ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2013/167

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2013-12-13

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2013-12-13

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2013-12-10

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Εφαρμογή της απόφασης 1970 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Απαγορεύεται η άμεση ή έμμεση προμήθεια, πώληση ή μεταφορά στη Λιβυκή Αραβική Τζαμαχιρία, από το ελληνικό έδαφος ή μέσω αυτού ή από έλληνες υπηκόους, ή με τη χρήση σκαφών που φέρουν την ελληνική σημαία ή αεροσκαφών εγγεγραμμένων στα ελληνικά Μητρώα, όπλων και συναφούς υλικού κάθε είδους, συμπεριλαμβανομένων όπλων και πυρομαχικών, στρατιωτικών οχημάτων και εξοπλισμού, παραστρατιωτικού εξοπλισμού, και ανταλλακτικών για τα ανωτέρω και τεχνικής βοήθειας, εκπαίδευσης, οικονομικής ή άλλης βοήθειας, που σχετίζονται με στρατιωτικές δραστηριότητες ή την παροχή, συντήρηση ή χρήση οποιωνδήποτε όπλων και συναφούς υλικού, συμπεριλαμβανομένης της παροχής ένοπλου μισθοφορικού προσωπικού, είτε προέρχονται από το ελληνικό έδαφος, είτε όχι
Άρθρο 2
1.  
  Το μέτρο του άρθρου 1 δεν ισχύει για: (α) τις προμήθειες μη θανατηφόρου στρατιωτικού εξοπλισμού, οι οποίες προορίζονται αποκλειστικά για ανθρωπιστική ή προστατευτική χρήση και τη συναφή τεχνική βοήθεια ή εκπαίδευση, όπως εγκρίνονται εκ των προτέρων από την Επιτροπή, η οποία έχει συσταθεί βάσει της παραγράφου 24 της απόφασης 1970 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., (β) τον προστατευτικό ιματισμό, συμπεριλαμβανομένων των αλεξίσφαιρων γιλέκων και των στρατιωτικών κρανών, που εξάγονται προσωρινά στη Λιβυκή Αραβική Τζαμαχιρία από το προσωπικό των Ηνωμένων Εθνών, τους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης και τους εργαζόμενους στον ανθρωπιστικό και αναπτυξιακό τομέα και το συνδεδεμένο προσωπικό, για προσωπική τους χρήση μόνο, ή (γ) τις λοιπές πωλήσεις ή την προμήθεια όπλων και συναφούς υλικού, ή την παροχή βοήθειας ή προσωπικού, όπως εγκρίνονται εκ των προτέρων από την Επιτροπή.
Άρθρο 3
1.  
  Απαγορεύεται η προμήθεια από τη Λιβυκή Αραβική Τζαμαχιρία κάθε όπλου και συναφούς υλικού από έλληνες υπηκόους, ή με τη χρήση σκαφών που φέρουν την ελληνική σημαία ή αεροσκαφών εγγεγραμμένων στα ελληνικά Μητρώα, είτε προέρχεται από το έδαφος της Λιβυκής Αραβικής Τζαμαχιρία, είτε όχι
Άρθρο 4 "Περί εφαρμογής της απόφασης 1973 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)."
1.  
  Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές, ενεργώντας σε εθνικό επίπεδο ή μέσω περιφερειακών οργανισμών ή ρυθμίσεων, και προκειμένου να διασφαλίσουν την αυστηρή εφαρμογή του εμπάργκο όπλων που επιβλήθηκε με τα άρθρα 1, 2 και 3 του π.δ. 167/2013 «Περί εφαρμογής της απόφασης 1970 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄272), καλούνται να επιθεωρούν στο ελληνικό έδαφος, συμπεριλαμβανομένων των λιμένων και αερολιμένων, και στην ανοικτή θάλασσα, τα σκάφη και αεροσκάφη που κατευθύνονται προς ή έρχονται από τη Λιβυκή Αραβική Τζαμαχιρία, σε περίπτωση που διαθέτουν πληροφορίες που παρέχουν εύλογους λόγους να θεωρείται ότι το φορτίο περιέχει αντικείμενα, η προμήθεια, πώληση, μεταφορά ή εξαγωγή των οποίων απαγορεύεται από τα άρθρα 1, 2 ή 3 του π.δ. 167/2013 «Περί εφαρμογής της απόφασης 1970 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄272), όπως τροποποιείται με το παρόν προεδρικό διάταγμα, συμπεριλαμβανομένης της παροχής ένοπλου μισθοφορικού προσωπικού.
2.  
  Σε περίπτωση που τα σκάφη που περιγράφονται στην παράγραφο 1 φέρουν την ελληνική σημαία ή τα αεροσκάφη που περιγράφονται στην παράγραφο 1 είναι εγγεγραμμένα στα ελληνικά μητρώα, οι αρμόδιες ελληνικές αρχές καλούνται να συνεργάζονται στις επιθεωρήσεις που περιγράφονται στην παράγραφο 1
Άρθρο 4
1.  
  Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές επιθεωρούν, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και σε συμφωνία με το διεθνές δίκαιο, ιδίως το δίκαιο της θάλασσας και τις συναφείς διεθνείς συμφωνίες περί πολιτικής αεροπορίας, κάθε φορτίο προς και από τη Λιβυκή Αραβική Τζαμαχιρία, στο ελληνικό έδαφος, συμπεριλαμβανομένων των λιμένων και αερολιμένων, σε περίπτωση που οι εν λόγω αρχές διαθέτουν πληροφορίες που παρέχουν εύλογους λόγους να θεωρείται ότι το φορτίο περιέχει αντικείμενα, των οποίων η προμήθεια, πώληση, μεταφορά ή εξαγωγή απαγορεύεται από τα άρθρα 1 ή 3 του παρόντος, με σκοπό τη διασφάλιση της αυστηρής εφαρμογής των διατάξεων αυτών
Άρθρο 5
1.  
  Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές, όταν ανακαλύπτουν αντικείμενα, η προμήθεια, πώληση, μεταφορά ή εξαγωγή των οποίων απαγορεύεται από τα άρθρα 1 ή 3 του παρόντος, τα κατάσχουν και τα διαθέτουν (παραδείγματος χάρη μέσω καταστροφής, αχρήστευσης, αποθήκευσης ή μεταφοράς σε ένα Κράτος άλλο από τα Κράτη προέλευσης ή προορισμού, για διάθεση), συνεργάζονται δε σχετικά με τις αρμόδιες αρχές άλλων Κρατών Μελών του Ο.Η.Ε.
Άρθρο 6
1.  
  Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές, όταν προβαίνουν σε επιθεώρηση σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος, υποβάλλουν ταχέως μια αρχική γραπτή έκθεση στην Επιτροπή, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 2 του παρόντος, στην οποία περιλαμβάνονται, ιδίως, επεξήγηση των λόγων για τους οποίους διεξήχθη η επιθεώρηση, τα αποτελέσματα της επιθεώρησης αυτής και εάν χορηγήθηκε συνεργασία ή όχι
2.  
  Σε περίπτωση που, κατά την επιθεώρηση, βρεθούν αντικείμενα των οποίων η μεταφορά απαγορεύεται, οι αρμόδιες ελληνικές αρχές υποβάλλουν στην Επιτροπή, σε επόμενο στάδιο, μια μεταγενέστερη γραπτή έκθεση στην οποία περιλαμβάνονται σχετικές λεπτομέρειες αναφορικά με την επιθεώρηση, την κατάσχεση και τη διάθεση και σχετικές λεπτομέρειες αναφορικά με τη μεταφορά, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των αντικειμένων, της προέλευσης και του επιδιωκόμενου προορισμού τους, εάν αυτές οι πληροφορίες δεν περιλαμβάνονται στην αρχική έκθεση
Άρθρο 7
1.  
  Απαγορεύεται η είσοδος στο ελληνικό έδαφος ή η διέλευση μέσω αυτού των ατόμων που απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι της απόφασης 1970 (2011), το οποίο παρατίθεται ως Παράρτημα Α του παρόντος, ή καθορίζονται από την Επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 2 του παρόντος. Τα μέτρα αυτά δεν επιβάλλονται σε βάρος ελλήνων υπηκόων.
Άρθρο 8
1.  
  Τα μέτρα που επιβάλλονται με το άρθρο 7 του παρόντος δεν ισχύουν: (α) στις περιπτώσεις που η Επιτροπή, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 2 του παρόντος, κρίνει, κατά περίπτωση, ότι μια τέτοια μετακίνηση δικαιολογείται για λόγους ανθρωπιστικής ανάγκης, συμπεριλαμβανομένων των θρησκευτικών υποχρεώσεων, (β) στις περιπτώσεις που η είσοδος ή η διέλευση είναι αναγκαίες για την εκπλήρωση μιας δικαστικής διαδικασίας, (γ) στις περιπτώσεις που η Επιτροπή κρίνει, κατά περίπτωση, ότι η εξαίρεση θα προήγαγε τους στόχους της ειρήνης και της εθνικής συμφιλίωσης στη Λιβυκή Αραβική Τζαμαχιρία και της σταθερότητας στην περιοχή, ή (δ) στις περιπτώσεις που οι αρμόδιες ελληνικές αρχές κρίνουν, κατά περίπτωση, ότι η εν λόγω είσοδος ή διέλευση απαιτούνται για την προαγωγή της ειρήνης και της σταθερότητας στη Λιβυκή Αραβική Τζαμαχιρία και ενημερώσουν, στη συνέχεια, την Επιτροπή, εντός σαράντα οκτώ ωρών, από τη λήψη της εν λόγω απόφασής τους
Άρθρο 9
1.  
  Δεσμεύονται, χωρίς καθυστέρηση, όλα τα κεφάλαια, λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οικονομικοί πόροι που βρίσκονται στο ελληνικό έδαφος, τα οποία ανήκουν ή ελέγχονται, άμεσα ή έμμεσα, από τα άτομα ή τους φορείς που απαριθμούνται στο Παράρτημα ΙΙ της απόφασης 1970 (2011), το οποίο παρατίθεται ως Παράρτημα Β του παρόντος, ή καθορίζονται από την Επιτροπή, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 2 του παρόντος, ή από άτομα ή φορείς που ενεργούν εκ μέρους τους ή σύμφωνα με οδηγίες τους ή από φορείς που ανήκουν ή ελέγχονται από αυτούς
2.  
  Απαγορεύεται, επίσης, όπως τεθούν στη διάθεση ή προς όφελος των ατόμων ή φορέων που απαριθμούνται στο Παράρτημα ΙΙ της απόφασης 1970 (2011), το οποίο παρατίθεται ως Παράρτημα Β του παρόντος, ή ατόμων τα οποία καθορίζονται από την Επιτροπή, από έλληνες υπηκόους ή από οποιαδήποτε άτομα ή φορείς εντός του ελληνικού εδάφους, οποιαδήποτε κεφάλαια, χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ή οικονομικοί πόροι
Άρθρο 10
1.  
  Τα μέτρα που επιβάλλονται με το άρθρο 9 του παρόντος δεν εφαρμόζονται σε κεφάλαια, λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ή οικονομικούς πόρους που οι αρμόδιες ελληνικές αρχές έχουν κρίνει ότι: α) είναι αναγκαία για βασικά έξοδα, συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών για τρόφιμα, ενοίκια ή υποθήκες, φάρμακα και ιατρική περίθαλψη, φόρους, ασφάλιστρα και τέλη υπηρεσιών κοινής ωφέλειας ή αποκλειστικά για την πληρωμή εύλογων επαγγελματικών αμοιβών και την απόδοση δαπανών που έχουν πραγματοποιηθεί σε σχέση με την παροχή νομικών υπηρεσιών, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, ή αμοιβών ή χρεώσεων, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, για υπηρεσίες συνήθους κατοχής ή διατήρησης των δεσμευμένων κεφαλαίων, λοιπών χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και οικονομικών πόρων, κατόπιν γνωστοποίησης από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές προς την Επιτροπή, που αναφέρεται στο άρθρο 2 του παρόντος, της πρόθεσης να εγκρίνουν, όπου αρμόζει, την πρόσβαση σε αυτά τα κεφάλαια, λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ή οικονομικούς πόρους και εφ’ όσον δεν υπάρξει αρνητική απόφαση της Επιτροπής εντός πέντε εργασίμων ημερών από αυτή τη γνωστοποίηση, β) είναι αναγκαία για έκτακτα έξοδα, υπό την προϋπόθεση ότι η απόφαση αυτή έχει γνωστοποιηθεί από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές στην Επιτροπή και έχει εγκριθεί από αυτή, ή γ) είναι αντικείμενα δικαστικής, διοικητικής ή διαιτητικής δέσμευσης ή απόφασης. Στην περίπτωση αυτή, τα εν λόγω κεφάλαια, λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οικονομικοί πόροι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ικανοποίηση αυτής της δέσμευσης ή απόφασης υπό την προϋπόθεση ότι η δέσμευση ή η απόφαση εξεδόθη πριν από την 26η Φεβρουαρίου 2011, ημερομηνία υιοθέτησης της απόφασης 1970 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., δεν είναι προς όφελος ενός προσώπου ή φορέα που έχει καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 9 του παρόντος και έχει γνωστοποιηθεί από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές στην Επιτροπή.
Άρθρο 11
1.  
  Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές μπορούν να επιτρέψουν την πίστωση των λογαριασμών που έχουν δεσμευθεί, βάσει των διατάξεων του άρθρου 9 του παρόντος, με τόκους ή άλλα έσοδα που οφείλονται στους λογαριασμούς αυτούς ή με πληρωμές που οφείλονται βάσει συμβάσεων, συμφωνιών ή υποχρεώσεων που έχουν συναφθεί ή προέκυψαν πριν από την 26η Φεβρουαρίου 2011, ημερομηνία κατά την οποία οι λογαριασμοί αυτοί υπήχθησαν στις διατάξεις του άρθρου 9 του παρόντος, υπό την προϋπόθεση ότι οποιοιδήποτε τέτοιοι τόκοι, λοιπά έσοδα και πληρωμές συνεχίζουν να υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 9 του παρόντος και παραμένουν δεσμευμένοι
Άρθρο 12
1.  
  Τα μέτρα του άρθρου 9 του παρόντος δεν εμποδίζουν καθορισμένο πρόσωπο ή φορέα από το να καταβάλει πληρωμή που οφείλεται βάσει σύμβασης που συνάφθηκε πριν από την εγγραφή του εν λόγω προσώπου ή φορέα στο Παράρτημα ΙΙ της απόφασης 1970 (2011), το οποίο παρατίθεται ως Παράρτημα Β του παρόντος, υπό την προϋπόθεση ότι οι αρμόδιες ελληνικές αρχές έχουν κρίνει ότι η πληρωμή δεν εισπράττεται, άμεσα ή έμμεσα, από πρόσωπο ή φορέα που έχει καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 9 του παρόντος και μετά από γνωστοποίηση, από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές προς την Επιτροπή, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 2 του παρόντος, της πρόθεσης να προβούν σε τέτοιες πληρωμές ή να τις εισπράξουν ή να εγκρίνουν, όπου αρμόζει, την αποδέσμευση κεφαλαίων, λοιπών χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ή οικονομικών πόρων για το σκοπό αυτό, δέκα εργάσιμες ημέρες πριν από την εν λόγω έγκριση
Άρθρο 13
1.  
