10) Κάθε πράξη που προσβάλλει την πειθαρχία και την υπηρεσιακή τάξη, όπως αυτές ορίζονται από τους κανονισμούς και τις διαταγές της Σ.Ι. Άρθρο 66 Πειθαρχικές Ποινές 1.Οι πειθαρχικές ποινές αποσκοπούν στην καλλιέργεια και διατήρηση της στρατιωτικής πειθαρχίας. Αποτελούν σημαντικότατο στοιχείο και λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση της στρατιωτικής αγωγής των Ικάρων. 2.Το είδος και το μέγεθος της ποινής είναι ανάλογα του αιτιολογικού της. 3.Για κάθε παράπτωμα επιβάλλεται μόνο ένα είδος ποινής. 4.Οι ποινές που επιβάλλονται στους Ικάρους, με σειρά από την επιεικέστερη προς την αυστηρότερη, είναι οι εξής: 1)Επίπληξη. 2)Πεζικές ασκήσεις (περίοδοι). 3)Στέρηση εξόδου. 4)Κράτηση. 5)Φυλάκιση. 5.Σχετικά με τα θέματα πειθαρχίας των Ικάρων, για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με τις διατάξεις του παρόντος, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ισχύοντος Κανονισμού Πειθαρχίας της Π.Α. Άρθρο 67 Πειθαρχική Δικαιοδοσία 1.Δικαίωμα επιβολής ποινών επί των Ικάρων έχουν οι κάτωθι με την αντίστοιχη δικαιοδοσία. 1)Ο Αρχηγός της Σ.Ι.: Επίπληξη και πρόσθετες πεζικές ασκήσεις μιας περιόδου. 2)Οι Διοικητές των Μοιρών Ικάρων, ο Διοικητής Μοίρας Εκπαίδευσης Αέρος, οι Επόπτες Κατευθύνσεων της Δ.Σ.Ε., οι Τμηματάρχες Τμημάτων Στρατιωτικής Εκπαίδευσης και Συντονισμού Κατευθύνσεων της Δ.Σ.Ε., ο Τμηματάρχης του Τμήματος Στρατιωτικής Αγωγής της ΣΜ.ΙΚ.: Επίπληξη, μέχρι 2 στερήσεις εξόδου και κράτηση ή φυλάκιση μέχρι 10 ημέρες. 3)Ο Διοικητής της ΣΜ.ΙΚ.:Επίπληξη, μέχρι 3 στερήσεις εξόδου και κράτηση ή φυλάκιση μέχρι 15 ημέρες. 4)Ο Δ.Α.Σ.Ε: Επίπληξη, μέχρι 3 στερήσεις εξόδου και κράτηση ή φυλάκιση μέχρι 20 ημέρες. 5)Ο Υποδιοικητής της Σ.Ι.:Μέχρι 3 στερήσεις εξόδου και κράτηση ή φυλάκιση μέχρι 25 ημέρες. 6)Ο Διοικητής της Σ.Ι.:Μέχρι 3 στερήσεις εξόδου και κράτηση ή φυλάκιση μέχρι 30 ημέρες. 7)Ο Αρχηγός Γ.Ε.Α.:Κράτηση ή φυλάκιση μέχρι 50 ημέρες. 8)Ο Υπουργός ή Υφυπουργός Εθνικής Αμύνης:Κράτηση ή φυλάκιση μέχρι 2 μήνες. 2.Οι παραβάσεις Ικάρων που διαπιστώνονται από τη Διοικούσα Τάξη, αναφέρονται προφορικά μέσω του Αρχηγού της Σ.Ι. στο Τμήμα Στρατιωτικής Αγωγής της ΣΜ.ΙΚ. 3.Για παραβάσεις που διαπράττουν οι Ίκαροι, οι οποίες διαπιστώνονται από στρατονομικά όργανα, εφαρμόζονται τα καθοριζόμενα στον Κανονισμό Εξωτερικής Υπηρεσίας των Στρατευμάτων. Άρθρο 68 Κοινοποίηση-Έκτιση-Καταχώρηση Ποινών 1.Οι ποινές κοινοποιούνται εγγράφως από τους επιβάλλοντες στη ΣΜ.ΙΚ. Ακολούθως, αναγράφονται και κοινοποιούνται στους Ικάρους με την Ημερήσια Διαταγή της ΣΜ.ΙΚ. 2.Η έκτιση των ποινών ξεκινά από την ημερομηνία κοινοποίησης και λήγει με τη συμπλήρωση του αριθμού των ημερών ποινής. 3.Οι τιμωρούμενοι Ίκαροι εκτίουν τις επιβαλλόμενες σε αυτούς ποινές, ως εξής: 1)Πεζικές ασκήσεις: Κατά τις ώρες ανάπαυσης ή ελεύθερου χρόνου, οι τιμωρημένοι εκτελούν πεζικές ασκήσεις. 2)Στέρηση εξόδου: Παραμένουν εντός της Σ.Ι. κατά τις ημέρες εξόδου των λοιπών Ικάρων. 3)Κράτηση - Φυλάκιση: Παραμένουν στη Σ.Ι. κατά τις ημέρες εξόδου των λοιπών Ικάρων και κατά τις ώρες ανάπαυσης ή ελεύθερου χρόνου εκτελούν πεζικές ασκήσεις. 4.Σε περίπτωση που κατά το ίδιο χρονικό διάστημα επιβάλλονται περισσότερες της μίας ποινές, η έκτιση αυτών αρχίζει από την αυστηρότερη. 5.Κάθε επιβαλλόμενη ποινή καταχωρείται στο ατομικό μητρώο του Ικάρου. Άρθρο 69 Επαύξηση-Μείωση-Άρση-ΑναστολήΑπαλλαγή Έκτισης Ποινών 1.Δικαίωμα επαύξησης των ποινών που επιβάλλονται στους Ικάρους έχει ο Διοικητής της Σ.Ι., καθώς και ο Διοικητής της ΣΜ.ΙΚ για τις ποινές που έχουν επιβληθεί από τους υφισταμένους του, εφόσον διαπιστώνουν ότι η φύση του παραπτώματος, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες διαπράχθηκε ή η πρότερη διαγωγή του Ικάρου επιβάλλουν αυστηρότερη ποινή. Με τον όρο επαύξηση νοείται η μετατροπή της ποινής προς το αυστηρότερο. Στην περίπτωση της επαύξησης, λαμβάνονται υπόψη και εκπίπτουν για την έκτιση αυτής οι ημέρες ποινής οι οποίες έχουν ήδη εκτισθεί με την αρχικά επιβληθείσα ποινή. 2.Ο επιβάλλων την ποινή δύναται να μειώσει ή να άρει αυτήν, εφόσον από νεότερη εξέταση διαπιστώσει ότι η αρχική του απόφαση στηρίχθηκε σε ατελείς πληροφορίες ή εσφαλμένη εκτίμηση. Με τον όρο μείωση νοείται η μετατροπή της ποινής προς το ελαφρότερο. Άρση ή μείωση είναι δυνατή μόνο εντός τριάντα (30) ημερών από την επιβολή αυτής. Μετά την παρέλευση της ημερομηνίας αυτής, δικαίωμα άρσης ή μείωσης έχει ο Διοικητής της Σ.Ι., καθώς και ο Διοικητής της ΣΜ.ΙΚ. για τις ποινές που έχουν επιβληθεί από τους υφισταμένους του. 3.Αναστολή έκτισης της ποινής επιτρέπεται μόνο για σοβαρούς λόγους υγείας ή προσωπικούς. Δικαίωμα αναστολής έχει ο Διοικητής της Σ.Ι., καθώς και ο Διοικητής της ΣΜ.ΙΚ. για τις ποινές που έχουν επιβληθεί από τους υφισταμένους του. Ως αναστολή νοείται η διακοπή της έκτισης της ποινής για ορισμένο χρόνο. Με τη διαταγή αναστολής καθορίζεται και η ημερομηνία έναρξης έκτισης του υπολοίπου της ποινής. Σε περίπτωση που συντρέχουν λόγοι επείγοντος, ο Διοικητής της Σ.Ι. δύναται να διατάξει αναστολή ποινής που επιβλήθηκε από προϊσταμένη αρχή, υποβάλλοντας άμεσα σχετική αναφορά προς αυτήν. Σε κάθε περίπτωση, η έκτιση των ποινών αναστέλλεται αυτεπάγγελτα και το υπόλοιπο αυτών εκτίεται με το πέρας των παρακάτω μεταβολών: 1)Όταν ο Ίκαρος έχει συμπληρώσει, συνεπεία της ίδιας ή άλλων ποινών, συνεχή παραμονή στη Σ.Ι. είκοσι δύο (22) ημερολογιακών ημερών. 2)Όταν ο Ίκαρος νοσηλεύεται. 3)Όταν κατά τον χρόνο έκτισης επιβάλλεται αυστηρότερη ποινή για άλλον λόγο, οπότε αρχίζει και εκτίεται η αυστηρότερη ποινή. 4.Απαλλαγή της έκτισης του υπολοίπου των ποινών διατάσσεται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας με την ευκαιρία των εθνικών εορτών ή άλλων γεγονότων. Άρθρο 70 Απολογία-Παράπονα 1.Ο Ίκαρος, για παραπτώματα του άρθρου 65 του παρόντος οργανισμού, καλείται να απολογηθεί προφορικά με έναν από τους ακόλουθους τρόπους: 1)Με αναφορά ενώπιον παράταξης της Σ.Ι. όπου αναγιγνώσκεται το παράπτωμα, ο Ίκαρος εκφέρει τους λόγους και ο έχων την αρμοδιότητα επιβάλλει την ποινή. Στην παράταξη της Σ.Ι. παρευρίσκονται η τάξη του Ικάρου και οι αρχαιότερες τάξεις αυτών. 2)Με κλήση από τον Διοικητή της Μοίρας που ανήκει, στον οποίο εκφέρει τους λόγους για το παράπτωμα που υπέπεσε. Οι απόψεις του Ικάρου καταγράφονται περιληπτικά σε ειδικό έντυπο το, οποίο στη συνέχεια τίθεται υπόψη του επιβάλλοντος την ποινή. 2.Ο Ίκαρος δύναται να υποβάλει παράπονα για ποινή ή για δυσμενή μέτρα που ελήφθησαν εναντίον του, προφορικά, προς τον Διοικητή της Μοίρας όπου ανήκει, μετά από ενημέρωση του Ικάρου ΙVης, Θαλαμάρχη του Ικάρου. Ο Διοικητής της Μοίρας εξετάζει τα παράπονα και ενεργεί αναλόγως άμεσα, ή εντός δέκα (10) ημερών το αργότερο. Ο παραπονούμενος Ίκαρος, εφόσον δεν ικανοποιείται από την απάντηση, έχει δικαίωμα ακρόασης από τον Διοικητή της ΣΜ.ΙΚ. Ο Διοικητής της ΣΜ.ΙΚ. εξετάζει τα παράπονα και ενεργεί αναλόγως άμεσα, ή εντός δέκα (10) ημερών το αργότερο. Σε κάθε περίπτωση ο Ίκαρος έχει δικαίωμα να υποβάλει τα παράπονά του μέχρι το αμέσως ανώτερο κλιμάκιο διοίκησης αυτού που επέβαλε τα μέτρα ή την ποινή. Το ανώτερο κλιμάκιο στο οποίο μπορεί να υποβάλει τα παράπονά του Ίκαρος είναι ο Διοικητής Σ.Ι. 3.Οι Ίκαροι οφείλουν να υποβάλλουν τα παράπονα τους με δέοντα σεβασμό, αποφεύγοντας χαρακτηρισμούς, κρίσεις ή συμπεράσματα για τους ανωτέρους τους. Μη τήρηση των προαναφερθέντων κατά την υποβολή παραπόνων αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα που τιμωρείται με ποινή φυλάκισης. Άρθρο 71 Παραπομπή στο Συμβούλιο Ικανότητας για Ανεπάρκεια στη Στρατιωτική Αγωγή 1.Ίκαρος παραπέμπεται στο Συμβούλιο Ικανότητας για ανεπάρκεια στη στρατιωτική αγωγή σύμφωνα με διαλαμβανόμενα στα άρ. 19 (παρ. 9 και 10) και 39 (παρ. 4) του παρόντος οργανισμού. Για την παραπομπή Ικάρου στο Συμβούλιο Ικανότητας ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: 1)Εντός τριών (3) ημερών από τη διαπίστωση της ανεπάρκειας, υποβάλλεται αναφορά προς τον Διοικητή της Σ.Ι. από τον Διοικητή της ΣΜ.ΙΚ. 2)Με την ανωτέρω αναφορά συνυποβάλλονται όλα τα στοιχεία που στοιχειοθετούν την παραπομπή. 3)Ο Διοικητής της Σ.Ι., μέσω της Γραμματείας Συμβουλίων, εκδίδει διαταγή σύγκλησης του Συμβουλίου. 4)Με τη διαταγή σύγκλησης καθορίζεται η ημέρα, ο τόπος και η ώρα της συνεδρίασης, ο λόγος σύγκλησης και άλλες λεπτομέρειες. Η ημερομηνία σύγκλησης δεν μπορεί να είναι πέραν των δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της εισήγησης παραπομπής. 5)Με τη διαταγή σύγκλησης καλούνται τα μέλη, ο παραπεμπόμενος Ίκαρος, ο Γραμματέας, καθώς και τυχόν άλλο προσωπικό που κατά την κρίση του Προέδρου είναι αναγκαίο για την εξέταση της υπόθεσης. 6)Η συνεδρίαση του Συμβουλίου λαμβάνει χώρα κεκλεισμένων των θυρών, διεξάγεται προφορικά και ο Γραμματέας τηρεί περιληπτικά πρακτικά, εκτός από τα σημεία που ο Πρόεδρος ή κάποιο από τα μέλη του Συμβουλίου ζητήσουν να καταχωρηθούν κατά λέξη. 7)Πριν την έναρξη της συνεδρίασης τα μέλη λαμβάνουν γνώση του ατομικού φακέλου του Ικάρου και των παραπεμπτικών εγγράφων της υπόθεσης. Κατά τη συνεδρίαση προσέρχεται ο παραπεμπόμενος Ίκαρος, του αναγιγνώσκεται το αιτιολογικό της παραπομπής του και ερωτώμενος σχετικά εκθέτει τις απόψεις του. 8)Με το πέρας της ακροαματικής διαδικασίας αποχωρεί ο Ίκαρος και το τυχόν άλλο προσωπικό που κλήθηκε. Στη συνέχεια ακολουθεί συζήτηση μεταξύ των μελών και ακολούθως ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη ψηφοφορίας. 9)Κάθε μέλος που έχει δικαίωμα ψήφου, ψηφίζει σε λευκό χαρτί που αναγράφει το όνομά του και τη λέξη ΥΠΕΡ ή ΚΑΤΑ της αποβολής από τη Σ.Ι. Το φύλλο αυτό παραδίδεται διπλωμένο. Αποχή από την ψηφοφορία ή παράδοση λευκής ψήφου δεν επιτρέπεται. Ο Πρόεδρος καταμετρά τις ψήφους ανακοινώνει το αποτέλεσμα και λύει τη συνεδρίαση χωρίς άλλη συζήτηση. 2.Το πρακτικό της συνεδρίασης συντάσσεται από τη Γραμματεία Συμβουλίων εντός εύλογου χρόνου και όχι αργότερα από 15 ημέρες από την ημερομηνία συνεδρίασης. 3.Στο σώμα του πρακτικού καταγράφονται εκτός των άλλων το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, σαφής και επαρκής αιτιολογία, η οποία προκύπτει από την εξέταση της υπόθεσης και την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και τα μειοψηφούντα μέλη και οι γνώμες αυτών. 4.Το πρακτικό υπογράφεται από τα μέλη του Συμβουλίου και υποβάλλεται μαζί με αντίγραφα των παραπεμπτικών εγγράφων αρμοδίως για κύρωση. 5.Μετά την κύρωση του πρακτικού, με μέριμνα της Σ.Ι. ενημερώνεται εγγράφως ο Ίκαρος και, εφόσον η απόφαση είναι υπέρ της αποβολής του, υποβάλλεται προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας εισήγηση για έκδοση απόφασης διαγραφής λόγω αποβολής. Άρθρο 72 Παραπομπή στο Πειθαρχικό Συμβούλιο 1.Ίκαρος παραπέμπεται στο αρμόδιο Πειθαρχικό Συμβούλιο της ΠΑ με το ερώτημα της αποβολής ή μη από τη Σ.Ι., για τους παρακάτω λόγους: 1)Παράβαση τού προς την υπηρεσία καθήκοντος για την οποία κρίνονται ανεπαρκείς οι προβλεπόμενες πειθαρχικές ποινές. 2)Παραπτώματα που θίγουν τη στρατιωτική τιμή και αξιοπρέπεια για τα οποία κρίνονται ανεπαρκείς οι προβλεπόμενες πειθαρχικές ποινές ή δεν έφεραν αποτέλεσμα οι προβλεπόμενες ποινές. 3)Αυθαίρετη απουσία από τη Σ.Ι. 2.Σε ό,τι αφορά στις λοιπές διαδικασίες εφαρμόζεται η κείμενη νομοθεσία για τα Πειθαρχικά Συμβούλια των Ενόπλων Δυνάμεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3883/2010 (ΦΕΚ Α΄167). Άρθρο 73 Άδειες – Έξοδοι Ικάρων 1.Στους Ικάρους δύνανται να χορηγούνται, για κάθε εκπαιδευτικό έτος, μετά από έγκριση του Διοικητή της Σ.Ι., οι παρακάτω άδειες : 1)Κανονικές: (1) Θερινή άδεια κατά το χρόνο της θερινής διακοπής της εκπαίδευσης έως τριάντα (30) συνεχόμενες ημερολογιακές ημέρες. (2) Άδεια εορτών Χριστουγέννων – Πρώτης του έτους – Θεοφανείων έως δεκαπέντε (15) συνεχόμενες ημερολογιακές ημέρες. (3) Άδεια εορτών Πάσχα έως οκτώ (8) συνεχόμενες ημερολογιακές ημέρες. 2)Λοιπές Άδειες Απουσίας. (1) Άδεια εξόδου, με διανυκτέρευση από την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα, τις ημέρες του Σαββάτου και Κυριακής συνεχόμενα και τις επίσημες αργίες. (2) Ειδική Άδεια μέχρι πέντε (5) συνεχόμενων εργασίμων ημερών ανά περίπτωση, για αντιμετώπιση έκτακτων και σοβαρών αναγκών, όπως αυτές καθορίζονται στο Εγκόλπιο του Ικάρου. (3) Τιμητική άδεια μέχρι δέκα (10) συνεχόμενες ημερολογιακές ημέρες για ιδιαίτερες πράξεις και διακρίσεις του Ικάρου. (4) Τιμητική άδεια ημερήσιας εξόδου με ή χωρίς διανυκτέρευση. (5) Διπλωματική άδεια μέχρι οκτώ (8) ημερολογιακές ημέρες για έρευνα και συνεργασία που αφορά στην εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας από τους τεταρτοετείς Ικάρους. 3)Αναρρωτικές άδειες, κατόπιν γνωμάτευσης της Ανώτατης Αεροπορικής Υγειονομικής Επιτροπής. 2.Οι άδειες της παραγράφου 1α και 1β(1) χορηγούνται αυτεπάγγελτα με ευθύνη του Διοικητή της Σ.Ι. Οι λοιπές χορηγούνται μετά από αίτηση του Ικάρου, πλην των αναρρωτικών αδειών, η χορήγηση των οποίων τυγχάνει υποχρεωτική για τη Διοίκηση. Η αίτηση μπορεί να είναι γραπτή ή προφορική και ο τύπος και η διαδικασία υποβολής αυτής καθορίζονται με διαταγή του Διοικητή της Σ.Ι. 3.Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης των αδειών της παραγράφου 1α ορίζονται από το Διοικητή της Σ.Ι., λαμβάνοντας υπόψη το Γενικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης. 4.Οι χορηγούμενες άδειες είναι δυνατόν να περιορίζονται ή να ανακαλούνται με διαταγή του Διοικητή της Σ.Ι. 5.Με μέριμνα της ΣΜ.ΙΚ. χορηγείται στους Ικάρους ειδικό έντυπο αδείας. 6.Οι Ίκαροι δύνανται να διανύουν τις άδειες τους ή μέρος αυτών στο εξωτερικό, κατόπιν έγγραφης αίτησης. Στους αλλοδαπούς Ικάρους, χορηγούνται άδειες για το εξωτερικό, κατόπιν έγκρισης του Διοικητή, με τη σύμφωνη γνώμη των αρχών των χωρών προέλευσής τους. 7.Ειδικά στους υπό διαγραφή Ικάρους δύναται να χορηγείται πρόσθετη άδεια μέχρι της έκδοσης της διαταγής διαγραφής τους. 8.