ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2013/174

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2013-12-17

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2013-12-17

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2013-12-10

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ρύθμιση χρήσης διχτυών στην αλιεία.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Ελάχιστο μέγεθος ματιών στα στατικά δίχτυα"
1.  
  Απαγορεύεται καθ’ όλο το έτος σε όλη την Επικράτεια, η αλιεία με στατικά δίχτυα (απλάδια ή μανωμένα ή συνδυασμό αυτών) που έχουν μέγεθος ματιών μικρότερο των είκοσι (20) χιλιοστών, μετρούμενου σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 517/2008
Άρθρο 2 "Ρύθμιση της θαλάσσιας αλιείας ψαριών του είδους «αθερίνα» (Αtherina bοyeri)"
1.  
  Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1, μπορεί να διενεργείται σε όλη την επικράτεια η αλιεία ψαριών του είδους «αθερίνα» (Αtherina bοyeri) και μόνο αυτού, αποκλειόμενης της αλιείας άλλου υδρόβιου οργανισμού, με απλάδι δίχτυ, που έχει ελάχιστο άνοιγμα ματιού 16 χιλιοστά τουλάχιστον, μετρούμενο σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 517/2008. Το δίχτυ αυτό πρέπει να έχει περαιτέρω τα εξής χαρακτηριστικά: α) μήκος έως 220 μέτρα, β) ύψος έως 400 (αριθμός ματιών).
2.  
  Κατά τον απόπλου σκάφους για την αλίευση ψαριών του είδους «αθερίνα» απαγορεύεται να υπάρχει πάνω σε αυτό άλλο δίχτυ, πλην εκείνου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, καθώς και κάθε άλλο αλιευτικό εργαλείο
3.  
  Απαγορεύεται η αλιεία και εμπορία ψαριών του είδους «αθερίνα» με μέγεθος μικρότερο των 5 εκατοστών
Άρθρο 3
1.  
  Το απλάδι δίχτυ του άρθρου 2 καταχωρίζεται, επιπλέον του απλαδιού διχτυού (GΝS), στο έντυπο άδειας του επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους, με την ειδική ένδειξη (GΝS αθερίνα), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Β.Δ. 666/1966 «Περί αδειών αλιευτικών σκαφών» (Α΄160) και στον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 404/2011 της Επιτροπής «για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 περί της θέσπισης κοινοτικού συστήματος ελέγχου για την εξασφάλιση της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής».
Άρθρο 4 "Κυρώσεις"
1.  
  Οι παραβάτες του παρόντος διατάγματος τιμωρούνται με τις διοικητικές ποινές του άρθρου 11 του ν.δ. 420/1970 (Α΄ 27), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά.
Άρθρο 5 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 10 και 20 του ν.δ. 420/1970 «Αλιευτικός κώδιξ» (ΦΕΚ Α΄ 27), όπως το άρθρο 10 αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 3 του ν.1740/1987 «Αξιοποίηση και προστασία κοραλλιογενών σχηματισμών, ιχθυοτρόφων υδάτων, υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 221) και τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 9 του ν.2040/1992 «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και νομικών προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 70). β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).
 • Το π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄141), όπως τροποποιήθηκε από το π.δ. 98/2012 (Α΄ 160) και το άρθρο 1 αυτού αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 118/2013 (Α΄ 152).
 • Την υποπερίπτωση β΄ της περίπτωσης Α΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 και την περίπτωση δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 της αριθ. 27858/ΔΙΟΕ/546/26-6-2013 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Αθανάσιο Σκορδά» (Β΄ 1653).
 • Τον Κανονισμό (ΕΚ) 2371/2002 του Συμβουλίου «για τη διατήρηση και βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στο πλαίσιο της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής».
 • Τον Κανονισμό (ΕΚ) 517/2008 της Επιτροπής «για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 850/98 όσον αφορά τον προσδιορισμό του μεγέθους των ματιών και τη μέτρηση του πάχους του νήματος των διχτυών αλιείας».
 • Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Αλιείας, όπως διατυπώνεται στο αριθμ. 254/30-11-2012 πρακτικό του.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την αριθ. 222/2013 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2013-12-17 Ρύθμιση χρήσης διχτυών στην αλιεία.
Τροποποίηση Τύπος
A/2013/277
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2013/27858/ΔΙΟΕ/546 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2013/27858_ΔΙΟΕ_546 2013
ΝΟΜΟΣ 1987/1740 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1740 1987
Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και νομικών προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις. 1992/2040 1992
ΝΟΜΟΣ 2002/2371 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/2371 2002
ΝΟΜΟΣ 2008/517 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2008/517 2008
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/420 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/420 1970
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών. 2012/85 2012
Τροποποίηση π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄/141). 2012/98 2012
Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 (Α΄ 141) - Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμ[...]" 2013/118 2013
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1966/666 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1966/666 1966
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία