ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2013/164

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2013-12-09

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2013-12-09

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2013-12-06

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του π.δ. 24/1997 «Ιεραρχία, καταστάσεις και εξέλιξη των αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄ 29).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Τροποποίηση του άρθρου 24 του π.δ. 24/1997 (Α΄ 29)"
1.  
  Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του π.δ. 24/1997 (Α΄ 29) προστίθεται περίπτωση γ΄ ως εξής: 1 Τελούν σε αυτοδίκαιη αργία, σύμφωνα με την περίπτ. 6 της υποπαραγράφου Ζ.3 της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 .
2.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 24 του π.δ. 24/1997 (Α΄ 29) αντικαθίσταται ως εξής:
  Μετά τη λήξη της διαθεσιμότητας ή της αυτοδίκαιης αργίας ή την οριστική κρίση της πειθαρχικής υπόθεσης από τα πειθαρχικά συμβούλια οι ανωτέρω αξιωματικοί αξιολογούνται αμέσως από τους συντάκτες και τους γνωματεύοντες που ήσαν αρμόδιοι κατά το χρόνο που έπρεπε να γίνει η αξιολόγηση. Αν οι εν λόγω συντάκτες και οι γνωματεύοντες κωλύονται, απουσιάζουν ή δεν υπάρχουν εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 21 του παρόντος, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του π.δ. 36/1998 (Α΄ 40) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 147/2000 (Α΄ 128) .
Άρθρο 2 "Τροποποίηση του άρθρου 49 του π.δ. 24/1997 (Α΄ 29)"
1.  
  Μετά την παράγραφο 5 του άρθρου 49 του π.δ. 24/1997 (Α΄ 29), όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 31/1999 (Α΄ 33), προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
  Όσοι από τους ανωτέρω αξιωματικούς φέρουν βαθμό μέχρι Αστυνομικού Διευθυντή και καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας που προβλέπεται από τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 μπορούν, εφόσον επιθυμούν να παραμείνουν στην ενεργό υπηρεσία για ένα έτος μετά τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας, να υποβάλλουν στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού/Α.Ε.Α., εντός της ανατρεπτικής προθεσμίας από 21 έως και 30 Σεπτεμβρίου του έτους καταλήψεώς τους από το όριο ηλικίας του βαθμού τους, σχετική αίτηση, η οποία δεν ανακαλείται. Οι ανωτέρω μπορούν να παραμείνουν στην ενεργό υπηρεσία ένα επιπλέον έτος εφόσον υποβάλουν σχετική αίτηση με την ίδια ως άνω διαδικασία. Για την παραμονή τους ή όχι στην ενεργό υπηρεσία για κάθε έτος, κατά τα προαναφερόμενα, αποφαίνεται σε πρώτο και τελευταίο βαθμό το αρμόδιο συμβούλιο κρίσεων της Ελληνικής Αστυνομίας. Οι αξιωματικοί αυτοί, εφόσον πληρούν τα γενικά τυπικά προς προαγωγή προσόντα και δεν συντρέχει περίπτωση αυτεπάγγελτης αποστρατείας τους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, κρίνονται στις τακτικές κρίσεις με τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 1 του παρόντος διατάγματος .
Άρθρο 3 "Τροποποίηση του άρθρου 50 του π.δ. 24/1997 (Α΄ 29)"
1.  
  Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 50 του π.δ. 24/1997 (Α΄ 29) το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 42/2013 (Α΄ 76), αντικαθίσταται ως ακολούθως: Κατ’ εξαίρεση, όσοι από τους ανωτέρω αξιωματικούς, επιθυμούν να παραμείνουν στην ενεργό υπηρεσία και μετά τη συμπλήρωση της 35ετίας, δύνανται να υποβάλλουν σχετική αίτηση, που δεν ανακαλείται, στη Δ/νση Αστυνομικού Προσωπικού, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας ενενήντα ημερών πριν από τη συμπλήρωσή της. .
Άρθρο 4 "Μεταβατικές διατάξεις"
1.  
  Οι Αξιωματικοί, μέχρι το βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή, οι οποίοι συμπληρώνουν το όριο ηλικίας στο βαθμό τους την 31-12-2013, εφόσον επιθυμούν να παραμείνουν στην υπηρεσία και μετά τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας τους, για ένα έτος, δύνανται να υποβάλλουν την αίτηση της παραγράφου 6 του άρθρου 49 του π.δ. 24/1997, όπως αυτή προστίθεται με το άρθρο 2, εντός δέκα πέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος.
Άρθρο 5 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Το άρθρο 11 παρ. 1 περίπτ. δ΄ και στ΄ του Ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄ 152), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 1590/1986 (Α΄ 49).
 • Το άρθρο 28 παρ. 1 του Ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 41).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98).
 • Τις διατάξεις του π.δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (Α΄ 213).
 • Το π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141), όπως τροποποιήθηκε με τα π.δ. 88/2012 (Α΄ 143), 94/2012 (Α΄ 149), 98/2012 (Α΄ 160), 131/2012 (Α΄ 239) και 118/2013 (Α΄ 152).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. 326/2013 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1986/1590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1590 1986
Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 2000/2800 2000
Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016. 2012/4093 2012
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1997/24 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/24 1997
Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 24/1997. 1998/36 1998
Τροποποίηση διατάξεων π.δ. 24/1997 «Ιεραρχία, καταστάσεις και εξέλιξη των Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄ 29). 1999/31 1999
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2000/147 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/147 2000
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισµός των αρµοδιοτήτων του. 2009/184 2009
Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών. 2012/85 2012
Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 «Ιδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών (Α΄ 141). 2012/88 2012
Τροποποίηση του Π.Δ. 24/1997 «Ιεραρχία, καταστάσεις και εξέλιξη των αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄ 29). 2013/42 2013
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού. 2016/81 2016
Ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού. 2018/6 2018