  Τα μέτρα των άρθρων 7 και 9 του παρόντος εφαρμόζονται στα άτομα και τους φορείς που καθορίζονται από την Επιτροπή, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 2 του παρόντος, σύμφωνα με την παράγραφο 24 (β) και (γ) της απόφασης 1970 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας, αντίστοιχα, που: (α) εμπλέκονται ή είναι συνένοχοι στη διαταγή, στον έλεγχο ή στην με άλλο τρόπο καθοδήγηση της διάπραξης σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά προσώπων στη Λιβυκή Αραβική Τζαμαχιρία, μεταξύ άλλων με εμπλοκή ή συνενοχή στο σχεδιασμό, τη διοίκηση, τη διαταγή ή τη διενέργεια επιθέσεων, κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των εναέριων βομβαρδισμών, εναντίον άμαχου πληθυσμού και πολιτικών εγκαταστάσεων, ή (β) ενεργούν για ή εκ μέρους ή με την καθοδήγηση ατόμων ή φορέων που προσδιορίζονται στην υποπαράγραφο (α)
Άρθρο 14 "Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν από την 26η Φεβρουαρίου 2011, ημερομηνία υιοθέτησης της απόφασης 1970 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. Παράρτημα Α Απαγόρευση μετακινήσεων"
1.  
  Qadhafi, Αisha Μuammar Ημερομηνία γέννησης: 1978. Β010574. Ημερομηνία γέννησης: 01/07/1950. Επικεφαλής του Γραφείου Συνδέσμου των Επαναστατικών Επιτροπών. Οι Επαναστατικές Επιτροπές εμπλέκονται σε άσκηση βίας κατά διαδηλωτών.
2.  
  Dibri, Αbdulqader Υusef Ημερομηνία γέννησης: 1946. Ημερομηνία γέννησης: 20/09/1975. Επικεφαλής της προσωπικής ασφάλειας του Μuammar Qadhafi. Τρίπολη, Λιβύη. Γιος του Μuammar Qadhafi. Στενή σχέση με το καθεστώς.
3.  
  Dοrda, Αbu Ζayd Umar Διευθυντής, Οργανισμού Εξωτερικής Ασφάλειας. 1978. Επικεφαλής της υπηρεσίας εξωτερικών πληροφοριών. Τρίπολη, Λιβύη. Γιος του Μuammar Qadhafi. Στενή σχέση με το καθεστώς. Διοίκηση στρατιωτικών μονάδων που εμπλέκονται στην καταστολή διαδηλώσεων.
4.  
  Jabir, υποστράτηγος Αbu Βakr Υunis Ημερομηνία γέννησης: 1942. Τόπος γέννησης: Jalο, Λιβύη. Ηγέτης της Επανάστασης, Ανώτατος Διοικητής των Ενόπλων Δυνάμεων. Ευθύνη για διαταγές καταστολής διαδηλώσεων, παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
5.  
  Qadhafi, Μutassim Ημερομηνία γέννησης: 1956. Τόπος γέννησης: Κhοms. Γραμματέας Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας. Ανώτατο μέλος του καθεστώτος. Εμπλοκή με Επαναστατικές Επιτροπές. Προηγούμενο ιστορικό εμπλοκής σε καταστολή διαφωνούντων και άσκησης βίας.
6.  
  Qadhaf Αl-dam, Sayyid Μοhammed Ημερομηνία γέννησης: 1948. Ημερομηνία γέννησης: 25/06/1972. Εξάδελφος του Μuammar Qadhafi. Στη δεκαετία του 1980, ο Sayyid ενεπλάκη στην εκστρατεία δολοφονίας αντιφρονούντων και φέρεται ως υπεύθυνος για αρκετούς θανάτους στην Ευρώπη. Διευθυντής του Ιδρύματος Qadhafi. Γιος του Μuammar Qadhafi. Στενή σχέση με το καθεστώς. Εμπρηστικές δημόσιες δηλώσεις που ενθάρρυναν την άσκηση βίας κατά διαδηλωτών. Στον Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος, στον ίδιο δε Υπουργό και στους Υπουργούς Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Αιγαίου την εκτέλεσή του.
7.  
  Qadhafi, Αisha Μuammar Ημερομηνία γέννησης: 1978. Τόπος γέννησης: Τρίπολη, Λιβύη. Κόρη του Μuammar Qadhafi. Στενή σχέση με το καθεστώς.
8.  
  Qadhafi, Ηannibal Μuammar Αριθμός διαβατηρίου: Β/002210. Ημερομηνία γέννησης: 20/09/1975. Τόπος γέννησης: Τρίπολη, Λιβύη. Γιος του Μuammar Qadhafi. Στενή σχέση με το καθεστώς.
9.  
  Qadhafi, Κhamis Μuammar Ημερομηνία γέννησης: 1978. Τόπος γέννησης: Τρίπολη, Λιβύη. Γιος του Μuammar Qadhafi. Στενή σχέση με το καθεστώς. Διοίκηση στρατιωτικών μονάδων που εμπλέκονται στην καταστολή διαδηλώσεων.
10.  
  Qadhafi, Μοhammed Μuammar Ημερομηνία γέννησης: 1970. Τόπος γέννησης: Τρίπολη, Λιβύη. Γιος του Μuammar Qadhafi. Στενή σχέση με το καθεστώς.
11.  
  Qadhafi, Μuammar Μοhammed Αbu Μinyar Ημερομηνία γέννησης: 1942. Τόπος γέννησης: Σύρτη, Λιβύη. Ηγέτης της Επανάστασης, Ανώτατος Διοικητής των Ενόπλων Δυνάμεων. Ευθύνη για διαταγές καταστολής διαδηλώσεων, παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
12.  
  Qadhafi, Μutassim Ημερομηνία γέννησης: 1976. Τόπος γέννησης: Τρίπολη, Λιβύη. Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας. Γιος του Μuammar Qadhafi. Στενή σχέση με το καθεστώς.
13.  
  Qadhafi, Saadi Αριθμός διαβατηρίου: 014797. Ημερομηνία γέννησης: 25/05/1973. Τόπος γέννησης: Τρίπολη, Λιβύη. Διοικητής των Ειδικών Δυνάμεων. Γιος του Μuammar Qadhafi. Στενή σχέση με το καθεστώς. Διοίκηση στρατιωτικών μονάδων που εμπλέκονται στην καταστολή διαδηλώσεων.
14.  
  Qadhafi, Saif al-Αrab Ημερομηνία γέννησης: 1982. Τόπος γέννησης: Τρίπολη, Λιβύη. Γιος του Μuammar Qadhafi. Στενή σχέση με το καθεστώς.
15.  
  Qadhafi, Saif al-Ιslam Αριθμός διαβατηρίου: Β014995. Ημερομηνία γέννησης: 25/06/1972. Τόπος γέννησης: Τρίπολη, Λιβύη. Διευθυντής του Ιδρύματος Qadhafi. Γιος του Μuammar Qadhafi. Στενή σχέση με το καθεστώς. Εμπρηστικές δημόσιες δηλώσεις που ενθάρρυναν την άσκηση βίας κατά διαδηλωτών.
16.  
  Αl-Senussi, Αbdullah Συνταγματάρχης. Ημερομηνία γέννησης: 1949. Τόπος γέννησης: Σουδάν. Διευθυντής Στρατιωτικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Εμπλοκή της Στρατιωτικής Υπηρεσίας Πληροφοριών στην καταστολή διαδηλώσεων. Το προηγούμενο ιστορικό του περιλαμβάνει υποψίες εμπλοκής στη σφαγή της φυλακής Αbu Selim. Καταδικάστηκε ερήμην για τη βομβιστική επίθεση στην πτήση της UΤΑ. Γαμπρός του Μuammar Qadhafi. Παράρτημα Β Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων.
 • Το άρθρο 25 του καταστατικού Χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) όπως κυρώθηκε με τον Α.Ν. 585/1945 (Α΄ 242).
 • Το άρθρο 1 παρ. 1 του Α.Ν. 92/1967 «Περί εφαρμογής αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και περί εγκρίσεως και εφαρμογής συστάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύσεως» (Α΄ 139).
 • Το άρθρο 6 του Ν. 3932/2011 «Σύσταση Αρχής καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης» (Α΄ 49).
 • Το π.δ. 85/2012 (Α΄ 141), όπως ισχύει.
 • Το άρθρο 1, παρ. 1 του π.δ. 118/2013 (Α΄ 152).
 • Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98).
 • Την υπ’ αριθμ. Φ:3440/ΑΣ 11535, από 14.3.2011, απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών «Απόφαση 1970 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, σχετικά με τη Λιβυκή Αραβική Τζαμαχιρία» (Α΄ 54).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Τις υπ’ αριθμ. 171/2013 και 345/2013 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών, Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Αιγαίου,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2013-12-13 Εφαρμογή της απόφασης 1970 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.).
Τροποποίηση Τύπος
A/2013/272
2014-03-31 Περί εφαρμογής της απόφασης 1973 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.).
Τροποποίηση Τύπος
Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές, ενεργώντας σε εθνικό επίπεδο ή μέσω περιφερειακών οργανισμών ή ρυθμίσεων, και προκειμένου να διασφαλίσουν την αυστηρή εφαρμογή του εμπάργκο όπλων που επιβλήθηκε με τα άρθρα 1, 2 και 3 του π.δ. 167/2013 «Περί εφαρμογής της απόφασης 1970 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄272), καλούνται να επιθεωρούν στο ελληνικό έδαφος, συμπεριλαμβανομένων των λιμένων και αερολιμένων, και στην ανοικτή θάλασσα, τα σκάφη και αεροσκάφη που κατευθύνονται προς ή έρχονται από τη Λιβυκή Αραβική Τζαμαχιρία, σε περίπτωση που διαθέτουν πληροφορίες που παρέχουν εύλογους λόγους να θεωρείται ότι το φορτίο περιέχει αντικείμενα, η προμήθεια, πώληση, μεταφορά ή εξαγωγή των οποίων απαγορεύεται από τα άρθρα 1, 2 ή 3 του π.δ. 167/2013 «Περί εφαρμογής της απόφασης 1970 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄272), όπως τροποποιείται με το παρόν προεδρικό διάταγμα, συμπεριλαμβανομένης της παροχής ένοπλου μισθοφορικού προσωπικού.
Σε περίπτωση που τα σκάφη που περιγράφονται στην παράγραφο 1 φέρουν την ελληνική σημαία ή τα αεροσκάφη που περιγράφονται στην παράγραφο 1 είναι εγγεγραμμένα στα ελληνικά μητρώα, οι αρμόδιες ελληνικές αρχές καλούνται να συνεργάζονται στις επιθεωρήσεις που περιγράφονται στην παράγραφο 1
Αντικατάσταση
A/2014/78
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Σύσταση Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης. 2011/3932 2011
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1945/585 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1945/585 1945
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1967/92 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1967/92 1967
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών. 2012/85 2012
Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 (Α΄ 141) - Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμ[...]" 2013/118 2013
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2013/167 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2013/167 2013
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Εφαρμογή της απόφασης 2095 (2013) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2014/130 2014
Περί εφαρμογής της απόφασης 1973 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2014/44 2014
Εφαρμογή των αποφάσεων 2009 (2011) και 2016 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2014/76 2014
Εφαρμογή της απόφασης 2040 (2012) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2014/80 2014
Εφαρμογή των αποφάσεων 2208 (2015) και 2213 (2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2016/114 2016
Εφαρμογή της απόφασης 2146 (2014) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2016/23 2016
Εφαρμογή της απόφασης 2174 (2014) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) 2016/33 2016