Όλοι οι Ίκαροι είναι υποχρεωμένοι να γνωστοποιούν στη Σ.Ι. την ακριβή διεύθυνση κατοικίας τους, στην οποία διαμένουν κατά τις άδειες και εξόδους τους. Άρθρο 74 Ετήσια Υγειονομική Εξέταση Ικάρων Οι Ίκαροι υποβάλλονται ετησίως σε πλήρη υγειονομική εξέταση σύμφωνα με τις ισχύουσες διαταγές της ΠΑ. Άρθρο 75 Διοικητική Μέριμνα 1.Όλα τα έξοδα, εκπαίδευσης, διατροφής, ιματισμού κ.λπ. των Ικάρων βαρύνουν το Δημόσιο. 2.Οι Ίκαροι δικαιούνται: 1)Μηνιαίως αποδοχές οι οποίες καθορίζονται με ειδικές μισθολογικές διατάξεις. 2)Πτητικό επίδομα (για την Κατεύθυνση Ιπταμένων), καταβαλλόμενο ανά εξάμηνο ή δωδεκάμηνο με τη συμπλήρωση τριάντα (30) ή εξήντα (60) ωρών πτήσης αντίστοιχα, του οποίου το ύψος, οι προϋποθέσεις και οι όροι καταβολής καθορίζονται με ειδικές διατάξεις Νόμων – Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων. Κεφάλαιο Θ΄ Αξιολόγηση Άρθρο 76 Αξιολόγηση Σ.Ι. – Αξιολόγηση ΔιδακτικούΕκπαιδευτικού Έργου 1.Η Σ.Ι. υπόκειται σε αξιολόγηση όπως τα Πανεπιστήμια, όπως ορίζει ο ν. 3187/2003 (ΦΕΚ Α΄233). Με Π.Δ. που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθορίζονται οι λεπτομέρειες. 2.Το διδακτικό, ερευνητικό και κάθε άλλο έργο της Σ.Ι. υπόκειται σε διαρκή εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία με σκοπό τη διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας της έρευνας και διδασκαλίας, των σπουδών και των λοιπών υπηρεσιών που παρέχονται από αυτή. 3.Η αξιολόγηση γίνεται με τη συμπλήρωση ειδικών εντύπων εγκεκριμένων από το Ε.Σ., που περιλαμβάνουν ερωτήματα σχετικά με την διδασκαλία, καθώς και τα μέσα, βοηθήματα, συνθήκες, υπηρεσίες και διαδικασίες παροχής του εκπαιδευτικού έργου. Για την αξιολόγηση του διδακτικού–εκπαιδευτικού έργου και τις συνθήκες παροχής του εκφέρουν γνώμη και οι Ίκαροι. 4.Τα στοιχεία της αξιολόγησης επεξεργάζονται τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η Κοσμητεία και η Διεύθυνση Αεροπορικής-Στρατιωτικής Εκπαίδευσης. 5.Τα αποτελέσματα της επεξεργασίας, μαζί με εισηγήσεις για αλλαγές σε εκπαιδευτικά μέσα, προγράμματα και διαδικασίες, παρουσιάζονται στο Ε.Σ. Επιπλέον, λαμβάνονται υπόψη κατά τις διαδικασίες επιλογής, πρόσληψης, ανανέωσης θητείας καθώς και κρίσης εξέλιξης ή μονιμοποίησης του Διδακτικού-Εκπαιδευτικού Προσωπικού. 6.Τα στοιχεία της αξιολόγησης είναι διαβαθμισμένα. Δικαίωμα πρόσβασης σε αυτά έχουν τα διοικητικά όργανα της Σ.Ι. ανάλογα με τις αρμοδιότητές τους, καθώς και το αξιολογούμενο διδακτικό προσωπικό, σε ότι το αφορά προσωπικά. Κεφάλαιο Ι΄ Διάφορες Διατάξεις Άρθρο 77 Ειδικά θέματα Λειτουργίας της Σ.Ι. 1.Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, μέρος ή το σύνολο των δραστηριοτήτων της Σ.Ι., δύναται να υλοποιείται εντός ή εκτός της Ελληνικής επικράτειας ανάλογα με τις ανάγκες της Π.Α. 2.Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας δύναται να υλοποιείται, μέρος ή το σύνολο εκπαίδευσης Σπουδαστών σε Αεροπορικές Ακαδημίες στην αλλοδαπή, κατόπιν εισήγησης του Γ.Ε.Α. 3.Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και σε περιόδους κρίσης, έντασης, επιστράτευσης ή πολέμου, δύναται να διακόπτεται, να συντομεύεται ή να αναστέλλεται μέρος ή το σύνολο λειτουργίας της Σ.Ι. Στην περίπτωση αυτή: 1)Διακοπτόμενης της εκπαίδευσης, οι Ίκαροι (ΙV) τάξης ονομάζονται Ανθυποσμηναγοί και ορκίζονται, ενώ στους Ικάρους των λοιπών τάξεων απονέμονται από τον Αρχηγό του Γ.Ε.Α., προσωρινά βαθμοί ως εξής: (1) Στους (ΙΙΙ) τάξης του Ανθυπασπιστού, (2) Στους (ΙΙ) τάξης του Αρχισμηνία, (3) Στους (Ι) τάξης του Επισμηνία. 2)Η χρησιμοποίηση των ανωτέρω ενεργείται με βάση τις ειδικές ανάγκες επάνδρωσης των Μονάδων της Π.Α., με ευθύνη του Γ.Ε.Α. και σύμφωνα με τα υφιστάμενα σχέδια επιχειρήσεων. 3)Ως σειρά αρχαιότητας για την κατάταξη λαμβάνεται: (1) Για τους Ανθυποσμηναγούς η σειρά αρχαιότητας που έχουν στο τέταρτο έτος σπουδών, τασσομένων στο τέλος (της επετηρίδας της ειδικότητάς τους), των κανονικά εξελθόντων της Σ.Ι. κατά το ίδιο έτος Ανθυποσμηναγών. (2) Για τους λοιπούς, η σειρά ιεραρχίας του ΙΙΙ, ΙΙ και Ι έτους σπουδών αντίστοιχα, τασσόμενοι στην αρχή της επετηρίδας όλων των ομοιοβάθμων τους που απέκτησαν τον βαθμό κατά το ίδιο έτος. 4)Για όσο χρονικό διάσημα διαρκέσει η περίοδος κρίσης, έντασης, επιστράτευσης ή πολέμου, οι Ίκαροι (Ι), (ΙΙ) και (ΙΙΙ) τάξης, στους οποίους έχουν απονεμηθεί προσωρινοί βαθμοί, λαμβάνουν τις αποδοχές που αντιστοιχούν στον προσωρινό τους βαθμό, αρχής γενομένης από την ημερομηνία που τους απονεμήθηκε αυτός. 5)Όταν λήξει η εμπόλεμη κατάσταση ή η γενική επιστράτευση ή αποφασισθεί η επανάληψη της εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια αυτών, οι Ίκαροι Ι, ΙΙ και ΙΙΙ τάξης επανέρχονται στην πρότερη κατάσταση του σπουδαστή της Σ.Ι., ανακαλούμενης της διοικητικής πράξης απονομής του βαθμού και συνεχίζουν κανονικά την εκπαίδευσή τους στη Σ.Ι. Για τους Ικάρους ΙV τάξης αποφασίζει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας εντός τριών (3) μηνών, κατόπιν εισήγησης του Γ.Ε.Α., εάν πρέπει να επανέλθουν στη Σ.Ι. για να συνεχίσουν και να περατώσουν την εκπαίδευσή τους. 6)Οι Ίκαροι του ΙV έτους, επανερχόμενοι κατά τα ανωτέρω στη Σ.Ι., διατηρούν μεν τον βαθμό και την ειδικότητά τους, η μεταξύ τους όμως αρχαιότητα ρυθμίζεται σύμφωνα με τον παρόντα οργανισμό μετά το πέρας της εκπαίδευσής τους, εκτός εκείνων που στο μεταξύ προήχθησαν επ’ ανδραγαθία, οι οποίοι και διατηρούν από την προαγωγή τους την αυτή αποκτηθείσα αρχαιότητα. 7)Όταν αποφασισθεί η μη συνέχιση στη Σ.Ι. της εκπαίδευσης των Ικάρων ΙV έτους, η κατάταξη αυτών στο Στράτευμα είναι οριστική. Ως οριστική σειρά αρχαιότητας παραμένει αυτή της Σ.Ι. 8)Όσοι από τους Ικάρους καταστούν ανίκανοι από την υπηρεσία τους στην εμπόλεμη κατάσταση ή γενική επιστράτευση και δεν δύνανται να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους όταν τούτο αποφασισθεί, διατηρούν οριστικά τον βαθμό και την αρχαιότητα που απέκτησαν από την ως ανωτέρω προσωρινή ένταξή τους στα μόνιμα στελέχη της ΠΑ, εκτός εαν προαχθούν επ’ ανδραγαθία. 9)Διακοπτόμενης της εκπαίδευσης, το Μόνιμο Πολιτικό και Διδακτικό-Εκπαιδευτικό Προσωπικό της Σ.Ι. των μη λειτουργουσών τάξεων διατίθενται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας/Γ.Ε.Α. για εκτέλεση ανάλογου έργου στις Ένοπλες Δυνάμεις, επανερχόμενο με την επανέναρξη της εκπαίδευσης στη Σ.Ι. Άρθρο 78 Οικονομικές Διατάξεις 1.Η Οικονομική Υποστήριξη της Σ.Ι. παρέχεται από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ) της Αεροπορικής Βάσης της Δεκέλειας. 2.Ο προϋπολογισμός της Σ.Ι. καταρτίζεται από την ΔΟΥ με βάση τις απαιήτσεις που υποβάλλει η Σ.Ι., ελέγχεται από την αρμόδια Διεύθυνση του Γ.Ε.Α. και εντάσσεται στον προϋπολογισμό αυτού, σε δικό της ιδιαίτερο Ειδικό Φορέα. Η αντιμετώπιση των πάσης φύσεως αναγκών της Σ.Ι. πραγματοποιείται από τις εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό πιστώσεις, καθώς και από έσοδα που θα εγγράφονται στον υπό σύσταση προβλεπόμενο από το άρθρο 27, του ν. 3187/2003 (Α΄ 233), ειδικό εκτός προϋπολογισμού Λογαριασμό. 3.Η αποζημίωση του συμμετέχοντος προσωπικού σε κάθε είδους Εισηγητικές Επιτροπές και Συμβούλια καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών. Άρθρο 79 Μεταβατικές Διατάξεις 1.Κατ’ εξαίρεση για το τρέχον Εκπαιδευτικό Έτος, οι εφαρμοστέες διατάξεις του Κανονισμού Σπουδών του παρόντος οργανισμού καθορίζονται με απόφαση του Ε.Σ. πριν την έναρξη του Εκπαιδευτικού Έτους. 2.Για την αρχαιότητα των μελών Δ.Ε.Π. που υπηρετούν στη Σ.Ι., στη βαθμίδα του Καθηγητή, λαμβάνονται υπόψη και τα χρόνια προϋπηρεσίας στη θέση του Τακτικού Καθηγητή. 3.Η διάταξη της παραγράφου 1στ του άρθρου 24 του παρόντος οργανισμού θα ισχύσει για την εισαγωγή των υποψηφίων στη Σ.Ι. για το επόμενο ημερολογιακά εκπαιδευτικό έτος από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Άρθρο 80 Τελικές Διατάξεις 1.Όπου στην κείμενη νομοθεσία, που αφορά στην οργάνωση και λειτουργία της Σ.Ι. και σε θέματα Ικάρων, αναφέρεται το Τμήμα Ιπταμένων, Τμήμα Μηχανικών, Τμήμα Ελεγκτών Αεράμυνας, νοείται η Κατεύθυνση Ιπταμένων, η Κατεύθυνση Μηχανικών και η Κατεύθυνση Ελεγκτών Αεράμυνας. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο Επόπτης Εκπαίδευσης, Επόπτης Ιπταμένων, Επόπτης Μηχανικών, Επόπτης Ελεγκτών Αεράμυνας νοείται ο Συντονιστής Εκπαιδευσης, ο Συντονιστής Κατεύθυνσης Ιπταμένων, ο Συντονιστής Κατεύθυνσης Μηχανικών και ο Συντονιστής Ελεγκτών Αεράμυνας. 2.Ο τίτλος που χρησιμοποιείται για τη Σ.Ι. στην αγγλική γλώσσα είναι «Ηellenic Αir Fοrce Αcademy». 3.Με την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται το β.δ. 370/1967 (ΦΕΚ Α΄ 157), το β.δ. 671/1969 (ΦΕΚ Α΄ 168) καθώς και κάθε άλλη διάταξη η οποία αντίκειται στον παρόντα οργανισμό. 4.Κατ’ εξαίρεση τα άρθρα 31 έως 33και το 35 εως 39 ως επίσης και το 41 έως 46 του παρόντος οργανισμού ισχύουν για το ακαδημαϊκό έτος που έπεται του έτους δημοσίευσης του παρόντος. Άρθρο 81 Υποδείγματα Παρατίθενται τα ακόλουθα Υποδείγματα: Υπόδειγμα 1ο «Έμβλημα Σχολής Ικάρων» Υπόδειγμα 2ο «Οργανόγραμμα Σχολής Ικάρων» Υπόδειγμα 3ο «Οργανόγραμμα Διοικητικών Υπηρεσιών Υποστήριξης Σχολής Ικάρων» Υπόδειγμα 4ο α και β «Δίπλωμα Αποφοίτου» (Άρρεν – Θήλυ) Υπόδειγμα 5ο «Βεβαίωση Σπουδών» Υπόδειγμα 6ο «Παράρτημα Διπλώματος» Υπόδειγμα 7ο «Παράρτημα Διπλώματος στην Αγγλική» Άρθρο 82 Ισχύς οργανισμού Ο παρών οργανισμός ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εκτός από τις περιπτώσεις όπου ορίζεται διαφορετικά. Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Το άρθρο 1 (Εισαγωγή γυναικών) και το άρθρο 2 (Κριτήρια, εξετάσεις, αγωνίσματ
 • Το άρθρο 6 (διάφορα θέματ
 • Το Π.Δ. 16/2000 «Περί κρίσεως Πτητικής Καταλληλότητας Πληρωμάτων Αέρος», (ΦΕΚ Α΄13) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το Π.Δ. 228/2005 (ΦΕΚ Α΄ 277).
 • Ν. 1351/83 (ΦΕΚ Α΄ 56) «Εισαγωγή σπουδαστών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».
 • Το Π.Δ. 133/2002 «Για την Κρίση Σωματικής Ικανότητας των Στρατευσίμων αυτών που Κατατάσσονται στις Ένοπλες Δυνάμεις καθώς και του Στρατιωτικού Προσωπικού Γενικά», (ΦΕΚ Α΄109) όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερ
 • Την υπ’ αριθμ. Φ.010/163897/Σ.1258/12-3-02 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού Εθνικής Άμυνας στους Αρχηγούς των Γενικών Επιτελείων των Ενόπλων Δυνάμεων ΓΕΕΘΑ, ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ» (ΦΕΚ Β΄ 383).
 • Τις υπ’ αριθμ. 141/7-7-06, 312/30-12-09, 223/11-10-2010 και 84/9-5-2012 γνωμοδοτήσεις του Ανώτατου Αεροπορικού Συμβουλίου (ΑΑΣ).
 • Τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθμ. 3922/91 του συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 1991 για την εναρμόνιση τεχνικών κανόνων και διοικητικών διαδικασιών στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας, όπως ισχύει.
 • Το Π.Δ. 290/2002 «Οργανισμός Πολιτικού Προσωπικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» (ΦΕΚ Α΄ 260) σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμ. Φ.000/ΑΔ.561015/Σ.272/11-2-04 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Κατανομή Οργανικών Θέσεων Πολιτικού Προσωπικού ΠΑ». κ
 • Την από 29-11-2010 εισήγηση (Ενημερωτικό Σημείωμ
 • Το Π.Δ. 33/2002 «Κανονισμός πτυχίων χειριστών αεροπλάνων πολιτικής αεροπορίας», (ΦΕΚ Α΄ 36/2002).
 • Την παράγραφο 1 του άρθρου 26 του Ν. 3187/2003 «Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα», (ΦΕΚ Α΄ 233).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Το Π.Δ. 54/2002 «Κανονισμός πτυχίων προσωπικού πιστοποίησης συντήρησης αεροσκαφών», (ΦΕΚ Α΄48/13.02.2002).
 • Την υπ. απόφαση του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών/ΥΠΑ της 19-10-2007 με αριθμ. Δ2/Β/40171/12326 με θέμα «Εφαρμογή απαιτήσεων ΙCΑΟ-ΕΑSΑ/JΑΑ για γλωσσική επάρκεια χειριστών πολιτικής αεροπορίας».
 • Το Ν. 3374/2005 «Διασφάλιση ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων – Παράρτημα διπλώματος», (ΦΕΚ Α΄ 189).
 • Το Β.Δ.593/69 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων περί Σχολής Ικάρων και του παρ’ αυτή διδακτικού προσωπικού» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το Π.Δ. 769/81 (ΦΕΚ Α΄200).
 • Τις διατάξεις των άρθρων 58-60 και 106-146 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ Α΄ 26).
 • Την περίπτωση ι΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του Ν. 2292/1995 (ΦΕΚ Α΄ 35).
 • Το άρθρο 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
 • Το Π.Δ. 102/2008, «Κανονισμός πτυχίων χειριστών ελικοπτέρων» (ΦΕΚ Β΄ 160/2008).
 • Το άρθρο 4 (Εισαγωγή στις Στρατιωτικές Σχολές) του Ν. 1351/1983 «Εισαγωγή Σπουδαστών στην τριτοβάθμια Εκπαίδευση και Άλλες Διατάξεις», (ΦΕΚ Α΄56).
 • Τις υπ’ αριθμ. Δ245/2007, Δ85/2008, Δ258/2009 και Δ85/2013 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας,
 • Το άρθρο 10 (Προκαταρκτικές Εξετάσεις) του Ν. 2225/1994 «Περί της Προστασίας της Ελευθερίας, της Ανταπόκρισης και Επικοινωνίας και άλλων διατάξεων» (ΦΕΚ Α΄121), όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 112 του Ν. 3978/2011 (ΦΕΚ Α΄ 137) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Υπηρεσιών και Προμηθειών στους Τομείς Άμυνας και της Ασφάλειας – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2009/81/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας»
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2013-11-04 Οργανισμός Σχολής Ικάρων.
Τροποποίηση Τύπος
A/2013/238
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2002/010/163897/Σ.1258 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/010_163897_Σ_1258 2002
ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2004/000/ΑΔ.561015/Σ.272 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/000_ΑΔ_561015_Σ_272 2004
ΝΟΜΟΣ 1983/1351 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1351 1983
ΝΟΜΟΣ 1991/3922 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/3922 1991
Για την προστασία της ελευθερίας της ανταπόκρισης και επικοινωνίας και άλλες διατάξεις. 1994/2225 1994
Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις. 1995/2292 1995
Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.). 2003/3187 2003
Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος. 2005/3374 2005
Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Υπηρεσιών και Προμη­θειών στους τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2009/81/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. 2011/3978 2011
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1981/769 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1981/769 1981
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2000/16 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/16 2000
«Για την κρίση Σωματικής Ικανότητας των στρατευσίμων, αυτών που κατατάσσονται στις Ένοπλες Δυνάμεις καθώς και του στρατιωτικού προσωπικού γενικά». 2002/133 2002
Οργανισμός Πολιτικού Προσωπικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. 2002/290 2002
Κανονισμός πτυχίων χειριστών αεροπλάνων πολιτικής αεροπορίας. 2002/33 2002
Κανονισμός Πτυχίων Προσωπικού Πιστοποίησης Συντήρησης Αεροσκαφών. 2002/54 2002
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2005/228 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/228 2005
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Κανονισμός Πτυχίων Χειριστών Ελικοπτέρων 2008/102 2008
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία