ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2013/156

ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2013-11-07

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2013-11-30

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2013-08-28

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του π.δ. 347/1998 «Εξοπλισμός των πλοίων σύμφωνα με την Οδηγία 96/98/ΕΚ του Συμβου­λίου της 20ης Δεκεμβρίου 1996» (Α΄ 231), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τα π.δ. 158/1999 (Α΄ 156), 137/2002 (Α΄ 112), 294/2003 (Α΄ 251), 194/2009 (Α΄ 239), 39/2010 (Α΄ 79), 128/2011 (Α΄ 259) και 121/2012 (Α΄ 214), σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2012/32/ΕΕ της Επιτροπής της 25ης Οκτωβρίου 2012 (L 312/1/10.11.2012).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σκοπός"
1.  
    Σκοπός του παρόντος διατάγματος είναι η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2012/32/ΕΕ της Επιτροπής της 25ης Οκτωβρίου 2012 (L 312/1/10.11.2012), με την οποία τροποποιείται η Οδηγία 96/98/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 1996 (L 46/17.2.1997), όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις Οδηγίες 98/85/ΕΚ της Επιτροπής της 11ης Νοεμβρίου 1998 (L 315/25.11.1998), 2001/53/ΕΚ της Επιτροπής της 10ης Ιουλίου 2001 (L204/28.7.2001), 2002/75/ΕΚ της Επιτροπής της 2ας Σεπτεμβρίου 2002 (L 254/23.9.2002), 2008/67/ΕΚ της Επιτροπής της 30ης Ιουνίου 2008 (L 171/1.7.2008), 2009/26/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Απρι­λίου 2009 (L 113/6.5.2009), 2010/68/ΕΕ της Επιτροπής της 22ας Οκτωβρίου 2010 (L 305/20.11.2010) και 2011/75/ΕΕ της Επιτροπής της 2ας Σεπτεμβρίου 2011 (L 239/1/15.09.2011), οι οποίες ενσωματώθηκαν στο εθνικό δίκαιο με τα Προεδρικά διατάγματα 347/1998 (Α΄ 231), 158/1999 (Α΄ 156), 137/2002 (Α΄ 112), 294/2003 (Α΄ 251), 194/2009 (Α΄ 239), 39/2010 (Α΄ 79), 128/2011 (Α΄ 259) και 121/2012 (Α΄ 214) αντίστοιχα και αφορούν στον εξοπλισμό των πλοίων.
Άρθρο 2 "(Άρθρο 1 της Οδηγίας)"
1.  
    Το Παράρτημα Α του άρθρου 19 του π.δ. 347/1998 (Α΄ 231) (Παράρτημα Α της Οδηγίας 96/98/ΕΚ), όπως αυτό έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 4 του π.δ. 158/1999 (Α΄ 156), το άρθρο 4 του π.δ. 137/2002 (Α΄ 112), το άρθρο 4 του π.δ. 294/2003 (Α΄ 251), το άρθρο 3 του π.δ. 194/2009 (Α΄ 239), το άρθρο 3 του π.δ. 39/2010 (Α΄ 79), το Παράρτημα του π.δ. 128/2011 (Α΄ 259) και το Παράρτημα του π.δ. 121/2012 (Α΄ 214) αντικαθίσταται από το κείμενο του Παραρτήματος του παρόντος διατάγματος.
Άρθρο 3
1.  
(Άρθρο 2 της Οδηγίας) Εξοπλισμός περιλαμβανόμενος στη στήλη 1 του παραρτήματος Α.1 ως «νέο είδος» ή μεταφερθείς από το παράρτημα Α.2, ο οποίος είχε κατασκευασθεί πριν από τις 30 Νοεμβρίου 2013 σύμφωνα με διαδικασίες έγκρισης τύπου ήδη ισχύουσες πριν από την ημερομηνία αυτή στο έδαφος κράτους μέλους, επιτρέπεται να διατίθεται στην αγορά και να τοποθετείται σε κοινοτικό πλοίο μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2015. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α» Γενική παρατήρηση για το παράρτημα Α: Οι κανονισμοί SΟLΑS παραπέμπουν στην κωδικοποιημένη έκδοση SΟLΑS του 2009. Γενική παρατήρηση για το παράρτημα Α: Σε ορισμένους χαρακτηρισμούς ειδών, η στήλη 5 δείχνει ορισμένες δυνατές παραλλαγές του προϊόντος με τον ίδιο χαρακτηρισμό είδους. Οι παραλλαγές προϊόντων προβλέπονται ανεξάρτητα και διαχωρίζονται μεταξύ τους με διακεκομμένη γραμμή. Μόνο για την πιστοποίηση επιλέγεται η σχετική παραλλαγή προϊόντος, αναλόγως της περίπτωσης (παράδειγμα: Α.1/3.3). Κατάλογος των χρησιμοποιούμενων συντομογραφιών: Α.1, τροπολογία 1 που αφορά συνήθη έγγραφα εκτός εκείνων του ΙΜΟ. Α.2, τροπολογία 2 που αφορά συνήθη έγγραφα εκτός εκείνων του ΙΜΟ. ΑC, διορθωτική τροπολογία που αφορά συνήθη έγγραφα εκτός εκείνων του ΙΜΟ. CΑΤ, κατηγορία εξοπλισμού ραντάρ όπως ορίζεται στο τμήμα 1.3 του ΙΕC 62388 (2007). Εγκύκλ., Εγκύκλιος. CΟLRΕG, Διεθνείς κανονισμοί για την αποφυγή συγκρούσεων στη θάλασσα. CΟΜSΑR, Υποεπιτροπή του ΙΜΟ για τις ασύρματες επικοινωνίες και την έρευνα και τη διάσωση. ΕΝ, Ευρωπαϊκό Πρότυπο. ΕΤSΙ, Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων. FSS, Διεθνής κώδικας συστημάτων πυρασφάλειας. FΤΡ, Διεθνής κώδικας για την εφαρμογή διαδικασιών δοκιμών πυρός. ΗSC, Κώδικας ταχύπλοων σκαφών. ΙΒC, Διεθνής κώδικας χημικών χύδην. ΔΟΠΑ, Διεθνής Οργάνωση Πολιτικής Αεροπορίας. ΙΕC, Διεθνής Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή. ΙGC, Διεθνής κώδικας για τη ναυπήγηση και τον εξοπλισμό των πλοίων που μεταφέρουν χύδην υγροποιημένα αέρια. ΙΜΟ, Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός. ΙSΟ, Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης. ΙΤU, Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών (ΔΕΤ). LSΑ, Σωστικό μέσο. ΜΑRΡΟL, Διεθνής σύμβαση για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία. ΜΕΡC, Επιτροπή Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος. ΜSC, Επιτροπή Θαλάσσιας Ασφάλειας. ΝΟ x, οξείδια του αζώτου. SΟLΑS, Διεθνής σύμβαση για την ασφάλεια της ζωής στη θάλασσα. SΟ x, οξείδια του θείου. Κανον., κανονισμός. Απόφ., απόφαση. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.1 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΗΔΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΟΚΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ Σημειώσεις που ισχύουν για ολόκληρο το παράρτημα Α.1 α) Γενικά: πέραν των προτύπων δοκιμής που αναφέρονται συγκεκριμένα, οι διάφορες διατάξεις που πρέπει να ελέγχονται κατά την εξέταση του τύπου (έγκριση τύπου) όπως αναφέρεται στις ενότητες για την αξιολόγηση συμμόρφωσης στο παράρτημα Β, βρίσκονται στις εφαρμοστέες απαιτήσεις των διεθνών συμβάσεων και των σχετικών αποφάσεων και εγκυκλίων του ΙΜΟ. β) Στήλη 1: Επιτρέπεται η εφαρμογή του άρθρου 2 του π.δ. 39/2010 (Α΄ 79) (οδηγία 2010/68/ΕΕ της Επιτροπής) (6η τροπολογία του παραρτήματος Α της ΜΕD). γ) Στήλη 1: Επιτρέπεται η εφαρμογή του άρθρου 2 του π.δ. 128/2011 (Α΄ 259) (οδηγία 2011/75/ΕΕ της Επιτροπής) (7η τροπολογία του παραρτήματος Α της ΜΕD). δ) Στήλη 2: Όταν χρησιμοποιείται ο όρος “εξαρτήματα συστημάτων”, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υποβληθεί σε δοκιμή ή ένα μόνον εξάρτημα ή ομάδα εξαρτημάτων ή ολόκληρο το σύστημα προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι τηρούνται οι διεθνείς απαιτήσεις. ε) Στήλη 5: Όπου αναφέρονται αποφάσεις ΙΜΟ, εφαρμόζονται μόνο τα πρότυπα δοκιμής που περιέχονται στα σχετικά μέρη των παραρτημάτων των αποφάσεων και εξαιρούνται οι διατάξεις των ίδιων των αποφάσεων. στ) Στήλη 5: Οι διεθνείς συμβάσεις και τα πρότυπα δοκιμής εφαρμόζονται στην επικαιροποιημένη έκδοσή τους. Με σκοπό τον ακριβή προσδιορισμό των σχετικών προτύπων, οι εκθέσεις δοκιμών, τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης και οι δηλώσεις συμμόρφωσης θα προσδιορίζουν το εφαρμοζόμενο συγκεκριμένο πρότυπο δοκιμής καθώς και την έκδοσή του. ζ) Στήλη 5: Όταν αναφέρονται δύο σειρές προτύπων δοκιμής (χωριζόμενες με “ή”), κάθε σειρά ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις δοκιμών για την τήρηση των προτύπων επίδοσης ΙΜΟ. Επομένως, η δοκιμή βάσει μιας σειράς αρκεί για να αποδείξει τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των σχετικών διεθνών πράξεων. Όταν αναφέρονται δύο σειρές προτύπων δοκιμής (χωριζόμενες με “ή”), κάθε σειρά ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις δοκιμών για την τήρηση των προτύπων επίδοσης ΙΜΟ. Επομένως, η δοκιμή βάσει μιας σειράς αρκεί για να αποδείξει τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των σχετικών διεθνών πράξεων. Αντιθέτως, όταν χρησιμοποιούνται άλλα δια­χωριστικά σημεία (κόμματα), εφαρμόζονται όλα τα παρατιθέμενα πρότυπα. η) Στήλη 6: Όπου εμφανίζεται η ενότητα Η, νοείται ότι αφορά την ενότητα Η συν πιστοποιητικό εξέτασης σχεδιασμού. θ) Οι διατυπούμενες στο παρόν παράρτημα απαιτήσεις ισχύουν με την επιφύλαξη των απαιτήσεων των διεθνών συμβάσεων για τις μεταφορές.
Άρθρο 4 "Έναρξη ισχύος"
1.  
    Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την 30η Νοεμβρίου 2013. Η δημοσίευση και η εκτέλεση του παρόντος διατάγματος ανατίθεται στον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου.
  • Τις διατάξεις: α) του άρθρου 3 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου» (Α΄ 34), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101) και του άρθρου 4 του ν. 1338/1983, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 παρ. 4 του ν. 1440/1984 (Α΄ 70) και τροποποιήθηκε με τα άρθρα 7 του ν. 1775/1988 (Α΄ 101), 31 του ν. 2076/1992 (Α΄ 130), 19 του ν. 2367/1995 (Α΄ 261), 22 του ν. 2789/2000 (Α΄ 21), 48 του ν. 3427/2005 (Α΄ 312) και 91 του ν. 3862/2010 (Α΄ 113), β) του άρθρου 5 του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του π.δ. 94/2012 (Α΄ 149) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του π.δ. 98/2012 (Α΄ 160), γ) του π.δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 153), δ) του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Την υπ’ αριθμ. 197/09-07-2013 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1988/1775 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1775 1988
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις. 1992/2076 1992
Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις. 1995/2367 1995
ΝΟΜΟΣ 2000/2789 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2789 2000
Φόρος προστιθέμενης αξίας στις νέες οικοδομές, μεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις. 2005/3427 2005
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις Οδηγίες 2007/64/ΕΚ, 2007/44/ΕΚ και 2010/16/ΕΕ που αφορούν υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, προληπτική αξιολόγηση προτάσεων απόκτησης συμμετοχής σε επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις. 2010/3862 2010
Εξοπλισμός των πλοίων σύμφωνα με την οδηγία 96/86/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 1996 . 1998/347 1998
Τροποποίηση του Π.Δ. 347/98 Εξοπλισμός των πλοίων σύμφωνα με την οδηγία 96/98/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 1996 (Α΄231) σύμφωνα με την οδηγία 98/85/ΕΚ της Επιτροπής της 11ης Νοεμβρίου 1998. 1999/158 1999
Τροποποίηση του Π.Δ. 347/98 Εξοπλισμός των πλοίων σύμφωνα με την Οδηγία 96/98/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 1996 (Α 231), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το Π.Δ. 158/99 (Α 156), σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2001/53/ΕΚ της Επιτροπής 10/07/2001. 2002/137 2002
Τροποποίηση του Π.Δ. 347/1998 (Α΄ 231), όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίησή του με τα Π.Δ. 158/1999 (Α 156) και 137/2002 (Α΄ 112), σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2002/75/ΕΚ της Επιτροπής της 2ας Σεπτεμβρίου 2002. 2003/294 2003
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τροποποίηση του π.δ. 347/1998 (Α΄231), όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίησή του με τα π.δ. 158/1999(Α΄ 156), 137/2002 (Α΄112) και 294/2003 (Α΄251), σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2008/67/ΕΚ της Επιτροπής της 30ής Ιουνίου 2008. 2009/194 2009
Τροποποίηση του π.δ. 347/1998 (Α΄ 231), όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίησή του με τα π.δ. 158/1999(Α΄ 156), 137/2002 (Α΄ 112), 294/2003 (Α΄ 251) και 194/2009 (Α΄ 239) σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2009/26/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Απριλίου 2009. 2010/39 2010
Τροποποίηση του π.δ. 347/1998 (Α΄231) «Εξοπλισμός των πλοίων σύμφωνα με την Οδηγία 96/98/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 1996», όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίησή του με τα π.δ. 158/1999 (Α΄ 156), 137/2002 (Α΄112), 294/2003 (Α΄251), 194/2009[...]" 2011/128 2011
Τροποποίηση του π.δ. 347/1998 (Α΄231) «Εξοπλισμός των πλοίων σύμφωνα με την Οδηγία 96/98/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 1996», όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίησή του με τα π.δ. 158/1999 (Α΄ 156), 137/2002 (Α΄ 112), 294/2003 (Α΄ 251), 194/20[...]" 2012/121 2012
Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών. 2012/85 2012
Τροποποίηση π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141). 2012/94 2012
Τροποποίηση π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄/141). 2012/98 2012
Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. 2013/119 2013