ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2013/165

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2013-12-12

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2013-12-12

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2013-12-06

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του π.δ. 212/1982 «Αναγνώριση οίνων με ονομασία προελεύσεως Σάμος ελεγχόμενη» (Α΄ 32), όπως ισχύει, για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 607/2009 της Επιτροπής (ΕΕ L 193, 24.7.2009, σ. 60).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σκοπός"
1.  
  Σκοπός του παρόντος διατάγματος είναι η τροποποίηση του π.δ. 212/1982 (Α΄ 32), όπως ισχύει, για την εφαρμογή του άρθρου 5 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 607/2009 της Επιτροπής (ΕΕ L 193, 24.7.2009, σ. 60), όπως ισχύει, σχετικά με την οριοθέτηση με λεπτομερή, ακριβή και σαφή τρόπο της περιοχής του νότιου τμήματος της Νήσου Σάμου, στην οποία παράγονται οίνοι οι οποίοι δικαιούνται την «ονομασία προελεύσεως Σάμος ελεγχόμενη».
Άρθρο 2 "Τροποποίηση του π.δ. 212/1982 (Α΄ 32), όπως ισχύει"
1.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του π.δ. 212/1982 (Α΄ 32), αντικαθίσταται ως εξής:
  Οι οίνοι που δικαιούνται την ονομασία προελεύσεως της παρ. 1 παράγονται αποκλειστικά από οινοποίηση σταφυλιών της ποικιλίας Μοσχάτο άσπρο, που καλλιεργείται μέσα στα όρια ζώνης, στην οποία περιλαμβάνονται οι εξής περιοχές της Νήσου Σάμου.
 1. Από το βόρειο τμήμα της νήσου.Οι περιοχές των Τοπικών Κοινοτήτων Κοκκαρίου, Βουρλιωτών, Αγίου Κωνσταντίνου, Μανολατών, Σταυρινήδων, Αμπέλου της Δημοτικής Ενότητας Βαθέος, της Δημοτικής Κοινότητας Καρλοβασίων και των Τοπικών Κοινοτήτων Κοντακαιίκων, Υδρούσσης, Κονταιίκων, Αγίων Θεοδώρων, Πλατάνου, Λέκας, Καστανέας και Κοσμαδαίων της Δημοτικής Ενότητας Καρλοβασίων.
 2. Από το κεντρικό τμήμα της νήσου.Οι περιοχές των Τοπικών Κοινοτήτων Πύργου, Μεσογείου, Πανδρόσου, Κουμαραδαίων και Μαυρατζαίων της Δημοτικής Ενότητας Πυθαγορείου.
 3. Από το ανατολικό τμήμα της νήσου.Οι περιοχές των Δημοτικών Κοινοτήτων Σαμίων και Βαθέος της Δημοτικής Ενότητας Βαθέος και των Δημοτικών Κοινοτήτων Παγώνδου, Χώρας και Μυτιληνιών της Δημοτικής Ενότητας Πυθαγορείου.
 4. Από το νότιο τμήμα της νήσου.Η περιοχή της Τοπικής Κοινότητας Σπαθαραίων της Δημοτικής Ενότητας Πυθαγορείου .
Άρθρο 3 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 4 και 5 παρ. 2 και 9 του ν.δ. 243/1969 «Περί βελτιώσεως και προστασίας της αμπελουργικής παραγωγής» (Α΄ 144), όπως αυτά έχουν τροποποιηθεί με τα άρθρα 3 και 4 του Ν. 427/1976 (Α΄ 230). β) Του άρθρου 1 παρ. 1, 2, 3 και 4 του Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού δικαίου» (Α΄ 34), όπως η παρ. 1 έχει τροποποιηθεί με την διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1 του Ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο Κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕURΑΤΟΜ» (Α΄ 70) και του άρθρου 3 του ιδίου ως άνω Ν. 1338/1983, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του Ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α΄ 101). γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
 • Τους Κανονισμούς (ΕΚ), όπως ισχύουν: α) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2007 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα («Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ») (ΕΕ L 299, 16.11.2007, σ.1). β) αριθ. 607/2009 της Επιτροπής της 14 Ιουλίου 2009 για τον καθορισμό ορισμένων λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008 του Συμβουλίου όσον αφορά τις προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης και τις προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις, τις παραδοσιακές ενδείξεις, την επισήμανση και την παρουσίαση ορισμένων προϊόντων του αμπελοοινικού τομέα (ΕΕ L 193, 24.7.2009, σ. 60).
 • Το π.δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.» (Α΄ 153).
 • Το π.δ. 118/2013 «Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 (Α΄ 141) - Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως» (Α΄ 152).
 • Την υπ’ αριθ. 84/24.7.2013 εισήγηση της Κεντρικής Επιτροπής Προστασίας Οινοπαραγωγής (ΚΕΠΟ).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθ. 329/2013 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1976/427 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/427 1976
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1969/243 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1969/243 1969
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1982/212 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/212 1982
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών. 2012/85 2012
Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 (Α΄ 141) - Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμ[...]" 2013/118 2013
Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. 2013/119 2013
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία